X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37548

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

. CELE STAŻU:

• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie własnych umiejętności
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki..
• Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych pro ekonomicznych i prospołecznych ..
• Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego.

Informacje personalne:

imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Łomnicka- Jacyno

nazwa szkoły: XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

nauczane przedmioty: podstawy przedsiębiorczości, język angielski

czas stażu: 01.IX. 2015 – 31.V. 2018

kompetencje przedmiotowo – metodyczne:

Studia magisterskie: - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny – kierunek Ekonomia
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział
Humanistyczny – kierunek Filologia angielska

Studia podyplomowe: - Podyplomowe Studium Pedagogiczne Politechniki Gdańskiej

Zadania organizacyjne
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
realizacji
Poznanie procedury awansu
zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2015
- znajomość procedury awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie i przedłożenie dyrekcji planu rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie materiałów i dokumentów
cały okres stażu
-gromadzone dokumenty (zaświadczenia, dyplomy)

Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego
- Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
maj 2018
- sprawozdanie
§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych
- Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne- warsztaty i konferencje metodyczne)
cały okres stażu

-zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia

Samodoskonalenie
- Studiowanie i analiza fachowej literatury (książki i periodyki) nauczanych przedmiotów

cały okres stażu -notatki własne,
-wykaz stron
internetowych,
-wykaz literatury fachowej
Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanych przedmiotów

- Organizowanie konkursów szkolnych
- Prezentowanie osiągnięć i prac uczniów z przedmiotów podstawy przedsiębiorczości na szkolnej stronie internetowej oraz w gablotach szkolnych
- Prowadzenie Klubu Młodego Przedsiębiorcy
- Stworzenie projektu edukacyjnego „Moja pierwsza firma”
cały okres stażu -zaświadczenia
-notatki, zdjęcia
-sprawozdania
-przykłady przygotowanych testów
-program własny pracy klubu
-plan projektu edukacyjnego

Praca z uczniem z trudnościami edukacyjnymi
- Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wyrównawcze
cały okres stażu

-listy obecności
-zaświadczenia

Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły
- Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę (akcje promocyjne, Dni Otwarte Szkoły)
cały okres stażu
-zaświadczenia
-sprawozdania

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie Internetu
w zakresie realizacji działań
dydaktyczno - wychowawczych
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów
cały okres
stażu -wydruki
-potwierdzenia
Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych
- Opracowanie testów, sprawdzianów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów
- Omawianie lekcji z wykorzystaniem opracowanej i tematyki przedmiotu w formie prezentacji PowerPoint
- Wzbogacanie treści omawianych lekcji z pomocą programów multimedialnych
- Wykorzystywanie programów multimedialnych - programów ekonomicznych – dla utrwalenia i powtórzenia omawianych treści przedmiotu
cały okres stażu
-wydruki
-potwierdzenia
- scenariusze wybranych zajęć, gromadzenie prezentacji

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Publikacje
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
- Publikowanie scenariuszy i konspektów lekcji na stronach internetowych
2015/2016
cały okres stażu
-wydruki
-zaświadczenia
Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach doskonalących
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami
(dzielenie się spostrzeżeniami, własnymi rozwiązaniami, pomysłami oraz efektami pracy) a także wzajemna pomoc w pracy dydaktycznej
- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
- Opracowanie i udostępnianie swoich materiałów zainteresowanym nauczycielom
- Dzielenie się wiedzą przez Internet
- publikacja prac
cały okres stażu
-zaświadczenie przewodniczącego zespołu
-protokoły
-własne notatki
-wydruki
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
- Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć i akcji (wyjścia edukacyjne, imprezy)
cały okres stażu
-scenariusze
-zdjęcia
-sprawozdania
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z niewielkim stażem zawodowym
oraz dla studentów
- Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja
- Udział studentów (praktykantów)
w prowadzonych lekcjach
cały okres stażu
-zaświadczenia,
-scenariusze
-wydruki
§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich
Kształcenie umiejętności opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych
- Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych.
- Analiza literatury naukowej
cały okres stażu
zestawienie bibliografii, notatki, uwagi
- adresy stron www

Opracowanie i wdrożenie programu własnego
- Opracowanie programu działalności Klubu Młodego Przedsiębiorcy i jego ewaluacja
- Opracowanie autorskiego projektu edukacyjnego „Moja pierwsza firma”
okres stażu
-program działalności
- plan projektu
-opis realizacji
-ankiety i ich analizy

§8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
- Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
- Ukończenie kursu na egzaminatora
okres stażu
-dyplom
Wykonywanie zadań egzaminatora
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnej
cały okres stażu
Zaświadczenia
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
- Pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminów
cały okres stażu
Potwierdzenia

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek i wyjść szkolnych
- Organizowanie wyjść klasowych
- Organizacja wyjść z uczniami na tematyczne wystawy, przeglądy, happeningi, warsztaty, wykłady cały okres stażu
-karty wycieczek
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych
- Współorganizowanie imprez szkolnych, np. Dni Otwartych Szkoły
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim według kalendarza pracy szkoły
-opis planu działań
-scenariusze
Zaświadczenia
Organizowanie konkursów
szkolnych - przedmiotowych
- Organizowanie konkursów ekonomicznych
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach lokalnych
cały okres stażu
potwierdzenia
-dyplomy
Publikacje internetowe
- Przygotowanie i publikacja artykułów związanych z wykonywanym zawodem
cały okres stażu
-wydruki
Zaświadczenia

§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Spotkania i rozmowy
z pedagogiem i psychologiem szkolnym
cały okres stażu
zaświadczenia
-opis przypadków
Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
- Obserwacja uczniów
- Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
cały okres stażu
zaświadczenia
potwierdzenia
Współpraca z wydawnictwem książkowym Nowa Era i wydawnictwami językowymi
- Próba pozyskiwania pomocy dydaktycznych
- Pozyskiwanie nagród na szkolne konkursy przedmiotowe
- Udział w spotkaniach szkoleniowych
cały okres stażu
zaświadczenia
potwierdzenia
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami
- Współpraca Klubu Młodego Przedsiębiorcy z lokalnymi przedsiębiorstwami
cały okres stażu
potwierdzenia
-notatki służbowe

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
- Analiza co najmniej dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
cały okres stażu
Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.