X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3906
Przesłano:

Ekologiczny program własny: Przyjaciel Ziemi

Iwona Mierzejewska
Iwona Olszewska

EKOLOGICZNY PROGRAM WŁASNY „PRZYJACIEL ZIEMI” DLA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

SPIS TREŚCI

Wstęp

I CELE PROGRAMU
Cele ogólne
Cele szczegółowe
II TREŚCI KSZTAŁCENIA
III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Metody realizacji programu
Formy prowadzenia zajęć
IV PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Ocenianie ucznia
V EWALUACJA PROGRAMU
Uwagi
Informacje o autorkach programu
Recenzent
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

I WSTĘP

Program ekologiczny „PRZYJACIEL ZIEMI” odpowiada założeniom edukacji ekologicznej uczniów szkoły podstawowej, która ma na celu zapoznanie ich z problemami i zagrożeniami środowiska naturalnego oraz kształtowania postaw ekologicznych.
Zawiera on propozycje konkretnych działań, które umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich umiejętności i rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.
Jest on skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego kl. I-III, uwzględnia założenia podstawy programowej zawartej w „Programie wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku dla klas 1-3”, nr dopuszczenia DKW-4014-267/99

II CELE PROGRAMU

CELE OGÓLNE:
1. Poznawanie środowiska najbliższej okolicy.
2. Kształtowanie postaw proekologicznych.
3. Wdrażanie uczniów do segregacji odpadów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Dostrzeganie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
2. Zwracanie uwagi na konieczność ochrony środowiska.
3. Zdobywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych.
4. Podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie ilości odpadów.
5. Wykorzystywanie surowców wtórnych.
6. Integracja i współpraca w zespole klasowym.

III TREŚCI KSZTAŁCENIA

Hasło programowe Treści Sposób realizacji Przewidywane osiągnięcia
Prowadzenie obserwacji ekologicznych najbliższej okolicy. 1.Obserwacja środowiska w zależności od pór roku.

2.Obserwacja życia w lesie, w wodzie,na łące i na polu.

3. Warunki życia ludności w naszej miejscowości.

4. Najpiękniejsze i najbardziej zanieczyszczone miejsce w naszej miejscowości. Pogadanka
Wycieczka

Praktyczne działanie
Obserwacja w formie słownej i plastycznej
Konkurs plastyczny

Uczeń potrafi:
- rozpoznawać warunki życia ludności w Piszu
- dostrzegać zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku
- rozpoznawać rośliny i zwierzęta poszczególnych środowisk
- posługiwać się atlasem roślin i zwierząt
- dostrzegać piękno otaczającej przyrody
Zagrożenia najbliższego środowiska 1. Zanieczyszczenie powietrza

2. Czysta woda podstawą życia
3.Znaczenie lasów na ziemi
4.Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka
5. Przemysł i transport a środowisko

Obserwacja
Wycieczka do zakładu pracy
Spotkanie z leśnikiem
Spotkanie z pielęgniarka
Praktyczne działanie (ulotki, rysunki)

Uczeń potrafi:
- wymieniać źródła zanieczyszczeń
- dokonać obserwacji
- wyjaśnić wpływ zanieczyszczeń na środowisko oraz ludzi
- prawidłowo formułować pytania
- stosować w rozmowie zwroty grzecznościowe
- redagować krótka wypowiedź pisemną
- wyciągać wnioski ze spotkania

Działalność człowieka a środowisko 1.Odpady- zbiórka zużytych baterii (Organizacja Odzysku REBA)

2. Oczyszczalnie ścieków
3. Oszczędzanie wody, gazu i energii elektrycznej
4. Droga wody do kranu Akcja na rok szkolny 2007/2008
Zbiórka surowców wtórnych (baterii, makulatury)
Wycieczka

Projekcja filmu
Spotkanie z pracownikiem wydziału do spraw ochrony środowiska

Konkurs na najciekawsze zobowiązanie ekologiczne
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcie recykling
- uzasadnić możliwość wykorzystania odpadów do różnych celów użytkowych
- wyjaśnić potrzebę ochrony środowiska
- prawidłowo formułować pytania
- redagować krótkie zobowiązanie ekologiczne
Przyroda wokół nas 1.Rośliny zielone w szkole i w klasie

2. Rola lasu w przyrodzie
3.Pomoc zwierzętom w okresie zimy
4.Dbamy o czystość najbliższej okolicy

Sadzenie i przesadzanie kwiatów
Gromadzenie suchej karmy dla zwierząt
Dokarmianie ptaków i zwierząt w pobliskim lesie
Spotkanie z leśnikiem
Wycieczka do lasu
Udział w akcji „Sprzątanie Świata” Uczeń potrafi:
- pielęgnować rośliny zielone
- wymieniać sposoby dokarmiania zwierząt
- wyjaśnić wpływ trudnych warunków zimowych na życie zwierząt
- wymienić korzyści jakie las daje człowiekowi
- włączać się do działań proekologicznych
- wykazać, że jest przyjacielem przyrody.
Ochrona przyrody obowiązkiem każdego człowieka 1.Rośliny i zwierzęta chronione

2.Parki narodowe
3.Obchody „Święta Ziemi” Przygotowanie albumów roślin i zwierząt

Wycieczka
Spotkanie z pracownikiem Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Gazetki o tematyce ekologicznej
Scenariusz projektu ekologicznego i prezentacja dla klas 0-III
Uczeń potrafi:
- korzystać z różnych źródeł wiedzy (atlas, mapa, encyklopedia, czasopisma, Internet)
-uzasadnić konieczność
ochrony zagrożonych gatunków
- wymienić Parki Narodowe
- projektować gazetki i dekoracje
- planować i realizować przedsięwzięcia w celu popularyzacji idei ochrony środowiska
Urządzenie kącika kółka ekologiczno-przyrodniczego „Eko przyjaciel” Kącik „Eko przyjaciel” formą sprawdzianu osiągnięcia założonych celów Plakaty
Ulotki
Gazetki ścienne
Albumy
Zdjęcia
Pamiątki z wycieczek i spotkań
znaczki
rysunki
wytwory prac dziecięcych związanych z porami roku
Uczeń potrafi:
- gromadzić i eksponować materiały dotyczące poszczególnych zadań
- działać w środowisku i dla środowiska

IV PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody, zasady i formy pracy z uczniem powinny uwzględniać ogólne założenia podstawy programowej i powinny być dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka.

METODY REALIZACJI PROGRAMU
1. Metody z zakresu wpływu osobistego: wysuwanie sugestii, perswazje, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty.
2. Metody wpływu sytuacyjnego np.: przydzielanie funkcji, roli, instruowanie
3. Metody podające: pogadanka, rozmowa, opis
4. Metody utrwalające nawyki np. ćwiczenia
5. Metody poznawcze: obserwacja, pokaz
6. Metody audiowizualne: film, kaseta, plansze tematyczne
7. Metody aktywizujące: zabawowa, zabawowo-naśladowcza

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
1. Forma indywidualna
2. Forma grupowa

V PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń potrafi:
- dokładnie obserwować i wyciągać wnioski z obserwacji w czasie wycieczki
- przewidywać skutki działalności gospodarczej człowieka
- wyjaśnić wpływ zanieczyszczeń na środowisko oraz ludzi
- podać przyczyny niszczenia przyrody
- dostrzegać zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku
- wyrażać swoje obserwacje w formie werbalnej, słownej i plastycznej
- rozpoznawać rośliny, zwierzęta poszczególnych środowisk ( łąka, pole, las i
woda )
- posługiwać się atlasem roślin i zwierząt
- założyć ogródek szkolny
- dostrzegać piękno otaczającej nas przyrody
- dbać o rośliny w klasie
- powiedzieć, co to jest recykling
- włączyć się do działań proekologicznych
- pracować w zespole
- przygotować program artystyczny
- swoim postępowaniem wykazać, że jest przyjacielem przyrody

VI EWALUACJA PROGRAMU

Podsumowując program chciałybyśmy sprawdzić, czy propagowane przez program działania stosowane są przez dzieci w życiu codziennym.

Proponujemy następujące narzędzia ewaluacji:
• arkusz rozmowy z dzieckiem
• ankieta dla rodziców
• obserwacja zachowań uczniowskich

UWAGI:

Realizację programu planuje się w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz na zajęciach nauczania zintegrowanego

INFORMACJE O AUTORKACH PROGRAMU:

Iwona Mierzejewska – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu, staż pracy 16 lat.

Iwona Olszewska – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu, staż pracy 20 lat.

RECENZENT:
mgr Małgorzata Rudnik – nauczyciel dyplomowany przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

ARKUSZ ROZMOWY Z DZIECKIEM

1. Zaznacz rysunek, który określa Twoje odczucia podczas zajęć ekologicznych:

2. Czy praca, którą wykonywałeś była dla Ciebie:
a. atrakcyjna
b. ciekawa
c. nudna

3. Czy zdobyte przez Ciebie umiejętności i wiedza są przydatne w życiu codziennym:
a. tak
b. nie
c. nie wiem

4. Czy chętnie przychodzisz na zajęcia:
a. tak
b. nie
c. nie wiem

5. Czy potrafisz podzielić się zdobytą wiedzą z innymi:
a. tak
b. nie
c. nie wiem


Załącznik nr 2

ANKIETA DLA RODZICÓW

Uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat prowadzonych zajęć i realizacji programu „PRZYJACIEL ZIEMI”
Dziękuję

1. Czy Pan/Pani dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
2. Czy dziecko potrafi podzielić się zdobytą wiedzą z innymi?
a. tak
b. nie
c. nie wiem

3. Czy zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej są:
a) przydatne
b) nie przydatne
c) nie mam zdania

4. Czy propagowane przez program działania są stosowane przez dziecko w domu?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

5. Czy Pani/Pana dziecko prowadziło samodzielnie obserwację przyrodniczą?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.