X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36357

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN AWANSU ZAWODU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Teresa Baran- nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony w Przedszkolu Publicznym w Ścinawie
Data stażu 01.09.2015r - 31.05.2018
Wykształcenie- Licencjat w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

l.p.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu na nauczyciela dyplomowanego

- Wniosek o rozpoczęcie stażu VIII-IX 2015r

- VIII 2015

2. Odbywanie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu zawodowego
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - Plan rozwoju zawodowego
-dokumentacja
- Sprawozdanie IX 2015
-Okres stażu
-VI 2018r

3. Doskonalenie i pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego
- Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Korzystanie z literatury pedagogicznej( metodyka, dydaktyka, psychologia, logopedia)-biblioteka przedszkolna, własne pozycje, strony internetowe - Zaświadczenia
Potwierdzenie dyrektora
-Referaty
- Wykazy pozycji
Okres stażu
- okres stażu
- okres stażu

4. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
-Pisanie comiesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktycznej
- Uzupełnianie codziennych wpisów do dziennika zajęć
- Prowadzenie obserwacji dzieci
-Pisanie scenariuszy ciekawych zajęć, uroczystości i spotkań
- Plany pracy
- Zapisy w dzienniku
-karty obserwacji
- Potwierdzenie
dyrektora, scenariusze
- Okres stażu
-Okres stażu
-okres stażu
-okres stażu

5. Dbanie o wizerunek artystyczny przedszkola
- Wykonywanie na bieżąco wystroju przedszkola związanego z aktualną porą roku , okolicznościowymi świętami, omawianą tematyką
- Potwierdzenie dyrektora
-okres stażu

6. Współpraca z rodzicami.
- Opracowanie planu pracy z rodzicami
- Konsultacje indywidualne z rodzicami
-Zebrania z rodzicami
-Drobne prace na rzecz przedszkola
- Prowadzenie gazetki dla rodziców (ciekawe artykuły, polecane propozycje książkowe, artykuły, zdjęcia z uroczystości, ciekawych zajęć, aktualne informacje o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych, które realizowane są w przedszkolu podczas pobytu dziecka w przedszkolu)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Włączanie rodziców w organizacje imprez, wycieczek przedszkolnych
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody
- Przygotowanie inscenizacji wybranej bajki dla dzieci z okazji ich święta
- Plan pracy
- Adnotacje w kartach obserwacji
Protokoły zebrań
-Potwierdzenie dyrektora
-potwierdzenie dyrektora
-Scenariusze
- Potwierdzenie dyrektora
- Scenariusze spotkań
-Scenariusz bajki -IX 2015,2016,2017
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu, wg potrzeb
V- VI 2016, 2017

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii informatycznej w swojej pracy pedagogicznej.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów, zaproszeń przy użyciu komputera.
- Pisanie scenariuszy, referatów, planów i innej dokumentacji przy użyciu komputera.
- wzory prac
- Dokumentacja
-okres stażu
-okres stażu

2. Wykorzystanie w pracy innych środków audiowizualnych
- Gromadzenie i wzbogacanie zestawu pomocy dydaktycznych- płyty CD, DVD i wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
- dokumentowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
-spis płyt
- zdjęcia
-okres stażu
-okres stażu

3. Korzystanie z komputera w pracy z dziećmi.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów edukacyjnych - scenariusze
-okres stażu
4. Współudział w prowadzeniu strony internetowej przedszkola
-Aktualizowanie danych
-Potwierdzenie dyrektora -okres stażu

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Wymiana doświadczeń, przekazywanie uwag, materiałów np. z odbytych szkoleń
- Opracowywanie i wygłaszanie referatów szkoleniowych
- Potwierdzenie dyrektora
- Referaty -okres stażu
-okres stażu

2. Opracowywanie materiałów do wykorzystania przez innych nauczycieli
- Udostępnianie nauczycielom swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, uroczystości, pomoce dydaktyczne.
- Potwierdzenie dyrektora
-okres stażu

3. Prowadzenie zajęć otwartych.
- Zapraszanie chętnych nauczycieli na prowadzone przeze mnie zajęcia o różnej tematyce, zaprezentowanie innowacyjnych metod w pracy z dziećmi
- Nawiązanie współpracy z nauczycielami
–podczas konkursów, uroczystości, wycieczek.
- Scenariusze oraz potwierdzenie dyrektora
- Potwierdzenie dyrektora -okres stażu
-okres stażu

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie autorskiego programu
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu Terapeutyczna moc bajek- Bajka jest dobra na wszystko
- dokonanie ewaluacji wdrożonego programu
- Program własny oraz dokumentacja z nim związana
-okres stażu
§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Współpraca z różnymi instytucjami
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów oraz przedstawicieli gminy( Pan Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa, radni)
- Współpraca z CKiT w Ścinawie- udział w organizowanych konkursach, występach
- Współpraca z Biblioteką Wiejską w Zaborowie
-Kontynuowanie akcji Cała Polska czyta dzieciom
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Aktywny Dziewin
- Współpraca z sołtysami wsi, z których dzieci uczęszczają do przedszkola
- Współpraca z SKR ( Koło Rolnicze) w Zaborowie -Zapisy w dzienniku i planach miesięcznych
- Scenariusze spotkań, zdjęcia
- Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
- Plan współpracy z Biblioteką
-Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
- Scenariusze spotkań, zdjęcia
- Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
- Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia -okres stażu
-okres stażu
Wg potrzeb
-okres stażu
Wg potrzeb
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu
-okres stażu

2. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
-Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla mieszkańców okolicznych wiosek, kiermaszów, dni otwartych
- Scenariusze zajęć, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora
-okres stażu

3. Organizowanie uroczystości, spotkań i konkursów w przedszkolu.
- Pasowanie na przedszkolaka
- Dzień warzyw i owoców
-Andrzejki
- Mikołajki
- Jasełka i wigilia
-Zabawa Karnawałowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Powitanie wiosny
- Wielkanocny Poranek
-Dzień Rodziców
- Dzień Dziecka
- Konkursy tematyczne
- scenariusze uroczystości, zdjęcia
IX-X 2015,2016,2017
IX-X
2015,2016,2017
XI- 2015,2016,2017
XII- 2015,2016,2017
XII- 2015,2016,
2017
I-II 2015,2016.2017
I-,2016,2017, 2018
III- 2016,2017,2018
IV-2016,2017, 2018
V-2016,2017,2018
VI-2016,2017
-okres stażu

4. Prowadzenie działalności ekologicznej.
-Zbiórka plastikowych nakrętek, makulatury, baterii
- Uświadamianie konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia- zdrowe odżywiania się- wprowadzenie systematycznego spożywania owoców i warzyw jako dodatku do drugiego śniadania, codzienny pobyt na świeżym powietrzu
- kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
- udział w akcji „Sprzątanie świata”
- Potwierdzenie dyrektora
-okres stażu

§8 ust 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi przedmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lubinie
- Kierowanie dzieci na konsultacje
- Zapraszanie pracowników Poradni do przeprowadzenia prelekcji dla rodziców
-Opinie dzieci
-okres stażu, wg potrzeb

2. Współpraca z Komendą Policji w Ścinawie.
-Zapraszanie przedstawicieli Policji
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa
-Potwierdzenie, zdjęcia
-okres stażu

3.Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną
- Zwiedzanie pobliskiej remizy
- Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki, poznanie zawodu strażaka
-Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
- Potwierdzenie, zdjęcia
-okres stażu

4. Współpraca z Nadleśnictwem -Mierzowice.
- Zorganizowanie wycieczki do lasu, poznanie zawodu leśnika Potwierdzenie
-okres stażu

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiku i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków.
-identyfikacja problemu
- Geneza i dynamika zjawiska
-Znaczenie problemu
- Prognoza
-Propozycje rozwiązań
- Wdrażanie oddziaływań
- Efekty oddziaływań
- Opis przypadków
-okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.