X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37730
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela
ZESPOŁU SZKÓŁ w MIEDZICHOWIE
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Renata Henryka Lodzińska
Wykształcenie: magister pedagogiki wczesnoszkolnej
Aktualny stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Staż pracy: 32 lata
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2018r.

& 8 ustęp 2. punkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Lp.
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN WYKONANIA
UWAGI
(Tabela-red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia).
Analiza dokumentów szkolnych.
Sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego. Początek stażu.
wrzesień /2015r.

2. Realizacja planu i sporządzenie sprawozdania. Wykonywanie zaplanowanych zadań, zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz bieżących potrzeb życia szkoły.
Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji , świadectw, zaświadczeń, certyfikatów, scenariuszy.
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Okres stażu.
czerwiec /2018r.

3. Opracowanie w zespołach podstawowych dokumentów regulujących pracę placówki. Aktualizacja zmian w WSO zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Aktualizacja zmian w Statucie szkoły i dostosowanie do obowiązujących przepisów.
Okres stażu.

4.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, ODN, konferencje, warsztaty, seminaria, szkolenia, kursy, narady). Konfrontowanie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej z opiniami i uwagami uczestników kursów, warsztatów , seminariów, szkoleń.
Praktyczna wymiana doświadczeń. Dokumentacja własna.
Zaświadczenia, certyfikaty.
Okres stażu.

5.Przeprowadzenie i analiza wyników badań kompetencji uczniów klasy III kończących naukę w celu planowania przyszłych działań edukacyjnych.

Analiza badania przyrostu wiedzy wśród uczniów klasy III – OSKT – badanie kompetencji uczniów kończących naukę w I etapie edukacji.
Wyniki badań.
Wnioski do dalszej pracy.
maj /2018r.

6.Opracowanie i zrealizowanie planów zajęć korekcyjno-wychowawczych dla uczniów przejawiających trudności w nauce szkolnej.

Opracowanie planów działań korekcyj – nych dla uczniów z dysfunkcjami na podstawie aktualnych opinii PPP oraz własnych obserwacji. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmo-nogramem w/w planów.
Plany zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Okres stażu

7. Opracowanie i zrealizowanie planu pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczego dla klasy I, II, III. Opracowanie trzyletniego planu opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze- go dla uczniów I etapu nauki szkolnej na podstawie rozmów i obserwacji uczniów, wywiadów z rodzicami. Przedstawienie w/w planu rodzicom. Zrealizowanie celów i zadań ujętych w planie.
Opinia rodziców.
Wrzesień/październik
2015r.

8. Stosowanie aktywnych metod uczenia.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania uczniów.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Opracowanie pomocy dydaktycznych: gazetek ściennych, liczmanów,testów, krzyżówek, łamigłówek, sprawdzianów, dyplomów.
Zaprezentowanie własnych metod i form pracy poprzez prezentacje osiągnięć w formie apeli, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, konkursów, festiwali. Inspirowanie nauczycieli do korzystania z podobnych metod i form pracy.
Okres stażu.

9. Opracowanie zestawu gier i zabaw dydaktycznychdla klas I-III w edukacji wczesnoszkolnej.
Zorganizowanie zbiórki książek i gier wśród znajomych.
Wykorzystanie zestawu na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, świetlicach szkolnych.
Złożenie zebranych książek w bibliotece szkolnej.
Złożenie zebranych gier na świetlicy szkolnej.
Listopad/2016r.
Okres stażu.

& 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdania z przebiegu stażu w Internecie .
Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć.
Organizowanie konkursów.
Pozostałe związane z kalendarzemklasowym i szkolnym danego roku.
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia, filmy DVD.
Karty wycieczki. Potwierdzenia. Dyplomy.
Publikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
Zaświadczenia. Okres stażu.

2. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej poprzez posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową.
Opracowanie systemu oceniania z poszczególnych zajęć edukacji wczesnoszkolnej sukcesywnie w klasach: I, II, III. Okres stażu.

3. Współpracowanie on-line z wydawnictwami pedagogicznymi.
Udział w kursach i szkoleniach internetowych.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, filmów dokumentalnych, filmów edukacyjnych, gier edukacyjnych, programów edukacyjnych, nauki piosenek.
Certyfikaty ,zaświadczenia.
Wykaz wykorzystanych tytułów i nazw encyklopedii, filmów, gier, programów. Okres stażu.

4.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
Wyszukiwanie ciekawych stron internetowych bogatych w tematykę pedagogiczną. Wprowadzanie wybranych innowacji do praktyki szkolnej. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami. Praca z komputerem-wykorzystywanie na zajęciach ćwiczeńortograficznych i zadań matematyczno-przyrodniczych dla uczniów o zróżnicowanym stopniu trudności.
Przekazywanie informacji pocztą e-mail.
Adresy stron. Wrzesień/sierpień.

5. Posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową w kontaktach ze szkołami, instytucjami i rodzicami. Komunikowanie i wymienianie się informacjami zwrotnymi dotyczącymi działalności, organizacji lub przebiegu spotkań danej instytucji. Odwiedzanie ich stron internetowych. Gromadzenie informacji i przekazywanie ciekawych ofert swoim uczniom lub rodzicom.
Korzystanie z telekomunikacji cyfrowej lub stacjonarnej w ważnych rozmowach z rodzicami.
Gromadzenie materiałów. Dokumentacja własna.
Okres stażu.

6. Opracowanie narzędzi diagnostycznych: kart
pracy, testów. Udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Zestaw narzędzi diagnostycznych.
Okres stażu.


& 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela stażysty. Pomoc w opracowaniu i realizacji planu
Rozwoju zawodowego.
Omówienie realizacji w/w planu z wnioskami do dalszej pracy.
Dokumentowanie pracy w zakresie opieki nad nauczycielem stażystą. Przygotowanie projektu dorobku zawodowego.
Plan. Realizacja planu. Wnioski.
Gromadzenie dokumentacji. Projekt oceny.
Okres stażu
2015/2016r.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć
dla nauczyciela stażysty.
Scenariusz zajęć.
Okres stażu.

3.
Dzielenie się wiedzą i wiadomościami uzyskanymi w czasie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji,
aktualizowania oświatowych podstaw prawnych.
Przekazanie nauczycielom wiadomości zdobytych w wyniku udziału w szkoleniach i warsztatach oraz w wyniku śledzenia aktualności oświatowych.
Potwierdzenia.
Okres stażu

4. Przeprowadzenie zajęć otwartych w klasach I-III. Zaproszenie nauczycieli do udziału w zajęciach. Zaprezentowanie swoich metod i form pracy. Zachęcanie do dyskusji-wymiana doświadczeń.
Scenariusz zajęć.
Realizacja celów i zadań.
Okres stażu


& 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie, wdrożenie i zrealizowanie programu zajęć kółka muzycznego ,,Ja umiem grać, ty umiesz grać. A na czym? A na flażolecie”. W oparciu o odbyte warsztaty ,,Flażolet w nauczaniu muzyki – kurs dla początkujących”
opracowanie warunków realizacji, celów, zadań , metod, form oraz planu pracy kółka muzycznego. Zrealizowanie celów i zadań wynikających z opracowanego planu na zajęciach kółka muzycznego.
Plan pracy. Pozyskanie środków finansowych na zakup instrumentów. Założenie i prowadzenie zespołu flażoletowego.
Wrzesień/2016r.

2.
Opracowanie, wdrożenie i zrealizowanie autor- skiego programu edukacyjnego ,,Cztery pory roku w/na:
- Gospodarstwie rolnym – jesień.
- Lesie – zima.
- Ogrodzie – wiosna.
- Polu – lato”. Zorganizowanie w ciągu roku wyjazdu lub wyjścia uczniów do gospodarstwa rolnego, do lasu, do ogrodu i na pole. Opracowanie i przygotowanie programu. Współpracowanie z właścicielami gospodarstwa rolnego.
Współpracowanie z Nadleśnictwem w Bolewicach i Kołem Łowieckim „Jeleń”. Zrealizowanie celów i zadań programu. Sprawozdanie z realizacji. Karty przeprowadzonych zajęć.
Opracowanie i przedstawienie wyników i wniosków rodzicom oraz radzie pedagogicznej. Wykorzystanie ich do doskonalenia własnego warsztatu w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2015/2016r.
październik/listopad
styczeń/luty
maj/czerwiec
lipiec/sierpień

3. Wdrożenie elementów programu Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Nowym Tomyślu ,,Nie pal przy mnie proszę”.
Dokonanie wyboru treści zgodnych z potrzebami szkoły i uczniów. Zrealizowanie wybranych treści w toku zajęć klasy I, II, III. Zorganizowanie prelekcji dla rodziców.
Okres stażu.


& 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Wdrożenie elementów programu nauki pierwszej pomocy WOŚP ,,Ratujemy i uczymy ratować. Cała Polska” w klasach I-III.
Dokonanie wyboru treści z dostosowaniem do możliwości i potrzeb szkoły i uczniów.
Zrealizowanie tych treści w czasie zajęć klas I-III. Przygotowanie klasy i odpowiednich rekwizytów.
Okres stażu.

3. Przygotowywanie i współorganizowanie konkursów.
Dzień Patrona.
Scenariusze, regulaminy. Dyplomy. Potwierdzenia.
Okres stażu.

4. Zorganizowanie zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych.

Zachęcanie dzieci do udziału
w zajęciach
rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych. Pozyskanie środków finansowych na nagrody. Okres ferii zimowych

5. Kontynuowanie pracy Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego i promowanie ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam”. Założenie DKE w klasach I-III.
Realizacja programu według ścieżek:
Bezpieczeństwo, Przyjaźń, Granice,
Zmiana/Przemiana.
Zapisanie na kurs Animator Edukacji II Stopnia. Współpracowanie z Gminną Biblioteką Publiczną w Miedzichowie.
Angażowanie rodziców.
Zaświadczenie.
Wrzesień/czerwiec
2015/2016r.

6. Współorganizowanie akcji charytatywnych celem pozyskania środków finansowych na zakup pomocy szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin będących w określonych potrzebach. Włączanie uczniów i środowiska szkolnego do akcji charytatywnych.
Zbieranie pieniędzy lub przyborów szkolnych dla potrzebujących uczniów w myśl hasła ,,Ja się chętnie z tobą podzielę...”.
Udzielanie się w akcjach ogólnopolskich takich jak:
,,Góra grosza” , czy świąteczne bankowe zbieranie żywności.
Potwierdzenia.
Okres zbiórek w czasie stażu.

& 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współorganizowanie szkolnych obchodów Dnia Ziemi.
W ramach współpracy z innymi nauczycielami zorganizowanie zabaw i konkursów związanych tematycznie z naszą planetą. Powołanie komisji do rozstrzygnięcia, wyłonienia i nagrodzenia laureatów. Kwiecień/2016r.
Kwiecień/2017r.
Kwiecień/2018r.

2. Współpracowanie z instytucjami samorządowymi i lokalnymi służbami.
Współpraca z gminą, gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, z policją, bankiem, ochotniczą strażą pożarną i nadleśnictwem.
Działanie w stowarzyszeniu.
Współpraca z księdzem.
Udział w spotkaniach.
Zdjęcia.
Potwierdzenia. Okres stażu.

3. Propagowanie wśród uczniów możliwości korzystania z różnorodnych form kontaktu z kulturą i rekreacją.
Organizowanie wyjazdu na jazdę konną i do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
Spotkania w bibliotece i poznawanie ciekawych ludzi. kl. II-III
Okres stażu.

4. Współpracowanie z rodzicami.
Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Okres stażu.

5. Współpracowanie z pielęgniarką szkolną.
Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolnąi współpracowanie w zakresie higieny jamy ustnej, higieny ciała i profilaktyki zdrowotnej. Okres stażu.

6. Współpracowanie z pedagogiem szkolnym.
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.
Konsultowanie się w sytuacjach trudnych, szukanie wspólnych rozwiązań.
Potwierdzenia pedagoga.
Okres stażu.

7.Współpracowanie z psychologiem szkolnym.
Konsultowanie się w sytuacjach trudnych, szukanie wspólnych rozwiązań.
Zaproszenie psychologa do przeprowadzenia zajęć pokazujących sposoby radzenia sobie ze stresem, bądź agresją w sytuacjach trudnych, konfliktowychlub postrzeganych jako nierozwiązywalne. Okres stażu.
Według potrzeb.


& 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
2.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego. Analizowanie dokumentów podopiecznych.
Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami i uczniem.
Uzupełnianie Indywidualnych Kart Obserwacji Dziecka.
Wpisy w dzienniku.
Notatki własne.
Opracowanie studium przypadku dziecka z autyzmem.
Analizowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Okres stażu.
Okres stażu.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać zmianom i modyfikacji.

Opracowała: ........................................ ........................................
/ podpis nauczyciela / / data i podpis dyrektora szkoły /

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.