X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37486
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
2. Termin zakończenia stażu 31.05.2018 r.
3. Opiekun stażu: mgr Jolanta Goleń
4. Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Przemysław Sala

III. CELE STAŻU
Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej:
- przepisy związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół;
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
- przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich
z prowadzącym obserwowane zajęcia.
• Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie.

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393 ze zm.) – § 3, §4, §6.1 i §6.2.

V. PLAN DZIAŁANIA

1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r)

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. wraz z późniejszymi zmianami).
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
- Napisanie planu rozwoju.
IX.2017 r.
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty jak i opiekuna stażu.
IX.2017 r.
Kontakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
- Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
Do 20.IX.2017r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
Zapoznanie się z:
- Statutem Szkoły
- Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania,
- Programem wychowawczo- profilaktycznym,
- Planem pracy szkoły,
- Regulaminem pracy,
- Regulaminem przyjęć do szkół,
-Dziennikami zajęć,
-Regulaminem dyżurów, wycieczek,
-Tygodniowym rozkładem zajęć w szkole,
-Planem dyżurów, zastępstw
-Zespołami przedmiotowymi,
-Udziałem w Radach Pedagogicznych.
IX.2017 r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Notatki własne z analizy dokumentacji.
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
- Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej.
IX.2017 r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
6. Uzupełnienie i zgłębianie wiedzy w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa higieny pracy w szkole oraz przepisów przeciwpożarowych. - Analiza podstawowych zasad bezpieczeństwa higieny pracy w szkole oraz przepisów przeciwpożarowych.
- Współodpowiedzialność za przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych
Cały okres stażu.
Własne notatki.
Zaświadczenie o współorganizacji ćwiczeń ewakuacyjnych.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Cały okres stażu.
Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
VI.2018 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.
- Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
V.2018 r.
Wniosek.
Dokumentacja z realizacji planu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 2 (Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych.
- Opracowanie i realizowanie zajęć zgodnie z rozkładem materiałów i planów wynikowych na rok 2017 r./2018 r.
IX.2017 r. oraz cały okres trwania stażu.
Rozkłady materiałów i plany wynikowe z matematyki oraz informatyki.
2. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
- Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
- Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć.
Testy i karty pracy uczniów.
Notatki własne.
3. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji.
- Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
- Analiza i wnioski z własnej praktyki pedagogicznej.
Cały okres stażu.
Dokumenty pohospitacyjne.
Arkusze z obserwacji lekcji.
Notatki własne, wnioski i refleksje.
4. Doskonalenie warsztatu pracy
- Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne.
- Studiowanie lektury pedagogicznej.
- Udział w szkoleniach.
Cały okres stażu.
Pomoce dydaktyczne.
Notatki własne.
Certyfikaty z szkoleń.
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
- Współpraca z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i logopedą, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Cały okres stażu.
Kontakty interpersonalne m. in.
z uczniami, rodzicami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, policją.
6. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.
- Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki
Cały okres stażu.
Zapisy
w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
7. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne).
Cały okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
8 Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
- Studiowanie literatury metodycznej.
- Udział w zajęciach otwartych.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji lekcji.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
§ 6 ust. 2 pkt 3 (Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r.)

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami
- Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami.
- Udział w godzinach wychowawczych.
Cały okres stażu.
Stosowne wpisy w dzienniku.
Scenariusze zajęć.
Arkusze obserwacji.

2. Poznanie i udzielania wsparcia w środowisku uczniów
- Obserwacje uczniów
- Diagnoza potrzeb uczniów oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia.
Cały okres stażu.
Wpisy w dzienniku. Arkusze obserwacji i wywiadu.
Plany pracy z uczniami.
3. Integrowanie z środowiskiem szkolnym
-Udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie szkoły
-Współorganizowanie konkursów matematycznych
Cały okres stażu.
Świadectwa udziału w konkursach.
4. Kontakty z pracownikami placówek współpracujących ze szkołą (PPP, Policja, Sądy, kuratorzy) oraz rodzicami uczniów.
- Nawiązanie współpracy w celu poszerzenia wiedzy o uczniach.
- Udzielanie wsparcia dla rodziców.
- Analiza dokumentacji oraz indywidualnych teczek.
Cały okres stażu.
Stosowne wpisy w dzienniku.
Arkusze wywiadu.
Plany pracy z indywidualnymi uczniami.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt 4 (Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
- Obserwacje.
IX 2017 r.
- V. 2018 r.
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
Arkusze obserwacji lekcji.
Harmonogram.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły.
- Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza.
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
Scenariusze z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
Opinia osoby hospitującej.
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- Publikacje na stronie internetowej szkoły Planu rozwoju.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów.
Cały okres stażu.
Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym.
Scenariusze zajęć.
5. Analiza i samoocena swoich zachowań.
- Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.
Cały okres stażu.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- Samoocena.
VI.2018 r.
Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu.

........................................
Nauczyciel stażysta

........................................
Opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji
........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły
Wola Gułowska, dnia .............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.