X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3783
Przesłano:

Program zajęć rozwijających z zakresu edukacji matematycznej w kształceniu zintegrowanym w klasie III

I. Ogólne założenia programu:

Program zajęć rozwijających realizowany jest w ramach projektu EFS.
Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.
Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Program jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej dla pierwszego etapu edukacyjnego i ściśle powiązany z realizowanym „Programem Wczesnoszkolnej Edukacji XXI wieku” wydanym przez WSiP.
Zaproponowany układ treści dostosowany jest do możliwości uczniów i służy realizacji założonych celów.

II. Cele edukacyjne.

Cel główny:

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych,
zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- kształtowanie pojęć matematycznych,
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki,
- ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji
uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, - kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w
życiu codziennym,
- wyrabianie poczucia własnej wartości,
- motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.

III. Procedury osiągania celów.

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć dziecka do pracy. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody i zasady pracy:

Zasady pracy:
- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne)
- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych).
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka.

Metody:
- rozwiązywanie zadań,
- ćwiczenia,
- gry i zabawy,

Formy pracy:
praca indywidualna,
grupowa,
zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
- karty pracy,
- figury geometryczne,
- geoplany,
- zegary,
- termometry,
- kalendarze.

IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

W wyniku realizacji programu uczeń:
- zna cyfrowy i słowny zapis liczby,
- sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne,
- zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie liczb,
- stosuje algorytmy dodawania i odejmowania sposobem pisemnym,
- stosuje algorytmy mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym,
- potrafi dokonać obliczeń z zastosowaniem rozdzielności mnożenia
(dzielenia) względem dodawania (odejmowania),
- stosuje praktycznie w obliczeniach przemienność i łączność mnożenia,
- rozwiązuje zadania tekstowe proste i nietrudne zadania złożone różnymi sposobami,
- potrafi mierzyć i kreślić odcinki, obliczyć długość łamanej,
- zna figury geometryczne,
- wykonuje obliczenia pieniężne,
- potrafi wykonać proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
- zna cyfry rzymskie, zapisuje daty,
- odczytuje wskazania termometru.

V. Ewaluacja programu.

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, oraz w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Nauczyciel pracujący z uczniami posiadającymi trudności w przyswajaniu treści matematycznych według zaproponowanego programu powinien na koniec trzeciej klasy otrzymać informacje zwrotną niezbędną do oceny oszacowania stopnia w jakim program został zrealizowany i opanowany przez uczniów. W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia:
- testy, sprawdziany, karty pracy,
- ankiety,
- obserwacja pedagogiczna,
- test sprawdzający opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej,
- rozmowy z dziećmi i rodzicami.

VI. Treści programu:

1. Dodawanie i odejmowanie liczb.
Powtórzenie zapisu liczb z wyróżnieniem cyfry dziesiątek i cyfry jedności.
Usprawnienie techniki rachunkowej i umiejętności dodawania i odejmowania liczb poprzez zabawy.
Prawidłowe umiejscawianie liczb na osi liczbowej.
Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb z wykorzystaniem tabelek, grafów, drzewek.
Różne sposoby dodawania i odejmowania bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
Różne sposoby dodawania i odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Algorytm dodawania i odejmowania pisemnego.
Porównywanie różnicowe ( O ile więcej? O ile mniej?)

2. Mnożenie i dzielenie.
Zastępowanie mnożenia dodawaniem jednakowych składników.
Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb na konkretach. Dzielenie liczby przez liczbę jako działanie odwrotne do mnożenia.
Różne sposoby obliczania iloczynów z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania.
Algorytm mnożenia i dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe.

Kolejność wykonywania działań z użyciem i bez użycia nawiasów.

Przemienność i łączność dodawania.

Przemienność i łączność mnożenia.

Porównywanie ilorazowe.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Dokładna analiza treści zadań, wyróżnianie danych i niewiadomych.
Przekształcanie treści zadań.
Układanie treści zadań do rysunku i działania matematycznego.
Układanie pytań do zadań tekstowych.
Rozwiązywanie łatwych zadań złożonych.

4. Utrwalanie pojęć geometrycznych.
Linie proste i krzywe.

Mierzenie i kreślenie odcinków.
Rozpoznawanie figur geometrycznych na rysunku i w otoczeniu.
Własności prostokąta, kwadratu, trójkąta, koła.
Rysowanie figur geometrycznych, konstruowanie na geoplanie.

5. Wiadomości i umiejętności praktyczne.

Obliczenia zegarowe w systemie 12 i 24- godzinnym
( sekunda, minuta, kwadrans, godzina, doba).

Znaki rzymskie ( doba, tydzień, miesiąc, rok).
Mierzenie czasu. Obliczenia kalendarzowe. Pisanie dat.

Pieniądze, liczenie pieniędzy, płacenie.

Pomiar długości, ciężaru i pojemności.

Termometr i odczytywanie temperatury.


Treści programowe są zgodne z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego w zakresie edukacji matematycznej i ściśle powiązane z realizowanym „Programem Wczesnoszkolnej Edukacji XXI wieku” wydanym przez WSiP.
O kolejności realizowanych treści decyduje nauczyciel. Rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając rodzaj występujących trudności w uczeniu się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.