X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37724
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Organizacja stażu
L.p.
Zadania zaplanowane na okres stażu
Forma realizacji
Osoba wspierająca
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania
(Tabela - red.)

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
1. Rozmowa wstępna dotycząca przebiegu stażu.
2. Określenie zasad współpracy.
Opiekun stażu
Wrzesień 2015
Kontrakt.

2. Poznanie procedury osiągania awansu.
1. Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN.
2. Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
3. Śledzenie informacji o zmianach w oświacie, w Internecie i prasie. Dyrektor
Opiekun stażu
Wrzesień 2015
Plan rozwoju zawodowego.
Notatki własne z przepisów prawnych.

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
1.Opracowanie harmonogramu obserwowanych i prowadzonych zajęć.
Opiekun stażu
Wrzesień 2015
Na bieżąco
Scenariusze zajęć z potwierdzeniem opiekuna stażu. Harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych. Wnioski.

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
Opiekun stażu
Na bieżąco
Teczka stażysty.

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju.
2. Autoanaliza, autorefleksja.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Opiekun stażu
czerwiec 2018
Sprawozdanie z realizacji stażu.


§ 7. 1 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, oceniania ich skuteczności i dokonywania w nich zmian

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, obserwcja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
4. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Zaświadczenia/Świadectwa
Notatki własne
Spis literatury

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy
1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji, itp.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Materiały własne
Scenariusze zajęć
Nagrania, fotografie, plansze

3. Prowadzenie dokumentacji
1. Wpisy w dziennikach zajęć.
2. Założenie i prowadzenie bloga klasy.
3.Systematyczne dokumentowanie obserwacji uczniów z trudnościami w uczeniu się w indywidualnych zeszytach oraz karcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Dzienniki zajęć
Dokumentacja fotograficzna


§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły, stworzenie za porozumieniem z rodzicami odrębnego planu wychowawczego klasy.
2. Zgromadzenie dokumentacji dotyczącej poprzedniego etapu edukacyjnego (opinie z przedszkoli) oraz dokumentacji medycznej związanej z aktualnym stanem zdrowia uczniów.
3. Przeprowadzenie ankiet wstępnych na początku roku szkolnego w klasie pierwszej (informacje o dziecku, oczekiwania względem szkoły i nauczycieli, formy pomocy na rzecz klasy i szkoły).
4. Indywidualne rozmowy z rodzicami, kontakt telefoniczny i osobisty (zebrania, rozmowy indywidualne).
5. Zajęcia otwarte dla rodziców – 1 raz w semestrze – 1 godzina zajęć lekcyjnych prowadzona przy udziale chętnych rodziców.
6. Angażowanie rodziców w uroczystości szkolne i klasowe.
7. Ankiety ewaluacyjne na zebraniach, badające poziom zadowolenia rodziców z funkcjonowania ich dzieci w roli ucznia.
8. Zorganizowanie dodatkowych „DYŻURNYCH WTORKÓW” – indywidualne rozmowy wynikające z potrzeb i zainteresowań rodziców.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Notatki własne
Listy obecności
Ankiety
Podsumowania półroczne
Dokumentacja fotograficzna
Scenariusze zajęć

2. Diagnozowanie możliwości rozwojowych uczniów
1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów.
2. Obserwacja własna.
3. Indywidualne rozmowy z uczniami.
4. Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej poświęconych problemom wychowawczym obserwowanych w szkole.
5. Diagnozy okresowe.
6. Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (karta pomocy, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające wszechstronne umiejętności uczniów -„TWÓRCZE PONIEDZIAŁKI”).
7. Indywidualizacja pracy na zajęciach.
8. Praca z uczniem zdolnym – dostrzeganie jego umiejętności i ich rozwijanie (dodatkowe karty pracy zarówno w szkole, jak i w domu)
9. Działania wzmacniające osobowość ucznia oraz szeroko pojętą samodzielność w działaniu – zajęcia teatralne, służące przełamywaniu nieśmiałości i rozwijające kompetencje językowe i artystyczne (realizacja tematów „trudnych”, np. agresja w szkole, wyśmiewanie, itp.)
10. Współpraca z pedagogiem szkoły – konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów. Zajęcia profilaktyczne z klasą.
11. KLASOWE KINO – prezentacja bajek lub filmów podejmujących ważne tematy, np. przyjaźni, emocji, problemów rodzinnych – zaangażowanie w przedsięwzięcie innych klas młodszych.
12. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach
Dokumentacja fotograficzna
Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dyplomy
Karty pracy
Notatki własne
Internetowa Kronika Klasy

3. Udział w realizacji programów profilaktycznych „Jestem bezpieczny na drodze”
„Śniadanie daje moc”
„Cała polska czyta dzieciom”.
„Sprzątanie świata”. Dyrektor
Opiekun stażu
Instytucje pozaszkolne
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach
Dokumentacja fotograficzna
Karty pracy
Notatki własne
Zaświadczenia
Internetowa Kronika Klasy

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę
1.Nawiązanie współpracy z placówkami osiedlowymi w celu wystawy prac uczniów oraz w organizowania wspólnych konkursów.
2. Nawiązanie współpracy z Ligą Ochrony Przyrody w celu zorganizowania tematycznych warsztatów plastyczno-przyrodniczych.
3.Organizowanie wyjść do ciekawych miejsc – filharmonia, teatr, kino, itp.
Dyrektor
Opiekun stażu
Instytucje pozaszkolne
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach
Dokumentacja fotograficzna
Karty pracy
Notatki własne
Zaświadczenia
Internetowa Kronika Klasy

5. Organizowanie i przygotowywanie szkolnych i klasowych imprez
1.Organizowanie imprez klasowych i szkolnych (Dzień Chłopaka, Święto Drzewa, Ślubowanie, Andrzejki, Wigilia Klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka).
2.Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
3.Prowadzenie prób po zajęciach edukacyjnych Dyrektor
Opiekun stażu
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach
Dokumentacja fotograficzna
Scenariusze zajęć
Karty pracy
Notatki własne
Zaświadczenia
Internetowa Kronika Klasy

6. Wdrażanie nowatorskich form pracy
1. „MOJE ARCYDZIEŁA” – usprawnianie motoryki małej poprzez zadawanie do domu dodatkowych prac manualnych – wydzieranie, wyklejanie, wycinanie, itp. – prezentacja wszystkich wytworów pracy na tablicy w holu szkoły.
2. KONTROLKI CZYTELNICZE – rozdawanie uczniom raz w miesiącu tabelek monitorujących codzienne głośne czytanie w domu – podpisywanie przez rodziców wyznaczonych rubryk.
3. „LITERKOWY ŁĄCZNIK” – założenie uczniom identycznych zeszytów do kaligrafii, w których będą doskonalić kształtne pisanie z naciskiem na właściwe łączenie liter.
4. CZYTANIE WSPOMAGANE NAGRANIEM – wprowadzenie podczas lekcji innowacyjnej metody doskonalenia techniki czytania.
5. „INTEGRUJ SIĘ!” – losowanie na początku każdego miesiąca imion kolegów, z którymi będzie się siedzieć do końca danego dnia.
6. „MISTRZ SŁOWA” – rozwijanie kompetencji językowych uczniów (raz na miesiąc) – nauczyciel zleca przyniesienie na zajęcia tajemniczego przedmiotu zgodnie ze wskazaniem jego cechy głównej, np. „Przynieście na poniedziałek coś puszystego, innym razem coś białego, itp. – uczeń ma za zadanie przynieść wskazane „COŚ”, opisać reszcie klasy ten przedmiot bez używania jego nazwy, jeżeli nikt nie odgadnie, co to jest, uczeń pokazuje co przygotował.
7. MOJA LEKCJA - Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy (2 razy w semestrze) – organizowanie w klasie głosowania, w wyniku którego zostaje wybrany temat dnia.
8. NIEZWYKŁY GOŚĆ - Prowadzenie zajęć lekcyjnych przez „ciekawe” osoby (2 razy w roku) – spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.
Dyrektor
Opiekun stażu
Instytucje pozaszkolne
Na bieżąco
Zaświadczenia
Notatki własne
Spis literatury

7. Udział uczniów w konkursach, festiwalach, organizowanych przez zewnętrzne instytucje
1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad.
Dyrektor
Opiekun stażu
Instytucje pozaszkolne
Na bieżąco
Zaświadczenia
Dyplomy
Podziękowania
Dokumentacja fotograficzna
Internetowa Kronika Klasy


§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela 1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej.
4. Komputerowe opracowywanie scenariuszy i konspektów zajęć, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, informacji dla rodziców i uczniów.
5. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej – przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
6. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
7. Założenie i prowadzenie klasowego bloga.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Plany pracy
Scenariusze zajęć
Karty pracy
Dokumentacja na płycie CD
Wykaz stron internetowych

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego.
2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Dokumentacja stażu
Spis stron internetowych
Notatki własne
3. Publikacje w Internecie
1.Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
Opiekun stażu
Na bieżąco Zaświadczenia
Spis stron internetowych
Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
1. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Spis aktów prawnych
Wydruki wybranych dokumentów

2. Studiowanie dokumentacji szkolnej
1. Dokładna analiza dokumentów szkoły:
Statut Szkoły, Program wychowawczy, Program Profilaktyki, Koncepcja Pracy Szkoły Dyrektor
Opiekun stażu
Na bieżąco Wykaz dokumentów
Notatki własne
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
1. Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Adnotacje w dziennikach zajęć
Karty wycieczek

4. Aktualizacja wiedzy dotyczącej form współpracy jednostek zewnętrznych z placówką szkoły
1. Stała współpraca z MOPR, MZPPP, osiedlową świetlicą BRACHU.
Dyrektor
Opiekun stażu
Na bieżąco
Notatki własne
Zaświadczenia

Przedłożony plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Podpis opiekuna stażu ........................................
Podpis nauczyciela kontraktowego ........................................

Zatwierdzam do realizacji ........................................
Miejscowość, data ........................................
........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.