X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38788
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan wychowawczo-dydaktyczny na wrzesień dla grupy 5 latków

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA M-C WRZESIEŃ 2018 ROKU Dla grupy VI „WIEWIÓRKI” 5 latki

nauczyciel: Martyna Wiśniewska

poniedziałek: mowa, ćw. gimnastyczna
wtorek: mowa, plastyka
środa: mowa, muzyka
czwartek: matematyka, ćw. gimnastyczne
piątek: plastyka, muzyka

Blok tematyczny: To jestem ja! (03-07.09.2018)

OBSZARY EDUKACJI(tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej
Estetycznej
plastycznej
muzycznej

1. Ćwiczenia poranne zestaw nr 1 wg. Przewodnika metodycznego „Olek I Ada”- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zabawy
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 1 wg przewodnika metodycznego „Olek i Ada”- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń N. – zapoznanie z nowymi zabawami i ćwiczeniami
3. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kamyka na kamyk.
4. Podczas pobytu na placu zabaw zapoznanie z regulaminem placu zabaw oraz z instrukcjami korzystania z poszczególnych urządzeń znajdujących się na placu zabaw. III 5, III 7

1. Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej To jestem ja. III 3, IV 2, IV 5– tworzenie sytuacji sprzyjających adaptacji, poznaniu siebie i poczuciu bezpieczeństwa– utrwalanie nazw części ciała
2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Przyjaciel. III 2, IV 2, IV 5- wdrażanie do słuchania w ciszy i skupieniu- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych sytuacjach
3. Poznanie zapisu graficznego swojego imienia. I 1, I 3, II 3, IV 4- stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania
4. Zabawa matematyczna „Czas do przedszkola” IV 14, IV 15- kształtowanie orientacji przestrzennej- określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów

1. Rysowanie kredkami na temat „Ja w przedszkolu”I 7, IV 8- kształcenie umiejętności wykorzystania całej powierzchni kartki podczas wykonywania pracy plastycznej
2. Malowanie farbą plakatową na temat dowolny IV 8- kształcenie umiejętności prawidłowego trzymania pędzla w dłoni oraz stosowania odpowiedniego nacisku podczas malowania

1. Nauka I zwrotki piosenki Wspomnienia z wakacji. IV 7– umuzykalnianie dzieci– utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren– wyrabianie reakcji na ustalone sygnały
2. Zabawa muzyczna przy muzyce klasycznej „Marionetki”- wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej- określanie emocji związanych ze słuchaniem muzyki klasycznej- kształcenie umiejętności reagowania ruchem ciała na słyszaną muzykę

EWALUACJA, uwagi o realizacji planu:
OCZEKIWANE EFEKTY:Dziecko:- wypowiada się na swój temat- wymienia nazwy części ciała- wypowiada się na temat opowiadania, ilustracji w książce oraz na temat swoich ulubionych zwierząt, owoców, pojazdów i zabawek- przelicza zdania w wypowiedzi- wyraża muzykę ruchem- rozróżnia przygrywkę; wie, z ilu zwrotek składa się piosenka i czy ma refren- reaguje odpowiednio na ustalone sygnały- rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia- dokonuje analizy i syntezy sylabowej swojego imienia- kształtuje orientację przestrzenną- określa położenie przedmiotów względem innych przedmiotów- potrafi wykonać prace plastyczną na określony temat- wykorzystuje całą powierzchnię kartki na wykonanie pracy plastycznej- trzyma prawidłowo kredkę w dłoni- kształci motorykę małą- maluje farba plakatową na temat dowolny- trzyma prawidłowo pędzel w dłoni- stosuje odpowiedni nacisk podczas malowania- kształci umiejętność słuchania muzyki klasycznej- potrafi określić emocje związane ze słuchaniem muzyki klasycznej- potrafi reagować ruchem ciała na słyszaną muzykę- wie, że ćwiczenia gimnastyczne są bardzo ważne dla zdrowia- potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne- wie, że na placu zabaw najważniejsza jest bezpieczna zabawa- zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw

Blok tematyczny: Moja grupa (10 – 14.09.2018)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej
Intelektualnej
Estetycznej
Plastycznej
Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 1 przewodnik metodyczny “Olek i Ada”
2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 2 wg. Przewodnika metodycznego „Olek i Ada”
3. Zabawa z elementem równowagi – Czerwone parzy.4. Zabawy na świeżym powietrzu5.

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka. I 1, I 2, I 3, II 5, III 2, III 3, IV 5- ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania
2. Zabawy dramowe „Jak być dobrym przyjacielem” inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Nowy kolega.II 4, II 6, II 7, III 6, IV 2, IV 5, IV 8- przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała- pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
3. Nauka wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Wrzesień” I 7, IV 5, IV 15, IV 18- wzbogacanie wiadomości przyrodniczych- poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
4. Zabawa dydaktyczna „Zabawy z misiem” IV 11, IV 13, IV 14, IV 9- określanie położenie przedmiotów w przestrzeni- różnicowanie prawej i lewej strony- przygotowanie do programowania, posługiwanie się umownymi znakami

1. Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki kolażu „Order grzeczności”, inspirowane wierszem M. Strękowskiej-Zaremby Uprzejmy Krzyś.III 4, III 5, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 4, IV 8- kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy - poznanie sposobu wykonania pracy plastycznej za pomocą techniki kolażu
2. Wspólne wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, mazaków, kolorowego papieru „Bajkowa grupa” I 1, I 3, III 2, III 3, IV 8- kształcenie umiejętności pracy w grupie

1. Zabawy ruchowe przy piosence „Krąg dziecięcych rak” III 3, IV 7- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu piosenki
2. Zapoznanie z 2 zwrotką piosenki „Wspomnienia z wakacji” IV 7- utrwalanie znajomości piosenki- kształcenie umiejętności wokalnych

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –- wymienia ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i przestrzega tych zasad- umiejętnie planuje na kartce poszczególne elementy swojej pracy- wykonuje pracę na zadany temat, z wykorzystaniem techniku kolażu- podaje właściwy sposób zachowania w określonych sytuacjach- pokazuje emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki- wyjaśnia, co znaczą słowa: dobry przyjaciel, i wymienia cechy dobrego przyjaciela- potrafi wspólnie z rówieśnikami wykonać prace plastyczną- potrafi wykonać improwizację ruchową do słyszanej piosenki (zgodną z jej tekstem)- potrafi określić nastrój słyszanej piosenki- potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni- różnicuje prawą i lewą stronę- przygotowuje się do programowania, posługując się umownymi znakami- podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody- wyjaśnia związek między wrzosem a wrześniem- chętnie śpiewa poznana piosenkę solo oraz w grupie

Blok tematyczny: Moja droga do przedszkola (17-21.09.2018)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej
Intelektualnej
Estetycznej
Plastycznej
Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 2 przewodnik metodyczny “Olek i Ada” I 5, I 82. Ćwiczenia poranne zestaw nr 3 wg. Przewodnika metodycznego „Olek i Ada” I 5, I 83. Zabawa orientacyjno-porządkowa Policjant kieruje ruchem. I 5, I 84. Zabawy na świeżym powietrzu
5. Ćwiczenia grafomororyczne

1. Rozmowa kierowana i ćwiczenia praktyczne inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Skrzyżowanie bez świateł” IV 2, IV 5, IV 9- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy- rozwijanie mowy
2. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie. I 7, II 7, IV 2, IV 9– kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
3. „Przestrzegaj zasad ruchu drogowego” – spotkanie z policjantem III 3, III 5, III 8, IV 2, IV 6, IV 9, IV 20- utrwalanie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowymrozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania
4. Zabawa dydaktyczna „Koło – jak znaki nakazu i zakazu” – zajęcia matematyczne. I 7, IV 12, IV 15- rozpoznawanie i odnajdywanie koła wśród innych figur geometrycznych

1. Praca techniczna – Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów. I 9, IV 1, IV 4, IV 8- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
2. Malowanie farbamiplakatowymi na temat dowolny- rozwijanie wyobraźni twórczej, -- doskonalenie umiejętnościtrzymania pędzla w dłoni- doskonalenie umiejętnościkorzystania z farb i wody

1. zabawa przy piosence „Każdy chciałby być kierowcą” IV 7- określanie nastroju piosenki- kształcenie umiejętności swobodnego tańca do słyszanej muzyki
2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Dokąd idę?”- rozwijanie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała- kształcenie umiejętności poruszania się w określonym rytmie (marsz)- kształcenie słuchu muzycznego

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –- wymienia zasady ruchu drogowego i stosuje się do nich (m.in. podczas wycieczki)- wypowiada się na temat opowiadania oraz poczynionych obserwacji- posiada element odblaskowy, - przedstawia etapy przechodzenia przez ulicę, - w bezpieczny sposób przechodzi z osobą dorosłą przez przejście dla pieszych poprawnie zachowuje się w miejscach publicznych: na chodniku i na przystanku- poznaje typy sygnalizatorów świetlnych, rozpoznaje i nazywa kolory, zwłaszcza czerwony, zielony i żółty- wie, jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię, gdy na drodze znajduje się sygnalizator świetlny lub gdy go brak- wymienia i stosuje zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym- posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; wie jak ważna jest znajomości tych informacji- rozpoznaje koło wśród innych figur- rozpoznaje koła za pomocą dotyku- rozwija orientację przestrzenna w zakresie własnego ciała- potrafi poruszać się zgodnie ze słyszanym rytmem

Blok tematyczny: Idzie jesień przez las, przez park... (24-28.09.2018)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 2 przewodnik metodyczny “Olek i Ada”
2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 4 wg. Przewodnika metodycznego „Olek i Ada”
3. Zabawa z elementem równowagi, rzutu i celowania – Woreczki w obręczy.
4. Zabawy na świeżym powietrzu
5. Rysowanie po śladach I 7

1. „W poszukiwaniu jesien”i – wycieczka w okolice przedszkola.II 1, II 3, II 11, III 5, IV 16, IV 18- poszukiwanie oznak jesieni w najbliższej okolicy- wdrażanie do zachowań bezpiecznych podczas wycieczek poza teren przedszkola
2. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie”IV 2, IV 5, IV 12, IV 15, IV 18- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew- przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt
3. Inscenizacja utworu T. Fiutowskiej „Dom pod grzybem” III 5, IV 1, IV 2, IV 18- wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych- posługiwanie się odpowiednią modulacją głosu, mimiką, gestem i ruchem podczas odgrywania scenek teatralnych- poznawanie wybranych grzybów – jadalnych i trujących
4. Zabawa dydaktyczna „Jesienne liczenie” – zajęcia matematyczne. IV 2, IV 13, IV 14, IV 15, IV 18- posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym- poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych

1. „Kasztanowe ludzik”i – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem T. Fiutowskiej Kasztanowy świat. IV 1, IV 8- rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych
2. „Jesienna kraina” – rozwijanie wyobraźni twórczej. Układanie wymyślonej krainy z materiału przyrodniczego. IV 1, IV 6, IV 8- kształcenie wyobraźnie dziecka- zachęcanie do tworzenia prac plastycznych z pasja i zaangażowaniem

1. Nauka piosenki „Niteczka do niteczki”IV- rozwijanie umiejętności wokalnychrozwijanie swobodnego sposobu poruszania się podczas tańca
2. „Witamy panią Jesień” – instrumentacja wiersza B. Formy. IV 7- utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych: grzechotka, tamburyn, trójkąt, bębenek

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –- wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego- opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany, charakterystyczne dla jesieni- rozpoznaje gatunki drzew po liściach i owocach, nazywa je - wymienia konsekwencje niewłaściwego zachowania wobec zwierząt- odpowiada na pytania związane z treścią przedstawienia teatralnego- odgrywa scenki teatralne, posługując się odpowiednią modulacją głosu, mimiką, gestem i ruchem- nazywa wybrane grzyby – jadalne i trujące- śpiewa piosenkę- porusza się rytmicznie przy muzyce- potrafi wykonać prace plastyczna z dostępnego materiału przyrodniczego- kształci wyobraźnię- dba o swój warsztat pracy- wykonuje pracę plastyczną z pasją i zaangażowaniem- wymienia podstawowe cechy kwadratu- poprawnie liczy kasztany i żołędzie, wskazuje miejsce kwadratu w szeregu- zna i stosuje nazwy instrumentów perkusyjnych: grzechotka, bębenek, tamburyn, trójkąt- potrafi za pomocą instrumentów muzycznych zilustrować słyszany wiersz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.