X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36614
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z autyzmem

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Z AUTYZMEM

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: JAN KOWALSKI
LICZBA GODZIN: 1godz. tygodniowo
KLASA : I SP
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: ......................

Cele programu:
Utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas nauki w systemie lekcyjnym.
Wspomaganie rozwoju w zakresie w zakresie wypowiadania się, umiejętności sylabizowania i pisania.
Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych w zakresie liczenia.
Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji między innymi: myślenia przyczynowo – skutkowego oraz logicznego, pamięci i spostrzegawczości, koncentracji uwagi.
Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez usprawnienie analizatora wzrokowego, motoryki dużej i małej.
Zapewnienie Bartkowi poczucia bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:

- wyrównanie zaburzeń rozwojowych;
- kształtowanie pozytywnej samooceny,
- kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy- rozwijania motywacji do nauki,
- rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku,
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
- ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej;
- wzbogacanie zasobu słownictwa i rozumienia mowy biernej i czynnej;
- ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej;
- rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania;
- rozwijanie procesów myślenia;
- wypracowywanie kontaktu zadaniowego, naprzemienności działań,
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
- wspomaganie nauki czytania i pisania, liczenia;
- rozwijanie sprawności manualnych, grafomotorycznych:

Zasady pracy z uczniem:

1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
2. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
3. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
4. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
5. Mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności.
6. Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
7. Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości psychofizycznych dziecka
8. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.
Rodzaje ćwiczeń:

1.Rozwijanie motywacji do nauki:
- udział w zabawach, grach dydaktycznych,
- utwierdzanie w przekonaniu, że osiągnięcie sukcesu jest na miarę możliwości dziecka;
- mobilizowanie do pracy, nagradzanie słowne, podkreślanie każdego osiągnięcia.

2.Rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku:
- wycieczki do miejsc użyteczności publicznej ( biblioteka szkolna, sekretariat, sklepy, poczta, itp.);
- ulica – bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym;
- ćwiczenia doskonalące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

3.Ćwiczenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej.
Ćwiczenia na materiale sylabowo -wyrazowo-obrazkowym;
-rozcinanie wyrazów na sylaby i ponowne ich składanie;
-porządkowanie liter, sylab, wyrazów w rozsypankach;
-grupowanie sylab, wyrazów wg podobieństw graficznych;
-podpisywanie ilustracji wyrazami ułożonymi z sylab, zdaniami ułożonymi z wyrazów.
Ćwiczenia na materiale literowym:
-wykrywanie różnic i podobieństw między wyrazami;
-klasyfikowanie wg określonych cech;
-układanie obrazków i kompozycji wg wzoru i z pamięci ( puzzle, ...);
-wskazywanie z pamięci eksponowanych wcześniej przedmiotów, obrazków.

4.Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej:

-układanie obrazków na polecenie słowne np. po lewej i prawej stronie, niżej i wyżej;
-uzupełnianie rysunków w formie poleceń (nad drzewem narysuj słońce);
-ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej i orientacji kierunkowej prowadzone w formie poleceń ( podnieś prawą rękę, zrób krok w lewo, itp.);
-wykonywanie ćwiczeń na określony sygnał wzrokowy lub słuchowy np. marsz ze zmianą kierunku ruchu,
-zabawy ruchowe zręcznościowe (toczenie, rzucanie i chwytanie różnych przedmiotów.);
-skoki, podskoki, przeskoki (ćwiczenia ze skakanką, szarfą, piłką);
-ćwiczenia równoważne (np. chodzenie po narysowanej linii)

5.Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej:

-ćwiczenia rozmachowe (zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn, malowanie
form kolistych , falistych, rysowanie kredą po tablicy);
-ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie,
stemplowanie, ugniatanie, wycinanie);
-czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie,
wyjmowanie drobnych elementów);
-ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów,
rysowanie po śladzie);
-poprawne odtwarzanie układów linearnych zgodnie z kierunkiem pisania;
-pisanie ciągów sylabowych i wyrazowych bez odrywania ręki

6.Ćwiczenia doskonalące umiejętność, mówienia, czytania i pisania:

-poprawne nazywanie rzeczy, czynności, zjawisk;
-kształtowanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się;
-próby stawiania pytań i formułowania odpowiedzi;
-budowanie zdań prostych nt. przedmiotu, obrazka;
-uczenie się na pamięć rymowanek, krótkich wierszy i piosenek.
-dobieranie podpisów do podanych przedmiotów, ilustracji i odczytywanie ich;
-poprawne i kształtne pisanie liter, wyrazów z uwzględnieniem właściwych
proporcji liter i odstępów między wyrazami;
-układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki literowej i sylabowej (obok wzoru);

7.Rozwijanie logicznego myślenia z werbalnym i niewerbalnym uzasadnieniem:

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego z wykorzystaniem np. historyjek
obrazkowych;
-tworzenie pojęć nadrzędnych na podstawie pojęć podrzędnych (spódnica, spod
nie, bluzka -ubrania);
-rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek;

8. Doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznych:

- utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych; -dodawanie, odejmowanie, w zakresie dostosowanym do możliwości chłopca;
-określanie kształtów;
-segregowanie elementów ze względu na ich cechy jakościowe, ilościowe;
- kształtowanie orientacji w przestrzeni;

Obszar uspołeczniania i kształtowania zaradności życiowej
- uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą (podział zadań, wzajemna pomoc);
- umiejętność brania udziału w zabawach zespołowych;
- zachęcanie do aktywności naśladowniczych, konstrukcyjnych, tematycznych;
- wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, unikanie niebezpiecznych narzędzi;
- reagowanie na nagłe sytuacje w klasie – informowanie o złym samopoczuciu;
- kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań i odpowiedzialności za swoje czyny;
- rozumienie potrzeb innych osób;
- uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych, głównie współżycia w klasie, grupie rówieśniczej
- właściwe korzystanie z numerów alarmowych celem umiejętnego wezwania pomocy;
- umiejętność uporządkowania swojego miejsca pracy.

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
- rytualizacja zajęć, jedność czasu, miejsca, osób, zdarzeń.
- ciągłe informowanie ucznia o tym, co nastąpi.
- ustalenie kalendarza dnia.
- unikanie sytuacji, miejsc, gdzie jest zbyt dużo bodźców.
- wyrabianie nawyku bezpiecznego poruszania się po korytarzu szkolnym.

Podpis nauczyciela:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.