X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36232
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - cz. II

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
za okres 06.02.2017 r. – 30.06.2017 r.

Imię i nazwisko: Katarzyna Seroka
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie nr 3

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Współpraca z opiekunem stażu
W drugim semestrze współpracowałam z opiekunem stażu poprzez obserwacje zajęć przygotowanych przez opiekuna (zajęcia otwarte „Witaj Wiosno”), prowadzenie zajęć z języka angielskiego czy zajęć plastycznych w obecności opiekuna, konsultacje dotyczące przygotowywania zajęć, materiałów, omówienia metod nauczania, pisania dokumentacji przedszkolnej, przekazywania informacji na temat poszczególnych uczniów i ich rozwoju. Swoją pracę systematycznie analizuję zarówno sama, jak i z opiekunem stażu, który wspiera mnie w moich działaniach, motywuje, udziela rad i wskazówek do dalszej pracy.
Doskonalenie zawodowe
Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
2. Instruktaż z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
3. Pearson Test of English General. Effective Exam Preparation – kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English General.
Głównym dla mnie celem w tym semestrze było zakończenie studiów podyplomowych na kierunku Wczesne nauczanie języka angielskiego. Studia zakończyłam egzaminem dyplomowym, który odbył się 1 kwietnia 2017r. Podczas egzaminu uzyskałam ocenę bardzo dobrą. Kolejnym zadaniem było przygotowanie się do egzaminu Person Test of English General level 3, który zdawałam 17 czerwca 2017r. Jest to egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i jest on uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Wyniki egzaminu otrzymam w sierpniu 2017r.
Dodatkowo, aby rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, korzystam z e-konferencji przygotowanych przez ekspertów Wydawnictw Mac i Pearson. Jest to bardzo wygodna forma nauki ze względu na darmowy dostęp oraz możliwość obejrzenia materiałów w dowolnym czasie. Ponadto, mogłam zapoznać się z przygotowanymi przez wydawnictwo materiałami
z prezentacji, które przechowuję w wersji elektronicznej jako forma notatek z konferencji, aby móc szybko i łatwo do nich wrócić w razie konieczności. Oto przykładowe tematy
e-konferencji, w których brałam udział:
• 10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego w przedszkolu.
• Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju.
• Dzień z pomysłem w przedszkolu – lekcja pokazowa.
• Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?
• Recepta na zmiany, czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej.
• Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu.
Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola
Uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej. Brałam również udział w spotkaniach zespołu ds. Rocznego Planu Pracy Przedszkola. Wspólnie z przewodniczącą zespołu przygotowałyśmy sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Pracy Przedszkola.
Co więcej, uczestniczyłam w Posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola.
W związku tym, dokładnie zapoznałam się z obowiązującymi rozporządzeniami: Rozdział 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz jego postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610), a także z Procedurą Rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 3 im. J. Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2017/2018.
Współpracuję także z Radą Rodziców Przedszkola. Miałam okazję uczestniczyć w spotkaniach Rady, służyć pomocą w pisaniu dokumentacji i uchwał. Udział w spotkaniach Rady Rodziców pozwolił mi na współpracę z Rodzicami dzieci z przedszkola, poznanie ich potrzeb i opinii. Była to również szansa na stworzenie mocnej relacji pomiędzy rodzicami, a nauczycielami uczącymi w placówce.
Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami poszerzając swoją wiedzę
i doświadczenia, zarówno w codziennej pracy, jak i organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych. Służyłam radą i pomocą koleżance, która w ciągu roku realizowała staż na nauczyciela kontraktowego.
Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć. Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywują mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięcznikach „Nauczycielka przedszkola” i „Wychowanie Przedszkolne” oraz na stronach internetowych poświęconych edukacji pozwoliło mi na ustawiczne poszerzenie własnego warsztatu pracy.
W swojej pracy staram się dokładnie i rzetelnie wypełniać dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, dziennik zajęć z języka angielskiego, dziennik zajęć artystycznych „Twórcze Rączki”, dziennik Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Plany miesięczne grupy, Harmonogram Działań Wychowawczo-Profilaktycznych grupy, Harmonogram Imprez i Uroczystości grupy, Plan Współpracy z Rodzicami, arkusze obserwacji, karty rozmów z rodzicami.
Dbałam również o wizerunek i promocję Przedszkola poprzez prowadzenie strony internetowej przedszkola, na której umieszczałam regularnie zdjęcia, sprawozdania z imprez, informacje o pracy przedszkola. Jestem również odpowiedzialna za prowadzenie kroniki przedszkola.
§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowanych zajęć i zabaw z dziećmi daję im możliwość takich zachowań, jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów. W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom ich naturalny rozwój: techniki C. Freineta, metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy, Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Edukacja poprzez ruch D. Dziamskiej. Szczególnie chciałam zwrócić uwagę na te metody, które wpływają na integrację grupy oraz wyzwalają twórczą aktywność dziecka i podnoszą samoocenę oraz angażują dzieci nieśmiałe (plastyczne i muzyczne metody I. Dziamskiej, Batti Straus).
Współpraca z rodzicami
Prowadzona przeze mnie praca, stała i systematyczna obserwacja dzieci, badanie ich kompetencji i umiejętności, diagnozowanie rozwoju, pozwoliły na opracowanie efektywnych sposobów oddziaływań wychowawczo–dydaktycznych. Dużą rolę w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu placówki odgrywa współpraca z rodzicami wychowanków. Spójność działań rodziców i przedszkola zapewnia ciągłość procesu wychowawczego. Aby spełnić te wymagania zawsze dbałam i dbam o dobry kontakt z rodzicami, podejmując różnorodne formy współpracy z nimi. Główne formy tej współpracy to: zebrania informacyjne, uroczystości z udziałem członków rodziny, rozmowy indywidualne.
Współpraca z poradniami specjalistycznymi
Praca z dziećmi niejednokrotnie wiąże się z różnorodnymi trudnościami, a także problemami. Na przestrzeni czasu swojej pracy podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostródzie. Współpraca ta polegała na podsuwaniu rodzicom możliwości korzystania z usług poradni w przypadku konkretnych trudności wychowawczych. Do tego celu wystawiłam opinie o dzieciach, które były niezbędne wykonania badań psychologiczno – pedagogicznych.
Współpracuję również z logopedą, a z dziećmi, u których wykryto poważne wady wymowy prowadzone są zajęcia logopedyczne. Poznając opinię specjalisty mogłam również ukierunkować swoją pracę z tymi dziećmi. Ponadto byłam w stałym kontakcie z logopedą i na bieżąco przekazywałam rodzicom diagnozę i zalecenia specjalisty. Dla poszerzenia własnych wiadomości na temat pracy z dziećmi objętymi opieką logopedyczną odwiedzałam stronę internetową (www.logopedia.net.pl), gdzie mogłam zaczerpnąć informacji dotyczących ćwiczeń usprawniających narządy mowy. Jednym z elementów mających usprawnić narząd mowy dzieci jest program logopedyczny „Gimnastyka buzi i języka”, który stosuję w swojej codziennej pracy, np. jako poranne ćwiczenia. Przydatny do rozwijania narządów mowy okazał się również kurs „Logofigle”. Dzięki materiałom z tego kursu mogę jeszcze lepiej rozwijać swoją wiedzę i umiejętności dzieci w zakresie porozumiewania się, ćwiczenia narządów oddechowego i artykulacyjnego.
Bardzo ważna dla mnie jest również współpraca i ciągły kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi trudności. W ten sposób mogę na bieżąco kontrolować postępy dzieci, informować rodziców o zadaniach realizowanych na zajęciach i przekazywać zalecenia do dalszej pracy.
Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Podczas drugiego semestru trwania stażu miałam okazję organizować różne imprezy i uroczystości:
• Walentynki
• Pierwszy Dzień Wiosny
• Dzień Marchewki
• Wielkanoc
• Dzień Dziewczynek
• Dzień Czekolady
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Sąsiada

Publiczna prezentacja przez dzieci swoich umiejętności i wiadomości przyczyniła się do rozbudzenia u nich wiary we własne możliwości oraz integracji całej społeczności przedszkolnej.
Oprócz uroczystości i zabaw, organizowałam lub współorganizowałam wiele działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym jak:
• Cała Polska Czyta Dzieciom
• Gimnastyka buzi i języka
• Konkurs literacko-plastyczny „Piszemy książkę”
• Spotkanie z ratownikami medycznymi
• Zbiórka baterii i nakrętek
Współpraca z przedszkolem i szkołą
Staram się, aby jak najlepiej przebiegała współpraca pomiędzy moją grupą przedszkolną, a innymi grupami przedszkolnymi czy Szkołą Podstawową. Organizowałam we współpracy z p. B. Łazicką, „Dzień Marchewki”, z p. M. Maniak Przegląd Recytatorski „Wiersze znane i nieznane”, z p. A. Karłowicz, Radą Rodziców Szkoły i Radą Rodziców Przedszkola imprezę integracyjną dla dzieci z naszej placówki, ich rodziców i społeczności lokalnej pt. ”Dzień Sąsiada”. Staram się również współpracować ze szkolną biblioteką poprzez zapraszanie p. A. Achrem i organizowanie głośnego czytania bajek. Współpracowałam również ze szkołą podczas organizacji imprez. Starałam się pomóc od strony artystycznej w organizacji różnych uroczystości, jak „Święto Szkoły”, „Majówka z szachami”, zakończenie roku szkolnego.
§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Istotne rolą w mojej pracy jest doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową, co związane jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępu do najświeższych informacji.
Wykorzystaniu w mojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej służyły następujące, podejmowane przeze mnie czynności:
• Korzystanie z poczty elektronicznej w celu porozumiewania się z rodzicami i innymi nauczycielami;
• Korzystanie z portali edukacyjnych, a także przeglądanie i udzielanie się na forach dyskusyjnych (www.forumdlanauczycieli.pl, www.awansnet.republika.pl, ww.men.pl, www.awans.oświata.org.pl, www.interedu.republika.pl, www.literka.pl, www.eduseek.pl, www.eduforum.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl, www.lepszastrona.edu.pl)
Dzięki nim mam stały dostęp do ciekawych publikacji, nowinek, mogę kontaktować się z innymi pracownikami pedagogicznymi, wymieniać doświadczenia, rozmawiać na tematy zawodowe. Mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i metodycznych. Mogę śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego, przeglądać oferty szkoleń i kursów dla nauczycieli.
• Opracowywanie technikami komputerowymi materiałów na zajęcia dydaktyczne i zajęcia dodatkowe
o tworzenie kart pracy dla dzieci, prac plastycznych i technicznych
o pisanie sprawozdań z działalności grupy, Zespołu ds. Planu Rocznego Przedszkola, Rady Rodziców
o pisanie planów miesięcznych, harmonogramów, planu wychowawczo-profilaktycznego
o opracowywanie konspektów i scenariuszy zajęć, a także scenariuszy imprez szkolnych, klasowych i apeli,
o przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
o opracowywanie i projektowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń,
o sporządzania materiałów dla rodziców: (m.in.: informacje o zebraniach, akcjach, konkursach i wycieczkach, wykonywanie materiałów na potrzeby szkolne np. ogłoszenia, plakaty, zaproszenia, komunikaty, tworzenie gazetek ściennych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i uroczystości szkolnych).
• Urozmaicanie zajęć poprzez wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych:
o Tablica multimedialna i programy
o Korzystanie z zasobów stron internetowych dla dzieci
o Oglądanie filmów i bajek o różnej tematyce
o Słuchanie muzyki, piosenek dla dzieci, utworów literackich i słuchowisk
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze. Poznałam sytuację rodzinną wychowanków, obserwowałam dzieci, współpracowałam z rodzicami. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze. Wykorzystywałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania wszelkich problemów. W rozwiązywaniu problemów dotyczących konfliktów, a także agresji wśród wychowanków, pomocna była wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i wsparcie pedagoga szkolnego. Zdobyte wiadomości pozwoliły mi zidentyfikować problem, a także podjąć odpowiednie działania, które przyczyniły się do rozwiązania problemów wychowawczych (przypadek Stasia).
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa stażu

Uczestniczyłam w pracach organów Przedszkola:
• Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
• Zespole ds. Rocznego Planu Pracy Przedszkola
• Komisji Rekrutacyjnej
• Na bieżąco współpracowałam z gronem pedagogicznym przedszkola
Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentów szkolnych: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.), Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 1943). Brałam czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i grupy. Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.