X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37674
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopnień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELKA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Katarzyna Warchocka
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie
3. Stanowisko: nauczyciel angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział humanistyczny, specjalność: Filologia angielska (2013-2015);
- studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział humanistyczny, specjalność: Filologia angielska (2010-2013).

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
2. Termin zakończenia stażu 31.05.2018
3. Opiekun stażu: mgr Magdalena Migdał-Jarosz
4. Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Ryszard Pawka

III. CELE STAŻU
Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
- przepisy związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej;
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
- przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
• Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie.

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 1 marca 2013, poz. 393)- §6.1 i §6.2.

V. PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r)
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
(Tabela)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
- Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004 wraz z późniejszymi zmianami)
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
- Napisanie planu rozwoju
IX.2017
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty jak i opiekuna stażu
IX.2017
Kontakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
- Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
IX.2017 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Zapoznanie się z:
- Statutem Szkoły
- Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
- Regulaminem pracy
- Regulaminem przyjęć do szkół
-Dziennikami zajęć
-Regulaminem dyżurów, wycieczek
-Tygodniowym rozkładem zajęć w szkole
-Planem dyżurów, zastępstw
-Zespołami przedmiotowymi
-Udziałem w Radach Pedagogicznych
IX.2017 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Notatki własne z analizy dokumentacji
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
- Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej
IX.2017 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności
Cały okres stażu
Dokumenty, notatki własne.
7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
VI.2017
Sprawozdanie z realizacji stażu.
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją
- Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
V.2017
Wniosek.
Dokumentacja z realizacji planu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 2 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r)
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych
- Opracowanie i realizowanie zajęć zgodnie z rozkładem materiałów i planów wynikowych na rok 2017/2018
IX.2017 oraz cały okres trwania stażu
Rozkłady materiałów i plany wynikowe.
2. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
- Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
- Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Konspekty zajęć.
Testy i karty pracy uczniów.
Notatki własne.
3. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji.
- Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne
- Analiza i wnioski z własnej praktyki pedagogicznej
Cały okres stażu
Dokumenty pohospitacyjne.
Arkusze z obserwacji lekcji.
Notatki własne, wnioski i refleksje.
4. Doskonalenie warsztatu pracy
- Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne
- Studiowanie lektury pedagogicznej
- Udział w szkoleniach
Cały okres stażu.
Pomoce dydaktyczne.
Notatki własne.
Certyfikaty z szkoleń
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
- Współpraca z nauczycielami i psychologami, także z innych placówek, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Cały okres stażu
Kontakty interpersonalne m. in. z uczniami, rodzicami, psychologami z innych placówek, policja, sądem i kuratorami.
6. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne).
Cały okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
7. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach
- Studiowanie literatury metodycznej
- Udział w zajęciach otwartych
Cały okres stażu
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
§ 6 ust. 2 pkt 3 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r)

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami
- Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami
- Udział w godzinach wychowawczych
Cały okres stażu
Stosowne wpisy w dzienniku.
Konspekty zajęć.
Arkusze obserwacji.
2. Poznanie i udzielania wsparcia w środowisku uczniów
- Obserwacje uczniów
- Diagnoza potrzeb uczniów oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku.
Arkusze obserwacji i wywiadu.
Plany pracy z uczniami.
3. Integrowanie z środowiskiem szkolnym
-Udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie szkoły
-Współorganizowanie konkursów matematycznych
Cały okres staży
Świadectwa udziału w konkursach.
4. Kontakty z pracownikami placówek współpracujących ze szkołą (PPP, Policja, Sądy, kuratorzy) oraz rodzicami uczniów.
- Nawiązanie współpracy w celu poszerzenia wiedzy o uczniach.
- Udzielanie wsparcia dla rodziców.
- Analiza dokumentacji oraz indywidualnych teczek.
Cały okres stażu
Stosowne wpisy w dzienniku.
Arkusze wywiadu.
Plany pracy z indywidualnymi uczniami.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt 4 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
- Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów
Arkusze obserwacji lekcji.
Harmonogram
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły.
- Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
Opinia osoby hospitującej.
3. Analiza i samoocena swoich zachowań.
- Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Cały okres stażu
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- Samoocena VI.2017 r.
Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.