X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37027

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Matuszak
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 1 września .... r.
Czas zakończenia stażu: 31 maja .... r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zadania/czynności organizacyjne

ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / INFORMACJA O REALIZACJI
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu /IX.20...r./ - wniosek o rozpoczęcie stażu
- bieżące monitorowanie wszelkich zmian / na bieżąco
2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego./ IX. 20...r./ - plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
3.Dokumentowanie realizacji planu.
- zbieranie informacji o realizacji zadań / okres stażu / teczka dokumentująca działania nauczyciela w okresie stażu
4.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju / V. 20...r./ sprawozdanie z realizacji planu
Zadania wynikające z rozporządzenia

§8, ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / INFORMACJA O REALIZACJI

1. Opracowanie propozycji szkoleń i udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- praca w komisji WDN / początek roku szkolnego/ opracowany plan WDN
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych /okres stażu/potwierdzenie Dyrektora Szkoły, materiały, notatki ze szkoleń

2. Poszerzenie wiedzy przez udział w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego poza szkołą / okres stażu /- zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów

3. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy /20...r./ 20.....r./ potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- opieka nad pocztem sztandarowym /20...r./ 20.....r. / potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- odpowiedzialność za stronę anglojęzyczną w szkolnej gazetce / okres stażu / gazetka szkolna

4. Opieka nad salą językową.
- organizowanie gazetek tematycznych / okres stażu / zdjęcia, notatki
- pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracowni / okres stażu / zdjęcia, notatki
- wystawy prac uczniowskich / okres stażu/ zdjęcia

5. Przygotowywanie uczniów do konkursów.
- praca indywidualna z uczniem zdolnym / okres stażu /zaświadczenia
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych/ okres stażu / dziennik zajęć pozalekcyjnych
- - spotkania indywidualne w razie potrzeb/ okres stażu / dziennik zajęć pozalekcyjnych

6. Doskonalenie metod i form pracy.
-udział w szkoleniach/ okres stażu / zaświadczenia
- studiowanie literatury fachowej / okres stażu / bibliografia
- wymiana doświadczeń z koleżankami/ okres stażu / notatki
- - poszukiwanie nowatorskich rozwiązań /okres stażu / notatki
7.Samodzielne studiowanie literatury.
- lektura literatury fachowej /okres stażu / bibliografia, notatki
- bieżące zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi/ okres stażu/bibliografia

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / INFORMACJA O REALIZACJI
1. Sprawne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy
- prowadzenie (jako wychowawca) i korzystanie z dziennika elektronicznego / okres stażu/ e-dziennik
- opracowanie dokumentacji, konspektów, sprawdzianów, przy użyciu technologii komputerowej/ okres stażu / teczka awansu
- - opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie/ okres stażu / wydruk publikacji ze strony internetowej
- - korzystanie ze szkoleń metodycznych on-line/ okres stażu / certyfikaty, zaświadczenia
- doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami/ okres stażu / zaświadczenia, notatki
2. Stosowanie technologii komputerowej w dydaktyce
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych , słowników on-line/ okres stażu/ zgromadzone materiały
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych/ okres stażu/ zapisy tematów
w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.Przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, w szczególności dla niższych stopniem awansu zawodowego / okres stażu/ konspekty, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych /okres stażu/ scenariusze, karty pracy
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych
- obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli/ okres stażu/ konspekty lekcji
- dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniem/ okres stażu/ notatki
3. Uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego
- wzajemna wymiana doświadczeń/ okres stażu/ notatki
- ujednolicenie przedmiotowego systemu oceniania na językach obcych w gimnazjum/ IX.20....r./ przedmiotowy system oceniania

Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4

ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / INFORMACJA O REALIZACJI

§ 8 ust.2, pkt 4 a
1.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
- opracowanie programu zająć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego/ okres stażu/ dzienniki zajęć pozalekcyjnych
§8 ust 2 pkt 4 b
2.Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ...
- uzyskanie uprawnień egzaminatora języka angielskiego na poziomie gimnazjum/ okres stażu/zaświadczenie

§ 8 ust.2, pkt.4 c
3.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
-organizacja konkursów językowych / okres stażu/ zaświadczenia
- udział w organizowaniu wycieczek, imprez klasowych i szkolnych/ okres stażu/ dokumentacja wycieczki, zdjęcia
- - prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstklasistów i egzaminu gimnazjalnego z
języka angielskiego/ okres stażu/ dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- przygotowanie przedstawień w języku angielskim/ okres stażu/ zdjęcia
- współorganizacja Półmaratonu Językowego/ okres stażu/ zdjęcia .przykładowe zadania

§8 ust. 2 pkt 4e
4.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
-współpraca z pedagogiem/psychologiem szkolnym/ okres stażu/ okres stażu
- udział w akcjach charytatywnych/ okres stażu/ okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMIN / INFORMACJA O REALIZACJI
Współpraca z rodzicami uczniów
- konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania/ okres stażu/ potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Współpraca z pedagogiem / psychologiem szkolnym.
- przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców/ okres stażu/ potwierdzenie pedagoga/psychologa szkolnego

Plan zakłada możliwość realizacji dodatkowych / innych zadań.

Sporządziła: Zatwierdził

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.