X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3721
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Magdalena Zasada

Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie

Opiekun stażu: ...............................

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Data zakończenia stażu:31.05.2009r.

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

CELE, ZADANIA
FORMY REALIZACJI

TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI, UWAGI, WSKAZÓWKI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli

Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Ustawa z dn.26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Wrzesień 2008r.,
Cały staż

Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty
Zredagowanie planu i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2008r

Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2008r.

Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Pedagogicznej
Cały staż

Organizacja zajęć własnych.
Udział w lekcjach i spotkaniach
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, pogram wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania
Wrzesień 2008r. oraz Cały staż
Notatki własne

Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem przeprowadzania dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny i świetlicowy, protokół Rady Pedagogicznej Cały staż
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych
Wdrażanie WSO, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami
Cały staż
Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Zapoznanie się z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi Udział w szkoleniu wewnętrznym, szkolenie podstawowe
Wrzesień- listopad 2008r.,
Oświadczenie o znajomości przepisów

Zapoznanie się z organizacją działalności wychowawczej świetlicy szkolnej Rozmowy z innymi nauczycielami, analiza dokumentów Wrzesień-październik 2008r.
Dokumentacja szkolna
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentów, konspektów, notatek własnych itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności
Cały staż
Teczki stażysty

Przygotowanie projektu sprawozdania
Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu
Maj 2009r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Maj 2009r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania Analiza podstawy programowej
Wrzesień 2008r
Notatki własne

Podnoszenie własnych kwalifikacji- uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
Udział w kursach, warsztatach, radach pedagogicznych.
Studia podyplomowe.
Cały staż
Świadectwa ukończenia zrealizowanych kursów.
Potwierdzenie udziału w konferencjach metodycznych.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Cały staż
Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły
Analiza dokumentacji Cały staż
Notatki własne
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
Cały staż
Wyniki we współpracy z uczniem

Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy wobec innych ludzi
Lekcje na temat kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami Cały staż
Konspekty, świadomość kulturowa uczniów

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
Badanie i diagnozowanie sytuacji uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy
Cały staż
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Rozpoznanie problemów w środowisku uczniowskim
Wywiady środowiskowe, opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, zapisy w protokołach
Listopad 2008r.,
Pedagog szkolny
Potwierdzenie pedagoga szkolnego
Nawiązanie współpracy z wychowawcami klas
Rozmowa z opiekunami klas na temat problemów wychowawczych z uczniami, udział w zebraniach
Cały staż
Spostrzeżenia, wnioski, własne refleksje


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania przeprowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Obecność na lekcjach, omówienie zajęć Dwa razy w miesiącu,
Arkusze obserwacji lekcji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Przeprowadzenie planowanych zajęć i ich omówienie
Raz w miesiącu
Arkusze hospitacyjne, konspekty, uwagi opiekuna
Opracowane konspekty zajęć
Opracowanie i omówienie z opiekunem konspektów zajęć
Cały staż
Konspekty zajęć
Ocena własnych umiejętności
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Cały staż Autorefleksja.
Notatki własne, wnioski.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Nauczyciel stażysta: ..........................
Opiekun stażu:..........................

Zatwierdzam do realizacji

.............................. ........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.