X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36433
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Chcę być przedszkolakiem - program adaptacyjny

Samorządowe Przedszkole w Łącku

,,Chcę być przedszkolakiem”

Program adaptacyjny

Opracowała: Katarzyna Ogrodzińska

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........3

1.Zadania przedszkola w zakresie adaptacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......4

2.Założenia ogólne programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.Adresaci programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....5

2.2.Cele programu........................................6

2.3.Struktura programu........................................6

2.4.Metody, formy i środki realizacji programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7

2.5.Warunki realizacji programu adaptacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......7

2.6.Oczekiwania po realizacji programu adaptacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . ......8

3.Harmonogram realizacji programu........................................9

Załączniki

Załącznik 1
Przykładowe scenariusze spotkań zapoznawczo – integracyjnych................15
Załącznik 2
Ankieta informacyjna o dziecku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........20
Załącznik 3
Apel do rodziców – „Gdy dziecko staje się przedszkolakiem”...................21

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...............................22

Wstęp

Adaptacja dzieci do przedszkola jest procesem złożonym uzależnionym od wielu czynników. Ważną rolę w pokonywaniu tych trudności odgrywa nauczycielka, która pierwsza nawiązuje kontakt z dzieckiem. Ona bawi się z nim, pracuje, podpowiada czy doradza, rozwiązuje dziecięce problemy. Jest osobą najbliższą i najsilniej związaną z wychowaniem. Kreuje środowisko wychowawcze przez jego materialne wyposażenie, tworzenie sytuacji wychowawczych, zaspokojenie potrzeb dziecka, aranżowanie atmosfery emocjonalnej w grupie. Jest ona zdaniem M. Bogdanowicz, tym ,,filtrem”, który nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych i organizacyjnych potrafi uchronić dziecko przed urazem psychicznym. To, jakie pierwsze doświadczenie dziecko zdobędzie zadecyduje w przyszłości o jego chęci bycia z innymi dziećmi i dorosłymi, o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bądź chęci podejmowania coraz trudniejszych zadań do wykonania.
Zdając sobie sprawę jak wielkim przeżyciem dla dziecka i rodziców jest
rozpoczęcie pobytu w przedszkolu, chcemy ze swojej strony zrobić wszystko,
aby to rozpoczęcie edukacji przedszkolnej było miłe i jak najmniej stresujące.

1. Zadania przedszkolaka w zakresie adaptacji.

Pierwszym środowiskiem znaczącym w edukacji dziecka jest przedszkole.
Warunkiem wstępnym i koniecznym do tego, aby dziecko mogło bez ograniczeń
korzystać z oferty edukacyjnej przedszkola jest jego przystosowanie do nowego
środowiska, bo tylko wówczas może ono wykorzystywać w pełni swoje szanse
rozwojowe. Dziecko można włączać w to środowisko na dwa sposoby. Jeden,
który jest najpowszechniej stosowany w naszych warunkach oświatowych polega na tym, że dziecko samo przystosowuje się do przedszkola bez wyraźnego udziału rodziny i specjalnego programu adaptacyjnego ze strony przedszkola.
Drugi sposób polega na zastosowaniu planowego i celowego programu
przedszkola włączającego w swoje środowisko dziecko przy współpracy jego
rodziny. W wyniku tego programu dziecko otrzymuje przygotowanie do zmiany
oraz wsparcie w procesie przystosowania się do nowego środowiska
społecznego ze strony najbliższych i przedszkola.
Zadania przedszkola podczas realizacji takiego programu są następujące:
- nawiązanie współpracy z rodziną w celu włączenia jej w przygotowanie dziecka do roli przedszkolaka
- zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa
- wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu,
przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń, kształcenie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
- uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi
- uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego
reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań

- pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własne ,,Ja” i zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa
- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
- współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dziecka i przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej

2. Założenia ogólne programu
Program adaptacyjny ,,Będę przedszkolakiem” przeznaczony jest dla
dzieci najmłodszych rozpoczynających pobyt w przedszkolu. Zadaniem programu jest:
1. Ułatwienie nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom startu przedszkolnego
poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie
społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
2. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach
przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznanie nowego otoczenia w
poczuciu bezpieczeństwa.
3. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.
4. Nawiązanie relacji rodzic-nauczyciel ułatwiających dalszą współpracę.
5. Integracja rodziców między sobą.
6. Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychologicznego i pomocy w procesie przystosowania.
7. Poznanie przez rodziców personelu przedszkola, panujących reguł, organizacji, atmosfery, dzięki temu obniży to lęk rodziców przed oddaniem
dziecka pod opiekę personelu.
8. Poznanie innych dzieci już uczęszczających do przedszkola.

2.1. Adresaci programu
- pracownicy pedagogiczni i pomocnicy przedszkola, którzy tworzą warunki adaptacji dziecka do nowego środowiska
- rodzice, którzy decydują się na edukację przedszkolną dziecka
- dzieci, które rozpoczną nowy dla nich etap bycia przedszkolakiem
- otoczenie społeczne dziecka, które w różny sposób współuczestniczy w realizacji zadań adaptacyjnych.
Program napisany w oparciu o programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” wydawnictwa Juka.
Obszar z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2.2. Cel główny programu:
adaptacja dziecka do przedszkola
Cele szczegółowe programu:
- motywowanie dzieci do ,,robienia pierwszych kroków”,
- podejmowanie działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się przedszkolem
- motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków bez stresowego ,,wejścia” do przedszkola
- motywowanie otoczenia społecznego dziecka i przedszkola do współpracy na rzecz adaptacji nowych przedszkolaków

2.3. Struktura programu
Program jest tak skonstruowany, aby kontakty przedszkolaka z rodziną dziecka
były nawiązane już kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego ponieważ to rodzice w największym stopniu kształtują stosunek emocjonalny
dziecka w jego początkowej fazie.
2.4. Metody, formy i środki realizacji programu

Metody, formy i środki zostały tak dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców, aby wpłynęły na wstępne, wspólne poznanie się. Pomogły szybciej
przystosować się do nowego środowiska, przezwyciężyć strach przed zmianą
środowiska, ukształtować sobie pozytywny wizerunek przedszkola, uświadomić
sobie, że pobyt w przedszkolu może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą oraz
formą radosnego działania.
Zaproponowane zadania do realizacji mogą być przeprowadzone w inny dowolny sposób, zależy to od inwencji i pomysłowości nauczycielek. W programie wykorzystałam następujące metody i formy:
- elementy pedagogiki zabawy
- aktywność własna dzieci
- zadania stawiane do wykonania
- obserwacja
- słowne
- pokaz
Praca z dziećmi opiera się na zabawach i zajęciach z całą grupą, indywidualnych rozmowach przeprowadzonych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Do realizacji programu należy wykorzystywać środki plastycznego pokazu, które mają w sposób wizualny dotrzeć do dziecka. Dużą role odgrywają tu motywy muzyczne, utwory z płytoteki przedszkola, a także utwory biblioteki przedszkolnej. Dobrym środkiem jest edukacja pedagogiczna rodziców, ulotki oraz gazetka przedszkolna promująca nasze przedszkole.

2.5. Warunki realizacji programu

Warunkiem właściwej realizacji programu jest zadbanie o piękny wystrój sali, w której będę przyjmowane dzieci, o przygotowaniu dla każdego dziecka wieszaka w łazience, w szatni, pamiętając o znaku dla każdego dziecka. Należy przygotować pomoce dydaktyczne i materiały, które zachęcą dziecko do przebywania w swojej sali i ze swoją wychowawczynią. Ważną sprawą jest miła i serdeczna atmosfera panująca zarówno w stosunku do rodziców jak i dzieci. Ważną rolę odgrywają rozmowy z rodzicami na temat zachować dzieci, ich przyzwyczajeń w środowisku domowym.
Należy także w sposób indywidualny podejść do każdego dziecka, poznać jego psychikę, potrzeby, zainteresowania, zjednać sobie dziecko i przede wszystkim pokochać ich takimi, jakimi są.
Ważnym warunkiem realizacji programu w pokonaniu trudności adaptacyjnych jest wspólna zabawa nauczycielki z dzieckiem, wspólne rozwiązywanie dziecięcych problemów, doradztwo, aranżowanie emocjonalnej atmosfery w grupie.
Pomoce w realizacji programu w przezwyciężeniu trudności adaptacyjnych jest wyrabianie u dziecka orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu. Doświadczenia dziecka w tym zakresie wiążą się z działaniem, podczas którego dziecko spostrzega zjawisko następstwa czasowego i uczy się przewidywania skutków działań.

Oczekiwanie po realizacji programu adaptacyjnego

● dziecko bezstresowo staje się przedszkolakiem
● rodzic ma poczucie bezpieczeństwa
● rodzic współpracuje z przedszkolem – zna cele i zadania
● dziecko czuje się bezpiecznie, mile i radośnie spędza czas w przedszkolu
● wie, ze może współdecydować o tym, co będzie robić, w się bawić
● zna podstawowe zasady współżycia w grupie
● rozumie, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się
powrotem do domu pod opieką rodziców
● wie, że jest ważne, każdy się z nim liczy
● zna zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy

Pierwsze dni w przedszkolu, pełne serdeczności stają się zazwyczaj początkiem wielu następnych spotkań. Start dzieci w usamodzielnienie przebiega łagodnie, a pierwsze spotkania owocują stworzeniem w naszym przedszkolu atmosfery zaufania, radości i akceptacji każdego dziecka.

3. Harmonogram realizacji programu

Harmonogram działań adaptacyjnych

L.p.
Termin realizacji
Forma realizacji zadania
Osoby odpowiedzialne
Uczestnicy
(Forma tabeli - dop. red.)

1. Marzec/kwiecień
Czerwiec
Wrzesień
Wrzesień/październik
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok

Zapisy dzieci do przedszkola
- rozmowy z rodzicami i dziećmi
-pokazanie sali zabaw i ogrodu przedszkolnego
przedstawienie orientacyjnego kosztu pobytu dziecka i możliwości uzyskania pomocy finansowej
-zaznajomienie z ofertą dodatkową przedszkola

Zorganizowanie "Dni otwartych przedszkola" :
- zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
- zapoznanie dzieci z nauczycielkami,
- udział dzieci w zabawach i zajęciach zespołowych, oraz indywidualnych na sali,
- zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci,
- stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci i ich rodziców do naszego przedszkola.

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola pierwszorocznych)
- zaprezentowanie warunków lokalowych,
- zaprezentowanie rozkładu dnia
- zaznajomienie rodziców ze zwyczajami przedszkolnymi
- zaznajomienie rodziców z przygotowaniem kadry
- przedstawienie orientacyjnego kosztu pobytu dziecka i możliwości uzyskania pomocy finansowej
- przedstawienie rodzicom jakimi umiejętnościami powinien wykazywać się kandydat na przedszkolaka i zapewnienie ich, że dziecko mniej samodzielne nie pozostanie same sobie
- poinformowanie rodziców jaką wyprawkę trzeba dziecku przygotować
- wypełnienie przez rodziców ankiet informacyjnych o dziecku pomocnych w szybszym dotarciu do nowego wychowanka (załącznik)
- poinformowanie rodziców o dniach otwartych
-poinformowanie rodziców o możliwości pobytu rodzica wraz z dzieckiem w miesiącu wrześniu tak długo, jak wymagać tego będzie dziecko
-odczytanie rodzicom apelu „Gdy dziecko staje się przedszkolakiem” ( załącznik)
Podanie numeru telefonu do przedszkola

Zorganizowanie cyklu spotkań integracyjnych dla całej grupy, w celu:
- lepszego poznania się dzieci i wykształcenia w nich poczucia przynależności do wspólnoty grupowej.
- stopniowego włączania dzieci do wspólnych działań grupowych.

-Organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych w celu zintegrowania rodziców z przedszkolem:
- Wigilia i spotkanie z Mikołajem
-Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Rodziny
-Dzień Dziecka.
Zaprezentowanie efektów pracy nauczycieli z dziećmi.

Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, zamieszczając :
- propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany miesiąc,
stopień ich realizacji,
- repertuar wierszy i piosenek do pracy z dziećmi
- propozycje literatury pedagogicznej np. dotyczącej adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym, (oraz inne aktualne tematy).

Nawiązanie stałej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w celu:
- umożliwienia rodzicom indywidualnych kontaktów z psychologiem, pedagogiem i logopedą –prelekcje specjalistów wg potrzeb i zainteresowań rodziców. -- systematyczna współpraca z logopedą .

Systematyczna i planowa obserwacja dzieci pod względem adaptacji:
karty obserwacji dziecka

Propagowanie utworów literackich, zabawek i zabaw podkreślających pozytywne wartości: dobro, przyjaźń, pomoc, życzliwość.

Zebrania z rodzicami:
informowanie rodziców o postępach dzieci,
uzyskiwanie od rodziców informacji dotyczących problemów adaptacji dziecka.

Dyrektor
Nauczycielki
Dyrektor/nauczycielki
nauczycielki
Nauczycielki
Nauczycielki
Nauczycielki
nauczycielki
nauczycielki
nauczycielki
Rodzice
Dzieci, rodzice
Rodzice
Dzieci/rodzice
Rodzice/ dzieci
Rodzice/dzieci
Rodzice/dzieci
Dzieci/rodzice
Rodzice/dzieci
Rodzice


Załącznik nr 1

PRZYKŁADY ZAJĘĆ - SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH

TEMAT: Poznajmy się
Zaproszenie dzieci do koła i wspólnej zabawy:

1. MIŚ wita się z dziećmi. W paru słowach nauczycielka wita dzieci. Przedstawia się, zaprasza dzieci do samodzielnego podawania swojego imienia..

2.PIŁKA zabawa integrująca grupę, podczas zabawy utrwala się imiona dzieci, dziecko podając piłkę wypowiada swoje imię. Koleżanki i koledzy w tym czasie klaszczą w dłonie i tańczą.

3.ZABAWA Z BALONAMI – dziecko wybiera sobie balon. Tańczy z balonem, gdy muzyka przestaje grać wymienia się balonem z kolegą lub koleżanką.

4.MARSZ Z MASKOTKĄ – nauczycielka prosi, by dzieci wybrały sobie maskotki i z nimi maszerowały, przy zmianie muzyki , by zaczęły kołysać maskotki, itp. Wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, do marszu, itp.

5.STARY NIEDZWIEDZ –zabawa ze śpiewem, zaproszenie do zabawy rodziców/ opiekunów dzieci.
Na początku i na końcu spotkania utrwalamy imiona dzieci.

TEMAT: Bawimy się wspólnie
rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi,
nawiązanie bliższego kontaktu z dzieckiem i rodzicem/ opiekunem,
tworzenie atmosfery zaufania, zainteresowania, itp.
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań /ok. 10 min./
Zabawy integracyjne rytmiczno-muzyczne:

1.FIGURKI dzieci poruszają się przy muzyce, na sygnał zatrzymują się tworząc „figurę”
2.PARY na hasło „pary” dzieci dobierają się w pary, w zamkniętych kółeczkach tańczą
3.BĘC na hasło dzieci siadają w siadzie skrzyżnym, i prostują plecy, ręce układają na kolanach,
4.KOŁO dzieci sprawnie ustawiają się w obrębie koła,
5.JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK zabawa ruchowa przy śpiewie piosenki, dzieci maszerują w obrębie koła, dobierają się parami, klaszczą w dłonie
6.NARYSUJ, NAMALUJ, ODRYSUJ zaproszenie dzieci do stolików, wybór techniki plastycznej, odrysowywanie szablonów, lub wykorzystanie gotowych kart pracy z „ kolorowanek”. Wybór przez dziecko małego lub dużego formatu kartki. Rodzic przykleja na kartce kolorowy pasek z imieniem dziecka. Umieszczenie prac na tablicy w sali. Wspólne oglądanie prac.
Wręczenie dzieciom „orderu przedszkolaka” .

Na początku i na końcu spotkania utrwalamy imiona dzieci.

POWITANIA
„Mówiący zajączek”
Z pomocą pacynki nauczycielka wita się z każdym dzieckiem i dorosłym, siedzącym w kole na dywanie.
„Cześć”
Przywitanie poprzez podanie dłoni z osobami siedzącymi obok.
„ Piłka w kole”
Nauczycielka toczy piłkę do dziecka wymawiając: „ja nazywam się ...., a Ty?” tak kolejno do wszystkich dzieci i dorosłych siedzących w kole.
„Całusek”
W kole- podaj swoje imię i prześlij do osoby, która siedzi obok ciebie wymawiając swoje imię.
„Skaczący pajacyk”
Każdy kolejno w kole podaje swoje imię i podskoczy, jak pajacyk.
(Można zmieniać np. przysiad, ukłon, podskoki na jednej nodze itp.)

WSPÓLNE ZABAWY ORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELKĘ
„Pociąg do przedszkola”
Zabawa ruchowa z piosenką „Jedzie pociąg z daleka”.
Wprowadzam: teraz pojedziemy na wycieczkę do przedszkola pociągiem. Śpiewam, dzieci i rodzice tworzą pociąg.
Każda stacja to zapoznanie dziecka z kącikami zainteresowań, znajdującymi się tam przedmiotami (z zaznaczeniem, że zabawki po zakończonej zabawie chcą wrócić na swoje miejsce, bo to ich domek), zapoznanie z łazienką.

„Pociąg na łąkę”
Zabawa ruchowa z piosenką „Pędzi pośpieszny pociąg”.
Wprowadzam: pojedziemy pociągiem w daleki świat, będziemy zwiedzać bajkowe krainy, a w nich pobawimy się z ich mieszkańcami.
Tak kolejno zwiedzamy: stację „pieskowo” zamieszkałą przez pieski (dzieci naśladują głosem i ruchem pieski); „ kotkowo”; „zajączkowo”; „motylkowo” itp. Zabawa trwa do momentu, gdy przestaje być interesująca dla dzieci.

„Na łące”
Nauczycielka pokazuje zwierzątka, pyta jak one wołają do swoich mam- dzieci naśladują odgłosy zwierząt.
Dzieci- małe zwierzątka- biegają po łące w rytm tamburyna, rodzice stoją w kole. Na sygnał dzieci biegną do rodziców i naśladują głosem zwierzątko, które pokazuję. Zabawa trwa do momentu, gdy przestaje być interesująca dla dzieci.
„Dreszczyk”
Dziecko leży na brzuchu, głowa ułożona na rękach, obok siedzi rodzic. Nauczycielka mówi wiersz demonstrując czynności, które rodzice powtarzają na ciele dziecka.
 Tędy płynie rzeczka (ruch falisty od głowy do bioder)
 Idzie pani na szpileczkach (stukanie palcami wskazującymi wzdłuż kręgosłupa)
 Tu przebiegły konie- patataj (stukanie piastami wzdłuż kręgosłupa)
 Tedy przeszły słonie (klepanie dłońmi ułożonymi w kształcie łódeczki)
 A tu idzie szczypaweczka, ( leciutkie szczypanie od krzyża do głowy)
 zaświeciły dwa słoneczka (dłonie otwarte, palce złączone, masaż spiralny wzdłuż kręgosłupa)
 spadł drobniutki deszczyk (lekkie pukanie wszystkimi palcami)
 czy przeszedł cię dreszczyk ( lekkie szczypanie szyi)
Zabawę powtórzyć 2 razy, potem zmiana ról.

„Masaż z myszką”
Rodzic klęka za leżącym na brzuchu dzieckiem, ujmuje jego nogę i ugina w kolanie. Nauczycielka mówi tekst, a dorosły ilustruje go ruchami dłoni na łydce ugiętej nogi (zawsze od pięty do kolana).
Cichutko, cichutko w puszystej kurteczce,
Chodziła raz myszka po gładkiej półeczce (powolne głaskanie)
Znalazła ser żółty, ząbkami go jadła (powolne, lekkie ściskanie, szczypanie)
Strzepnęła okruszki (szybkie klepanie, strzepywanie)
W kąciku usiadła, okruszki zebrała,
Ząbkami je zjadła (powolne ściskanie)
Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce ( głaskanie).

Masaż można powtórzyć, wykonując go na rękach leżącego na wznak dziecka.

Załącznik nr 2
ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOROCZNYCH
Drodzy Rodzice!
Celem ankiety jest możliwie jak największa pomoc dziecku w okresie adaptacyjnym w przedszkolu.
Imię i nazwisko dziecka........................................

1. Jak dziecko lubi, żeby się do niego zwracać?........................................

2. Czy łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami?........................................

3. Czy dziecko jest w domu nadpobudliwe?........................................

4. Czy dziecko często chorowało?...................(jeżeli tak na co?)....................................

5. Jakie są ulubione zabawy, zajęcia dziecka?........................................
........................................

6. Jakie są ulubione potrawy dziecka?........................................
........................................

7. Czy jest uczulone na jakieś potrawy?........................................

8. Czego nie lubi jeść?........................................

9. czego oczekują państwo od przedszkola?........................................

- pod względem opiekuńczym?
........................................

........................................

-pod względem wychowawczym?
........................................

........................................

10. Jaka forma kontaktów najbardziej Państwu odpowiada ( rozmowy indywidualne z nauczycielem, zebrania grupowe, zebrania ogólne)........................................

........................................

Załącznik nr 3
APEL DO RODZICÓW
„GDY DZIECKO STAJE SIĘ PRZEDSZKOLAKIEM”

• Przygotuj dziecko do rozstania z mamą:

• Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź;

• Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami może wszystko wymusić;

• Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola coś dostaniesz- kiedy będziesz odbierać dziecko możesz mu dać maleńki prezencik, ale nie może to być forma przekupywania;

• Kontroluj to co mówisz. Zamiast: już możemy wracać do domu, powiedz: teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk;

• Nie wymuszaj na dziecku, aby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres;

• Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze postaraj się, aby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstanie z tatą są mniej bolesne;

• Czas pobytu małych dzieci w przedszkolu w pierwszych dniach nie powinien być długi. Jeśli to możliwe, odbieraj dziecko wcześniej np. po obiedzie. Potem stopniowo zwiększaj czas pobytu dziecka w przedszkolu;

• Nie spóźniaj się z odbieraniem! Jeśli obiecałeś, że przyjdziesz wcześniej dotrzymaj słowa;

• Pamiętaj: żegnaj i witaj dziecko zawsze z uśmiechem.

Bibliografia

1. Tomaszewski T.(red.), Psychologia, PWN, Warszawa 1977
2. Sutkowska M. Nowe wcale nie musi być obce. Adaptacja „maluchów w przedszkolu, WSiP Warszawa 2001.
3. Sochaczewska G Czynniki warunkujące przystosowanie dziecka do przedszkola, w red. Wilgucka- Okoń Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym, Studia pedagogiczne XLVIII Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985.
4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., Płaczę i rozpaczam, gdy muszę iść do przedszkola, wkładka do Wychowania w przedszkolu, Nr2, Warszawa 1998.
5. Gruszczyk –Kolczyńska E., Zielińska E., Płaczę i rozpaczam, gdy muszę iść do przedszkola, wkładka do Wychowania w przedszkolu, Nr 2, Warszawa 1998.
6. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., Kłopoty adaptacyjne dzieci do przedszkola i jak można im zaradzić, Edukacja w przedszkolu, Dr Joseff Raabe, Warszawa 1998.
7. Skalska M, Srokowska M, Łagodny start, Edukacja w przedszkolu, Dr Joseff Raabe, Warszawa 2001.
8. Gęzikiewicz D., Szabelska L., Witamy trzylatki, Wychowanie w przedszkolu, Nr6, Warszawa 2004.
9. Cyrulik P., Pomagamy przekroczyć próg przedszkola, Wychowanie w przedszkolu, Nr6, Warszawa 2004.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.