X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39271
Przesłano:

Plan pracy szkolnego koła Caritas

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

Jakże się nie zachwycać tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym. Te słowa skierował w 1981 roku św. Jan Paweł II do przedstawicieli Międzynarodowego Wolontariatu.

Postanowienia ogólne

Przy Szkole Podstawowej ........................................zostało powołane przez Ks.Biskupa Ordynariusza diecezji rzeszowskiej Jana Wątrobę na prośbę Pani Dyrektor i ks. Proboszcza Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego Szkolne Koło Caritas.

Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno- opiekuńczo- wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Szkolne Koło Caritas to koło wolontariatu skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Założenia:
Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:
• włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji Rzeszowskiej;
• autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących
Obszarami działania Szkolnego Koła Caritas są:
• szkoła – a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy;
• środowisko lokalne – w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech;
• parafia - a w niej ścisła współpraca z proboszczem parafii, czynny udział w życiu Kościoła, parafii.
Cele i założenia
1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
8. Nauka samorządności.
Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3. Członek kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5. Każdy członek swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
Struktura Szkolnego Koła Caritas
1. Na czele koła stoją opiekunowie koła: (z ramienia szkoły........................., z ramienia kościoła ks. Proboszcz............................).
2. Spośród członków wybierani są: przewodniczący, zastępca, sekretarz i skarbnik.
Zadania:
3. 1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (odwiedziny ).
4. 2. Dostarczenie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących (wizyty w domu z okazji mikołajek i dnia dziecka).
5. 3. Szerzenie idei wolontariatu.
6. 4. Doskonalenie umiejętności planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami.
7. 5. Zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia.
8. 6. Zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego.
9. 7. Udział w akcjach pomocowych organizowanych prze Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI
UWAGI
1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja Szkolnego Koła Caritas WRZESIEŃ

2. Zaplanowanie całorocznej pracy Koła. Wspólne przyjęcie planu działania.

3. Wybory zarządu.

4. Przygotowanie gazetki ściennej SKC
PAŹDZIERNIK

1. Przeprowadzenie konkursu plastycznego pt ”Maryja wychowawczyni dzieci i młodzieży”.
2. Udział w akcji XVII Dzień Papieski-przeprowadzenie zbiórki we współpracy z fundacją „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

1. Zorganizowanie konkursu szkolnego na temat Św.Maksymiliana Kolbe

2. Spotkanie członków koła.
3. Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców na temat pracy wolontariackiej.
4. Zbieranie środków finansowych dla chorego kolegi Kubusia i odwiedziny w dzień św. Mikołaja
1. Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. GRUDZIEŃ

2. Wykonanie stroików bożonarodzeniowych i odwiedziny chorych z naszej wioski.

3. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – gazetka okolicznościowa.

STYCZEŃ
1. Podsumowanie pracy koła za I półrocze działalności, założenie i uzupełnienie kroniki SKC.

1. Spotkanie członków koła.
LUTY
2. Udział w całorocznej akcji " Zbierania plastikowych nakrętek” dla chorego Maciusia, „zakręcona akcja”

1. Finał akcji „Żonkilowe Pola Nadziei” (konkurs plastyczny).

MARZEC
2. Zorganizowanie szkolnego konkursu na stroik i Palmę Wielkanocną.
1. Udział w apelu poświęconemu rocznicy śmierci naszego patrona.
KWIECIEŃ

1. Zorganizowanie Dnia Rodziny.
MAJ
1.Podsumowanie efektów całorocznej działalności – przygotowanie sprawozdania i kroniki SKC

CZERWIEC

Przewidywane osiągnięcia, umiejętności:
1. Praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:
• umiejętności gospodarowania wolnym czasem;
• odkrywania i rozwijania zdolności twórczych oraz zainteresowań;
• budowania wzajemnej więzi i wspólnoty, zarówno pomiędzy członkami Koła jak i doświadczającymi pomocy;
• wzajemnego szacunku;
• szacunku do osób starszych, chorych i cierpiących;
• dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach;
• zgodnej współpracy w zespole;
• umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
• odpowiedzialności za podjęte działania;
• umiejętnego dokonywania hierarchii wartości;
• podejmowania coraz dojrzalszych decyzji;

Opracowała: Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.