X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36653
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowany w oparciu o:
Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2013r. poz. 393

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Katarzyna Zdziebłowska
Miejsce odbywania stażu: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie im. Polskich Olimpijczyków
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: 01.09.2015r
Opiekun stażu: mgr Alfreda Karwowska-Woźnicka
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania klasyfikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7.1 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonale i warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju.

• Autorefleksja napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

• Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju.

Wrzesień 2015

Maj 2018

Okres stażu Akty prawne

Wniosek, plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie

Teczka z dokumentacją

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu.
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacje.
• Podsumowanie pracy dydaktycznej. Wrzesień 2015

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Kontrakt

Dziennik zajęć

Dokumentacja własna
Dokumentacja własna
Sprawozdania

3. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
• Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli:
- kursy, szkolenia,
- warsztaty,
- konferencje,
- zajęcia otwarte.
• Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (radach szkoleniowych);
- uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli uczących w klasach 1 - 3
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

• Samodzielne zgłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu rozbudowy własnego warsztatu pracy.
• Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z zakresu pedagogiki i psychologii.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowywanie standardowych pomocy dydaktycznych: gazetki, karty pracy, plansze oraz interaktywnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjnej, dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Okres stażu

Okres stażu

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia

Zaświadczenia, potwierdzenia obecności

Zaświadczenia

Notatki

Dokumentacja własna

Dziennik zajęć
4. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami. • Organizowanie konkursów szkolnych

• Opieka nad salą (gazetki, tablice informacyjne, wystrój sali)
• Współudział w organizacji uroczystości szkolnych, festynów Okres stażu

Okres stażu

Według potrzeb Sprawozdania, zaświadczenia

Zdjęcia

Zaświadczenia, potwierdzenia

§ 7.1 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania podejmowane w okresie stażu Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
• Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
• Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb. Okres stażu Dokumenty własne
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
Okres stażu Zaświadczenia
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• Zapoznanie z dokumentami uczniów (opinie)
• Wspieranie uczniów z dysfunkcjami, trudnościami, indywidualizowanie pracy na zajęciach, zajęcia z uczniem słabym.
• Otoczenie opieką dzieci zdolnych, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą.
• Rozmowy z rodzicami.

Okres stażu

Dokumentacja własna
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, wyjść dydaktycznych.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

• Współtworzenie gazetek szkolnych, eksponowanie prac uczniów.
• Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi.
Według potrzeb, okresie stażu

Według potrzeb, okres stażu

Zapis w dzienniku

Dokumentacja własna, zdjęcia

§ 7.1 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć, karty pracy, obrazki, rebusy, krzyżówki, prezentacji multimedialnych w programie Power Point) na komputerze.
• Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.

Okres stażu Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych

Taczka, plan rozwoju zawodowego
Notatki
2. Publikacje w Internecie
• Przygotowanie relacji wraz ze zdjęciami w warsztatów, wycieczek uczniów na stronę internetową szkoły.
• Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego. Okres stażu
Listopad 2015 Wpisy na stronie internetowej szkoły
Ksero publikacji

§ 7.1 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, umiejętności wychowawczych.
• Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii i pedagogiki. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, zasobów Internetu.
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Okres stażu

Dokumentacja własna
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
• Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
• Praca z uczniem słabym, wyrównywaniem braków.
• Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami w celu uzyskania informacji. Omawianie na bieżąco mocnych i słabych strony dziecka. Udzielanie wskazówek do pracy z uczniem.

Według potrzeb,
okres stażu Konspekty zajęć

Dokumentacja własna

§ 7.1 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania podejmowane w okresie stażu Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
• Analiza Karty nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o pomocy społecznej
• Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych.

• Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
• Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych itp.

Okres stażu

Okres stażu Akty prawne

Zaświadczenia
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
• Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.