X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37417
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko: XXXXXXXXXXXX
2. Szkoła: xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
5. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018r.

Zagadnienia organizacyjne
Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedur awansu zawodowego.
- Analiza przepisów dotyczących prawa oświatowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

Wrzesień 2015

Na bieżąco
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów.
Cały okres stażu.
- Zaświadczenia i potwierdzenia.
- Zdjęcia.
- Opracowane materiały.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2018r.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust.2 pkt.1).

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły. W szczególności poświęconych wychowaniu fizycznemu, diagnozowaniu i ocenianiu, wykorzystaniu technologii informacyjnej.
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych.
- Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
- Systematyczne przeglądanie internetowych stron edukacyjnych.
W okresie stażu.
- Wykaz ukończonych form doskonalenia
- Zaświadczenia
- Świadectwa

Indywidualizacja procesu nauczania.

Praca z uczniem zdolnym.
- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów uzdolnionych sportowo.
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych.
- Stosowanie metod aktywizujących.
W okresie stażu.
- Dokumentacja fotograficzna
- Kserokopie dyplomów zdobytych przez uczniów.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze
- Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów i objęcie dodatkową opieką dydaktyczną w czasie zajęć pozalekcyjnych (SKS).

W okresie stażu.
- Wpisy w e-dzienniku i dzienniku zajęć SKS .

Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów i konkursów przedmiotowych.
- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu Turnieju Tenisa Stołowego, stanowiącego eliminacje do etapu powiatowego.
- Przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowego Turnieju Koszykówki.
- Przygotowanie międzyklasowych zawodów sportowych w ramach Festiwalu Nauki, Dnia Sportu
oraz Europejskiego Tygodnia Sportu itp.

W okresie stażu.
- Informacje na temat odbytych imprez i zawodów sportowych umieszczone na stronie internetowej szkoły wraz z oprawą fotograficzną.

Obserwacja i analiza możliwości ucznia

- Sprawdziany sprawności fizycznej dokonywane różnymi testami i miernikami sprawności fizycznej

W okresie stażu.
- Sporządzanie bieżącej dokumentacji

Opracowanie i wdrożenie planów, projektów podnoszących jakość pracy szkoły.
- Korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku pracy.
- Opracowanie projektów edukacyjnych oraz planów dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych

W okresie stażu.
- Zapisy w e-dzienniku, plany.

Promocja szkoły w środowisku.
- Promowanie szkolnych imprez sportowych w środowisku lokalnym (Mikołajkowy Turniej Koszykówki, Turniej Tenisa Stołowego, Nowoczesne Formy Ruchu itp. )
- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczności szkolnej i lokalnej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
- udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych
- udział w Targach Edukacyjnych i Dniach Otwartych Szkoły
- realizacja projektu edukacyjnego „Nowoczesne Formy Ruchu”- utworzenie formacji tanecznej i prowadzenie warsztatów tanecznych w szkołach podstawowych Gminy Bolków

W okresie stażu.
- Dokumentacja fotograficzna, opisy działań umieszczone w sprawozdaniu potwierdzone przez Dyrektora szkoły

Współpraca z rodzicami.
- Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.
- Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych.
- Przekazywanie informacji dotyczących osiągnięć edukacyjnych oraz spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania dzieci w szkole podczas zebrań dla rodziców oraz konsultacji.
- Podjęcie starań o nawiązanie jak najlepszych relacji z rodzicami oraz o sprawny przepływ informacji na drodze nauczyciel – rodzic - uczeń.

W okresie stażu.
- Zapisy w e- dzienniku.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
- Praca w zespołach rady pedagogicznej w realizacji zadań powierzonych lub wynikających z planu pracy zespołów (zespół sportowy, zespół wychowawczy).
- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego, dzielenie się wiedzą , współorganizowanie spotkań
i koordynowanie pracą innych nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu rocznych planów pracy zespołu
oraz sprawozdań.

W okresie stażu.

- Plany pracy zespołu przedmiotowego.
- Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust.2 pkt.2).

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- Przekazywanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów – prowadzenie e-dziennika.
- Opracowanie testów, sprawdzianów wiadomości i umiejętności, pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań dla rodziców.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
- Przygotowywanie materiałów na szkolenia, rady pedagogiczne.

W okresie stażu.
- Informacje w e-dzienniku.
- Przygotowane materiały.

Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych.
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów.

- Korzystanie z licznych materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronach internetowych.
- Korzystanie z zasobów Internetu przy opracowywaniu pomocy dydaktycznych.
- Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących tematyki rekreacyjno-sportowej.
- Przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych.

W okresie stażu.
- Opis działań, zdjęcia przykładowych prac.
- Strona internetowa szkoły.

Tworzenie prezentacji multimedialnych.
- Wykorzystanie programu Microsoft Office Power Point do tworzenia prezentacji multimedialnych.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla uczniów związanej z nauczanym przedmiotem

W okresie stażu.

- Przykładowe prezentacje .

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt.3)

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.

- Przygotowanie planów metodycznych i przeprowadzenie zajęć.
W okresie stażu.

- Plany metodyczne lekcji.
- Poświadczenie Dyrektora oraz obecnych nauczycieli.

Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem.
- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego n-li wychowania fizycznego. Wymiana doświadczeń i pomysłów w trakcie zebrań zespołu przedmiotowego.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

- Opracowanie i udostępnienie w szkole wybranych materiałów dotyczących pracy dydaktyczno -wychowawczej zainteresowanym nauczycielom.
- Publikacje na stronach portali edukacyjnych lub w biuletynach.
- Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego na terenie Gminy Bolków

W okresie stażu.

- Poświadczenie nauczycieli współpracujących, potwierdzenia publikacji.

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(§ 8 ust.2 pkt.4a)

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

Wdrażanie programu
edukacyjnego

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „WF z Klasą”.

W okresie stażu

- Plan pracy, sprawozdanie,
ewaluacja.

Opracowanie i wdrożenie programu własnego.

Opracowanie i wdrożenie programu własnego w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych (SKS)

W okresie stażu

- Plan pracy, sprawozdanie, ewaluacja.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust.2 pkt.4c)

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

Organizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.
- Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych mających na celu poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie historii kraju, poznawania zabytków, poszerzania wiedzy i rozbudzania zainteresowań.

- Organizowanie uroczystości i imprez klasowych
oraz szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim- udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

W okresie stażu.
- Karty wycieczek.
- Dokumentacja fotograficzna, opisy wycieczek i imprez.

Organizowanie dodatkowych zajęć.
- Prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego dla klas I-III. Opracowywanie programu zajęć
oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia efektów kształcenia.

W okresie stażu.
- Program zajęć.

Realizacja działań z zakresu profilaktyki.
- Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu edukacji prozdrowotnej, wyrabianie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia, wskazywanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
- Opracowanie cyklu zajęć przeciwdziałania uzależnieniom współczesnej cywilizacji.

W okresie stażu.
- Zapisy w e-dzienniku.
- Scenariusze zajęć.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8 ust.2 pkt.4e)

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
- Spotkania i rozmowy z pedagogiem, psychologiem
(w miarę potrzeb).
- Organizowanie pomocy dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
.

W okresie stażu.
- Poświadczenie pedagoga, psychologa szkolnego.

Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w XXXX
- Wnikliwa obserwacja uczniów.
- Kierowanie wniosków celem przebadania uczniów.
- Realizowanie zaleceń Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w XXXXX

W okresie stażu.
- Potwierdzenia rodziców dotyczące uzyskanych opinii o dziecku.

Współpraca z pielęgniarkąszkolną.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanek
dotyczących m.in. uzależnień i ich konsekwencji, przestrzegania higieny osobistej, udzielenia pierwszej pomocy przed-medycznej itp.
Według potrzeb
- Poświadczenie pielęgniarki szkolnej.

Współpraca z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w XXXX
- Współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym
W okresie stażu
- Poświadczenie

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.

- Pomoc przy organizacji akcjach charytatywnych i społecznych na terenie szkoły w ramach różnych akcji i fundacji.
W okresie stażu.
- Potwierdzenie działalności.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.5)

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis i analiza przypadków.
- Udział w warsztatach doskonalących mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia.

W okresie stażu.
- Opracowany opis i analiza.

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

.............................
(miejscowość i data)

........................................
(podpis nauczyciela mianowanego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.