X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36956

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Marta Hołowicka
nauczyciel języka angielskiego i przedsiębiorczości

w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

ZADANIE/DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-śledzenia zmian w prawie oświatowym
Wrzesień 2015
na bieżąco
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2015
-zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego

3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
-systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
okres stażu
-zgromadzona dokumentacja

4.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
maj 2018
-pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust.1 pkt 1 )

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
- udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
-udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
- udział w szkoleniach organizowanych przez OKE
okres stażu
-świadectwa ukończenia

2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym
-wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego
okres stażu
-przykłady opracowanych materiałów

3. Przygotowanie lekcji z języka angielskiego i przedsiębiorczości z wykorzystaniem komputera
- przeprowadzenie lekcji w pracowni komputerowej
okres stażu
-konspekty lekcji

4. Przygotowanie przez uczniów o profilu ekonomiczno-informatycznym prezentacji multimedialnych w języku angielskim na tematy ekonomiczne
-prezentacje multimedialne przygotowane w języku angielskim
okres stażu
-prezentacje multimedialne


II. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
( §8 ust. 1 pkt 2 )

1. Opracowanie słowniczka pojęć ekonomicznych w języku angielskim dla klas o profilu ekonomiczno-informatycznym.
-przygotowanie wraz z uczniami słowniczka pojęć ekonomicznych w języku angielskim
okres stażu
-słowniczek języka angielskiego dla klas ekonomiczno-informatycznych na platformie szkolnej

2. Opracowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka angielskiego -przygotowanie materiałów pomocniczych.
okres stażu
-folder z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli języka angielskiego na platformie szkolnej.


III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt 3 )
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
-wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
okres stażu
-zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
-pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły
na bieżąco
- lista przestudiowanej literatury

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( §8 ust.2 pkt 1 ) 1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. -udział w szkoleniowych radach pedagogicznych okres stażu/wg
harmonogramu -lista odbytych szkoleń potwierdzona przez Dyrektora Szkoły

2.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
-udział w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
-udział w pracach komisji konkursowej
okres stażu/wg harmonogramu
-zaświadczenie przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
-protokoły z konkursów

3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy.
-opracowanie diagnoz z języka angielskiego
-organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism
-opieka i urządzenie klasopracowni
okres stażu
-teczki z materiałami do lekcji
-przykładowe testy

4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
-udział w zebraniach z rodzicami
-kontakt z rodzicami uczniów na bieżąco
-protokoły z zebrań z rodzicami
-prowadzony dziennik lekcyjny


II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust. 2 pkt 2 )
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy.
-wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych
okres stażu
-przykładowe testy
-przykładowe pomoce dydaktyczne

2. Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji.
-korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak:
-www.men.gov.pl
-www.profesor.pl
-www.oke.wroclaw.pl
i innych
okres staż
-przykłady opracowanych materiałów


III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( §8 ust. 2 pkt 3 )
1. Uczestnictwo w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.
- wzajemna wymiana doświadczeń
- modyfikacja planów nauczania
okres stażu/wg harmonogramu
-zaświadczenie od przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
-opracowany Program Nauczania Języka Angielskiego dla szkoły

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
-opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom
-opieka nad nauczycielem stażystą
okres stażu
-konspekty lekcji
-opracowane materiały dydaktyczne
-dokumentacja z sekretariatu szkoły

3. Własna publikacja w Internecie.
-znalezienie i wybór portalu internetowego, a następnie opublikowanie w nim planu rozwoju zawodowego
2015/2016
-wydruk publikacji ze strony internetowej lub zaświadczenie o publikacji

4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.
-udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
-dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
okres stażu/wg potrzeb
-konspekty lekcji


IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań
( §8 ust. 2 pkt 4 )

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
( §8 ust. 2 pkt 4a )


1. Opracowanie indywidualnego programu nauczania na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego rozwijające uzdolnienia językowe uczniów.

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
-wdrożenie programu, prowadzenie dodatkowych zajęć, przygotowywanie materiałów dydaktycznych przy udziale uczniów.
okres stażu / każdego roku wg potrzeb
-program, przykładowe materiały, zapisy w dzienniku.


2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( §8 ust. 2 pkt 4c )

1. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych np. projekty szkolne
-organizowanie na terenie szkoły wystaw, pokazów dotyczących realizowanych projektów
Okres stażu/wg potrzeb
-sprawozdanie

2. Udział uczniów w konkursach języka angielskiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności.
-udział w konkursach języka angielskiego
-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
okres stażu/ wg potrzeb
-dyplomy
-sprawozdania

3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
-organizowanie wycieczek do kina, teatru, na wystawy itp.
-udział w Dniu Języków Obcych,
-udział w przeglądzie filmów obcojęzycznych
okres stażu
wg harmonogramu pracy szkoły
-dokumentacja wycieczki
-zaświadczenia

4. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
-ankietowanie
okres stażu
-wyniki i wnioski z ankiety


3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( §8 ust. 2 pkt 4e )

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
-Organizowanie pomocy dla uczniów z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub środowiskowymi przy wsparciu pedagoga szkolnego
okres stażu
-zaświadczenie pedagoga

2. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
-zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji o higienie uczniów w okresie dojrzewania
okres stażu
-zaświadczenie pielęgniarki szkolnej

3. Nawiązanie współpracy z kinem, teatrem, Komendą Policji, British Council
-organizowanie wyjść do kina na ciekawe seanse, teatru na spektakle
spotkania z przedstawicielami policji,
zorganizowanie wyjścia do British Council
okres stażu
-zaświadczenie z kina, teatru, z British Council


V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
( §8 ust. 2 pkt 5 )
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
-zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
-ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-podsumowanie i wnioski
okres stażu
-opis i analiza dwóch przypadków
-wnioski

Żmigród, 11.09.2015r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.