X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36547
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Ks. mgr Jarosław Zawadzki – nauczyciel religii
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Czas zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Cele podjęcia stażu:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych.
2. Aktywny udział w życiu szkoły.
3. Współpraca ze środowiskiem ucznia i innymi instytucjami.
4. Poszerzenie zakresu wiedzy własnych umiejętności.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393)

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.
Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2015

IX 2015

IX 2015
IX 2015

V 2015

Zgromadzone materiały
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Aktywne uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych , kursach doskonalących i warsztatach).
Uczestnictwo w szkoleniach katechetycznych oraz konferencjach dla katechetów i kapłanów.
Wyjazdy z młodzieżą – działania opiekuńcze.
Konkursy wewnątrzszkolne lub na wyższym szczeblu (biblijne, religijne, związane ze świętami, itp.: - działania dydaktyczne.

okres stażu
Listy obecności
Listy obecności
Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.
Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły okres stażu
• PSO

okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8, ust. 2, pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów
Prowadzenie Strony Parafialnej w Zwierzyńcu

okres stażu
Notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
okres stażu
Zgromadzone materiały

Zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych
Działania dotyczące technologii komunikacyjnej
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
Wykorzystywanie serwisów... Formy komunikowania się z rodzicami, uczniami innymi nauczycielami takie jak: – telefonia komórkowa, e-mail, facebook, strona www

§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami religii z mojej szkoły i innych szkół.
okres stażu
Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły

Scenariusze, karty pracy
Protokoły z posiedzeń
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego, materiałów dydaktycznych oraz przekazanie ich do biblioteki szkolnej.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji

Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.
okres stażu
Opracowane referaty, protokoły spotkań.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z zakresu nauczania religii.
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Organizacja konkursu ogólnoszkolnego Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. XI Protokół z konkursu
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Pomoc w organizacji Uroczystości Szkolnych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Publikacje na stronie internetowej szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie zajęć muzycznych z młodzieżą.
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Współpraca z Domem Dziecka w Zwierzyńcu
Organizacja charytatywnych akcji szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka.
Okres stażu
Publikacja sprawozdania na stronie internetowej Szkoły

Współpraca z rodzicami uczniów
Organizacja wigilii, koncertu kolęd, jasełek itp.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania religii.
Okres stażu
Zaświadczenia

Współpraca z instytucjami: Policja, kurator sądowy, WOPR (pomoc uczniom, kwestie wychowawcze itp.). współpraca z Domem Dziecka itp.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
Okres stażu
Opis przypadków

Sporządził: / Zatwierdził:
Ks. Jarosław Zawadzki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.