X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36235

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Agata Warot – Pietroń
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu XXX w Myszkowie

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r
Termin zakończenia stażu: 31.05.2020r
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393).

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 393):

Zadania główne – wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Zadania szczegółowe – formy realizacji zadań głównych Termin Uwagi
Systematyczna analiza przepisów oświatowych, w tym przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego – Karty nauczyciela oraz Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego, przedstawienie go dyrektorowi).
2. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych zadań w okresie stażu.
4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Cały okres odbywania stażu Śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących procedury awansu zawodowego nauczycieli
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola 1. Wykorzystanie i wdrażanie metod nowatorskich w pracy z wychowankami, m.in.: Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, P metody projektów, pedagogiki Marii Montesorii
2. Opracowanie i wdrożenie programu wspomagania motoryki małej dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu terapii ręki „Sprawne rączki”
3. Cykliczne przygotowanie, prowadzenie i współorganizowanie uroczystości i imprez wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych, w tym wykorzystanie umiejętności plastycznych na rzecz działalności placówki:
1. kiermasze plastyczne,
2. uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców,
3. konkursy wewnątrzprzedszkolne i poza terenem przedszkola.
4. Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych – ankiety.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy i warsztaty) adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.
6. Organizowanie i wprowadzanie nowych form współpracy z rodzicami – integrowanie rodziców z przedszkolem
7. . Nawiązanie współpracy z innymi placówkami w Polsce i Europie w ramach projektu Etwinning Cały okres stażu

Według harmono-gramu Opis i analiza wdrażanych metod od momentu poznania poprzez kursy i literaturę fachową ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Potwierdzenie uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym (świadectwa i zaświadczenia).

Przygotowanie harmonogramu spotkań z rodzicami
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Popularyzowanie osiągnięć przedszkola wśród innych nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez współtworzenie strony internetowej placówki.
2. Przygotowanie prezentacji na stronie internetowej, gromadzenie materiałów.
3. Komputerowe opracowanie materiałów – tworzenie kart pracy dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych do zajęć, redagowanie i przygotowywanie materiałów do gazetki dla rodziców.
4. Komputerowa dokumentacja pracy nauczyciela.
5. Korzystanie z komunikatorów internetowych celem wymiany doświadczeń i informacji.
6. 6Przygotowanie publikacji w internetowych portalach edukacyjnych:np. Portal Nauczycieli Przedszkola, Edux
7. . Wdrażanie do korzystania z technologii komputerowej przedszkolaków zgodnie z ich możliwościami Cały okres stażu Wykorzystanie stałego dostępu do internetu
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć 1. Prowadzenie zajęć otwartych wynikających z potrzeb i założeń planu rocznego.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach pedagogicznych.
3. Opracowywanie i przedstawienie na radach szkoleniowych referatów, projektów i propozycji rozwiązań metodycznych.
4. Udostępnienie koleżankom opracowanych programów „Sprawne rączki” i „Mały artysta”
5. Udostępnienie scenariuszy przygotowanych i przeprowadzonych imprez i uroczystości przedszkolnych zainteresowanym nauczycielom.
6. Aktywne uczestnictwo w WDN – prowadzenie zajęć otwartych, udział w zajęciach koleżeńskich wynikających z potrzeb placówki.
7. W ramach WDN-u przeprowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz z zakresu terapii ręki.
8. Opracowanie materiałów w formie referatów, artykułów, informatorów dla rodziców z zakresu wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym (spotkania z rodzicami, gazetka dla rodziców).
9. Opublikowanie opracowanych materiałów z zakresu pedagogiki przedszkolnej w Portalu Nauczycieli Przedszkola.
10. Opracowanie i przedstawienie referatów na radach pedagogicznych.
11. Opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości Cały okres stażu

Według harmono-gramu rad szkolenio-wych

Okres stażu

Według potrzeb

W okresie stażu

W okresie stażu Udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć otwartych i imprez przedszkolnych

Zapis scenariuszy na płycie CD

Popularyzowanie materiałów w różnych formach
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 1. Opracowanie i wdrożenie w przedszkolu programu z zakresu Terapii ręki warunkującego pełny rozwój i kompensujące deficyty rozwojowe.
2. Opracowanie i wdrożenie programu kółka plastycznego warunkującego rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

W okresie stażu Zatwierdzenie programu przez Dyrektora placówki

Przedstawienie programu rodzicom
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 1. Wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez dyrektora placówki:
• Redagowanie i prowadzenie gazetki dla rodziców,
2. Organizowanie wyjazdów i wycieczek poza teren przedszkola.
3. Organizowanie konkursów na terenie przedszkola i poza nim.
4. Cykliczne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
5. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami w ramach akcji „Pocztówkowe przedszkole”
6. . Działania na rzecz promocji placówki w środowisku lokalnym poprzez organizowanie akcji prospołecznych, ekologicznych i charytatywnych – „Bliżej pieska”, „Kubusiowi przyjaciele natury” Według potrzeb w grupie w okresie stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami 1. Współpraca w realizacji zadań z poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną.
2. Współpraca z takimi instytucjami jak: policja, straż pożarna, służba zdrowia, Poczta Polska, nadleśnictwo, schronisko dla zwierząt, MDK, PPP, Są Rodzinny
3. Nawiązanie współpracy z SP nr 5 Cały okres stażu Gromadzenie zdjęć, sprawozdania z odbytych wycieczek i spotkań
§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. – Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
2017 - 2018 Dyplom
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony 1. Problem dziecka nadpobudliwego psychoruchowo i agresywnego w wieku przedszkolnym.
2. Funkcjonowanie emocjonalno - społeczne dziecka z Zespołem Aspergera (ZA) w grupie przedszkolnej W okresie stażu

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

Agata Warot – Pietroń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.