X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36954
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Plan
rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Dorota Piekart
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa w Skórcu

Wykształcenie :
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Posiadane kwalifikacje:
- magister filologii polskiej (2002 r.)
- licencjat filologii angielskiej (2006 r.)

Staż pracy:
16 lat

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

Nauczany przedmiot:
Język angielski

Termin odbywania stażu:
01.09.2015 – 31.05.2018

Okres trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy
CEL GŁÓWNY

- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
- Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności, służące własnemu rozwojowi oraz podniesienie poziomu pracy szkoły.
- Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Swój rozwój zawodowy chciałabym skierować głównie w kierunkach:
- Doskonalenie swoich umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego, posługiwania się techniką komputerową.
- Podniesienie umiejętności wychowawczych aby skutecznie przygotowywać uczniów do radzenia sobie w życiu, przeciwdziałać uzależnieniom i uzmysławiać im zagrożenia współczesnego świata.
- Wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez korzystanie i wprowadzanie innowacji pedagogicznych.
- Współudział w podnoszeniu poziomu pracy szkoły.
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przedstawiam plan rozwoju zawodowego na okres stażu rozpoczętego w dniu 1 września 2015 roku.

§ 8 ust. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własneji podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania i działania nauczyciela
Forma
Metoda realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
Przewidywane efekty
(Tabela)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. - analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego;

- Ustawa z dn. 26.01. 1982r „Karta Nauczyciela” (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz 674 ze zmianami)
- zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych
- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego;
- opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;
- uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
- złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
- cały okres stażu
- 05. 2018
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- ułożenie Planu Rozwoju Zawodowego
-zaświadczenia, świadectwa, opracowane materiały;
-teczka z dokumentacją zrealizowanych zadań;
-sprawozdanie;
- ocena pracy;
- wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- ukończenie studiów II stopnia, na kierunku filologia angielska
- rok szkolny 2015/2016
- dyplom ukończenia studiów

3. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Planu Rozwoju Szkoły.
- cały okres stażu
- znajomość dokumentacji i wykorzystywanie jej w pracy dydaktyczno - wychowawczej

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
- lektura publikacji książkowych, zamieszczonych w Internecie oraz w fachowej prasie
- cały okres stażu
- lista stron internetowych

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.
- uczestnictwo w szkolnych posiedzeniach Rad Pedagogicznych, Radach szkoleniowych
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach metodycznych adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- cały okres stażu
- na bieżąco
-zaświadczenia
-zaświadczenie o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów;
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

6. Współpraca z rodzicami
- pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, wycieczek klasowych i apeli szkolnych
- cały okres stażu
- zapis w dzienniku

7. Współpraca z doradcą metodycznym MSCDN w Siedlcach
- konsultacje dotyczące metodyki nauczania języka angielskiego
- cały okres stażu
- wykorzystanie otrzymanych materiałów w pracy dydaktycznej

8. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych z języka angielskiego
- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego
- cały okres stażu
- zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

9. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów
- przeprowadzenie testów kompetencji i analiza wyników z języka angielskiego
- cały okres stażu
- analiza testów i wnioski po diagnozie

10. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej
- urządzenie pracowni językowej w miarę możliwości szkolnych, opieka nad salą
- wykonanie przez uczniów pomocy dydaktycznych (flashcards)
- gromadzenie materiałów językowych
- wzbogacenie biblioteki szkolnej o książki anglojęzyczne
- cały okres stażu
- zgromadzone materiały

11. Praca na rzecz szkoły
- praca w Zespole Wychowawczym nr 1 i nr 2, Zespole ds. profilaktyki, Zespole ds. pomocy materialnej oraz Zespole ds. Ewaluacji Wewnętrznej, podwyższanie jakości pracy szkoły;
- cały okres stażu
- raport z ewaluacji wewnętrznej, zapisy w protokołach

§ 8 ust. 2 pkt 2 wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w pracy pedagogicznej
- korzystanie z portali edukacyjnych w Internecie
- cały okres stażu
- notatki własne

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- komputerowe opracowanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, dyplomów, wypełnianie świadectw szkolnych, opracowanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej itp.
- cały okres stażu
- scenariusze, testy, przykładowe karty pracy, materiały własne na nośniku pamięci

3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- umieszczenie planu rozwoju zawodowego na edukacyjnej stronie internetowej
- rok szkolny 2015/2016
- wydruk ze strony internetowej

4. Wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktu z innymi nauczycielami, rodzicami, wydawnictwami, organizatorami konkursów - wysyłanie i odbieranie listów pocztą elektroniczną
- cały okres stażu
- sprawny i szybki kontakt z rodzicami

5. Wykorzystanie środków multimedialnych w pracy pedagogicznej.
- korzystanie z oryginalnych nagrań podczas zajęć edukacyjnych, tablicy interaktywnej, programów telewizyjnych
- cały okres stażu
- zapisy w dzienniku

6.Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów do lekcji
- prowadzenie wybranych zajęć w pracowni komputerowej
- cały okres stażu
- zapisy w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Udział w pracach zespołów szkolnych: w Zespole Wychowawczym nr 1 i nr 2, Zespole ds. profilaktyki, Zespole ds. pomocy materialnej oraz Zespole ds. Ewaluacji Wewnętrznej
- przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, udział w planowaniu pracy wychowawczej szkoły, bieżące omawianie problemów wychowawczych, zadania profilaktyczne
- cały okres stażu
- protokoły z posiedzeń

2. Opracowanie autorskich pomocy dydaktycznych - opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez, materiałów itp.
- cały okres stażu
- scenariusze zajęć, testy, karty pracy, zestawy ćwiczeń i inne materiały dydaktyczne

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu - udzielanie nauczycielowi kontraktowemu pomocy w przygotowaniu i realizacji planu zawodowego
- prowadzenie lekcji obserwowanych przez nauczyciela kontraktowego
- obserwowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i omawianie ich
- przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego
- scenariusze zajęć
- scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć
- projekt oceny dorobku zawodowego
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z praktykantami
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez studentów
- prowadzenie lekcji otwartych dla studentów
- przygotowanie merytoryczne studentów do pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego
- w okresie stażu
- dokumentacja praktyki studenckiej

§ 8 ust. 2 pkt 4a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasowego
- opracowanie planu
- wrzesień 2015
- Plan Pracy Wychowawcy Klasowego

2. Współpraca z wydawnictwem językowym Macmillan
- pozyskanie nagród do organizowanych konkursów szkolnych oraz innych materiałów dydaktycznych
- cały okres stażu
- dokumentacja przekazania

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym z Gimnazjum w Skórcu.
- rozmowy z pedagogiem szkolnym z gimnazjum, wymiana zdań i opinii, uzyskanie pomocy w rozwiązaniu pojawiających się problemów
- organizowanie zajęć profilaktycznych, prowadzonych przez pedagoga
- cały okres stażu
- zapis w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 4b wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE
- udział w pracach komisji egzaminacyjnej podczas Sprawdzianu po klasie szóstej
- sprawdzanie egzaminów gimnazjalnych – część rozszerzona z języka angielskiego
- w okresie stażu
- potwierdzenie OKE w Warszawie

§ 8 ust. 2 pkt 4c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych i ogólnopolskich
- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów; plastyczny o wybranym mieście anglojęzyczny, konkurs z wiedzy o krajach anglojęzycznych, konkurs z literowania po angielsku, konkursy ogólnopolskie
- w okresie stażu
- regulaminy konkursów
- protokoły

2. Pomoc w organizowaniu wycieczek klasowych lub szkolnych
- organizacja wycieczek klasowych lub szkolnych - w okresie stażu
- harmonogram wycieczki
- zapis w dzienniku lekcyjnym

3. Czynny udział w życiu szkoły
- pomoc w przygotowaniach uroczystości szkolnych; apeli, akademii, itp
- w okresie stażu
- zapis w dzienniku

4. Współpraca z Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
- organizowanie zajęć dodatkowych z Amerykańskimi wolontariuszami
- organizowanie spotkań pozalekcyjnych z udziałem wolontariuszy
- cały okres stażu -
zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, publikacja na stronie internetowej szkoły

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego
- praca z uczniem zdolnym
– kółko języka angielskiego
- praca z uczniem, mającym trudności z nauce – zajęcia wyrównawcze
- cały okres stażu
- zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

6. Organizowanie współpracy międzynarodowej szkoły w ramach programu ETwinning.
- wspólny projekt realizowany przez cały rok szkolny z udziałem szkół z krajów należących do Unii Europejskiej
- cały okres stażu
- zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, publikacja na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim
- kierowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami do poradni
- w okresie stażu
- zaświadczenia
3. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury - organizacja wyjazdów do kina, muzeum
- cały okres stażu
- karty wycieczek

§ 8 ust. 2 pkt 5 umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- opis wybranych przypadków i ich analiza
- okres stażu
- opis i analiza przypadku

Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec nieznacznej modyfikacji lub korekcie.

Skórzec, dn. 01.09.2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.