X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37264
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela:
Miejsce pracy:
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015
Data zakończenia stażu: 31.05. 2018
Podstawa Prawna awansu zawodowego nauczyciela:
1) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.)

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• dokonanie analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
• zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego (edukacyjne portale internetowe, prasa naukowa)
• aktualizowanie wiedzy n/t. awansu zawodowego
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• modyfikowanie planu stosownie do potrzeb szkoły
• sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego

Autorefleksja na temat swojej pracy
• hospitacja zajęć przez dyrektora
• ewaluacja zajęć
Pogłębianie wiedzy i wiadomości, doskonalenie warsztatu i metod pracy
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami- udział i prowadzenie rad szkoleniowych
• prowadzenie zajęć koleżeńskich
• uczestnictwo w zajęciach otwartych

• samodzielne studiowanie literatury
• samokształcenie w sieci
• opracowanie indywidualnych programów
• opracowywanie kart pracy dla dzieci i narzędzi do diagnozy
• opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych
• wzbogacanie warsztatu pracy: wykonywanie pomocy dydaktycznych, gromadzenie scenariuszy, dekoracje sali
Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej
• prowadzenie dzienników lekcyjnych
• pisanie protokołów
• wprowadzanie zmian w statucie
• wprowadzanie zmian w programie profilaktycznym, wychowawczym,
• pisanie planu profilaktyki i wychowawczego
• gromadzenie materiałów do sprawozdania z realizacji stażu
• bieżąca analiza zapisów w dokumentach szkolnych oraz czynny udział w ich nowelizacji
• opracowanie planu współpracy z środowiskiem lokalnym
• założenie i prowadzenie teczek obserwacji dzieci
• pisanie planów miesięcznych
• prowadzenie diagnozy przedszkolnej
• prowadzenie kroniki grupowej
Wykorzystanie w pracy różnorodnych form i metod
• stosowanie metody W. Sherborne
• stosowanie "Dziecięcej matematyki" E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
• stosowanie odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak
• stosowanie elementów tańca z wykorzystaniem materiałów wyd. KLANZA
• urządzanie kącików tematycznych, przygotowywanie gazetek
• uczestnictwo i organizowanie konkursów
• przekazywanie dziedzictwa kulturowego- uczestnictwo w uroczystościach i akademiach
Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym i szkolnym
• opracowanie planu współpracy
• prowadzenie zabaw podczas dnia otwartego
• prowadzenie spotkań z rodzicami metodami aktywnymi
• spotkanie indywidualne i grupowe
• pedagogizacja rodziców
• organizacja imprez okolicznościowych
• organizowanie wycieczek do różnych miejsc: biblioteka kościół, MGOK, Straż Pożarna, Policja, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, Urząd Miasta, sklep, las, inne szkoły
• angażowanie rodziców w sprawy grupy
• pomoc w przygotowywaniu występów
• spotkania z rodzicami- poznajemy różne zawody
• zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych instytucji
• współpraca z logopedą, pedagogiem, PPP
• włączanie środowiska w organizację zabawy karnawałowej, festynu rodzinnego
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej w codziennej pracy
• prowadzenie zajęć wspomaganych komputerowo
• sporządzanie dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, gazetek
• wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć- wykorzystanie sprzętów audio i wideo podczas zajęć
• wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowywania dokumentacji szkolnej, takiej jak: plany pracy, sprawozdania z planów pracy, konkursów, podania, wnioski itp., ankiety ewaluacyjne i raporty z ewaluacji
• skanowanie i obróbka zdjęć do kroniki
• prezentacja multimedialna dla rodziców i nauczycieli
• przygotowanie ogłoszeń, podziękowań, zaproszeń

Wykorzystanie internetu w pracy
• korzystanie z encyklopedii multimedialnych, internetu i rożnych programów edukacyjnych w celu uatrakcyjnienia zajęć
• publikacje w Internecie - umieszczenie na stronie internetowej szkoły zdjęć z różnych imprez przedszkolnych
• komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami
• pozyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansom zawodowym)
• gromadzenie potrzebnych materiałów związanych z odbywaniem stażu, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami dotyczące awansu zawodowego – fora internetowe, strony np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola
• dostarczanie aktualnych materiałów i tekstów
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Udostępnianie materiałów
• publikowanie na stronie internetowej przedszkola scenariuszy zajęć i uroczystości
• wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej o nowe pozycje książkowe
• udostępnianie swojego warsztatu pracy
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
• zaproszenie na zajęcia koleżanek z dziećmi z innej szkoły
• prowadzenie zajęć wspólnie z logopedą
• Prowadzenie rady szkoleniowej
• wygłoszenie referatu dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej
Współpraca z innymi nauczycielami
• rozwiązywanie problemów z nauczycielami z innych grup
• współpraca z pedagogiem i logopedą
• wspólne opracowywanie dokumentów
• współpraca z nauczycielami ze szkoły (uroczystości, zajęcia mieszane
• wymiana doświadczeń i materiałów ze szkoleń

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
• opracowanie i wdrożenie autorskiego programu " Z książką przez świat malucha"
• opracowanie i wdrożenie autorskiego programu "Bo ja tańczyć chcę"
• opracowanie i wdrożenie autorskiego programu "Kolorowy świat"
• dokonywanie ewaluacji wdrożonych programów
realizacja ogólnopolskich programów, np. KPN, AZP lub innych

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozwijanie zainteresowań dzieci
• obserwowanie dzieci, diagnozowanie ich predyspozycji
• organizowanie zajęć dodatkowych uwzględniających zainteresowania dzieci
• stosowanie różnorodnych form i metod pracy
• prowadzenie zajęć dodatkowych: muzycznych, tanecznych teatralnych, plastycznych
• udział i organizowanie konkursów o zasięgu między przedszkolnym
• uświetnianie imprez i uroczystości występami dzieci
• stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej
Praca z dzieckiem trudnym
• tworzenie dodatkowych kart pracy
• praca indywidualna z dzieckiem
• dostarczanie rodzicom materiałów do pracy z dziećmi
• współpraca z PPP
Praca z dzieckiem zdolnym
• przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
• dodatkowe karty pracy i ćwiczenia
• angażowanie dzieci w pomoc koleżeńską
Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
• udział w akcji "Sprzątanie Świata"
• zorganizowanie w grupie "Dnia Ziemi"
• dokarmianie zwierząt zimą
• organizowanie zabaw ekologicznych
• udział w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury
• obchody "Dnia Wody"
• zorganizowanie "Zielonego Dnia"
• wykorzystanie materiałów odpadowych w działalności plastycznej

Przeprowadzenie imprez i uroczystości środowiskowych
• pasowanie na przedszkolaka
• Dzień Dziecka
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Matki i Ojca
• bal karnawałowy
• festyn
• pożegnanie przedszkola

Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
• organizowanie wycieczek pieszych (las, miasto, ogród, kościół, MGOK, sklep, poczta, ośrodek zdrowia, Urząd Miasta, itp)
• organizowanie wycieczek autokarowych (kino, teatr, PKP, parki rozrywki, itp)
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• zamieszczanie informacji z działań grupy w prasie lokalnej
• umieszczanie zdjęć i sprawozdań na stronie internetowej przedszkola
• organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów, festynów, itp

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z PPP
• kierowanie dzieci na konsultacje
• realizowanie wytycznych poradni
• zapraszanie przedstawicieli poradni do przedszkola na spotkanie z dziećmi i rodzicami
Współpraca z pedagogiem i logopedą
• konsultacje
• zapraszanie pedagoga i logopedy na zajęcia
Współpraca z filią w Płociczu
• zwiedzanie szkoły
• udział w zajęciach, wspólne zabawy
Współpraca z ze szkołą
• udział w zajęciach- zapoznanie dzieci 5 letnich ze szkołą, lekcjami, ułatwiające przejście na kolejny etap edukacji
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• zapraszanie uczniów na lekcje, czytanie dzieciom
• wspólne organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
Współpraca z MOPSem
• pomoc rodzinom w trudnej sytuacji
Współpraca z biblioteką
• udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę
• realizowanie programu współpracy z biblioteką
• zapraszanie pracowników biblioteki do przedszkola
Współpraca z Policją
• zapraszanie przedstawicieli na spotkania z dziećmi
• pogadanki na temat bezpieczeństwa
• wycieczka do Komendy Policji
Współpraca ze Strażą Pożarną
• zapraszanie przedstawicieli do przedszkola
• wycieczka- zwiedzanie budynku straży, zapoznanie z pracą strażaka
• udział w próbach ewakuacji
• zwiedzanie ośrodka zdrowia, gabinetów, apteki
• spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem, farmaceutą
Współpraca z Nadleśnictwem
• spotkanie z leśnikiem
Współpraca z MGOK
• oglądanie i mierzenie strojów ludowych
• próby, przedstawienia, uroczystości, przeglądy, teatrzyki, tańce
Udział w różnych akcjach i zbiórkach
• Góra Grosza
• zbiórka nakrętek
• zbiórka butelek
• zbiórka baterii
• zbiórka zabawek
• "Sprzątanie Świata"
Cała Polska Czyta Dzieciom

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Wdrażanie rodziców i dzieci do pracy na rzecz przedszkola
• pomoc przy organizowaniu imprez i uroczystości
• pomoc w dbaniu o wystrój sali, pomoc w drobnych naprawach
• pomoc podczas wycieczek
• pomoc w organizacji kiermaszu, festynu
• pomoc w organizowaniu dodatkowego wyposażenia przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne
• pomoc w przygotowywaniu strojów do przedstawień
Udział w imprezach integracyjnych
• organizacja festynu, balu karnawałowego, zabawy
• dzień adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych
Dbanie o wystrój przedszkola
• częste zmiany dekoracji
• uaktualnianie gazetek dla rodziców
• dbanie o estetyczny wystrój przedszkola
• wprowadzanie wśród dzieci codziennych dyżurów w kącikach zainteresowań
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• udział w konferencjach, kursach doskonalących, warsztatach, szkoleniach
• ukończenie kursu/studiów uprawniających do nauczania j. angielskiego
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów
• przedmiotowy
• członek komisji statutowej
• członek zespołu do spraw prawa wewnętrznego
• przewodnicząca komisji uchwał i wniosków przedszkola
• odpowiedzialna za działania prozdrowotne
• odpowiedzialna za opracowanie planu zajęć przedszkola
• członek komisji rekrutacyjnej

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Rozpoznawanie i nazywanie problemów wychowawczych
• obserwacja i diagnoza, identyfikacja problemu
• analiza przyczyn
• propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty
pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Plan będzie ulegał modyfikacji, będzie dostosowywany do wymagań szkoły i grupy wiekowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.