X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37492
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena xxxxxxxxxxxxx– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)

Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2015
okres stażu
IX 2015
V 2018

Zgromadzone materiały
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.

Opracowywanie scenariuszy na uroczystości klasowe i szkolne i prezentowanie umiejętności dzieci podczas szkolnych występów ( przedstawienia, apele).

Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka – konstruowanie narzędzi pomiaru, gromadzenie i przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji
Organizowanie wycieczek wzbogacających tematykę zajęć, w trakcie których dzieci poznają np. ciekawe zawody ludzi, zwierzęta, rośliny z otaczającego ich świata.

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Listy obecności
Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.
Przykłady scenariuszy, dokumentacja na stronie internetowej
Zeszyt obserwacji uczniów, ankiety
Zdjęcia, notatki na stronie internetowej

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły
• regulaminów
• inne dokumenty

okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych pracą nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

okres stażu

Notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Systematyczne odwiedzanie strony internetowej MEN, portali edukacyjnych oraz stron poświęconych edukacji i dydaktyce w nauczaniu
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

okres stażu

Zgromadzone materiały
Zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

okres stażu

Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły
Scenariusze, karty pracy
Protokoły z posiedzeń

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji
Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.

okres stażu

Opracowane referaty, protokoły spotkań.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego. Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów: artysta, bibliotekarz, lekarz, kucharz, strażak, policjant, górnik, itd.

Współorganizacja imprez z udziałem dzieci z Przedszkola

Organizowanie zajęć z udziałem dzieci z Przedszkola – zajęcia otwarte, wspólne kolędowanie.

Okres stażu

Zdjęcia, sprawozdania
dyplomy, dokumentacja na stronie internetowej szkoły

Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym. Przygotowanie dzieci do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Prezentacja wierszy, piosenek, tańców przy okazji różnych uroczystości szkolnych, np. podczas pasowania pierwszoklasistów, na festynie szkolnym.

Wystawa prac plastycznych na konkursach tematycznych szkolnych i pozaszkolnych.

Przygotowywanie przez dzieci upominków, kartek świątecznych dla bliskich.

Okres stażu

Zdjęcia prac plastycznych, prace plastyczne


Angażowanie rodziców w życie placówki. Prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości z udziałem rodziców dzieci.
Wspieranie rodziców- prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, wygłaszanie referatów, pogadanek.
Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki ( wzbogacanie wyposażenia sali i szkoły o różne pomoce dydaktyczne).
Włączanie rodziców do uroczystości klasowych oraz wycieczek.

Okres stażu
Sprawozdania, scenariusze
Protokoły z zebrań
Poświadczenie
Dyrektora
Protokoły, scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich
Współpraca z Policją

Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Opracowanie regulaminu i planu pracy SKO.
Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej poprzez różnorodne konkursy.
Prowadzenie gazetki SKO.

Zorganizowanie pogadanek na temat bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zachowania się dzieci w kontaktach z osobami nieznanymi

Organizacja charytatywnej akcji szkolnej .

Okres stażu
Okres stażu
I 2016-2018

Publikacja na stronie internetowej Szkoły

Współpraca z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

Okres stażu
Zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych .
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

Okres stażu

Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.