X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37015

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

mgr Paula Chrustowska

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2018r.
Opiekun stażu: mgr
Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie
Dyrektor Szkoły: mgr inż.

Oława, wrzesień 2015

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZADANIE
TERMIN
PRZEWIDYWANE EFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA
(Tabela)

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w
tych działań.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Wrzesień
2015r.

Organizacja pracy i zapoznanie z zasadami pracy w okresie stażu
Kontrakt
2. Napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień
2015r.
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań

Plan rozwoju zawodowego
3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu oraz ich analiza

Jeden raz w miesiącu
w okresie stażu
Doskonalenie umiejętności pracy własnej
Wnioski z obserwacji
4. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
Jeden raz w miesiącu
w okresie stażu
Umiejętność pisania scenariuszy lekcji
Konspekty
Notatki
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Okres stażu
Terminowe zapisy w
dziennikach klasowych,
prowadzenie
dzienników zajęć
pozalekcyjnych,
arkuszy ocen, itp.
Notatki
6. Współuczestniczenie w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli przyrodnik (przygotowanie egzaminów próbnych; analiza wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych)
Okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
Sprawozdania
7. Prowadzenie zespołu wychowawców klas pierwszych (przygotowanie dokumentacji, sprawozdań, prowadzenie spotkań zespołu)
Okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
Sprawozdania
8. Zadania związane z funkcją wychowawcy klasy (prowadzenie lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami, organizacja i prowadzenie wycieczek klasowych, warsztatów integracyjnych, itp._
Okres stażu
Integracja zespołu klasowego, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi.
Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna, scenariusze lekcji
9. Współuczestniczenie w pracy zespołu do spraw ewaluacji (przygotowanie dokumentacji, analiza dokumentacji, udział w spotkaniach zespołu,prezentacja danych itp.)
Okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
Sprawozdania
10. Ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń zewnętrznych związanych z:
- procedurą awansu zawodowego,
- związanych z pracą metodyczną ,
- związanych z pracą wychowawczą .
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – lekcje otwarte z pracą metodyczną
Okres stażu
Wzbogacenie i wdrażanie zdobytych umiejętności i wiadomości w praktyce szkolnej
Zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i
cywilizacyjnych.
ZADANIE TERMIN
TERMIN
PRZEWIDYWANE
EFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA

1. Współorganizacja uroczystości szkolnych oraz organizacja uroczystości związanych z życiem zespołu klasowego
Okres stażu
Pogłębienie wiedzy na temat kultury i panujących zwyczajów i wydarzeń historycznych
Kultywacja szkolnych tradycji. Umiejętność organizacji i współpracy.
Harmonogram działań, scenariusz uroczystości, zdjęcia, ankiety ewaluacyjne
2. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
Okres stażu
Wdrożenie do pracy własnej wniosków z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej zagrożeniom wieku
nastoletniego i problemom wychowawczym w szkole
Notatki

3. Kontakty z pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem szkolnym
Okres stażu
Efektywniejsza i praca z poszczególnymi uczniów. Doskonalenie warsztatu pracy służące podniesieniu standardów nauczania uczniów ze SPE.
Notatki

4. Zajęcia lekcyjne prowadzone metodą projektu oraz z udziałem gier dydaktycznych

Okres stażu
Wprowadzenie lekcji
techniki metodą
projektu w klasach I - III gimnazjum
Sprawozdanie, scenariusze lekcji

5. Przeprowadzenie konkursów w dziedzinie nauk przyrodniczych ze szczególnym naciskiem na dziedzinę chemii
Okres stażu
Powtórzenie, poszerzenie i
wzbogacenie wiedzy
uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i chemii
Sprawozdania
Ewaluacja
6. Prowadzenie konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas I - III
Okres stażu
Zadowalające wyniki w nauce uczniów z trudnościami
Dziennik zajęć
7. Zajęcia z uczniami przejawiającymi zdolności w dziedzinie chemii

Okres stażu
(w zależności od możliwości i potrzeb uczniów)
Wysokie oceny chemii. Udział
uczniów w konkursach
Dziennik zajęć, sprawozdania z konkursów, materiały konkursowe
8. Włączenie i praktykowanie w pracy technik grywalizacji na lekcjach chemii
Okres stażu
Wzrost motywacji do nauki chemii, angażowanie wszystkich uczniów do pracy na lekcji.
Notatki, scenariusze lekcji.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.

1. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego

Okres stażu
Publikacje scenariuszy lekcji oraz innych materiałów własnego autorstwa na stronach WWW związanych z edukacją
Zaświadczenia
2. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Okres stażu
Zastosowanie nowych rozwiązań w pracy
Zaświadczenia
Dyplomy
3. Wykorzystanie komputera, urządzeń multimedialnych oraz Internetu w prowadzeniu zajęć
Okres stażu
Stosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy, przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera.
Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych.
Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu
lub poprzez pocztę elektroniczną.
Testy, sprawdziany, dyplomy, sprawozdania, dokumentacja stażu.
Dokumentacja, notatki
4. Wykorzystanie komputera przez uczniów na zajęciach lekcyjnych do pracy
własnej
Okres stażu
Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i Internetem.
Notatki, zdjęcia, scenariusze
lekcji
5. Utworzenie bloga jako formy kontaktu pozalekcyjnego z uczniami klas trzecich w celu realizowania zadań powtórkowych do egzaminu gimnazjalnego.
Okres stażu.
Wzrost motywacji uczniów do powtarzania zagadnień związanych z częścią chemiczną egzaminu gimnazjalnego.
Strona WWW, notatki, testy z zadaniami powtórkowymi.
§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez
nauczyciela.
ZADANIE TERMIN
TERMIN
PRZEWIDYWANE
EFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA

1. Współpraca z biblioteką szkolną w ramach poszerzania wiedzy chemicznej oraz w ramach tworzenia dokumentacji związanej z darmowymi podręcznikami
Okres stażu
Korzystanie ze zbiorów
biblioteki
(nowości książkowe,
czasopisma dotyczące dydaktyki i psychologii)
Notatki, dokumenty szkolne

2. Studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki chemii
Okres stażu
Znajomość prawidłowości rozwoju uczniów w wieku gimnazjalnym oraz aktualnych zagadnień metodycznych
Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIE TERMIN
TERMIN
PRZEWIDYWANE
EFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
szkoły
Okres stażu
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
Notatki
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Okres stażu
Znajomość aktów prawa oświatowego
Notatki
3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
Okres stażu
Tworzenie planów pracy, przedmiotowych zasad oceniania i innych dokumentów nauczania
Notatki
ZADANIE
TERMIN
PRZEWIDYWANE
EFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA
Inne zadania związane z życiem i funkcjonowaniem szkoły oraz z doskonaleniem warsztatu pracy nauczyciela
Okres stażu
Podniesienie standardu umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych.
Dokumentacja tekstowa i fotograficzna.

Oława, .09.2015 rok Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.