X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36216
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Tkaczyk
zatrudniona na stanowisku logopedy
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd.

Data rozpoczęcia stażu: 10.09.2015
Czas trwania stażu: do 09.06.2018 (2 lata 9 miesięcy)
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - Filologia polska w zakresie specjalności logopedycznej
Stopień awansu zawodowego nadanego z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

1) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

2) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy poradni,

3) pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy poradni, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Czynności organizacyjne:

1) Poznanie procedur awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju (wstępna analiza własnych umiejętności, zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego).

2) Dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego (założenie teczki „Awans zawodowy”, gromadzenie dokumentacji, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego).

3) Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.

4) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego*:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy poradni.

(Dz.U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393, § 8 ust.2 pkt 1)
Zadania do realizacji:
Podnoszenie jakości pracy logopedy.
Formy i sposoby realizacji:
→ Wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej.

→ Opracowanie i korzystanie z nowych pomocy terapeutycznych.

→ Samokształcenie w celu podnoszenia kompetencji ogólnych, wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii.

→ Śledzenie nowości wydawniczych, gromadzenie oraz studiowanie czasopism i literatury związanej z pracą logopedy.

→ Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy, ewaluacji.

→ Podnoszenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji.

→ Podnoszenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii dziecka jąkającego.

→ Członkostwo w Polskim Towarzystwie Logopedycznym.

→ Ubieganie się o przyznanie Certyfikatu PTL.

→ Wprowadzanie zmian wynikających z ewaluacji wewnętrznej, kierunków polityki oświatowej państwa oraz potrzeb środowiska lokalnego.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, konferencje, szkolenia itp.) i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy placówki.

Między innymi udział w szkoleniach:

→ „Terapia jąkania dzieci szkolnych”,

→ „Zaburzenie mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych”,

→ „Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa”,

→ „Postępowanie logopedyczne w przypadku padaczki”.

Podnoszenie jakości pracy Poradni.

→ Czynny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Logopedów.

→ Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

→ Praca w zespołach do spraw ewaluacji wewnętrznej.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

(Dz.U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393, § 8 ust.2 pkt 2)
Zadania do realizacji:
Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy logopedy.
Formy i sposoby realizacji:
→ Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz własnych publikacji np. scenariuszy zajęć na portalu edukacyjnym (np. www.edux.pl).

→ Gromadzenie i wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających terapię dzieci.

→ Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

→ Przygotowywanie materiałów informacyjnych na tablicę ogłoszeń, ulotek dla rodziców itp.

→ Tworzenie prezentacji multimedialnych dla nauczycieli, rodziców.

Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
→ Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, scenariuszy, artykułów, wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Organizowanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
→ Opracowanie planu rozwoju zawodowego, a także całej dokumentacji awansu zawodowego.

→ Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.

→ Pisanie scenariuszy zajęć, opinii, zaleceń postdiagnostycznych przy użyciu komputera.

→ Rozwijanie swoich umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej: kurs obsługi programu PowerPoint służącego m.in. do tworzenia prezentacji multimedialnych.

→ Korzystanie z zasobów multimedialnych: logopedycznych programów komputerowych, audiobooków, publikacji multimedialnych na CD-ROM.

Wykorzystanie poczty elektronicznej oraz serwisów edukacyjnych do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami, rodzicami.

→ Wymiana adresów e- mail z nauczycielami, logopedami, rodzicami celem dzielenia się doświadczeniami, usprawnienia procesu dydaktycznego, przekazywania na bieżąco informacji.

→ Udział w forach dyskusyjnych w celu wymiany umiejętności i poglądów związanych z pracą logopedy.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

(Dz.U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393, § 8 ust.2 pkt 3)
Zadania do realizacji:
Dzielenie się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy i sposoby realizacji
→ Współpraca z logopedami zatrudnionymi w placówkach na terenie powiatu starogardzkiego w celu
wymiany doświadczeń, konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych
i terapeutycznych, prezentacji ciekawych rozwiązań, metod, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.

→ Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia logopedów na terenie Poradni.

→ Aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Logopedów: wspólna wymiana doświadczeń, opracowanie referatów wygłaszanych na spotkaniach, udostępnianie innym logopedom wypracowanej dokumentacji, zgromadzonych pomocy diagnostycznych i terapeutycznych.

→ Konsultacje indywidualne, porady telefoniczne, spotkania organizowane na terenie szkół, bądź przedszkoli z nauczycielami.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

→ Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

→ Opiekun nauczyciela odbywającego staż.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

(Dz.U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393, § 8 ust.2 pkt 4 ppkt a)

Zadania do realizacji:
Opracowanie i wdrożenie programów terapii
Formy i sposoby realizacji:
→ Program grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci pięcioletnich z opóźnieniem rozwoju mowy.

→ Indywidualne programy terapii logopedycznej dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

→ Indywidualne programy terapii logopedycznej dzieci jąkających.

Poszerzenie zakresu działań poradni, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

(Dz.U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393, § 8 ust.2 pkt 4 ppkt c)
Zadania do realizacji:
Prowadzenie diagnozy logopedycznej
Formy i sposoby realizacji:
→ Diagnoza logopedyczna zaburzeń i wad wymowy u dzieci, a w szczególności diagnoza jąkania, niedokształcenia mowy o typie afazji.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

(Dz.U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393, § 8 ust.2 pkt 4 ppkt e)

Zadania do realizacji:
Współpraca z placówkami i instytucjami z terenu powiatu starogardzkiego.
Formy i sposoby realizacji:
→ Współpraca z lekarzami specjalistami (pediatrzy, neurolodzy, laryngolodzy, dentyści).

→ Współpraca z asystentami rodziny.

→ Współpraca z GOPS, MOPS, PCPR (np. spotkania organizowane dla podopiecznych ośrodków pomocy dotyczące rozwijania świadomości dorosłych na temat prawidłowego rozwoju mowy dzieci, badania przesiewowe dzieci z rodzin będących pod opieką w/w ośrodków).

→ Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, poznania bądź poprawy sytuacji rodzinnej dzieci będących pod opieką terapeutyczną.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

(Dz.U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393, § 8 ust.2 pkt 5)

Zadania do realizacji:
Opisanie i analiza dwóch przypadków diagnostyczno-terapeutycznych.
Formy i sposoby realizacji:
→ Dokładna analiza i diagnoza dwóch przypadków dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

→ Ustalenie metod pracy i oddziaływań logopedycznych.

→ Systematyczna praca terapeutyczna ukierunkowana na rozwiązanie problemu, wyeliminowanie zaburzenia mowy.

*(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.