X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39120
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Monika Trojanowska-Halasz
Miejsce pracy: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach
Dyrektor: mgr Iwona Bartkowiak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Ilona Grzelewska

Kwalifikacje:
1. Studia Magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, specjalność: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
2. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, kierunek: Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
4. Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
5. Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.06.97.674 ze zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które weszło w życie 16 sierpnia 2018 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
(§ 7 ust.2 pkt 1)

Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. akty prawne, notatki
wrzesień 2018
cały okres stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie kontraktu.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, w tym także zajęć z języka angielskiego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
plan rozwoju zawodowego
kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem
harmonogram
arkusze obserwacji zajęć (wnioski)
scenariusze zajęć (analiza zajęć)
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego do 14.09.2018
wrzesień 2018
wrzesień 2018
cały okres stażu,
1 raz w miesiącu
cały okres stażu
1 raz w miesiącu
czerwiec 2021

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Złożenie planu rozwoju zawodowego wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego
wrzesień 2018

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji oraz jakości pracy przedszkola. Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.
(kursy doskonalące, warsztaty metodyczne, szkolenia).

Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu. cały okres stażu
cały okres stażu

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, aranżacja sal.
Tworzenie oraz gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Dekoracja sal- modernizowanie kącików tematycznych. karty pracy, ilustracje, płyty, książki, pomoce dydaktyczne
dekoracje cały okres stażu

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć.
Miesięczne plany pracy, plan współpracy z rodzicami, arkusze obserwacji.
Współtworzenie dokumentacji przedszkola:
Statut Przedszkola
Roczny plan pracy
Program Wychowawczy
Regulaminy
Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
wpisy w dzienniku, plany miesięczne, plan współpracy z rodzicami, dokumenty, kronika
cały okres stażu

7. Współpraca przy organizowaniu wystaw w przedszkolu i poza nim.
Organizowanie wystawek tematycznych z prac wykonanych przez dzieci.
Eksponowanie prac dzieci w salach i na terenie placówki oraz poza nią.
wystawy prac dzieci cały
okres stażu

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
(§ 7 ust.2 pkt 2)
Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji

1. Poznanie wychowanków oraz ich środowiska.
Obserwacja dzieci.
Zebrania z rodzicami oraz zajęcia otwarte.
Rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców oraz potrzeb.
Konsultacje z innymi nauczycielami.
notatki
protokoły zebrań, scenariusze zajęć na bieżąco
wg harmonogramu
na bieżąco
na bieżąco

2. Organizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych, konkursów oraz udział w konkursach. Współpraca przy organizowaniu uroczystości grupowych i przedszkolnych, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Jasełek, Zakończenia roku, pomoc przy opracowywaniu scenariuszy, przygotowanie dekoracji oraz dzieci do uroczystości.
Organizowanie konkursów z języka angielskiego.
scenariusze uroczystości, zdjęcia wg kalendarza uroczystości
wg terminarza

3. Diagnozowanie dzieci, rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych, rozwijanie ich zainteresowań.
Obserwacje i rozmowy z dziećmi.
Konsultacje z rodzicami-udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami.
Tworzenie kącików zainteresowań.
Organizowanie zajęć dla dzieci na interesujące ich tematy.
Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy. arkusze obserwacji, scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia, karty wycieczek
na bieżąco
wg potrzeb
na bieżąco
cały okres stażu

4. Współpraca ze specjalistami i z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną notatki
cały okres stażu

5. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Organizowanie zajęć otwartych.
Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym.
Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczki.
Włączenie rodziców do pracy na rzecz Przedszkola.
notatki, scenariusze, zdjęcia, protokół zebrania
cały okres staży

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
(§ 7 ust.2 pkt 3)
Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji

1. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących.
Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie.
Stosowanie form i metod pobudzających dzieci do samodzielnej aktywności oraz rozwijających ich umiejętności m.in. dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk-Kołczyńskiej, ruchu rozwijającego W. Scherbone, metody dobrego startu M. Bogdanowicz, metod badawczych, pedagogiki zabawy i wielu innych.
Stosowanie metod innowacyjnych. scenariusze, wpisy do dziennika, zdjęcia, prace dzieci
cały okres stażu

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
(§ 7 ust.2 pkt 4)
Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji

1. Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności).
Opracowanie sprawozdania z okresu stażu.
sprawozdanie ze stażu
czerwiec 2021

2. Ewaluacja prowadzonych zajęć.
Omawianie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, a także z innymi nauczycielami.
Uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców.
arkusze hospitacji, notatki
cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
(§ 7 ust.2 pkt 5)
Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji

1, Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości.
konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
cały okres stażu

2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych.
Przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń.
Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej potwierdzenie dyrektora
opracowane materiały
cały okres stażu
1 rada

3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
Opublikowanie na stronach internetowych: planu rozwoju oraz przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
teksty publikacji, adresy strony internetowej
cały okres stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust.2 pkt 6)
Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Nawiązanie współpracy m.in z: policją, służbą zdrowia, strażą pożarną, biblioteką, władzami lokalnymi.
zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, kopie podziękowań
cały okres stażu

2. Współpraca ze Szkołą Podstawową.
Organizowanie wspólnych spotkań, udział w uroczystościach organizowanych przez szkołę. scenariusze, podziękowania, zdjęcia
cały okres stażu

3. Uczestnictwo dzieci w konkursach wewnątrz przedszkolnych, między przedszkolnych i zewnętrznych.
Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych na placówce i poza nią, m.in. przez bibliotekę, muzeum itd. zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia
cały okres stażu

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych.
Współudział w akcjach m.in.:„Cała polska czyta dzieciom”, „Sprzątanie świata”itd.
Prowadzenie zajęć profilaktycznych o prawach dziecka, agresji, przemocy, o zdrowym stylu życia. scenariusze, zdjęcia
wg harmonogramu
na bieżąco

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust.2 pkt 6)
Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji

1. Aktualizowanie przepisów prawa oświatowego.
Śledzenie zmian w Karcie Nauczyciela, Podstawie Programowej, Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. akty prawne, notatki
cały okres stażu

2. Zapoznanie i analiza z wybranymi dokumentami prawa oświatowego.
Gromadzenie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego - prasa oświatowa, Internet.
stosowanie prawa oświatowego w praktyce, notatki
cały okres stażu

3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola
• Roczny plan pracy
• Program Wychowawczy
• Regulaminy
• Programy autorskie notatki cały okres stażu

4. Przestrzeganie przepisów BHP
1. Stosowanie przepisów BHP w czasie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
cały okres stażu

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
(§ 7 ust.2 pkt 7)
Lp. Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń, gazetek.
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez
cały okres stażu

2. Korzystanie z internetu. Wykorzystanie internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem.
Śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie.
Udział w kursach i szkoleniach e -learningowych.
Zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola.
Przekazywanie informacji rodzicom drogą e-mailową. przykłady materiałów z internetu, dokumentacja stażu
cały okres stażu

3. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy z dziećmi.
Wykorzystanie urządzeń multimedialnych: posługiwanie się w czasie prowadzonych zajęć tablicą multimedialną, rzutnikem, odtwarzaczem CD.
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz korzystanie z programów edukacyjnych w formie elektronicznej. tablica multimedialna, rzutnik, odtwarzacz CD, laptop, płyty CD i DVD
cały okres stażu

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENi S z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.