X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37138
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji indywidualnej

Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy klasy drugiej gimnazjum

Podstawą przydzielenia zajęć rewalidacyjnych jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ..... ......o potrzebie kształcenia specjalnego nr .................................. z uwagi na słabowidzenie.
Wymiar godzin w tygodniu: 2
Program zajęć rewalidacyjnych został opracowany na podstawie zaleceń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym.

U uczennicy zdiagnozowano wysoką krótkowzroczność obu oczu. Wzrok nie rokuje poprawy, wada może się powiększać. Dodatkowo uczennica wymaga asymilacji do warunków edukacyjnych w Polsce. Pochodzi z ................................(Azja).
Przyjechała do Polski kilka lat temu. Podjęła naukę języka polskiego w szkole podstawowej. Mimo, że uczennica dobrze opanowała język polski napotyka trudności w procesie edukacyjnym wynikające ze znacznych różnic językowych.
Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
- Kształcenie specjalne w szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym,
- Zajęcia rewalidacyjne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym przeznaczone na stymulowanie ogólnego rozwoju,
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczennicy,
- Stymulowanie do lepszego rozumienia polskich norm społecznych,
- Wdrażanie do dłuższych wypowiedzi ze względu na mały zasób polskiego słownictwa biernego i czynnego.
- Wdrażanie do dłuższego wysiłku umysłowego,
- Dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć uczennicy i wysiłku jaki wkłada w opanowanie materiału,
- Stwarzanie warunków do przeżycia sukcesu w zespole klasowym.

Cel główny indywidualnego programu:
Uczennica wymaga asymilacji do polskich warunków edukacyjnych.
Kształtowanie prawidłowej percepcji wzrokowej.

Cele szczegółowe:
• Rozwijanie percepcji wzrokowej;
• Kształtowanie i rozwijanie pamięci słuchowej;
• Doskonalenie koncentracji uwagi;
• Rozwijanie zdolności i kompetencji językowych;
• Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
• Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego;
• Rozwijanie myślenia pojęciowego;
• Kompetencje językowe w zakresie percepcji prostych i złożonych komunikatów językowych;
• Niwelowanie błędów ortograficznych i gramatycznych, kształtowanie postawy znajomości zasad poprawności ortograficznej i gramatycznej zapisu;
• Motywowanie do wysiłku umysłowego;
• Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami.

Metody pracy:
●Metody asymilacji wiedzy (podające)
- pogadanka
- dyskusja
- praca z książką, audiobookiem
●Metody praktycznego działania
- metody ćwiczebne: pisanie, czytanie, rozwiązywanie ćwiczeń
●Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy
- klasyczna metoda problemowa
- metoda burzy mózgów
- gry dydaktyczne (gry logiczne, gry symulacyjne)

Sposoby osiągania celów
●Ćwiczenia słownikowe;
●Utrwalanie pamięciowych mechanizmów mowy;
●Wspólne redagowanie zdań;
●Symulacja prowadzenia sensownego dialogu;
● Ćwiczenia stymulujące spontaniczne wypowiedzi;
●Uściślanie rozumienia ze słuchu;
●Słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie;
●Opowiadanie treści historyjek obrazkowych;
●Grupowanie wyrazów wokół danego tematu;
●Zabawy i ćwiczenia gramatyczne;
●Praca z tekstami źródłowymi;
●Zabawy fleksyjne.
●Wyszukiwanie w tekście słuchanym najważniejszych informacji;
●Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu wyszukiwania informacji na zadany temat;
●Kształtowanie umiejętności dostrzegania analogii.

Forma pracy: indywidualna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.