X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38387
Przesłano:
Dział: Języki obce

Motywacja, cele i efekty wprowadzenia innowacji pedagogicznej z kultury i języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym

Motywacja, cele i efekty wprowadzenia innowacji pedagogicznej z kultury i języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym

Motywacja

Głównym powodem wprowadzenia innowacji jest ogromne zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglosaskich, potrzebą wprowadzenia zmian związanych z dostosowaniem kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo – technicznego i społeczno – ekonomicznego oraz koniecznością przekazania uczniom najistotniejszych danych dotyczących geografii, historii, instytucji politycznych, społecznych i zasad ich funkcjonowania we współczesnych społeczeństwach anglosaskich.
Wiedza na temat kultury krajów anglosaskich pomaga zrozumieć sam język i ułatwia jego naukę. Przykładem może być fakt istnienia różnych odmian j. angielskiego. Uświadomienie uczniom, iż nie wszyscy posługują się tą samą odmianą języka otwiera ucznia na zmieniające się warunki i sposób nauki, wpływa na elastyczność w procesie uczenia się i kształtuje tolerancję dla różnorodności.
Przekaz i analiza zagadnień kulturowych ukształtuje w uczniach obraz życia w krajach anglojęzycznych i zmniejsza szok kulturowo – językowy, na który jesteśmy narażeni w momencie bezpośredniego kontaktu z obcą kulturą.
Informacje kulturowe i realioznawcze są formą zaspokojenia naturalnej ciekawości świata i mogą przyczyniać się do rozwoju zainteresowań ucznia oraz wzbogacania jego wiedzy o świecie.
Przewidywane efekty wdrożenia innowacji to : pozytywne zmiany w zakresie efektów kształcenia i wychowania, lepsze wyniki na egzaminie maturalnym, umiejętność przystosowywania się do różnych zmian ( np. studia / praca za granicą), rozwój świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur.

Cele edukacyjne kształcenia i wychowania oraz przewidywane efekty wprowadzenia innowacji

Cele ogólne:
• Rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz dokonywanie porównań z kulturą polską w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur
• Poznawanie kultury krajów anglojęzycznych jako źródła uczenia się j. angielskiego
• Rozwijanie kompetencji językowych
• Rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych
• Zmotywowanie uczniów do samokształcenia
• Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości poprzez pozytywną informację zwrotną, dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych
• Rozwijanie przyjaźni i pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka oraz poszanowania jego odmienności
• Rozwijanie umiejętności współpracy poprzez stosowanie różnych form pracy na lekcji
• Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii, uczuć w kulturalny sposób, a także dostrzegania i poszanowania opinii oraz uczuć innych ludzi
• Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się
• Wspieranie ucznia w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i odkrywaniu własnych sposobów dochodzenia do rozwiązań

Cele szczegółowe ( operacyjne ):

• Uczeń rozumie i potrafi omówić wybrane zagadnienia kulturowe i cywilizacyjne
• Uczeń potrafi planować i rozumie własny proces uczenia się
• Uczeń potrafi korzystać ze słowników i materiałów źródłowych
• Uczeń posiada świadomość międzykulturową
• Uczeń potrafi pracować indywidualnie i w grupie oraz nawiązywać swobodny kontakt interpersonalny
• Uczeń rozumie teksty mówione i pisane
• Uczeń potrafi nawiązać swobodny dialog w komunikacji interpersonalnej
• Uczeń potrafi dostrzec różnice między ludźmi i uznaje je za naturalne
• Uczeń przejawia postawę tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe

Oczekiwane efekty:

• Wzrost świadomości międzykulturowej
• Umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego
• Wykształcenie samodzielności w organizacji własnej pracy
• Wykształcenie tolerancji wobec różnic kulturowych i innych ludzi
• Umiejętność posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi źródłami informacji
• Ukształtowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur
• Lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego
• Lepsze przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz rozumienie zagadnień kulturowo-cywilizacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.