X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37425
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393)

Rozpoczęcie stażu:1 września 2015r.
Okres stażu: 2 lata i dziewięć miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2018r.

Celem podstawowym niniejszego planu rozwoju zawodowego jest uzyskanie
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Zadania organizacyjne

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego
Wstępna analiza własnych umiejętności. Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Złożenie wniosku
sierpień 2015
wrzesień 2015
Wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
do 14 września 2015
Plan rozwoju.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Założenie teczki "Awans zawodowy".
Praca nad realizacją zamierzonych zadań w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
wrzesień 2015
okres trwania stażu
( od września 2015 do 31 maja 2018)
czerwiec 2018
Zgromadzona dokumentacja.

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
czerwiec 2018
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8.ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Aktywny udział w kursach , szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach organizowanych przez ZCDN, KLANZA adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
czerwiec 2016
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Dyplom ukończenia, potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie przez dyrektora udziału w warsztatach lub zaświadczenia ukończenia kursów.

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki. Studiowanie literatury fachowej, wyszukiwanie nowości wydawniczych, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej ,pedagogicznej.
okres trwania stażu(od września 2015 do maja 2018)
Prowadzenie wykazu literatury.

3. Dbanie o wystrój sali, korytarza przedszkolnego. Aktualizacja dekoracji zgodnie z porami roku, tematyką zajęć, uroczystościami, potrzebami.
okres trwania stażu(od września 2015 do maja 2018)
Potwierdzenie dyrektora.

4. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców. Zamieszczanie na bieżąco informacji dotyczących aktualnie realizowanych zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych z programu, ważnych komunikatów, prac i wytworów dzieci.
okres trwania stażu(od września 2015 do maja 2018)
Potwierdzenie dyrektora.

5. Prowadzenie różnych form pedagogizacji rodziców.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Pedagogizacja rodziców na zebraniach z rodzicami przez n-la lub zaproszonych gości, np. z PPP, SP , Policji, itp. raz w danym roku szkolnym.
W trakcie trwania stażu , wynikające z zaistniałych sytuacji i potrzeb
Zdjęcia z zajęć w kronice.
Zdjęcia w kronice.
Wpisy w dzienniku ( ważne wydarzenia)

6. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
Opracowanie planu współpracy z rodzicami .
Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.
Włączanie rodziców w życie przedszkola: przygotowywanie teatrzyków dla dzieci, imprez i uroczystości przedszkolnych, czytanie dzieciom bajek, przedstawianie dzieciom ciekawych zawodów wykonywanych przez rodziców.
w każdym roku szkolnym
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Plan współpracy z rodzicami
Pełnienie comiesięcznego dyżuru na konsultacje z rodzicami.
Zdjęcia w kronice, artykuły w prasie lokalnej, podziękowania i dyplomy dla rodziców.

§ 8.ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, arkuszy obserwacji,
Pisanie scenariuszy zajęć otwartych, uroczystości planów rocznych, zamierzeń wychowawczo- dydaktycznych, sprawozdań.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego do zajęć edukacyjnych .Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dla dzieci , rodziców na szkolenia RP.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.

okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Dekoracje sali, przykładowe arkusze, plany , scenariusze imprez, kolorowanki itp.
Prezentacje multimedialne.
Zapisy w dzienniku ważne wydarzenia .
Zdjęcia w kronice przedszkolnej.

2. Korzystanie z Internetu. Śledzenie aktualności i innowacji na portalach internetowych.
Wykorzystywanie internetu do zbieranie informacji, do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
Prezentowanie przedszkolnych wydarzeń, na stronie internetowej przedszkola np; komunikaty, z rodzicami droga e-mailową, zachęcanie do głosowania na prace konkursowe itp.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Sprawdzanie Rozporządzeń Ministra Edukacji, uaktualnianie zachodzących zmian podczas awansu. Przykłady materiałów , dokumentacja stażu.

3. Korzystanie z DVD, CD Wykorzystywanie filmów ,bajek, słuchowisk muzycznych, płyt z muzyką , piosenkami.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
płyty cd z muzyką piosenkami, wzbogacanie kolekcji muzycznej.

§ 8. ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Publikacja "Planu rozwoju zawodowego. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
listopad 2015

2. Współpraca z innymi nauczycielami przedszkola. Współudział w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych dla dzieci.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Scenariusze zajęć

3.Praca na rzecz innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
Opieka nad stażystami ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Spotkania z nauczycielami odbywającymi staż.
Udostępnienie innym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości.

Udostępnienie literatury pedagogicznej innym nauczycielom.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
wrzesień 2014 do maj 2018
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia w kronice.
Kontrakt współpracy.
Scenariusze zajęć, uroczystości.
Teksty publikacji, adresy stron.

4.Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli. Aktywny udział w RP szkoleniowych . Szkolenie RP na określony temat .Udział w dyskusji.
Dzielenie się informacjami i umiejętnościami zdobytymi podczas kursów, szkoleń, warsztatów.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Materiały szkoleniowe.

5. Koordynowanie działań w zakresie PPP w przedszkolu. Spotkania z wychowawcami grup.
Planowanie i koordynowanie udzielania PPP w wszystkich grupach.
Współpraca z nauczycielami , specjalistami, rodzicami w ramach PPP udzielanej w przedszkolu.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Dokumentacja PPP

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu pt, "Mały artysta".
Celem programu jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi.
Prowadzenie zajęć rozwijających twórczą aktywność plastyczną z szczególnym uwzględnieniem dzieci przejawiających uzdolnienia plastyczne.
Zachęcanie dzieci do udziału w różnych konkursach plastycznych
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2016,2017,2018)
Program "Mały artysta".
Sprawozdanie z realizacji programu
ewaluacja programu

2. Opracowanie i wdrożenie programu pt, "Mali Patrioci".
Celem programu jest promowanie, prezentowanie najmłodszym dzieciom polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez ukazanie bogatego świata polskich legend, podań, bajek i wierszy;
Popularyzacja wiedzy o Polsce wśród najmłodszych;
Prowadzenie zajęć kształtujących postawy emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych, cech charakteru dobrego Polaka- patrioty. Przygotowywanie przedstawień i spotkań w danej tematyce.
Przygotowanie kotylionów dla mieszkańców Węgorzyna , dekorowanie przed mszą świętą.
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2016, 2017,2018)
( listopad 2015,2016,2017, marzec 2016,2017)
Program" Mali patrioci". Sprawozdanie z realizacji programu.
Zdjęcia w kronice.
ewaluacja programu

§ 8. ust .2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań przedszkola , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Promowanie Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie.
Uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych itp.
Uczestnictwo z wychowankami i ich rodzicami w akcjach charytatywnych:
(W.O.Ś.P, zbieranie nakrętek dla chorej dziewczynki, świąteczna paczka dla potrzebujących dzieci z naszej gminy, "Dziel się miłością z....." podane imię dziecka dla którego w danym jest organizowana pomoc. Przygotowywanie części artystycznej w wykonaniu przedszkolaków.
Przekazywanie zdjęć z życia i uroczystości grupowych w celu umieszczania ich na stronie internetowej przedszkola.
Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych ciekawych zawodów.
Organizowanie kiermaszów świątecznych, roznoszenie przygotowanych kartek świątecznych dla sponsorów i do instytucji .
Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym podczas występów przedszkolaków.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
(grudzień 2015,2016, marzec, kwiecień 2016,2017) Dyplomy, podziękowania za udział w konkursach.
Artykuły w prasie lokalnej, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola, w kronice przedszkolnej.
Potwierdzenie dyrektora.
Zdjęcia w kronice przedszkolnej.
Prace plastyczne.

2. Uczestniczenie w życiu kulturalnym dzieci i rodziców z małej miejscowości, organizowanie wycieczek. Organizowanie wycieczek; kino, teatr lalek, filharmonia. Udział dzieci wraz z rodzicami w warsztatach teatralnych "Teatr Pleciuga", koncertach w filharmonii.
jeden lub dwa razy w danym roku szkolnym Artykuły w prasie, zdjęcia w kronice i na stronie internetowej.

3. Udział w programach ogólnopolskich. Cała Polska Czyta Dzieciom
Akademia Misia Haribo
Akademia AQUA- FRESH
Akademia Play- doh
Czyste Powietrze Wokół Nas
Mamo , Tato wolę wodę
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Akademia zdrowego przedszkolaka
Zdrowe ząbki mamy bo marchewki zajadamy.
okres trwania stażu( (od września 2015 do maja 2018)
Potwierdzenie dyrektora , wpisy w dzienniku, zdjęcia w kronice, sprawozdanie, udział w konkursach programowych.

4. Angażowanie rodziców w życie przedszkola.
Przygotowanie scenariusza i rekwizytów do inscenizacji, teatrzyków.
Jeden lub dwa w okresie trwania stażu (wrzesień- maj 2018)
Zdjęcia w kronice i na stronie internetowej

5. Prowadzenie zajęć muzyczno- ruchowych.
Rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca. Stosowanie form zabaw ruchowych ze śpiewem. Zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, ćwiczenia rytmiczne, wykorzystujące elementy dynamiki, gra na instrumentach perkusyjnych. Występy w środowisku lokalnym, przed rodzicami podczas uroczystości przedszkolnych. okres trwania stażu( (od września 2015 do maja 2018)
Program muzyczno- ruchowy.
Prezentowanie osiągnięć w środowisku lokalnym.

§ 8. ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Współpraca z Biblioteką Miejską w Węgorzynie.
Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, cykliczne słuchanie czytanych bajek przez panie bibliotekarki, wypożyczanie książek.
okres trwania stażu( (od września 2015 do maja 2018)
(nie mniej niż raz w miesiącu)
Plan współpracy, cykliczne spotkania, zdjęcia w kronice i na stronie internetowej.

2. Współpraca z Komendą Policji w Łobzie i Strażnikiem Miejskim w Węgorzynie
Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, udział w zajęciach praktycznych- zasady ruchu drogowego, pogadanki na temat bezpieczeństwa(spędzanie bezpiecznie wakacji i ferii)
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Zdjęcia w kronice, na stronie internetowej w prasie lokalnej

3. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Węgorzynie.
Zwiedzanie remizy strażackiej.
Organizowanie spotkań z strażakami, pogadanki na temat ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy, oglądanie sprzętu strażackiego.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Zdjęcia w kronice, na stronie internetowej w prasie lokalnej.

4. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Węgorzynie.
Poznawanie drogi do szkoły ,zwiedzanie szkoły, zapraszanie do udziału w przedstawieniach, andrzejkach , balu przebierańców, wspólne zabawy podczas Święta Przedszkolaka, wspólne witanie wiosny.
Spotkania integracyjne.
wrzesień 2016-maj 2017
Plan współpracy.

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łobzie.
Badania przesiewowe dzieci pod kątem zaburzeń komunikacji językowej.
Wspomaganie logopedy w ćwiczeniach wymowy.
Pedagogizacja rodziców na temat osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
Kierowanie dzieci potrzebujących pomocy specjalistów.
w zależności od potrzeb Potwierdzenie dyrektora.

6. Współpraca z ośrodkiem OREW w Gudowie
Integracja z osobami niepełnosprawnymi.
Wyjazd do ośrodka. Zaproszenie dzieci z ośrodka na bal przebierańców
Raz w danym roku szkolnym w okresie trwania stażu(od września 2015 do maja 2018)
Zdjęcia w kronice i na stronie internetowej.

7. Nawiązanie współpracy z nadleśnictwem.
Organizowanie wyjazdów do lasu.
Spotkanie z leśniczym.
Dokarmianie ptaków w okresie zimy.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Plan współpracy

8. Współpraca z Sanepidem w Łobzie.
Udział w programach realizowanych przez sanepid" Czyste Powietrze Wokół Nas" profilaktyka nie palenia przy dzieciach.
Udział w konkursie Piosenki o Zdrowiu. Przygotowanie krótkiej inscenizacji odnośnie programu.
Udział w programie Mały Program Próchnicy zębów - profilaktyka dbania o zęby( wyjazd do stomatologa, pogadanki dla dzieci, pedagogizacja rodziców)
Organizowanie spotkań z przedstawicielami Sanepidu odnośnie promowania zdrowej żywności, itp.
wrzesień 2016-maj 2017
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Sprawozdanie z realizacji programu, zdjęcia w kronice, na stronie internetowej w prasie lokalnej,
Podziękowania za udział w programie, konkursie.

9. Współpraca z Zakładem Gospodarki odpadami w Słajsinie. Selektywna zbiórka śmieci.
Udział w warsztatach ekologicznych, Eko -lekcjach.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Zdjęcia na stronie internetowej, w kronice.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Opis i analiz dwóch przypadków wychowawczych.
Zdiagnozowanie wybranych problemów wychowawczych, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, podsumowanie i wnioski.
okres trwania stażu (od września 2015 do maja 2018)
Potwierdzenie dyrektora.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.