X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3884
Przesłano:

Program zajęc rewalidacyjnych

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący klasę drugą.

Opracowała:
Iwona Olszewska

DIAGNOZA

Kamil B.
Ur. 27 lutego 1998 r.

Na podstawie badań specjalistycznych stwierdzono upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia oraz opóźniony rozwój mowy.
Uczeń potrafi podać proste definicje kilku pojęć bazując na konkretnych cechach ich odpowiedników. Samodzielnie nie dokonuje porównań i klasyfikacji na materiale słownym.
Chłopiec radzi sobie w bardzo prostych zadaniach angażujących zdolności analizy i syntezy wzrokowej oraz spostrzegawczości. Ujmuje logiczne związki w niektórych, prostych (3-4 obrazkach) historyjkach obrazkowych.
Ubogi jest zasób jego ogólnej wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Uczeń jedynie częściowo rozumie niektóre proste sytuacje dotyczące ogólnej zaradności.
Znacznie opóźniony jest rozwój percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej..
Sferę emocjonalną dziecka cechuje znaczna wrażliwość i pobudliwość emocjonalna oraz skłonność do przeżywania lęku i niepokoju.
Chłopiec nie zna liter, nie potrafi wyszczególnić głosek w nagłosie i wygłosie w podanych wyrazach.
Uczeń zna podstawowe figury geometryczne, cyfry od 1 do 10.
Dziecko posiada przeciętną wiedzę o sobie i najbliższym otoczeniu.
Na niskim poziomie kształtuje się sprawność grafomotoryczna.

Podstawą opracowania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IIc Kamila B. były zalecenia zawarte w orzeczeniu Nr 58/05/06 wydanym 09.08.2006 r. przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.

W pracy z dzieckiem szczególną uwagę należy zwrócić na:
1. Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego.
2. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, zdolności percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
3. Kształtowanie umiejętności czytania, pisania oraz dokonywania operacji arytmetycznych.

Treści programu będą realizowane w ramach przydzielonych godzin zajęć rewalidacyjnych.
Opracowany program zgodny jest z Podstawą Programową kształcenia ogólnego określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r.

CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

1. Wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań:
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości,
- wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce, zaufaniu i wsparciu,
- budzenie wiary we własne możliwości, odkrywanie potencjalnych zdolności i inspirowanie do ujawniania zainteresowań,
- kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowania zadań,
- wspieranie twórczego zaangażowania w życie szkoły,
- dostosowanie działań edukacyjnych do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka.

2. Kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takich jak: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, rachowanie, obserwowanie, odtwarzanie i tworzenie:
- uwrażliwianie na słuchanie wypowiedzi innych osób,
- uczenia poprawnej wymowy i wyrażania myśli w formie zdań,
- wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
- rozwijanie percepcji słuchowej-szczególnie w zakresie słuchu fonematycznego, percepcji słuchowo-wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- usprawnianie motoryki małej,
- kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia,
- wdrażanie do gromadzenia doświadczeń matematycznych.

3. Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej:
- kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi,
- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i do ojczyzny,
- wdrażanie rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennym życiu,
- rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy.

4. Uwrażliwianie na piękno środowiska przyrodniczego i kulturowego:
- kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt i roślin,
- uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne,
- uwrażliwianie na piękno kultury i sztuki regionu,
- rozwijanie aktywności muzycznej, plastycznej i technicznej.

5. Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo:
- wdrażanie do troski o zdrowie poprzez właściwe gospodarowanie czasem i aktywny wypoczynek,
- wyrabianie poprawnych nawyków żywieniowych i higienicznych,
- poszerzanie wiedzy na temat własnego ciała, jego możliwości i ograniczeń,
- uwrażliwianie na bezpieczeństwo i kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń.

DZIAŁANIA REWALIDACYJNE

1. Rozwijanie sprawności manualnej:
- malowanie form kolistych,
- malowanie form falistych,
- malowanie dużych konturowych rysunków,
- montowanie konstrukcji z klocków,
- układanie płaskie według wzoru i bez wzoru,
- nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, zwijanie żyłek,
- wycinanie z papieru: ciągłe po linii prostej, falistej, wycinanie form geometrycznych i konturów rysunków,
- wycinanki, naklejanki z papieru, materiału, włóczki itp.,
- elementy orgiami,
- modelowanie w plastelinie, masie solnej.

2. Ćwiczenia graficzne:
- rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter,
- rysowanie wzorów po śladzie,
- kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną,
- kolorowanie kredkami małych przestrzeni,
- rysunki dowolne kredkami ołówkowymi lub świecowymi.

3. Usprawnianie percepcji wzrokowej:
- dobieranie par jednakowych obrazków,
- dobieranie par jednakowych figur geometrycznych,
- odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, przedmiotów, figur itp.),
- rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów (zabawa Co się tu zmieniło?),
- układanie obrazków wg instrukcji słownej (stosunki przestrzenne),
- układanie obrazków w kolejności w jakiej były pokazywane,
- układanie obrazków z części (puzzle),
- układanie figur geometrycznych z części,
- układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci,
- rysowanie kompozycji za pomocą szablonów,
- budowanie wg wzoru kompozycji z klocków,
- wyszukiwanie różnic między obrazkami,
- wyszukiwanie podobieństw między obrazkami,
- wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter-bez czytania, jedynie na podstawie identyfikacji wzrokowej.

4. Usprawnianie percepcji słuchowej.
- wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków najbliższego otoczenia i ich lokalizacja,
- różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody,
- zabawy ruchowe ze śpiewem,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego:

-podział wyrazów na sylaby,
-liczenie sylab w wyrazach,
-porównywanie liczby sylab w wyrazach,
-tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby,
-kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych,
-sztafeta sylabowa (tworzenie wyrazu rozpoczynającego się sylabą końcową poprzedniego wyrazu),
-rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia,
-synteza sylab podanych ze słuchu,
-wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie,
-dobieranie par obrazków (wyrazów) wg pierwszej głoski,
-tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski,
-wyodrębnianie ostatnich głosek w nazwach obrazków,
-rozpoznawanie wyrazów kończących się i rozpoczynających tą samą głoską,
-tworzenie wyrazów rozpoczynających się od ostatniej głoski podanego wyrazu (np. kot-tulipan),
-przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski na początku, w środku lub na końcu wyrazu,
-przekształcanie wyrazów przez zamianę sylaby na początku, w środku lub na końcu wyrazu,
-wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach.

5. Doskonalenie umiejętności czytania:
- czytane całościowe sylab i wyrazów,
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami,
- czytanie naprzemienne sylab, wyrazów i zdań,
- czytanie selektywne głośne i ciche,
- czytanie z przesłonką (w okienku),
- ćwiczenia w rozumieniu treści.

6. Doskonalenie umiejętności pisania:
- kreślenie ręką dużych liter w powietrzu,
- pisanie dużych liter na tablicy-wodzenie po wzorze,
- malowanie farbą liter na dużych arkuszach papieru,
- pisanie liter za pomocą szablonu (z zaznaczonym strzałką kierunkiem kreślenia i miejscem rozpoczęcia),
- obwodzenie wzoru litery w liniaturze,
- samodzielne pisanie liter,
- przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów,
- pisanie z pamięci wyrazów, zdań, tekstów,
- pisanie ze słuchu.

7. Rozwijanie umiejętności matematycznych:
- gry i zabawy wymuszające posługiwanie się rozumowaniem operacyjnym (tworzenie całości z części, wyodrębnianie w całości części, konstruowanie przestrzenne i płaskie),
- klasyfikacja, różnicowanie i porządkowanie elementów w zbiorze,
- orientacja przestrzenna,
- badanie schematu własnego ciała, określanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała,
- wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek i formułowanie warunków, które spełniają elementy danego zbioru,
- klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność,
- liczenie przedmiotów,
- rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
- ćwiczenia rachunkowe: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,
- kształtowanie umiejętności praktycznych: przeliczanie pieniędzy, posługiwanie się kalendarzem, rozpoznawanie godzin i minut na zegarze, pomiar długości i ciężaru (jednostki długości i ciężaru).

8. Uspołecznianie.
- uwrażliwianie na poszanowanie godności innych osób,
- zwracanie uwagi na przestrzeganie norm społecznych obowiązujących w grupie rówieśniczej,
- pomoc członkom rodziny oraz osobom starszym,
- kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

W trakcie zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca go do pracy oraz pomaga pokonać trudności.
W wyniku realizowanych zadań uczeń bez obaw porusza się na terenie szkoły, coraz lepiej funkcjonuje w zespole klasowym, buduje pozytywne relacje z kolegami i nauczycielami.
W czasie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozwijana jest percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność graficzna. Utrwalane są kształty liter pisanych i drukowanych, doskonalona technika czytania sylabami, wyrazami, zdaniami. Wszystkie działania poparte są materiałem konkretnym.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW REWALIDACYJNYCH

W procesie adaptacji do życia społecznego dziecka upośledzonego w stopniu lekkim należy stworzyć odpowiednie dla niego warunki poznania świata. Do nich zalicza się potrzebę wielozmysłowego poznania świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką. Drogą kompensacji braków należy usprawniać jego ogólny rozwój, dając poczucie przydatności społecznej, równocześnie dbając o pracę korekcyjną i usprawniającą. W czasie zajęć rewalidacyjnych wykorzystywane będą elementy metody dobrego startu oraz metody ośrodków pracy.
Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą poprzez:
- zabawy tematyczne,
- gry symulacyjne,
- gry planszowe,
- organizacje wystaw prac,
- naśladownictwo pozytywnych postaw i zachowań,
- wycieczki krajoznawcze, przyrodoznawcze, ekologiczne,
- ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętność czytania, pisania i rachowania,
- ćwiczenia poprawiające orientację w terenie,
- obcowanie z książką, prasą dziecięcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.