X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38316
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Zagozda
pedagog specjalny
Publiczne Przedszkole w Poddębicach
Data rozpoczęcia stażu:03.09.2018r.
Data zakończenia stażu: 02.06.2021r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna normująca uzyskanie stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela(Dz.U. 2018r. poz.967)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2017r. poz.1257 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej( Dz.U. z 2017r. poz.2159 ze zm. )
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017r.poz.1575)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dz.U. z 2018r. poz.1574)

§8 ust. 3 pkt 1 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1 zadanie
-Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Formy realizacji
- Wykorzystanie na zajęciach rewalidacyjnych takich metod jak:
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Elementy Metody Dobrego Startu
• Arteterapia
• Muzykoterapia
• Pedagogika zabawy
• Elementy SI
• Metoda M.CH. Knillów
• Metoda P.Dennisona-kinezjologia edukacyjna
• Metoda Marianne Frostig
• Metoda malowania 10 palcami tzw. finger paiting
Termin
- okres stażu
Sposoby dokumentowania
- scenariusze zajęć, dokumentacja nadzoru pedagogicznego

2 zadanie
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
Formy realizacji
- Wykorzystanie podczas zajęć tablicy interaktywnej, projektora, odtwarzacza DVD
Termin
- okres stażu
Sposoby dokumentowania
-scenariusze zajęć, dokumentacja nadzoru

3 zadanie
– Wykorzystanie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi urządzeń informatycznych
Formy realizacji
- Wykorzystanie w pracy z dziećmi laptopa, tabletu, smartfona
Termin
- okres stażu
Sposoby dokumentowania
- scenariusze zajęć, dokumentacja nadzoru pedagogicznego

4 zadanie
- Zastosowanie podczas zajęć różnorodnych narzędzi multimedialnych
Formy realizacji
-Wykorzystanie podczas zajęć programów multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Termin
- okres stażu
Sposoby dokumentowania
- scenariusze zajęć, dokumentacja nadzoru pedagogicznego

5 zadanie
- Ukończenie warsztatów metodycznych Learning Apps jako platforma do wykorzystania gotowych i tworzenia multimedialnych gier i pomocy dydaktycznych
Formy realizacji
- Wykorzystanie podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi gier multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych
Termin
- rok szk.2018/19

6 zadanie
- Ukończenie warsztatów „Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela”
Formy realizacji
-Wykorzystanie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi elementów metody Integracji Sensorycznej
Termin
- listopad 2018r.
Sposoby dokumentowania
- zaświadczenie z WODN w Łodzi, scenariusze zajęć

§8 ust. 3 pkt 2 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1 zadanie
- Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
Formy realizacji
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej, konsultacje z innymi specjalistami, wymiana doświadczeń i uwag
Termin:
wrzesień/październik 2018r.
Sposoby dokumentowania
-publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych portalu oświatowego

2 zadanie
- Prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli
Formy realizacji
-Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów rozpoczynających pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w obecności nauczyciela-konsultanta
Termin
- co najmniej 3 godz. podczas okresu stażu
Sposoby dokumentowania
-scenariusze , notatki, ewaluacja zajęć w obecności nauczyciela-konsultanta

3 zadanie
- Dzielenie się swoimi zasobami z innymi specjalistami
Formy realizacji
-Udostępnianie ciekawych pomysłów dla nauczycieli stażystów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, również udostępnianie kart pracy nauczycielom pracującym z dziećmi niepełnosprawnymi
Termin
- okres stażu
Sposoby dokumentowania
-scenariusze zajęć, karty pracy

§ 8 ust. 3 pkt 3 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1 zadanie
- Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku
Formy realizacji
- Współpraca ze Szkołą Podstawową nr1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, ze Szkoła Podstawową „Prymus”, prowadzącą między innymi nauczanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Poddębicach
Termin
- okres stażu
Sposoby dokumentowania
-zdjęcia, podziękowania, sprawozdanie

2 zadanie
- Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie przedszkola i w najbliższym środowisku
Formy realizacji
-Włączenie się do działań charytatywnych- Klub Małego Wolontariatu oraz aktywna praca w tym zakresie
Termin
-okres stażu
Sposoby dokumentowania
-zdjęcia, podziękowania, potwierdzenie dyrektora

3 zadanie
- Opracuję własne programy rewalidacyjne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Formy realizacji
-Opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych przeznaczonych do pracy z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnością
Termin
- we wrześniu każdego roku szkolnego
Sposoby dokumentowania
- potwierdzenie Dyrektora

4 zadanie
- Włączę się do przedsięwzięcia „Przytulaki na leżaki”
Formy realizacji
-Udział w przedsięwzięciu realizowanym w grupie3-latków „Przytulaki na leżaki”
Termin
-okres stażu
Sposoby dokumentowania
-scenariusze, notatki, zdjęcia

5 zadanie
- Ukończę kurs „Terapia ręki I i II stopnia dający uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć terapii ręki”
Formy realizacji
-Wykorzystanie wiedzy teoretycznej i zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Termin
-październik 2018r.
Sposoby dokumentowania
- certyfikat nadający uprawnienia do diagnozy i terapii, notatki własne, zdjęcia

6 zadanie
- Ukończę studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy na kierunki-oligofrenopedagogika
Formy realizacji
- Wykorzystanie wiedzy i zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
Termin
- luty 2019
Sposoby dokumentowania
-dyplom ukończenia studiów podyplomowych, scenariusze zajęć

7 zadanie
-Aktywny udział w pracach w zespołach specjalistów oraz współpraca z wychowawcami poszczególnych grup
Formy realizacji
- Uczestnictwo w pracach zespołów specjalistów, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, wspólne opracowanie niezbędnej dokumentacji specjalistycznej ( Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia )
Termin
- 3 spotkania zespołów w każdym roku szkolnym
Sposoby dokumentowania
-Harmonogram spotkań zespołów, potwierdzenie Dyrektora

8 zadanie
-Włączę się w organizację uroczystości o charakterze ogólnomiejskim
Formy realizacji
- Uczestnictwo w pracach związanych z uroczystością dotyczącą nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Poddębicach
Termin
- czerwiec 2019r.
Sposoby dokumentowania
-zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora

9 zadanie
- Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z okazji obchodzonego 21 marca Światowego Dnia Zespołu Downa oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu obchodzonego dnia 2 kwietnia
Formy realizacji
-Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w grupach z udziałem dzieci niepełnosprawnych
Termin
- Harmonogram uroczystości
Sposoby dokumentowania
-zdjęcia z uroczystości, scenariusze zajęć, potwierdzenie Dyrektora

10 zadanie
- Aktywny udział w pracach Zespołu Statutowego
Formy realizacji
-Uczestnictwo w spotkaniach zespołu statutowego oraz aktywny udział w pracach tego zespołu
Termin
-Harmonogram spotkań zespołu statutowego
Sposoby dokumentowania
- potwierdzenie Dyrektora

§8 ust 3 pkt 4a opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1 zadanie
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu autorskiego terapii ręki- „Sprawne rączki mam- wszystko zrobię sam”
Formy realizacji
-Opracowanie programu własnego terapii ręki „Sprawne rączki mam- wszystko zrobię sam” oraz wdrożenie go do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Termin
- listopad 2018r.
Sposoby dokumentowania
- opracowany program, scenariusze zajęć potwierdzenie Dyrektora, informacje zawarte w protokole Rady Pedagogicznej

2 zadanie
-Opracowanie programu własnego „Zabawy sensoryczne na każdą porę roku”
Formy realizacji
- Opracowanie programu własnego „zabawy sensoryczne na każdą porę roku” oraz wdrożenie go do pracy z dziećmi o zaburzonych sensoryzmach
Termin
- październik 2019r.
Sposoby dokumentowania
- opracowany program, scenariusze zajęć, potwierdzenie Dyrektora, protokoły Rady Pedagogicznej

§8 ust. 3 pkt 4b wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1 zadanie
-Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Formy realizacji
- Opieka nad nauczycielem stażystą odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego, podpisanie kontraktu, pomoc w prowadzeniu dokumentacji, prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę oraz omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
Termin
- okres stażu ( 1 godz. w miesiącu )
Sposoby dokumentowania
- kontrakt , harmonogram obserwowanych zajęć opiekuna stażu i nauczyciela stażysty, karty hospitacji, scenariusze zajęć

2 zadanie
-Udział w konsultacji zbiorowej „Opiekun stażu- jak dobrze spełniać swoją rolę i realizować zadania”
Formy realizacji
– Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytej podczas szkolenia, w celu podniesienia poziomu swoich umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna stażu nauczyciela -stażysty
Termin
- 18 październik 2018r. oraz okres stażu nauczyciela stażysty, czyli 1 rok i 9 miesięcy
Sposoby dokumentowania
- zaświadczenie z WODN w Łodzi, notatki, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń

§8 ust. 3 pkt 4d opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

1 zadanie
- Opracowanie publikacji
Formy realizacji
- Napisanie pracy autorskiej z zakresu oligofrenopedagogiki na temat: „Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w przedszkolu” i opublikowanie jej w czasopiśmie branżowym
Termin-rok szk. 2019/20
Sposoby dokumentowania
- publikacja w czasopiśmie branżowym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.