X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37679
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Grudziecka
Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie
Zajmowane stanowisko: Wychowawca w grupie wychowawczej koedukacyjnej z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Staż pracy pedagogicznej: 8 lat

Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Planowana data zakończenia: 31. 05. 2020 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa, art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela)

1.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej.
Samodzielne przygotowanie pomocy w celu uatrakcyjnienia zajęć.

Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki.
W trakcie stażu
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć.
Teczki tematyczne.

2.
Uczestniczenie w pracach wewnętrznego zespołu mierzenia jakości pracy szkoły.
Praca w zespole dokonującym ewaluacji wewnętrznej.
W trakcie stażu
Raport z prac zespołu ewaluującego.

3.
Poszerzenie oferty zajęć rozwijających zainteresowania wychowanków.
Zainicjowanie wśród wychowanków zajęć wyzwalających aktywność ruchową.
Prowadzenie zabaw i ćwiczeń wspomagający rozwój emocjonalny.
W trakcie stażu
Wpisy w dzienniku zajęć.
Zdjęcia.

4.
Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej.
Praca w zespołach powołanych
Przez Dyrektora do tworzenia i modyfikacji dokumentacji wewnątrzszkolnej.
W trakcie stażu
Dokumentacja szkolna.

5.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje wychowawcze i doskonalące wiedzę.
Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli
- rady szkoleniowe,
- szkolenia organizowane przez zespół samokształceniowy.
Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje).
Ukończenie Szkolenia - Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej diagnoza-terapia-masaż I i II stopnia.
W trakcie stażu
11.11.2017 r.
Wpisy w księdze protokołów.
Zaświadczenia.
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia.
Certyfikat i zaświadczenie.

6.
Propagowanie czytelnictwa wśród wychowanków.
Udział akcji ogólnopolskiej „ Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć.

7.
Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań.
Wywiad, ankieta.
Koniec każdego roku szkolnego.
Autorefleksja.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej
Przygotowywanie materiałów i pomocy.
Opracowywanie prezentacji multimedialnych Power Point.
Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju- gazetki.
Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron gov.pl w poszukiwaniu opracowań, programów z zakresu wychowania, profilaktyki, kształcenia, psychologii oraz pedagogiki.
Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu podczas odrabiania prac domowych z wychowankami.
Utrwalanie na bieżąco ważniejszych wydarzeń z życia grupy.
Opieka nad pracą zespołu w opracowywaniu materiałów do gazetki szkolnej „ Maciuś”.
Publikowanie materiałów na stronach internetowych oraz Faceebook – dokumentowanie imprez w grupach wychowawczych.
W trakcie stażu.
Przykładowe pomoce.
Prezentacje multimedialne.
Kronika grupy.
Strony internetowe.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.

1.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, zajęć dla praktykantów.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami.
W trakcie stażu.
Scenariusze zajęć.
Notatki własne.

2.
Opracowanie i udostępnienie
materiałów własnych w Internecie.
Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
Publikacja programu własnego na portalach internetowych.
Opublikowanie eseju „ Model opiekuna - wychowawcy internatu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy w wersji elektronicznej.
W trakcie stażu.
W trakcie stażu
Strona internetowa szkoły.
Lista stron z publikacjami.
Scenariusze.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
Opracowanie i wdrożenie programu własnego „ Krok w natury świat” w grupie wychowawczej II.
W trakcie stażu
Opracowany program.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Podejmowanie działań promujących SOSW w środowisku.
Angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
Projektowanie kart świątecznych wysyłanych do instytucji oraz osób zaprzyjaźnionych.
Współorganizowanie zbiórki publicznej.
Prezentowanie talentów wychowanków w czasie organizowanych imprez.
Promowanie imprez w środowisku lokalnym.
W trakcie trwania stażu.
Dyplomy i podziękowania.
Zdjęcia.

2.
Współorganizowanie uroczystości i imprez.
Udział w organizowaniu uroczystości wynikających z kalendarza imprez.
Zgodnie z kalendarzem imprez.
Scenariusze.
Zdjęcia.

3.
Udział w różnych formach kultury na terenie miasta.
Organizacja wycieczek i wyjść grupowych.
Zwiedzanie wystaw organizowanych w Galerii „ 13” oraz Foyer Miejskiego Domu Kultury.
W trakcie stażu.
Sprawozdania z wycieczek.

4.
Współorganizowanie konkursów.
Współorganizowanie konkursu plastycznego.
Organizowanie konkursów dla grup wychowawczych związanych z czystością.
W trakcie stażu.
Cały okres stażu.
Regulaminy konkursów.
Sprawozdania.

5.
Rozwijanie kreatywności i talentów wśród wychowanków.
Rozbudzanie zainteresowań w „ Kręgu twórców”.
Rok 2017/2018
Wpisy w dzienniku zajęć.
Zdjęcia.

6.
Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym.
Współudział w akcjach:
- proekologiczne – „ Sprzątanie Świata”, „ Dzień Ziemi”, „ Zbieramy zużyte baterie”,
- „ Podaruj Pluszowego Misia”,
- charytatywne - zbieranie nakrętek dla chorego Gabrysia, dokarmianie ptaków, zbiórka suchej karmy,
- porządkowania grobów.
Cały okres stażu.
Zdjęcia .
Wpisy w dzienniku zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Mławie.
Realizacja Programu Edukacyjnego „ Trzymaj Formę”
Cały okres stażu.
Wpisy w dzienniku zajęć.
Sprawozdania.
Zdjęcia.

2.
Współpraca ze służbą zdrowia.
Organizowanie spotkań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.
W trakcie stażu.
Wpisy w dzienniku zajęć.

3.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji.
Organizowanie spotkań na temat cyberprzemocy, cyberbullyingu, zachowań aspołecznych, bezpieczeństwa.
W trakcie stażu.
Wpisy w dzienniku.
Zdjęcia.

4.
Współpraca z Państwową Strażą Pożarną.
Organizowanie spotkań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W trakcie stażu.
Zdjęcia.

5.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„ Daj szansę”.
Udział w Szkolnym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.
Cały okres stażu.
Zdjęcia.

6.
Współpraca z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Żurominie.
Organizowanie wystaw prac wychowanków.
W terminach uzgodnionych.
Potwierdzenie.
Zdjęcia.

7.
Współpraca z Miejską Biblioteką im. Bolesława Prusa w Mławie.
Organizowanie wystaw prac plastycznych.
Zajęcia czytelnicze.
W terminach uzgodnionych.
Zaświadczenia.

8.
Wykonywanie zadań na rzecz Ośrodka.
Pozyskiwanie sponsorów na nagrody dla wychowanków na organizowane imprezy, artykuły.
W trakcie stażu.
Podziękowania.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Analiza sytuacji konkretnych wychowanków.
Zdiagnozowanie problemu.
Identyfikacja problemu.
Współpraca z osobami niezbędnymi w rozwiązaniu problemu.
Ustalenie metod pracy i form pomocy
Analiza efektów podjętych działań
W okresie stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Opis i analiza przypadków.

2.
Opracowanie przypadków wychowawczych.
Zdiagnozowanie wybranych problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Ustalenie metod pracy.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
W okresie stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Opis i analiza przypadków.
Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
Zatwierdzam do realizacji: Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.