X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39259
Przesłano:
Dział: Przedszkole

ABC dobrego wychowania. Program wychowawczy przedszkola

„Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil...”

Janusz Korczak

AUTORSKI PROGRAM WYCHOWAWCZY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
IM. JANA BRZECHWY W DRAWSKU
„ABC DOBREGO WYCHOWANIA”.

Opracowała:
Renata Dorna

SPIS TREŚCI:

Podstawa prawna........................................ str. 3
Wstęp........................................str. 4
Cele programu wychowawczego........................................ str. 5
Metody, formy pracy........................................ str. 6
Sposób i warunki realizacji........................................str. 7
Prawa i obowiązki dziecka........................................ str. 8
System nagród i kar w przedszkolu........................................str. 9
Kodeks postepowania przedszkolaka........................................ str. 10
Model absolwenta przedszkola........................................str. 12
Model nauczyciela przedszkola........................................str. 13
Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami........................................ str. 15
Model pracownika obsługi........................................ .str. 16
Standardy osiągnięć wychowawczych dzieci........................................ str. 17
Ewaluacja........................................str. 25
Ankieta dla nauczycieli........................................str. 26

PODSTAWA PRAWNA:

WSTĘP

Edukacja przedszkolna to proces oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, którego podmiotem są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Niebagatelne znaczenie w tym procesie ma przedszkole, ponieważ jest miejscem w którym dzieci spędzają większą część dnia. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, będącego naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka, gdzie rozpoczyna się proces wychowania. Może natomiast ten proces kontynuować i ukierunkowywać oraz uzupełniać i wzbogacać doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Zadaniem przedszkola, jest wspieranie rodziny w realizowaniu procesu wychowawczego dziecka, ponieważ głównym celem wspólnych oddziaływań wychowawczych jest jego dobro, szczęście i przyszłość.
Program Wychowawczy Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku powstał na potrzeby ujednolicenia oddziaływań wychowawczych wszystkich osób biorących udział w procesie wychowawczym dzieci: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi. Podmiotem procesu wychowawczego są dzieci, u których proces rozwoju fizycznego i psychicznego najintensywniej dokonuje się do szóstego roku życia. Osiągnięcie zamierzonych w programie wychowawczym celów, będzie możliwe, jeśli zostaną zapewnione optymalne warunki do ich realizacji. Zadanie to powinno być priorytetem dla osób znaczących w życiu dziecka, rodziców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

CEL NADRZĘDNY:
Celem nadrzędnym programu wychowawczego Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
CELE GŁÓWNE:
- wprowadzanie dzieci w system ogólnoludzkich wartości moralnych,
- budowanie zachowań kulturalnych i społecznie akceptowanych,
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i żywieniowych,
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
- wychowanie dla poszanowania świata roślin i zwierząt,
- kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych,
- kształtowanie umiejętności zgodnego obcowania z ludźmi,
- uczenie się rozróżniania dobra i zła i rozpoznawania własnych odczuć,
- rozwijanie poczucia własnej wartości i zdolności emocjonalnej empatii,
- tworzenie postawy zrozumienia i akceptacji.
W realizacji powyższych celów nauczyciele współpracują ze sobą oraz z całym środowiskiem przedszkolnym, głównie zaś z rodzicami wychowanków.

METODY PRACY:

- PODAJĄCE: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa kierowana, historyjka obrazkowa, praca z tekstem;
- PROBLEMOWE: gry dydaktyczne, „Burza mózgów”, inscenizacja;
- AKTYWIZUJĄCE: pokaz, drama, wystawa – ekspozycja;
- PRAKTYCZNE: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, zagadki, rozsypanki.

FORMY PRACY:
- praca indywidualna;
- zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy;
- czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali zabaw, szatni) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola;
- spacery i wycieczki;
- zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach;
- udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim;
- udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, guizach, turniejach.

SPOSÓB REALIZACJI:
Program wychowawczy Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku realizowany będzie w integracji z podstawą programową wychowania przedszkolnego i programami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu oraz ze zgodnością z założeniami Statutu Przedszkola. Realizowany będzie podczas całego pobytu dzieci w przedszkolu a jego treści będą integrować się z treściami edukacyjnymi.
Niniejszy program jest długofalowy a formy jego realizacji będą modyfikowane stosownie do stopnia rozwoju dzieci, ich możliwości i zainteresowań.

WARUNKI REALIZACJI:
Do realizacji założeń programu wychowawczego niezbędne są następujące warunki:
- sale zabaw dla każdej grupy,
- pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw,
- wyposażenie kącików zabaw i sal przedszkolnych,
- ogród przedszkolny.
Prawidłowa realizacja założeń programu wychowawczego jest możliwa tylko w sprzyjających warunkach. Atmosfera panująca w przedszkolu, niezbędna dzieciom do prawidłowego rozwoju, powinna przede wszystkim zapewniać im poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, bezwarunkowej akceptacji i szacunku. Sprzyja ona w nawiązywaniu porozumienia nauczyciela z wychowankiem, w której dziecko ma prawo do wolności, wyrażania siebie, swoich myśli, odczuć, potrzeb. Tylko wówczas może ono rozwijać swoją osobowość. Nauczyciel powinien zrobić wszystko, aby zapewnić właściwy nastrój: przyjemny, pełny serdeczności i zaufania. W takich warunkach każde dziecko będzie zadowolone, będzie czuło, że jest potrzebne i kochane.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA:

W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:
- zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa
i akceptacji,
- zdrowego jedzenia,
- zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości,
- badania i odkrywania,
- kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw,
- rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych,
- decydowania i dokonywania wyborów wyrażania własnego zdania, sądów
i oczekiwań,
- poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji,
- zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.
W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek:
- przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie,
- nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej,
- zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne,
- nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty,
- po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,
- szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
- zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,
- poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

SYSTEM NAGRÓD I KAR W PRZEDSZKOLU:
Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi „Kodeks postępowania” dotyczący postępowania i zachowania się w przedszkolu, nauczyciele powinni zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować.
Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja za strony pracowników przedszkola i rodziców mobilizują dzieci do podejmowania dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA :
- pochwała indywidualna,
- pochwała wobec grupy,
- pochwała przed rodzicami,
- dostęp do atrakcyjnej zabawki,
- atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,
- darzenie dziecko szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności.
NAGRADZAMY ZA:
- przestrzeganie ustalonych zasad i umów,
- wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
- wywiązanie się z podjętych obowiązków,
- bezinteresowną pomoc innym,
- aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.
W JAKI SPOSÓB NAGRADZAMY:
- poprzez drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania (odznaka, order) wykonane przez nauczyciela lub dzieci
- nie stosujemy „gotowych” naklejek uznania
Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak
podporządkowania się im.

FORMY KARANIA :
- upomnienie słowne indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad),
- upomnienie słowne wobec grupy,
- zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
- rozmowa – przedstawienie następstw zachowania, skłonienie dziecka do autorefleksji,
- odsunięcie od zabawy,
- wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku,
- spędzanie kilku minut na "krzesełku przemyśleń",
- wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia),
- wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek
w kącikach zainteresowań),
- poinformowanie rodziców o przewinieniu.
KARY STOSUJEMY ZA:
- nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycie w grupie i przedszkolu
(tzw. Kodeks przedszkolaka”),
- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
- zachowania agresywne,
- niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
- celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.

KODEKS POSTĘPOWANIA PRZEDSZKOLAKA:
KODEKS GRUPY:
- zgodnie się bawimy,
- sprzątamy zabawki po zakończonej zabawie,
- mówimy, nie krzyczymy
- kulturalnie zachowujemy się podczas spożywania posiłków,
- szanujemy kolegów i koleżanki,
- uważnie słuchamy gdy inni mówią
- jesteśmy samodzielni,
- używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia,
- uśmiechamy się do innych i jesteśmy dla nich mili,
- dbamy o zdrowie,
- jesteśmy czyści i schludni,
- szanujemy własność innych,
- bawimy się bezpiecznie.

MODEL ABSOLWENTA
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W DRAWSKU

Absolwent naszego przedszkola jest:
- otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
- wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
- odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego,
- odpowiedzialny za swoje zachowanie,
- aktywny, dociekliwy i kreatywny.
Absolwent naszego przedszkola zna:
- swoje miejsce w świecie,
- przynależność do kraju: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku,
- symbole narodowe i szanuje je,
- swoje zalety jak również słabsze strony.
Absolwent naszego przedszkola umie:
- akceptować siebie i innych,
- komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
- obcować ze sztuką: teatrem, muzyką, plastyką,
- dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
- być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
- okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym.

MODEL NAUCZYCIELA
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W DRAWSKU

W RELACJACH Z WYCHOWANKAMI:
- zna i przestrzega prawa dziecka,
- stosuje zasadę indywidualnego rozwoju dziecka,
- jest wyrozumiały, miły, serdeczny ale i konsekwentny,
- wychowuje własnym przykładem, swoja osobowością, taktem, zachowaniem,
- potrafi wzmacniać u dziecka wiarę we własne możliwości i umiejętności,
- umożliwia dzieciom wyrabianie samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych,
- umożliwia dzieciom uczenie podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów, ponoszenia ich konsekwencji,
- stosuje zróżnicowane i inspirujące dzieci formy i metody pracy,
- potrafi sprawiedliwie rozstrzygać konflikty w grupie,
- potrafi kształtować zachowanie się dziecka aprobowane społecznie,
- jest kreatywny i empatyczny, potrafi wczuć się w sytuacje dziecka oraz dostrzec motywy jakie nim kierują,
- zawsze dotrzymuje danego słowa i dochowuje tajemnic.

W RELACJACH Z RODZICAMI:
- rozumie prymat rodziców, jako pierwszych wychowawców, taktownie wspiera ich
w działaniach wychowawczych,
- systematycznie i rzetelnie informuje rodziców o osiągnięciach, ewentualnych trudnościach i zachowaniu dziecka w przedszkolu,
- podejmuje działania mające na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola, grupy dziecięcej,
- doskonali swoje kompetencje zawodowe, przez pogłębianie wiedzy pedagogicznej
i psychologicznej. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w kontaktach z rodzicami,
- odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym.
W RELACJACH Z PRZEDSZKOLEM:
- łatwo nawiązuje kontakty, jest komunikatywny,
- potrafi współpracować w zespole, jest koleżeński,
- identyfikuje się z przedszkolem i pracą pedagogiczną,
- potrafi planować pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie ze strategią rozwoju przedszkola,
- posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i stale doskonali swój warsztat pracy dbając
o swój rozwój,
- sumiennie i starannie przygotowuje się do zajęć z dziećmi,
- podejmuje z własnej inicjatywy różnorodne czynności poza ustalonym harmonogramem godzin.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI:

Rodzina i przedszkole to dwa ważne środowiska wychowawcze dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym
z istotnych czynników prawidłowego procesu wychowawczego.

Zakres dobrej współpracy obejmuje:
- poznanie środowiska rodzinnego wychowanków,
- współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych,
- prowadzenie pedagogizacji rodziców,
- zaznajomienie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola,
- stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach,
- inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska,
- przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności wiedzy,
- przedstawienie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych,
- inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu pracy placówki.

Formy współpracy z rodzicami:
- zebrania ogólne i grupowe,
- warsztaty i zajęcia otwarte,
- konsultacje indywidualne z nauczycielem, dyrektorem,
- organizacja dni adaptacyjnych,
- spotkania ze specjalistami,
- spotkania okolicznościowe,
- wycieczki, wyjazdy,
- zbieranie informacji – ankiety,
- prowadzenie kącika dla rodziców.

MODEL PRACOWNIKA OBSŁUGI
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W DRAWSKU

- potrafi współpracować z nauczycielem,
- dba o bezpieczeństwo dzieci,
- jest miły, odpowiedzialny i kulturalny,
- w kontaktach interpersonalnych jest życzliwy i taktowny,
- zna swoje obowiązki i sumiennie się z nich wywiązuje,
- jest otwarty na problemy przedszkola,
- nie angażuje się w kontakty nauczyciela z rodzicami.

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ WYCHOWAWCZYCH DZIECI:

ZASADA: JESTEM KULTURALNY
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
DZIECI: PRZYKŁADOWE SPOSOBY
REALIZACJI:
Używa form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam;  - rozmowy z dziećmi na temat prostych zasad kultury bycia, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,
 - dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczyciela, pracowników, postaci z utworów literackich),
 - utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
Przestrzega zasad i norm kontraktu grupowego;  - stosowanie systemu motywacyjnego w grupie,
 - wdrażanie do poprawnego zachowywania się, przestrzeganie zasad kontraktu grupowego,
Posiada nawyk witania się i żegnania się z innymi osobami poprzez stosowanie odpowiednich form grzecznościowych;  - utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia,
Okazuje szacunek innym; - - uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych,
- - opiekowanie się osobami starszymi,
- - uczenie się tolerancji względem drugiej osoby,
- - organizowanie spotkań integracyjnych: poznawanie się poprzez wspólną zabawę,
Jest miłe dla innych osób, kolegów, koleżanek, dorosłych; - uczenie się mówienia miłych słów oraz podziękowań za otrzymane miłe słowa,
- stosowanie miłych słów w codziennych sytuacjach życia przedszkolnego,
Dba o estetykę otoczenia, w którym przebywa; - - podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu,
- - szanowania wspólnych zabawek i odkładanie na wyznaczone miejsce,
- - konsekwencja w doprowadzaniu do końca prac porządkowych po skończonej zabawie, po pracy plastyczno – technicznej,
Umie słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania); - - rozmowy z dziećmi na temat kulturalnego zachowania się w codziennych sytuacjach,
- - ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami w tym zakresie,
Stosuje zasady kulturalnego zachowania się przy stole; - codzienne kształtowanie zasad kulturalnego spożywania posiłków,
- opanowanie nawyków kulturalnego jedzenia (nie mówienia z pełną buzią, gryzienia pokarmów),
- przyjmowanie prawidłowej postawy podczas posiłków i pracy przy stolikach,

ZASADA: JESTEM KOLEŻEŃSKI
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
DZIECI: PRZYKŁADOWE SPOSOBY
REALIZACJI:
Bawi się zgodnie z rówieśnikami; - zawieranie umów, ustalanie reguł zasad właściwego zachowania się w grupie rówieśniczej oraz konsekwentne ich przestrzeganie,
- wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami i obserwowanie zachowań dzieci,
Szanuje cudzą własność; - interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie trudu włożonego w ich powstanie,
- poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów,
Okazuje pomoc dzieciom słabszym, bierze pod uwagę potrzeby innych; - rozumie, że inni mają takie same potrzeby,
Potrafi dzielić się z kolegami tym, co ma; - rozumie, że inni mają potrzebę uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy i w związku z tym dzielenie się nimi,
Nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie wyzywa; - dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania,
- rozumienie przeżyć z tym związanych,
Pomaga potrzebującym kolegom; - opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują,

ZASADA: KONTROLUJĘ SWOJE ZACHOWANIE
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
DZIECI: PRZYKŁADOWE SPOSOBY
REALIZACJI:
Unika krzyku, przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów; - ustalenie reguł i norm życia w grupie,
- przestrzeganie kodeksu grupowego,
- posługiwanie się umiarkowanym głosem,
- mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów,
- ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów,
- reagowanie na umówiony sygnał np. kończący zabawę,
Wyraża swoje emocje w sposób zrozumiały dla innych; - prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z uczuciami drugiej osoby,
- uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych,
- poznawanie wzorców właściwego zachowania: wzorowa postawa nauczyciela, pracowników, postacie z literatury,
Prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z sukcesów; - uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,
- poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych,
Nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancję; - słuchanie utworów literackich,
- prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen i odczuć,
- scenki dramowe: nazywanie cech charakteru głównych postaci
Unika kłamstwa; - rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,
- podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach,
Rozróżnia prawdę, fałsz; dobro od zła; - rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postepowania,
- wyciąganie odpowiednich wniosków,
Mówi o swoich uczuciach; - uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć,
- prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z uczuciami drugiej osoby,

ZASADA: DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
DZIECI: PRZYKŁADOWE SPOSOBY
REALIZACJI:
Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; - zapamiętanie własnego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,
Zachowuje ostrożność w kontaktach z innymi; - poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
Unika niebezpiecznych zabaw i zachowań; - dostarczanie dzieciom wzorów zachowania (filmy edukacyjne, pogadanki, teatrzyki),
- poznanie konsekwencji niebezpiecznych zachowań i zabaw,
Przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy; - ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, plac zabaw) oraz na wycieczkach,
Rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, produktów; - przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze itp., otrzymywane od nieznajomych)
Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, złym samopoczuciu; - omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości,
Nie zbliża się do nieznanych zwierząt; - oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu w zoo,
- omówienie zachowań niektórych zwierząt, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore, boi się,
Przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych; - dostarczanie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki),
Uważnie porusza się po budynku przedszkola oraz na placu zabaw; - ustalenie jasnych zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu – przestrzeganie ustalonych zasad,

ZASADA: DBAM O SWOJE ZDROWIE
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
DZIECI: PRZYKŁADOWE SPOSOBY
REALIZACJI:
Rozumie znaczenie pobytu na świeżym powietrzu; - codziennie korzysta z pobytu w ogrodzie,
- organizowanie zabaw na terenie ogrodu,
Rozumie potrzebę ubierania się odpowiednio do pogody; - uczenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania w zależności od warunków atmosferycznych,
Dba o czystość swojego ciała i ubrania; - rozumie znaczenie codziennego mycia ciała,
- wdrażanie do konieczności codziennego zmieniania ubrania,
- przestrzeganie zasad mycia rąk oraz zębów
Rozumie potrzebę spożywania warzyw i owoców; - przełamywanie niechęci do spożywania niektórych owoców, warzyw czy surówek,
- rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla organizmu jako źródła witamin
Rozumie znaczenie zdrowego odżywiania; - organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, ekologicznych,
- zakładanie w sali małych hodowli: rzeżucha, pietruszka, szczypiorek,
Porozumiewa się umiarkowanym głosem, unika hałasu; - uczenie się mówienia cichym głosem,
- rozumienie znaczenia cichej zabawy i nie przeszkadzania innym,
- rozumie znaczenie hałasu dla organizmu,
Lubi zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne; - czynne uczestniczenie w zabawach ruchowych, terenowych, ćwiczeniach porannych, gimnastycznych, spacerach, wycieczkach,
- wykorzystanie potrzeb spontanicznego ruchu dziecka,
- doskonalenie sprawności fizycznej,
Nie boi się wizyty u lekarza; - wdrażanie do potrzeby kontrolowania i leczenia zębów

ZASADA: JESTEM DOBRYM POLAKIEM
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
DZIECI: PRZYKŁADOWE SPOSOBY
REALIZACJI:
Zna i szanuje symbole narodowe: godło, flaga, hymn; -realizowanie tematyki kompleksowej o treściach patriotycznych,
- umieszczenie w widocznym miejscu w salach godła Polski,
- wywieszanie na budynku przedszkola flag z okazji świąt narodowych
- zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem Polski, hymnem,
Zna swoją miejscowość: tradycję, kulturę, herb, zabytki i ciekawe miejsca; - organizowanie spacerów i wycieczek
- kierowanie obserwacji dziecka na miejsca charakterystyczne dla dzielnicy, miasta, kraju
Jest dumne z kraju, w którym mieszka; - uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (podczas zajęć i przy nadarzających się okolicznościach),
- poznawanie mapy Polski, najważniejszych miast i rzek Polski,
Szanuje język ojczysty i tradycje narodowe; - zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem Polski, hymnem
Wie, gdzie pracują jego rodzice i zna wartości wypływające z wykonywanego zawodu; - prowadzenie rozmów, zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców, dziadków
- zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do przedszkola
- realizowanie tematyki kompleksowej dotyczącej poznawania zawodów np. strażaka, lekarza, policjanta, nauczyciela itp.;

EWALUACJA:

W ewaluacji uwzględnia się opinie wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, przedstawicieli organów prowadzących oraz sugestie nadzoru pedagogicznego.

SPOSOBY EWALUACJI:

- Analiza następujących dokumentów:
- program wychowawczy przedszkola
- dziennik zajęć przedszkola
- miesięczne plany pracy
- arkusze obserwacji
- ocena grupy przez nauczyciela

- Wytwory dzieci

- Ankieta dla nauczycieli dotycząca realizacji programu wychowawczego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku

Po dokonaniu ewaluacji na koniec roku, program będzie zgodnie z jej wynikami modyfikowany i realizowany w następnych latach.

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu wychowawczego realizowanego w przedszkolu. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy wychowawczej.
Ankieta jest anonimowa.

1. Czy zna Pani program wychowawczy przedszkola?

TAK NIE SŁABO
........................................
........................................

2. Który z elementów programu wychowawczego uważa Pani za najistotniejszy? Dlaczego?
........................................
........................................

3.Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?
........................................
........................................

4. Czy realizacja programu przynosi efekty wychowawcze?

TAK NIE

DLACZEGO TAK?........................................
DLACZEGO NIE?........................................

5. Jakie metody wychowawcze uważa Pani za najbardziej skuteczne i dlaczego?
........................................
........................................

6. Czy systematycznie dokonuje Pani analizy oddziaływań wychowawczych i ich skuteczności (w jaki sposób)?
........................................
........................................

7. Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani wspólnie z rodzicami?
........................................
........................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.