X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36360
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Agnieszka Białczak

nauczyciel mianowany, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

Imię i nazwisko:
mgr Agnieszka Białczak – nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:
• studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
• studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej
Stanowisko:
• nauczyciel wychowania przedszkolnego
• nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Placówka oświatowa:
Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali

Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2017r. do 31.05.2020r.

Dyrektor placówki oświatowej:
mgr Luiza Jelonek

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.......
( § 8 ust.2 pkt 1 )

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia).
VIII - IX 2017r.
Ustawy, rozporządzenia

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
VIII. 2017r.
VIII. 2017r.
Cały okres stażu.
V. 2020r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
- Wyszukiwanie nowości wydawniczych, dotyczących wychowania przedszkolnego, aktywizujących metod pracy i wykorzystywanie ich w swojej pracy.
- Korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Cały okres stażu.
Zestawienie bibliograficzne
Scenariusze zajęć

4. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Scenariusze zajęć
Opis działań

5. Skuteczna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych.
- Wykorzystanie aktywnych, nowatorskich metod pracy z dziećmi (dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody ruchu rozwijającego
W. Sherborne, metody badawcze, itp.)
- Zajęcia prowadzone z cała grupą.
- Zajęcia indywidualne.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Diagnozowanie i badanie umiejętności dzieci.
- Realizacja programów profilaktycznych, zdrowotnych.
- Opracowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych.
- Zorganizowanie konkursów i uroczystości grupowych, spacerów i wycieczek.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, akcjach, spotkaniach, wystąpieniach.
- Udział w pracach zespołów (m.in. ds. statutu przedszkola, promocji przedszkola) oraz komisji.
- Wykonywanie czynności dodatkowych w przedszkolu (np. prowadzenie kroniki przedszkolnej, galerii zdjęć)
- Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne, informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy oraz na stronie internetowej przedszkola).
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym (organizowanie spacerów, wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, szkoła, Urząd Gminy, poczta, sad itp;
zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np., policjant, strażak, pielęgniarka; współpraca z instytucjami, osobami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, np. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, logopedą, psychologiem).
Cały okres stażu
Cały okres stażu
IX-X
Na bieżąco
Cały okres stażu
Zgodnie z rocznym planem pracy
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
Scenariusze, plany pracy
Ankiety, notatki
Narzędzia diagnostyczne, karty obserwacji, arkusze diagnozy
Scenariusze zajęć
Opis działań. Projekty
Scenariusze
Dyplomy
Zeszyt zebrań, referaty

6. Tworzenie i ewaluacja dokumentów przedszkolnych.
- Opracowanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej.
- Opracowanie rocznych planów pracy przedszkola i innych.
- Ewaluacja kart obserwacji dzieci (3,4,5 - latków) oraz arkuszy badania gotowości szkolnej (6 –latków).
- Opracowanie narzędzi diagnostycznych i innych dokumentów.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg potrzeb, wg planów ewaluacji
Plany pracy
Plany pracy
Karty obserwacji, arkusze
Ankiety, arkusze

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust. 2 pkt 2 )

1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Udział w kursach i warsztatach komputerowych.
Wg potrzeb
Zaświadczenia
2. Wykorzystanie w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowanie dokumentów, scenariuszy, sprawozdań, planów miesięcznych korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Wykorzystywanie w pracy programów komputerowych, Internetu, internetowych publikacji.
- Korzystanie z poczty mailowej.
- Korzystanie z przedszkolnej strony internetowej, przesyłanie wydarzeń z życia grupy i przedszkola.
- Konsultacje z moderatorem przedszkolnej strony internetowej.
- Wykorzystywanie programów telewizyjnych i radiowych w pracy
z dziećmi.
- Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy m.in. poprzez relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
- Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami poprzez umiejętne komunikowanie się (wymiana informacji za pomocą strony przedszkolnej, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego, rozmowe).
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Pomoce
Scenariusze
Dyplomy, podziękowania
Wykaz stron i programów
Adres strony
Zdjęcia

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( § 8 ust. 2 pkt 3 )

1. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Wygłaszanie referatów.
- Włączanie się do dyskusji.
- Prowadzenie rad szkoleniowych.
Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej
Księga protokołów

2. Udział w procesie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli.
- Wygłoszenie referatu.
- Przeprowadzenie warsztatów. Wg potrzeb Referat

3. Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich. Opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy, przeprowadzenie i omówienie zajęć.
Wg planu
Scenariusze

4. Rozpowszechnianie scenariuszy i innych materiałów na terenie placówki i innych.
Opracowanie scenariuszy i innych materiałów i udostępnienie innym.
Cały okres stażu
Scenariusze
5. Opublikowanie własnych materiałów w czasopismach pedagogicznych lub na stronach internetowych. - Gromadzenie ciekawych materiałów.
- Opublikowanie własnych materiałów. Cały okres stażu Potwierdzenia


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
( § 8 ust. 2 pkt 4a )

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Wdrażanie programu własnego z gimnastyki korekcyjnej „Dbam o prawidłową postawę ciała” z nowymi przedszkolakami.
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacji ekologicznej w przedszkolu. Ewaluacja programu.
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2018/2019
Program, opis działań
Program


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.
( § 8 ust. 2 pkt 4c )

1. Ukończenie kursów, szkoleń, umożliwiających prowadzenie dodatkowych zajęć lub podejmowanie działań edukacyjnych.
Kursy, szkolenia
Cały okres stażu
Zaświadczenia

2. Realizacja programu własnego z gimnastyki korekcyjnej „Dbam o prawidłową postawę ciała”.
Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
Realizacja programu.
Cały okres stażu
Program
Scenariusze

3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
Obserwacje
Scenariusze zajęć

4. Praca z dzieckiem z trudnościami i z dzieckiem zdolnym.
- Prowadzenie pracy indywidualnej.
- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Wg potrzeb
Cały okres stażu
Dyplomy
Podziękowania

5. Realizacja programu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym „Klucz do uczenia się” , opartego na teorii Lwa Wygotskiego.
Realizacja programu.
Cały okres stażu
Scenariusze

6. Realizacja „Odimiennej metody nauki czytania” I. Majchrzak.
Realizacja programu.
Cały okres stażu
Scenariusze

7. Organizowanie wycieczek miejscowych oraz poza terenem przedszkola.
- Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, sklepu) i autokarowych (np. do Radomia).
- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku
Kronika przedszkolna
Zdjęcia

8. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, itp.
- Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, Ośrodkiem Zdrowia itp.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku
Karty wycieczki
Zdjęcia


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( §8 ust. 2 pkt 4e)


1. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola.
Współpraca z poradnią, biblioteką, szkołą, parafią, stowarzyszeniami, ośrodkiem zdrowia, policją, strażą pożarną, GOPS.
Cały okres stażu
Potwierdzenia

2. Organizacja przedsięwzięć, konkursów i uroczystości przedszkolnych i środowiskowych.
Przygotowanie uroczystości, konkursów, przedsięwzięć środowiskowych, przedszkolnych, rodzinnych. Cały okres stażu
Scenariusze

3. Udział przedszkola w akcjach charytatywnych i zbiórkach.
Udział przedszkola w akcjach: Góra grosza, Cała Polska czyta dzieciom, zbiórka baterii, zbiórka nakrętek.
Cały okres stażu
Opis działań


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§8 ust. 2 pkt 5 )

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań.
Cały okres stażu
Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.