X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38354
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Dorota Złotoś
Nauczyciel mianowany

43-100 Tychy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
dyplomowanego.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Wymiar stażu: 2lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. TYCHY, 2017 r.
Cel działań: Osiągnięcie awansu do stopnia nauczyciela dyplomowanego

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym
- Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Analiza dokumentacji przedszkolnej niezbędnej do opracowania planu rozwoju zawodowego.
- Wyszukiwanie i analiza zmian związanych z nowelizacją przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Notatki, wydruki
Wrzesień 2017r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu zawodowego.
- Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu
Wrzesień 2017r.
Cały okres stażu
Maj 2020r.

§8 ust. 2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
- analiza pracy własnej, określanie mocnych stron oraz działań wymagających doskonalenia
- Hospitacje zajęć przez dyrektora / wicedyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć
Cały okres stażu
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, - Rozpoczęcie i ukończenie Studiów Podyplomowych z Oligofrenopedagogiki na Akademii A. F. Modrzewskiego wydział zamiejscowy w Tychach
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego( rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, szkolenia) zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanym przez WOM w Katowicach
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej, dydaktycznej, korzystanie z biblioteki własnej, przedszkolnej, Mediateki, portali internetowych
- Warsztaty i szkolenia z metody M. Montessori
- Szkolenie z ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone
- Kursy i szkolenia logopedyczne Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Świadectwa ukończonych kursów i szkoleń
Świadectwa ukończonych kursów i szkoleń, Notatki, wydruki
Świadectwo
Zaświadczenie o przebytym
szkoleniu, kursie,
Zaświadczenia o przebytych kursach i szkoleniach
2 semestry od X 2017r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

3. Poznanie zmian w prawie oświatowym związanym z reformą edukacji
- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach poświęconych reformie w edukacji
- Ukończenie szkolenia „Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego w tym statutów” Zaświadczenia o przebytych kursach i szkoleniach
Rok szkolny 2017/2018
Listopad 2017

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
- Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
- Założenie i prowadzenie dokumentów obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- Wykonanie diagnozy gotowości szkolnej dla dzieci idących do szkoły.
- Pisanie protokołów i notatek z zebrań z rodzicami
- Udział w pisaniu nowego Statutu Przedszkola
- Opracowanie Rocznego Planu Pracy, Koncepcji Pracy Przedszkola, itp.
Plany współpracy
Karty obserwacji dzieci
Plany pracy
Semestralne sprawozdania
Roczna diagnoza
Protokoły
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg. harmonogramu pracy przedszkola
Wrzesień 2017r.
Cały okres stażu

5. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, metody prof. B. Rocławskiego, elementów M. Montessori, elementów matematyki prof. E. Zielińskiej , dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej , metody J. Majchrzak, metody badawcze, eksperymenty
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznego, tworzenie i eksponowanie prac dzieci różnymi technikami wyrazu artystycznego, branie udziału w konkursach plastycznych na terenie przedszkola i poza nim
- Zainteresowanie dzieci książką i czytelnictwem z wykorzystaniem kącika czytelniczego. Czytanie dzieciom – 20 minut dziennie, zachęcanie do samodzielnego sięgania po książki, oglądania ich i próby czytania globalnego, udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Tworzenie z dziećmi kącika przyrodniczego, doświadczenia przyrodnicze, obserwacje przyrody,
- Uwrażliwienie dziecka na ochronę środowiska naturalnego, udział dzieci w zbiórce nakrętek z butelek i baterii, ekologiczne podejście do przyrody
- Uwrażliwienie dzieci na los psów i kotów w naszym mieście – zorganizowanie pomocy dla schroniska dla zwierząt w Tychach
- Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych i tanecznych dzieci
- Przygotowanie i udział dzieci w konkursach recytatorskich
Scenariusze zajęć, sprawozdania, scenariusze uroczystości przedszkolnych, prace plastyczne dzieci, zaświadczenia, zdjęcia
Zbiórki na rzecz schroniska
Zdjęcia, notatki w dzienniku zajęć,
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

6. Wykonywanie czynności dodatkowych
- Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
- Przygotowanie i prowadzenie zadań powierzonych przez dyrektora placówki zgodnie harmonogramem pracy przedszkola
- Prowadzenie Kroniki Przedszkola
Zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola i powierzonymi zadaniami
Zapiski i notatki w Kronice
Cały okres stażu
Rok szkolny 2017/2018

7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
- Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami
- Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców z wykorzystaniem pokazów multimedialnych
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno –wychowawczych
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – jasełka, Dzień Babci I Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Mamy t Taty, Zakończenie Roku Przedszkolnego – Zegnaj Przedszkole,- przygotowanie dekoracji i programów artystycznych
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, kiermaszach, zbiórkach
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody np. lekarz, policjant, strażak, górnik, spotkanie w przedszkolu lub w zakładzie pracy rodzica
- Współpraca z rodzicami dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi związanymi z orzeczeniami z poradni pedagogiczno - psychologicznej
- Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola i grupy
- Warsztaty logopedyczne dla rodziców jak ćwiczyć z dziećmi pt. „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”
Plan współpracy
Sprawozdania, protokoły spotkań
Sprawozdania, protokoły
Scenariusze zajęć
Scenariusze uroczystości przedszkolnych, zdjęcia zapiski w dzienniku zajęć
Cały okres stażu
Cały okres stażu
wg. harmonogramu pracy przedszkola

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
- Organizowanie wycieczek i wyjść do Mediateki, Muzeum Miejskiego w Tychach, Multikina, Teatru Małego w Tychach,
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli straży pożarnej, policji, strażników miejskich, ratowników medycznych, ratowników wodnych itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczą i wychowawczą , szczególnie z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, lekarzami opiekującymi się dziećmi z orzeczeniami
- Współpraca z logopedą, terapeutką i psychologiem
- Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 w Tychach, Gimnazjum nr 1 w Tychach, Szkołą Podstawową nr 14 w Tychach
- MCK , MDK nr 1
Plan współpracy
Zapiski w dzienniku
Zapiski w dzienniku, zdjęcia,
Zapiski w dzienniku, zdjęcia
Cały okres stażu wg. potrzeb i harmonogramu pracy przedszkola

§8 ust. 2 pkt2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- Wyszukiwanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych dostępnych w Internecie.
- Tworzenie pomocy dydaktycznych, ćwiczeń i kart pracy korzystając z komputera
- Wyszukiwanie i ściąganie muzyki oraz zabaw muzyczno - ruchowych z Internetu
- Ukończenie szkolenia „Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach”
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć i planów miesięcznych za pomocą komputera
- Przygotowywanie pokazów multimedialnych dla Rady Pedagogicznej i rodziców
- Szukanie i gromadzenie przepisów oświatowych w Internecie
- Aktywna obecność na portalach nauczycielskich umieszczanie pomocy dla innych nauczycieli
- Korzystanie z komputera i Interentu do uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne,
Karty pracy, ćwiczenia
Muzyka na płytach i pendrive
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Dokumentacja, zaświadczenia Dyrektora Przedszkola, wydruki,
Cały okres stażu
Listopad 2017r.

2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola
- Współpraca przy aktualizowaniu strony internetowej przedszkola
- Współtworzenie strony grupy na Fb
Strona przedszkolna i Fb w Internecie
Cały okres stażu

3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- Wykorzystywanie zebranego zestawu pomocy audiowizualnych – ( audiobooki, płyty z bajkami, piosenkami i programami edukacyjnymi, )
– wykorzystywanie ich do pracy z dziećmi
- Powiększanie zbiorów własnych o kolejne płyty CD, DVD, audiobooki
- Wykorzystywanie pokazów multimedialnych do uatrakcyjnienia i przybliżenia dzieciom trudnych tematów
- Wykorzystywanie tabletu, smartfona na zajęciach – żeby pokazać dzieciom, że służą nie tylko do zabawy ale tez i nauki
- Utrwalanie ważnych i ciekawych wydarzeń z życia grupy i przedszkola za pomocą aparatu fotograficznego i kamery
- Udostępnienie rodzicom pod koniec roku przedszkolnego zdjęć i filmów z pobytu ich dziecka w przedszkolu (płyta DVD)
- Uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z Internetu
- Pogadanka z rodzicami na temat cyberprzemocy, zagrożeń płynących z korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym z nieograniczonego dostępu do telewizji, Internetu, komputera Płyty CD, DVD, audiobooki, pendrive, zdjęcia,
Cały okres stażu

5. Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu wiedzy komputerowej i informatycznej - Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
- Ukończenie innych kursów i szkoleń Zaświadczenie ukończenia szkolenia Listopad 2017r.
Cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych
- Publikacja na portalach edukacyjnych zatwierdzonego „Planu rozwoju zawodowego”
- Publikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy zajęć i uroczystości przedszkolnych
- Publikowanie na portalach i stronach dla nauczycieli przygotowanych przez siebie pomocy dydaktycznych, kart pracy i ćwiczeń
- Udostępnianie pozostałym nauczycielom z placówki swojego warsztatu pracy, płyt, nagrań audiowizualnych, pomocy dydaktycznych itp.
- Współpraca z innymi nauczycielkami przedszkola przy tworzeniu scenariuszy uroczystości przedszkolnych, współpracy ze środowiskiem lokalnym, korzystaniem z pomocy dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
Zaświadczenie, publikacje internetowe, zaświadczenie Dyrektora Przedszkola
I semestr roku szkolnego 2017/2018
Cały okres stażu

2. Prowadzenie szkoleń ramach WDN.
Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powoływanych doraźnie przez dyrektora
- Opracowanie i wygłoszenie referatów dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej
- Przeprowadzenie warsztatów z zakresu Terapii Ręki Referaty , potwierdzenie Dyrektora Przedszkola
Scenariusz warsztatów, lista obecności
Cały okres stażu
Rok szkolny 2019/2020

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i praktykantów
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
Scenariusze zajęć potwierdzone przez uczestników i Dyrektora Przedszkola
Lista obecności nauczycieli
Cały okres stażu

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
- Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, kursach i warsztatach
- Udostępnianie swoich materiałów i notatek ze szkoleń
- Nawiązanie i utrzymanie współpracy i wymiany doświadczeń
- Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli przedszkola oraz przez Dyrektora Przedszkola
Cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych
- Wdrażanie programów edukacyjnych:
- Program profilaktyki zdrowotnej „ Akademia Aquafresh”
- Program „ Akademii Play- doh”
- Program przedszkolny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
- Ogólnopolski projekt edukacyjny „Pocztówka z Przedszkola”
- Program zdrowotny „Mamo, Tato wolę wodę”
- Program edukacyjny „Czytające przedszkola”
- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
Potwierdzenia zgłoszeń, sprawozdania do akcji
Cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Ukończenie szkoleń i warsztatów poszerzających wiedzę i umiejętności jako nauczyciela przedszkola • Nauka czytania i pisania w przedszkolu. Zabawy i ćwiczenia aktywizujące dzieci do czytania i pisania
• Jak konstruować własny program w przedszkolu? – metodyka w praktyce
• Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy i obrzędy ludowe, plastyczne, muzyczne w pracy z dzieckiem przedszkolnym
• Pojęcie cisze i jej znaczenie w ujęciu pedagogiki Marii Montessori
Zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkoleń i kursów
Cały okres stażu

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
• Obserwacja dzieci, poznanie ich mocnych i słabych stron
• Praca z indywidualna w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu:
- wyrównania deficytów rozwojowych,
- rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci zdolnych
• Indywidualne podejście do problemów każdego dziecka, rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami
• Stosowanie różnych, aktywizujących form pracy
• Nauka przez zabawę i indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem
• Diagnozowanie zainteresowań i możliwości dzieci i dostosowanie metod pracy do nich
• Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów terapeutycznych powołanych dla dzieci:
- ze specyficznymi trudnościami w nauce,
-zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- dzieci zdolnych
Zapiski w dzienniku, scenariusze zajęć, notatki na temat dzieci
Cały okres stażu

1. Współpraca z różnorodnymi instytucjami
• Współpraca z Mediateką i Biblioteką Publiczną w Tychach
• Nawiązanie współpracy z MDK nr 1 w Tychach
• Nawiązanie współpracy z MCK w Tychach
• Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 w Tychach
• Współpraca z Gimnazjum nr 1 i Szkołą Podstawową nr 14 w Tychach
• Wizyta dzieci w gabinecie stomatologicznym – działania mające na celu zachęcenie dzieci do dbania o zęby i oswojenie dzieci z gabinetem stomatologa
• Nawiązanie współpracy z Teatrem Małym w Tychach – pokazanie dzieciom Teatru od zaplecza
• Wyjścia do Muzeum Miejskiego w Tychach
Scenariusze zajęć, karty wyjść, zdjęcia, zaświadczenia, zapiski w dzienniku zajęć
Cały okres stażu

2. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
• Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych poza teren przedszkola
• Spacery wokół przedszkola, do pobliskiego parku, na rynek, obserwacja przyrody,
• Wycieczki do zakładów pracy np. Danone
Zapiski w dzienniku, zdjęcia, scenariusze zajęć, karty wyjść,
Cały okres stażu

3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• Zamieszczanie informacji o pracy przedszkola na stronie internetowej przedszkola i stronie Fb
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych
• Nawiązanie współpracy z okolicznymi przedszkolami, szkołami i instytucjami użyteczności publicznej Zapiski w dzienniku, zdjęcia
Cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Tychach
• Współpraca z PPP w sprawie dzieci z orzeczeniami, wykonywanie zaleceń w nich zawartych
• Kierowanie dzieci na konsultacje, diagnozy i terapię do PPP
• Zapraszanie przedstawicieli PPP na warsztaty i wykłady dla rodziców
• Zasięganie porad i wskazówek psychologów i pedagogów oraz terapeutów
Zapiski w dokumentach przedszkolnych, zaświadczenia, notatki
Cały okres stażu

2. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 im. R. Zaręby w Tychach Szkołą Podstawową nr 14 w Tychach
• Wycieczka do szkoły podstawowej – zwidzenia budynku, sal lekcyjnych, rozmowa dzieci z nauczycielkami z nauczania początkowego
• Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez szkołę
• Udział w konkursach organizowanych przez szkołę
• Ułatwienie dzieciom przejścia z przedszkola do szkoły
Karta wyjść , scenariusz wycieczki, zapiski w dzienniku zajęć, zdjęcia
Rok szkolny 2017/2018

3. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Tychach
• Zaproszenie strażaków do przeprowadzenia zajęć z dziećmi z zakresu wiedzy przeciw pożarowej oraz pracy strażaka
• Wycieczka do stacji Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
Karta wyjść, zdjęcia, zapiski w dzienniku zajęć, zaświadczenia
Rok szkolny 2017/2018

4. Współpraca w Komendą Policji w Tychach
• Zaproszenie policjantów do przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz pracy policji
Zapiski w dzienniku zajęć, zdjęcia, zaświadczenia, notatki
Rok szkolny 2017/2018

5. Współpraca ze Stacją Ratownictwa Medycznego w Tychach
• Zaproszenie Ratowników medycznych do pokazu udzielania pierwszej pomocy
• Zwiedzanie karetki pogotowia
Zapiski w dzienniku zajęć, zdjęcia, notatki
Rok szkolny 2017/2018

6. Współpraca z MDK nr 1 w Tychach
• Współpraca z przedstawicielami MDK 1 w Tychach
Zapiski w dzienniku zajęć, zdjęcia, karty wyjść
Rok szkolny 2017/2018

7. Udział w różnych akcjach i zbiórkach oraz działaniach charytatywnych
• Udział w akcji pomocy dla schroniska dla zwierząt w Tychach –zbiórka karmy, koców, misek i zabawek dla psów i kotów
• Zbiórka nakrętek ( przekazanie ich osobom potrzebującym) i baterii
• Udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych
• Udział w akcjach „Akademia Aquafresh”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
• Udział w Akcji „Szlachetna Paczka”
Zaświadczenia, zapiski w dzienniku zajęć, karty wyjść, zdjęcia, podziękowania
Cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Rozpoczęcie Studiów Podyplomowych z „Oligofrenopedagogiki” w roku Akad. 2017/2018
• Poszerzenie kompetencji i umiejętności które wykorzystam do pracy z dziećmi w przedszkolu
Świadectwo ukończenia studiów
Rok szkolny 2017/2018

2. Rozpoczęcie kursu Zarządzania Oświatą w roku Akad. 2018/2019
• Ukończenie kursu poszerzającego kompetencje i wiedzę oświatową
Świadectwo ukończenia kursu
Rok szkolny 2018/2019

3. Rozpoczęcie kursu „Terapii Ręki” • Poszerzenie wiedzy i zdobycie uprawnień do prowadzenie Terapii Ręki dzięki ukończeniu kursów i szkoleń z tego zakresu
Świadectwo ukończenie kursów i szkoleń
Cały okres stażu

4. Współorganizowanie i udział w konkursach w przedszkolu
• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych recytatorskich na terenie przedszkola i poza nim
• Współorganizacja konkursów wg pomysłu własnego i planu pracy przedszkola
Zaświadczenia, scenariusze konkursów, zdjęcia, zapiski w dzienniku zajęć
Cały okres zajęć

§8 ust. 2 pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Identyfikacja problemu, praca z dzieckiem wymagającym specjalnego traktowania
• Diagnozowanie problemów logopedycznych, praca z dzieckiem wymagającym terapii
• Przesiewowe badanie dzieci w grupie, ćwiczenia logopedyczne z całą grupą
• Analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
• Analiza i prac z dzieckiem z afazją ruchową i specyficznymi trudnościami w mówieniu
• Analiza i praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
• Identyfikacja problemu, diagnoza, opracowanie planu pracy z dzieckiem i jego środowiskiem rodzinnym w celu poprawienia sytuacji i wyeliminowania trudności
Notatki, zdjęcia, scenariusze zajęć, plany pracy z dzieckiem
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Rok szkolny 2017/2018

Program będzie ulegał ewaluacji, w razie pojawiania się innych ciekawych propozycji.
Uwagi zatwierdzającego:........................................

....................................... Data, podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.