X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37833

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej dla 1 klasy szkoły podstawowej

PROGRAM INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cele ogólne:
- eliminacja niepowodzeń szkolnych;
- tworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia;
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.

Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności słuchanie, mówienia, czytania i pisania;
- wyrabianie nawyku czujności ortograficznej;
- wdrażanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi;
- czytanie tekstów matematycznych;
- wdrażanie do posługiwania się pojęciami geometrycznymi;
- wykorzystywanie matematyki w sytuacjach życiowych;
- dokonywanie pomiarów.

Formy pracy: indywidualna jednolita.

Metody pracy:
- metody czynnościowe (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych do wykonania, metoda ćwiczeń utrwalających);
- metody oglądowe (pokaz, wzór, przykład);
- metody słowne (rozmowa, instrukcja);
- gry i zabawy dydaktyczne;
- słuchanie wybranych utworów;
- swobodne wypowiedzi na określony temat;
- omawianie treści przeczytanych tekstów;
- wypowiedzi na temat ilustracji;
- zabawy dydaktyczne;
- gry edukacyjne;
- historyjki obrazkowe;
- praktycznego działania;
- praca z książką.

TREŚCI REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU

Edukacja polonistyczna:
Słuchanie:
- słuchanie w skupieniu czytanego tekstu;
- wykonywanie prostych poleceń;
- wykonywanie zadań według instrukcji;
Mówienie:
- wypowiadanie się na temat własnych przeżyć;
- udzielanie odpowiedzi na pytania w formie zdania;
- opowiadanie treści pojedynczego obrazka i historyjki obrazkowej;
Czytanie:
- analiza i synteza wyrazów, wyróżnianie w nich liter, głosek i sylab;
- czytanie wyrazów wielosylabowych, krótkich zdań i tekstów;
Pisanie:
- poprawne łączenie liter w wyrazach;układanie wyrazów z rozsypanki literowej, sylabowej i ich zapisywanie;
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i ich zapisywanie;
- przepisywanie wyrazów, zdań i krótkich tekstów;
- pisanie wyrazów z pamięci;
- podpisywanie ilustracji;
Ortografia:
- pisanie wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie, z dwuznakami, z ę, ą, ó, h, ch, ż, rz;
- zapisywanie wielką literą początków zdań, imion i nazwisk, nazw państwa, miast, rzek;

Edukacja matematyczna:
Rozumienie liczb i ich własności:
- rozkładanie liczby na składniki;
- porównywanie liczb;
- porządkowanie liczb w określone ciągi malejące lub rosnące;
- wyróżnianie rzędów jedności i dziesiątek;
Posługiwanie się liczbami:
- dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z jego przekroczeniem;
- obliczenia pieniężne;
- rozwiązywanie łatwych działań z niewiadomą w postaci okienka;
- kształcenie nawyku sprawdzania poprawności odejmowania za pomocą dodawania;
Czytanie tekstów matematycznych:
- rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych;
Pojęcia geometryczne:
- rysowanie i obrysowywanie figur geometrycznych;
- odróżnianie i podawanie nazw figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
- rysowanie i mierzenie odcinków (w zakresie 20 cm);
Wykorzystanie matematyki w sytuacjach życiowych:
- rozumienie pojęć: mniej, więcej, tyle samo i zapisywanie tych relacji za pomocą znaków: <, >, =;
Pomiary:
- wymienianie nazw dni tygodnia i miesięcy we właściwej kolejności;
- odczytywanie pełnych godzin;
- dokonywanie prostych obliczeń zegarowych na pełnych godzinach;
- mierzenie długości linijką w zakresie 20 cm;
- ważenie przedmiotów z użyciem odważników kilogramowych.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA:
W wyniku systematycznej pracy wyrównawczej uczeń:
- stara się słuchać ze zrozumieniem krótkiej wypowiedzi,
- stara się wypowiadać się na dany temat poprawnie pod względem gramatycznym,
- przepisuje samodzielnie krótki tekst,
- czyta krótki tekst;
- przelicza/porównuje przedmioty w zakresie 20;
- porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie;
- dodaje i odejmuje w zakresie 20;
- rozwiązuje proste zadania z treścią;
- wykonuje proste pomiary;
- wskazuje przedmiot cięższy i lżejszy;
- odmierza płyny;
- wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy;
- odczytuje i oznacza czas na zegarze;
- wykonuje proste obliczenia pieniężne.

Ewaluacja
Celem prowadzonej ewaluacji będzie sprawdzenie, w jakim stopniu uczestnictwo w zajęciach wspomogło rozwój ucznia i wpłynęło na uzyskanie przez niego lepszych wyników w nauce. Realizując założenia programu, należy brać pod uwagę głównie zaangażowanie ucznia w proces poznawania, chwalić go za każde osiągnięcie, dodawać wiary we własne siły i możliwości, wzmacniać wszelkie pozytywne zachowania.
Metody ewaluacji: analiza wytworów pracy ucznia (zeszytów, kart pracy, sprawdzianów), rozmowa z uczniem i jego rodzicami, obserwacja jakościowa.
Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą stwierdzić, w jakim stopniu zamierzone cele zostały osiągnięte, czy proponowane ćwiczenia i metody pracy z uczniem były skuteczne i przyniosły pożądane rezultaty oraz będą wskazówką przy planowaniu dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.