X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37547

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Aleksandra Miernik
2. Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, kierunek: Ochrona Środowiska , specjalizacja: Technologie stosowane w ochronie środowiska
- studia podyplomowe: Pedagogika ogólna – przygotowanie do zawodu nauczyciela: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (2015-2017)
- studia podyplomowe : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : Małopolska Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie (2016-2017).
II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2018
3. Opiekun stażu: mgr Beata Wolska
4. Dyrektor Przedszkola: p.o. Beata Pawlicka

III.CELE STAŻU
Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
• poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą,
• w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki, poza placówką oraz poprzez samokształcenie).
• poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.
IV.PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543).

V. PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-12-2004 r. ze zmianami)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
SPODZIEWANE EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela)

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
analiza przepisów dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli

napisanie planu rozwoju zawodowego

czynny udział w szkoleniach organizowanych przez ŁCDNiKP
09.2017
Postępowanie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w trakcie realizacji awansu zawodowego
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem, ustalenie
harmonogramu obserwacji zajęć.
09.2017
Podpisany kontrakt.
Opracowanie zasad współpracy.

Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania organów przedszkola.
Udział w radach pedagogicznych.

Współpraca z Radą Rodziców.
Według planu rad pedagogicznych

Cały okres stażu

Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Prawidłowo przebiegająca współpraca z Radą Rodziców
Lista obecności.
Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę Przedszkola.
Analiza:
Podstawy programowa Statutu Przedszkola, Koncepcji Pracy Przedszkola, Planu pracy na rok szkolny 2017/2018 Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie,
promujących zdrowie Regulaminu Rady Rodziców, Regulaminu Rady Pedagogicznej, Planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
Ramowym rozkładem dnia,
Plan nadzoru pedagogicznego,
Regulaminu wycieczek,
Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Poznanie aktualnych przepisów dotyczących systemu oświaty.
09.2017 oraz cały okres stażu

Poznanie specyfiki pracy w przedszkolu,
Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej podporządkowanej zasadom funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Rejestr przeanalizowanych przepisów:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1379)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016r., poz. 895)

Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 220

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 220

Roczny plan pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 220

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców
Ramowy rozkład dnia
Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, arkusze karty obserwacji itp. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć,

Przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych,

Projektowanie planów miesięcznych,

Prowadzenie arkuszy obserwacji
rozwoju dziecka, kart diagnozowania sprawności fizycznej dziecka oraz innych wymaganych dokumentów.

Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami przedszkola.
09.2017 oraz cały okres stażu
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

Dostosowanie pracy zawodowej do potrzeb i wymagań przedszkola

Zgodna z założeniami przedszkola realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych

Wpisy w dziennikach zajęć,
Wydruki planów miesięcznych,
Scenariusze z przeprowadzonych zajęć.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu, a także z zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Udział w szkoleniu BHP,
Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP i regulaminem PPOŻ w placówce

09.2017
Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej
zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w przedszkolu.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.
Notatki własne.
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

Udział w WDN,

Współpraca z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu.
Wzbogacanie wiedzy z zakresu edukacji i wychowania.
- Zaświadczenia,
- Notatki własne.
Dokonywanie realizacji planu awansu zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji : scenariuszy, zaświadczeń itp.
Cały okres stażu.
Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty.
Dokumentacja stażysty (scenariusze, zaświadczenia itp.)

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż
(§6 ust.2 pkt. 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI

Poznanie konstruowania planów pracy.
Zapoznanie się z nową podstawą programową oraz analiza programów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Opracowywanie planów miesięcznych z wykorzystaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o program przedszkola „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami”
z uwzględnieniem rocznego planu pracy przedszkola.
Cały okres stażu.
Prawidłowo opracowane plany pracy.
Plany pracy zatwierdzone do realizacji.

Zapoznanie się z zasadami pisania scenariuszy zajęć.
Pisanie scenariuszy zajęć oraz konsultowanie ich z opiekunem stażu.
Cały okres stażu.
Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania oraz podstawy programowej,

Udział w radach pedagogicznych, w pracach zespołów nauczania i diagnozy,

Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych zgodnych z pedagogiką Marii Montessori, dekoracja sali.

Korzystanie z literatury o tematyce związanej z wychowaniem i rozwojem dziecka ,
Korzystanie z Internetu oraz czasopism wzbogacających formy i metody stosowane podczas zajęć z dziećmi.
Cały okres stażu.
Wzbogacenie warsztatu pracy,
Poszerzenie wiedzy z zakresu konstruowania prawidłowych scenariuszy zajęć,

Umiejętność właściwego wykorzystania form, metod i środków pracy pedagogicznej.
Zaświadczenia,
Potwierdzenie przez opiekuna stażu,
Notatki własne.
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne .

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola, w wymiarze co najmniej 1 zajęcia w miesiącu oraz omówienia ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone. Opracowywanie scenariuszy zajęć,
Bezpośrednie prowadzenie zajęć,
Omówienie przeprowadzonych zajęć z nauczycielem obserwatorem.
Cały okres stażu.
Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć z właściwym wykorzystaniem odpowiednich form i metod nauczania,
Analiza uwag nauczyciela obserwującego i wyciągnięcie z nich wniosków
Scenariusze zajęć, potwierdzenie przez opiekuna stażu.

Obserwacje zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innego
nauczyciela
Omówienie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym obserwowane zajęcia.
Cały okres stażu.
Wzbogacenie wiedzy w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych
Notatki własne.
Udział w formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach.

Metodyka nauczania języka angielskiego etapie edukacji przedszkolnej.
Cały okres stażu.

10.2017-06.2018

Poszerzenie wiedzy i wzbogacenie warsztatu pracy w wielu aspektach.
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne, dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy
Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowania miesięcznych planów pracy, pisania scenariuszy oraz do przygotowywania zajęć dydaktycznych,
Wykorzystanie tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć
Korzystanie z Internetu w celu studiowania lektury przedmiotu, a także w celu komunikowania się z innymi nauczycielami,
Korzystanie ze szkoleń drogą e-learningową,
Korzystanie z portali dydaktycznych.
Cały okres stażu.
Łatwiejsze i sprawniejsze opracowanie planów pracy i scenariuszy zajęć,
Łatwy i szybki dostęp do wiedzy,
Możliwość zdobycia wiedzy bez konieczności tracenia czasu na dojazd do firmy szkoleniowej.
Doskonalszy przekaz wiedzy, wykorzystanie multimediów, jako środków dydaktycznych.
Scenariusze zajęć.
Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych na stronach Internetu (strony Internetowe)
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia,

Samodzielne studiowanie literatury i prasy w zakresie metod nauczania oraz w celu poszukiwania nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej.
Studiowanie czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Cały okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego nauczania i zastosowania prawidłowych metod edukacyjno-wychowawczych
Bibliografia oraz źródła.

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Udostępnianie scenariuszy zajęć, ciekawej literatury oraz
interesujących publikacji.
Cały okres stażu.
Wzbogacenie warsztatu pracy,

Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Potwierdzenie opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem trudnym. Praca z dziećmi wymagającymi pomocy.
Cały okres stażu.
Wzbogacenie wiedzy w zakresie zasad tworzenia indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych. Potwierdzenie opiekuna stażu,
Karty pracy.

Współpraca w organizacji uroczystości przedszkolnych
Systematyczne dekorowanie sali i szatni,
Wykonywanie dekoracji okolicznościowych (tj. bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, jasełka itp.)
Organizowanie wystawy prac plastycznych dzieci dla ich rodzin
Cały okres stażu.
Znajomość zasad i doskonalenie umiejętności organizacji uroczystości przedszkolnych
Wzbogacenie zasobów dekoracji przedszkolnych
Zdjęcia wykonanych dekoracji wystawa prac plastycznych w sali

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez przedszkole
Cały okres stażu.
Wzbogacenie warsztatu pracy zaświadczenia lub listy obecności

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§6 ust.2 pkt. 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z programem Pracy przedszkola
Analiza programu pracy przedszkola
09.2017
Zdobycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej programów pracy przedszkola
Praca zgodna z wytycznymi zawartymi w programie.
Notatki własne.
Współpraca z rodzicami
Współprowadzenie zebrań z rodzicami wraz z opiekunem stażu,
Rozmowy indywidualne z rodzicami,

Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości grupowych tj.: Wigilia klasowa, Dzień Przedszkolaka, Festyn Rodzinny,

Zachęcanie rodziców do brania udziału w akcji : „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w realizacji planu rocznego związanego z zapoznaniem dzieci ze zwierzętami Polski. Według ustalonego terminarza
Raz w roku
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Uzyskanie wiedzy O środowisku dziecka w stopniu umożliwiającym
pracę z dzieckiem, Protokoły z zebrań,
Notatki z rozmów indywidualnych.
Scenariusz zajęć i/lub potwierdzenie opiekuna stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu

Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci, w tym również przez obserwację oraz gromadzenie i pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania tychże potrzeb.
Obserwacja dziecka i rozmowy z nim,
Studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej,
Współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenie.

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych przez studiowanie fachowej literatury.
Współpraca z logopedą w celu zdobycia umiejętności wspierania rozwoju mowy u dzieci w grupie
Cały okres stażu
Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci.
Notatki własne,
Wykaz literatury i publikacji,
Arkusze obserwacji dzieci.

Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole w pracy wychowawczo-terapeutycznej. Poszukiwania własne
Uzyskanie informacji od dyrektora oraz bogatszych w doświadczenie nauczycieli na temat instytucji wspomagających przedszkole w sprawach wychowawczych,
Poznanie zakresu pomocy ,
09.2017-05.2018
Współpraca z innymi nauczycielami,
Zdobycie nowej wiedzy oraz doświadczeń,
Posiadana wiedza na temat instytucji wspomagających nauczyciela w sprawach wychowawczych.
Spis adresów i telefonów instytucji wspomagających proces wychowawczy.

Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.
Uczestnictwo w życiu przedszkola.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczących:
- charakterystyki środowisk w Polsce: góry, morze, jeziora, lasy iglaste oraz liściaste, puszcze oraz Parki Narodowe
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych grupy dotyczące symboli najważniejszych Parków Narodowych w Polsce
- zajęcia dotyczące zwierząt zamieszkujących różne środowiska w Polsce,
- przygotowanie Konkursu „ Cóż to za zwierz”
- zwierzęta Polski w literaturze – wiersze Jana Brzechwy,utwory I. Krasickiego, La Fontaina
- przygotowanie pomocy związanych z realizacją programu rocznego zgodnie z koncepcją pedagogiczną Marii Montessori
- prowadzenie wspólnie z dziećmi oraz rodzicami albumu : „ Nasi ulubieńcy” – dzieci oraz ich zwierzęta
Współudział w organizacji Rajdu Montessori

Współudział w organizacji Festynu Rodzinnego

Zorganizowanie wycieczki w celu przybliżenia dzieciom świata zwierząt różnych biocenoz w Polsce
Dzień Pluszowego Misia
Organizowanie zajęć promujących czytelnictwo wśród dzieci- czytanie dzieciom

Współudział w organizacji Spotkania Noworocznego

Współprowadzenie tablicy informacyjnej o uroczystościach, imprezach i wydarzeniach w grupie przedszkolnej,

Prowadzenie przedszkolnego Facebooka
Cały okres stażu
Prawidłowa współpraca z innymi nauczycielami w przedszkolu, a także innymi pracownikami,
Właściwa realizacja powierzonych zadań i obowiązków. Zdjęcia, potwierdzenia opiekuna stażu, scenariusze zajęć, imprez i uroczystości.
Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej.
Pogadanki z dziećmi, wykorzystanie zabaw edukacyjnych
Promowanie właściwych postaw poprzez:
- literaturę: czytanie, tworzenie wystaw książek, czasopism
- Projekcje filmowe (z płyt CD i DVD)
- Przedstawienia teatralne
- scenki edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne w zakresie reakcji na sygnały alarmowe
Cały okres stażu
Pogłębienie wiedzy w zakresie pozytywnego wpływu na proces wychowawczy,
Codzienna praca z dziećmi.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Omawianie zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu
Konstruktywne omówienie zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu
Cały okres stażu
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć
Scenariusze zajęć, notatki własne.
Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu i/ lub dyrektorem
Cały okres stażu
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć
Scenariusze zajęć, notatki własne.
Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Analiza wniosków i wskazówek do dalszej pracy nauczyciela stażysty.
Analiza wniosków i wskazówek do dalszej pracy nauczyciela stażysty.
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć.
Notatki własne.

........................................ ........................................
Podpis Opiekuna stażu Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.