X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36372

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Justyna Gurgul
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
oligofrenopedagog, logopeda
Zespół Szkół w Bukowsku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
na okres 1.09.2017 r. do 31.05.2020 r. 
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
Udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela”.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji: świadectw, dyplomów, scenariuszy, planów i innych dokumentów.
• Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

Wrzesień 2017
Wrzesień 2017
Okres stażu
Maj 2020
Maj 2020

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dokumenty
Sprawozdanie z realizacji planu
Wniosek

2. Przeprowadzanie analizy własnej pracy.
• Autorefleksja.
• Konsultacje z dyrektorem.
• Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.
• Hospitacje zajęć przez dyrekcję. Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Wrzesień 2017
Okres stażu

Harmonogram hospitacji, scenariusze zajęć

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Udział w konferencjach, warsztatach, seminariach, kursach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne, wyższe uczelnie.
• Udział w szkoleniach rady pedagogicznej organizowanych w ramach WDN.
• Udział w lekcjach otwartych (obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli).
• Samodzielne studiowanie czasopism, literatury przedmiotowej i metodologicznej, przeglądanie internetowych stron edukacyjnych.

Cały okres stażu

Zaświadczenia z kursów i warsztatów
Lista obecności
Wydruki komputerowe, ksero ciekawych materiałów, itp.

4. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
• Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja i wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

2017/2018

Dyplom

5. Doskonalenie warsztatu pracy
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
• Opracowywanie scenariuszy na uroczystości klasowe i szkolne, prezentowanie umiejętności dzieci podczas szkolnych występów (przedstawienia, apele).
• Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka – konstruowanie narzędzi pomiaru, gromadzenie i przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji.
• Propagowanie działań logopedycznych szkoły na stronie internetowej.
• Organizowanie wycieczek wzbogacających tematykę zajęć, w trakcie których dzieci poznają, np. ciekawe zawody ludzi, zwierzęta, rośliny z otaczającego ich świata.

Okres stażu

2018/2019
2019/2020

2018/2019
2019/2020

Cały okres stażu

2018/2019
2019/2020

Materiały, pomoce
Przykłady scenariuszy, dokumentacja na stronie internetowej szkoły
Zeszyt obserwacji uczniów, ankiety
Publikacja na stronie internetowej szkoły
Zdjęcia i notatki na stronie internetowej szkoły

6. Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
• Wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania na zajęciach: edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji i logopedycznych.
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem aktywizujących metod.

Cały okres stażu

Scenariusze

7. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
• Opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego – praca w Zespole Wychowawczo-Profilaktycznym.
• Diagnozowanie logopedyczne dzieci przedszkolnych i uczniów.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.

2017

Okres stażu

2018/2019
2019/2020 Poświadczenie nauczycieli

Karty badań

Sprawozdania

8. Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Prowadzenie informacyjnej gazetki ściennej (kącik logopedyczny) dla rodziców.
• Dekorowanie korytarza szkolnego.

Okres stażu

2018/2019, 2019/2020

Zdjęcia

9. Współpraca z rodzicami i środowiskiem
rodzinnym.
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.

2018/2019, 2019/2020

Lista obecności.
Sprawozdania.
Referaty.

Scenariusze uroczystości, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo- dydaktycznej.
• Opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców.
• Opracowywanie projektów dyplomów.
• Opracowywanie materiałów w ramach spotkań rodziców z wychowawcą.
• Opracowywanie materiałów dla dzieci ( karty pracy, pomoce).
• Skanowanie ilustracji, zdjęć.

Okres stażu
Przykłady planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów
Przykłady materiałów wykorzystanych na wywiadówkach.
Karty pracy, ilustracje.

2. Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej.
• Wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
• Publikowanie artykułów na stronach portali edukacyjnych , śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych
• Prezentacja klasowych i szkolnych wydarzeń na stronie internetowej szkoły.
• Korzystanie z poczty elektronicznej – komunikowanie się z pracownikami szkoły, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów.

Okres stażu

Notatki

Publikacje

Opisy wydarzeń na stronie internetowej szkoły

3. Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dla uczniów i rodziców, a także innych nauczycieli w celu dzielenia się wiedzą zdobywaną na kursach.

Okres stażu

Płyta CD z prezentacją

4. Korzystanie z nośników VIS oraz DVD.
• Wykorzystywanie podczas zajęć filmów, bajek, słuchowisk muzycznych, piosenek oraz programów edukacyjnych.

Okres stażu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem płyty
CD lub DVD

5. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej szkoły.
• Pisanie sprawozdań oraz wysyłanie zdjęć z imprez uczniów klas I-III na stronę internetową szkoły.
• Pisanie informacji logopedycznych na stronę internetową szkoły.

2018/2019, 2019/2020
Okres stażu

Strona szkoły zamieszczona w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych.
• Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty raz w miesiącu oraz ich omawianie.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla chętnych nauczycieli. 2017/2018

Okres stażu

Scenariusze i protokoły

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu - udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego, udostępnianie
własnych materiałów.
• Opracowanie scenariuszy do zajęć do wykorzystania dla nauczyciela stażysty.
• Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

2017/2018
2017/2018
Okres stażu

Notatki
Scenariusze
Protokoły
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

3. Publikowanie własnych materiałów.
• Publikowanie własnych materiałów metodycznych na stronach WWW (www.45minut.pl, www.publikacje.edu.pl).
• Publikacje w prasie lokalnej („Kwartalnik”).

Okres stażu

Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programów, tj.:
- profilaktyczny program grupowych zajęć logopedycznych „Wesoła gimnastyka buzi i języka”,
- programy pozalekcyjnych kółek zainteresowań,
- program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas I-III

2017/2018

2018/2019, 2019/2020

Programy oraz sprawozdania z realizacji.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Prowadzenie pozalekcyjnych kółek zainteresowań.

2018/2019, 2019/2020

Sprawozdania
Wpisy do dziennika

2. Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

2018/2019, 2019/2020

Dziennik

3. Współpraca z placówkami ze środowiska lokalnego.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Gminna, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku, Ośrodek Zdrowia, poczta, itp.
• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów: artysta, bibliotekarz, lekarz, kucharz, policjant, itd.

2018/2019, 2019/2020
Zdjęcia, sprawozdania zamieszczone na stronie internetowej szkoły

4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• Przygotowanie dzieci do występów z okazji różnych uroczystości. Prezentacja wierszy, piosenek, tańców.
• Organizowanie i współorganizowanie konkursów.
• Przygotowywanie przez dzieci upominków, kartek świątecznych dla bliskich.
• Udział w aktualizowaniu strony internetowej szkoły poprzez przygotowywanie materiałów i zdjęć do publikacji.
• Przygotowywanie materiałów i zdjęć do publikacji w prasie lokalnej.

2018/2019, 2019/2020
Okres stażu

Zdjęcia, sprawozdania
Regulaminy, sprawozdania
Zdjęcia
Strona internetowa
Gazety lub ksero artykułu

5. Angażowanie rodziców w życie placówki.
• Wspieranie rodziców- wygłaszanie referatów, pogadanek.
• Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki (wzbogacanie wyposażenia sali i szkoły o różne pomoce dydaktyczne).
• Włączanie rodziców do uroczystości klasowych oraz wycieczek.

Okres stażu

Protokoły z zebrań
Protokoły, scenariusze,
zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sanoku.
• Kierowanie dzieci na konsultacje, realizacja wytycznych.
• Sporządzanie opinii logopedycznych i pedagogicznych zawierających szczegółowy opis dzieci.
• Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców.
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.

Okres stażu

Opinie, informacje pisemne

2. Organizowanie akcji charytatywnych.
• Zbieranie nakrętek w ramach akcji charytatywnej.
• Udział w akcji „Góra grosza”.
• Nawiązanie współpracy ze schroniskiem zwierząt.

Okres stażu

Potwierdzenia, zdjęcia

3. Udział w akcjach na rzecz środowiska.
• Udział w akcjach „Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi.
• Udział w zbiórkach: baterii, makulatury.

Okres stażu

Zdjęcia

4. Współpraca z różnymi instytucjami.
• Współpraca z:
- Posterunkiem Policji w Bukowsku – spotkania z policjantem na temat zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz ostrożności w kontaktach z obcymi osobami,
- Strażą Pożarną - wycieczki do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, prelekcje dla uczniów, przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów, sposoby ich zapobiegania - próbna ewakuacja,
- stomatologiem, ortodontą, pediatrą – konsultacje w sprawie dzieci objętych opieką logopedyczną,
- pielęgniarką,
- Gminną Biblioteką w Bukowsku,
- Sanockim Domem Kultury.

Okres stażu

Zdjęcia, sprawozdanie na stronie internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
• Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowywanie referatów dotyczących rozwoju, wychowania i edukacji dzieci.

2018/2019, 2019/2020

Protokoły z zebrań

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo-edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów
dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym.
• Studium przypadku – opis i analiza dwóch problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycja rozwiązania problemu
- wychowawczo- edukacyjnego
- wdrożenie
- uzyskanie efektu oddziaływań

Okres stażu

Opis i analiza przypadków

Bukowsko, 1.09.2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.