X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39126
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
(Tabela - red.)

Poznawanie procedury awansu zawodowego
Udział w seminarium „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego”.
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
Zaświadczenie z przebytego seminarium.
Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2016 r.

Doskonalenie zawodowe i wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach.
Śledzenie literatury fachowej.
Korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
Opis przydatności szkolenia w pracy.
Okres stażu

Modyfikacja warsztatu pracy.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Dbałość o estetykę, wystrój i wyposażenie klasy. Potwierdzenie dyrektora.
Okres stażu

Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem pracy szkoły.
Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywanie dokumentów.
Analiza dokumentów (Plan pracy szkoły, Statut szkoły, Plan wychowawczy, WSO, Koncepcji pracy szkoły).
Posiadanie aktualnych wiadomości.
Orientacja w zmianach.
Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy dydaktycznej.
Okres stażu

Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku.
Współpraca z Domem Kultury, Uniwersytetem III wieku, Biblioteka miejską w Lublińcu, gazetami lokalnymi .
Sprawozdania, podziękowania, potwierdzenia dyrektora.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Tworzenie ocen półrocznych i końcoworocznych, praca z dziennikiem elektronicznym.
Opracowanie dokumentacji.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek.
Wzory kart pracy, dyplomów, scenariuszy.
1 i 2 semestr
Rok szkolny

Wykorzystanie Internetu.
Publikowanie scenariuszy, testów i innych pomocy dydaktycznych na stronach portalu edukacyjnego.
Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.
Korzystanie z poczty elektronicznej, forów dyskusyjnych. Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii, programów multimedialnych w celu uatrakcyjnienia pracy z uczniem.
Potwierdzenie
Potwierdzenie dyrektora.
Okres stażu

Wykorzystanie umiejętności informatycznych. Relacjonowanie ważnych wydarzeń klasowych i szkolnych na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych. Potwierdzenie dyrektora. Szkolna strona internetowa.
Rok szkolny
Okres stażu

Wykorzystanie Tablicy interaktywnych podczas zajęć dydaktycznych. Wykorzystanie na zajęciach interaktywnych i multimedialnych pomocy edukacyjnych. Potwierdzenie dyrektora. Przykładowe scenariusze.
Rok szkolny
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
pracowanie scenariuszy zajęć i przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Potwierdzenia nauczycieli i dyrektora szkoły.
Rok szkolny
Okres stażu

Podjęcie współpracy z nauczycielem stażystą.
Opracowanie tematyki spotkań dotyczących awansu zawodowego, wzajemna wymiana doświadczeń.
Protokoły spotkań.
Potwierdzenia nauczyciela stażysty.
Okres stażu

Upowszechnianie w intrenecie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela.
Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Udostępnienie na platformie e- librus własnych scenariuszy zajęć i uroczystości.
Potwierdzenie
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą.

Program pracy z uczniem mającym trudność w nauce, związane ze słuchem fonematycznym.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem mającym trudności ze słuchem fonematycznym Program, sprawozdanie z realizacji.
Rok szkolny
1 i 2 semestr
Okres stażu

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i przygotowywanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
Opracowanie programu Kółka teatralnego.
Opracowany program, sprawozdanie, opinie widzów.
wrzesień/ październik 2016 r.

Program konkursów czytelniczych w kształceniu zintegrowanym.
Opracowanie programu konkursów czytelniczych dla klas I - III
Opracowany program, sprawozdanie.
październik 2016 r.


§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Współpraca nauczyciela i uczniów z różnymi instytucjami np. biblioteką, muzeum regionalnym.
Udział w zajęciach, organizowanych przez bibliotekę.
Spotkania w muzeum regionalnym.
Potwierdzenia współpracy.
Rok szkolny
Okres stażu

Organizowanie wycieczek szkolnych.
Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych o charakterze turystyczno – krajobrazowym, tematycznym i okolicznościowym.
Potwierdzenie dyrektora.
Rok szkolny
Okres stażu

Współpraca z Nadleśnictwem Koszęcin i Zespołem Parków Krajobrazowych województwa śląskiego w Kalinie, wycieczki przedmiotowe.
Organizowanie wyjazdów do Kaliny na spotkania i zajęcia dydaktyczne.
Potwierdzenia współpracy, sprawozdania.
Rok szkolny
Okres stażu

Uroczystości szkolne i klasowe.
Współudział w organizowaniu uroczystości według szkolnego kalendarza imprez i uroczystości.
Sprawozdania i potwierdzenia dyrektora.
Okres stażu

Organizowanie i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach promujących szkołę. Konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika”
Gminny konkurs ortograficzny dla klas IV-VI
Międzyszkolny Konkurs czytelniczy
Konkurs „Pięknego pisania”
Konkurs „Pięknie czytam’ dla klas II-III
Konkurs znajomości literatury dziecięcej.
Konkurs recytatorski.
Sprawozdania, potwierdzenie dyrektora
Rok szkolny
1 i 2 semestr

Organizowanie imprez dla środowiska lokalnego. Spotkanie opłatkowe dla starszych i samotnych mieszkańców.
Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy.
Organizowanie „Dnia otwartych drzwi”, występy okolicznościowe i współudział w festynie szkolnym,
Festyn organizowany przez Caritas przy Parafii pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu
Sprawozdania, podziękowania grudzień
Rok szkolny
1 i 2 semestr
czerwiec
lipiec

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Strzebiniu.
Spotkania, pogadanki, pokaz sprzętu.
Sprawozdanie
Rok szkolny

Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
Przygotowanie i przeprowadzenie „Wieczoru z Andersenem” Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora. kwiecień

Współpraca z rodzicami
Prowadzenie spotkań połączonych z pedagogizacją rodziców z zakresu wyrabiania u dziecka samodzielności i odpowiedzialności.
Konsultacje indywidualne.
Angażowanie rodziców w pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych.
Sprawozdanie, potwierdzenie pedagoga szkolnego.
Rok szkolny
Okres stażu

Opieka nad praktykantem. Opracowanie scenariuszy zajęć i przygotowanie pomocy dydaktycznych. Potwierdzenie dyrektora i praktykanta.
Rok szkolny
Okres stażu

Rozbudzanie aktywności oraz wspieranie i pogłębianie zainteresowań uczniów mających na celu rozwijanie ich zdolności.
Prowadzenie „Kółka teatralnego”.
Przykładowe scenariusze.
Podziękowania, zdjęcia z występów.


§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej.

Pomoc uczniom przejawiającym trudności edukacyjne.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno – kompensacyjnych.
Potwierdzenie dyrektora.
Rok szkolny
Okres stażu

Organizowanie akcji charytatywnych. Organizowanie akcji charytatywnych z biblioteką szkolną i szkolnym kołem PCK.
Sprawozdania, podziękowania.
Okres stażu

Pomoc materialna i finansowa na rzecz dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych. Organizowanie pomocy.
Sprawozdanie.
Rok szkolny
Okres stażu

Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Lublińcu.
Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki na temat bezpieczeństwa, unikanie kontaktów z nieznanymi ludźmi itp.
Potwierdzenie współpracy. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu

Objęcie specjalistyczną opieką uczniów z problemami.
Kierowanie na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Potwierdzenie współpracy.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych - ich opis i analiza. Opis i analiza dwóch przypadków.
Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.