X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3728
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU:
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 wrzesień 2008
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maj 2009

Posiadane wykształcenie: studia licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.

§ 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIA:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Analizowanie dokumentów szkoły oraz uczestniczenie w ich tworzeniu
i doskonaleniu.
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
5. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
6. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
8. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
10. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Formy realizacji: analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
Termin: wrzesień 2008.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Formy realizacji: obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: organizacja zajęć własnych.

3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.

Formy realizacji: rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.
Termin: wrzesień 2008.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: omówienie zasad współpracy.

4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Formy realizacji: zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Termin: wrzesień 2008.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: pPan Rozwoju Zawodowego.

5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Formy realizacji: zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
Termin: wrzesień, październik 2008.

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

Formy realizacji: zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga protokołów.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.

Formy realizacji: zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przeciw pożarowymi. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji: gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji.
Termin: : wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: teczka stażysty.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Formy realizacji: przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Termin: maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: sprawozdanie z realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Formy realizacji: sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Termin: maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.

Formy realizacji: analiza podstawy programowej, wybór podręcznika, opracowanie rozkładów materiału do klas: I, II i III LO.
Termin: wrzesień 2008.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: dostosowanie ogólnodostępnych rozkładów materiału dla własnych potrzeb.

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu

Formy realizacji: udział w radach pedagogicznych; lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdania. Notatki własne.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Formy realizacji: przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.


Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.

Formy realizacji: rozmowy ze szkolnym pedagogiem ; rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, zebrania z rodzicami.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: potwierdzenie pedagoga, harmonogram spotkań z rodzicami i ich tematyka.

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.

Formy realizacji: lektura pedagogiczna i psychologiczna; udział w szkoleniach, konferencjach metodycznych.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej; świadectwa ukończenia danej formy doskonalenia.

3. Współpraca z uczniami.

Formy realizacji: rozmowy z uczniami; spotkania klasowe, wycieczki.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: notatki własne, karty wycieczek, zdjęcia, wykaz spotkań klasowych.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Formy realizacji: opracowanie tematów, zakresu i terminów.
Termin: październik 2008.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

Formy realizacji: obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników .
Termin: 1 raz w miesiącu. Wrzesień 2008 r. – maj 2009 r.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Formy realizacji: opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza.
Termin: 1 raz w miesiącu. Wrzesień 2008 – maj 2009 r.
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Formy realizacji: uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Termin: wrzesień 2008 – maj 2009
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Formy realizacji: samoocena.
Termin: maj 2009
Wynik potwierdzający zaplanowany efekt: teczka stażysty.


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Płock, 21.09.2008r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.