X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36231
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - cz. I

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
za okres 01.09.2016 r. – 05.02.2017 r.

Imię i nazwisko: Katarzyna Seroka
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie nr 3

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Współpraca z opiekunem stażu
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią Beatą Łazicką, napisania kontraktu i harmonogramu współpracy, dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy (zdobyte doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia) i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. Następnie dokonałam zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor Przedszkola. Analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania przedszkola. Studiowałam dokumenty związane z funkcjonowaniem przedszkola. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału doskonaleniu zawodowym. Wszystko to pozwoliło mi na przygotowanie się do jak najlepszej pracy podczas odbywania stażu z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności, a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy. Kształcące było dla mnie również poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.
Brałam udział w następujących warsztatach, konferencjach i szkoleniach:
• Konferencja: Rola Przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania.
• Scratch - programowanie przez zabawę.
• Konferencja: Matematyka dzieje się w rękach dziecka. Propozycje zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem metody NUMICON. Emocje małego ucznia – jak sobie z nimi radzić? Wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka.
• Angielski w przedszkolu – praktyczny poradnik dla nauczyciela i rodzica.
• Chemiczne i fizyczne „czary mary"", czyli doświadczenia i eksperymenty w przedszkolu.
• LOGOFIGLE - ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka
• Ćwiczenia i zabawy przeciwko agresji.
Uczestniczenie w tych szkoleniach pozwoliło mi posiąść wiedzę, która w znacznym stopniu poprawi jakość mojej pracy oraz sprawi, że będzie przybierać bardziej dla dzieci atrakcyjne formy.
Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola
Uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam również w spotkaniach zespołu ds. Rocznego Planu Pracy Przedszkola.
Współpracuję także z Radą Rodziców Przedszkola. Byłam zapraszana na zebrania Rady Rodziców, wspierałam członków rady w pisaniu protokołów i uchwał. Aktywnie wspomagałam realizację planu Rady Rodziców. Udział w spotkaniach Rady Rodziców pozwolił mi na nawiązanie lepszej relacji na płaszczyźnie nauczyciel-rodzic, poznanie oczekiwań rodziców oraz umożliwił efektywną współpracę np. przy organizowaniu paczek mikołajkowych.
Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami przy organizacji imprez przedszkolnych, korzystałam z ich wsparcia i doświadczenia.
Organizując i doskonaląc warsztat pracy:
Gromadziłam i tworzyłam narzędzia do pracy dydaktycznej (czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Opracowywałam sama pomoce dydaktyczne w postaci gier, kart obrazkowych do nauki języka angielskiego oraz plakaty.
Systematycznie prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, dziennik zajęć z języka angielskiego, dziennik zajęć artystycznych „Twórcze Rączki”, dziennik Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Plany miesięczne grupy, Harmonogram Działań Wychowawczo-Profilaktycznych grupy, Harmonogram Imprez i Uroczystości grupy, Plan Współpracy z Rodzicami, arkusze obserwacji, karty rozmów z rodzicami. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, zdjęć.
Prowadziłam także Kronikę przedszkolną, która jest zapisem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola. Umieszczałam również zdjęcia i opisy na stronie internetowej przedszkola.
Dbałam o estetyczny wygląd sali przedszkolnej, starłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd, systematycznie uaktualniałam gazetki ścienne, nawiązując do omawianych tematów zajęć, pór roku czy ważnych wydarzeń z życia dzieci.
W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy z dziećmi: Metodę Dennisona, Metodę Weroniki Sherborne, Labana, Metodę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, M. Bogdanowicz, które wspierają rozwój zarówno umysłowym jak i fizyczny dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:
• Prowadzenie obserwacji dzieci, zbieranie informacji, rozmowy z rodzicami.
• Prowadzenie zajęć integrujących grupę.
• Eksponowanie dziecięcych prac plastycznych na wystawkach i gazetkach ściennych.
• Pracę z dziećmi mającymi trudności (zwłaszcza w poprawnej wymowie).
• Pracę z dziećmi zdolnymi nad rozwijaniem ich talentów.
Wszystkie te działania pozwoliły mi dokładnie poznać potrzeby dzieci, lepiej poznać ich etap rozwoju na różnych płaszczyznach oraz dostosować pracę do indywidualnych możliwości dzieci.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie lub współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i zabaw przedszkolnych:
• Dzień postaci z bajek
• Andrzejki
• Dzień Misia
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy
Zorganizowane uroczystości wpłynęło pozytywnie na wzajemne relacje pomiędzy przedszkolakami. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności, przełamując nieśmiałość i tremę.
Oprócz uczestniczenia w uroczystościach i zabawach, prowadziłam wiele działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym:
• Sprzątanie Świata
• Dziękuję, przepraszam, proszę
• Grupa bez przemocy
• Spotkanie z policjantem
Podczas pracy starałam się integrować środowisko przedszkolne poprzez współpracę między grupami, (wspólne imprezy lub zajęcia: Dzień Postaci z Bajek, Dzień Misia, Pierwszy Dzień Jesieni); także podjęłam współpracę ze szkołą (organizacja Andrzejek we współpracy z uczniami klasy VI, czytanie bajki przez uczennicę klasy VI i panią bibliotekarkę). Brałam również udział w organizacji i przebiegu Konkursu Recytatorskiego – „Wiersze znane i nieznane” jako członek składu oceniającego.
Współpracowałam z rodzicami dzieci.
Chętnie służyłam pomocą i radą rodzicom w sytuacjach problemowych, dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, zawsze starałam się mieć czas na rozmowy indywidualne. Często składałam podziękowania za współpracę, starałam się motywować wszystkich rodziców, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla dzieci , ale i organizacji pracy przedszkola.
Systematycznie tworzyłam gazetkę ścienną, zawierającą aktualne tematy zajęć, treści programowe, piosenki i wiersze do nauczenia, pozwalającą rodzicom na bieżące zapoznawanie się z zadaniami realizowanymi przez dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
Współpracowałam z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
Wspierałam rodziców w nawiązywaniu kontaktu z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co pozwalało na pozbycie się obaw i wątpliwości związanych z rozwojem dziecka, a także z poddaniem dziecka badaniu. Brałam udział w pisaniu opinii do w/w Poradni.
Współorganizowałam w przedszkolu spotkania z przedstawicielami policji. Spotkanie to służyło pogłębieniu wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze.
Byłam również w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym oraz logopedą, wykorzystywałam uzyskiwane wskazówki do bieżącej pracy z dziećmi.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Technologię komputerową oraz Internet w swojej pracy wykorzystywałam do:
• przygotowania dokumentacji przedszkolnej
• przygotowywania materiałów do pracy z wychowankami przy pomocy komputera i Internetu (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, informacje na dany temat, ilustracje)
• opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów, ogłoszeń, informacji
• wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie
• poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświęcone awansowi). Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań).Korzystanie z dotyczących awansu, rad ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników portali.
• przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym:
• www.men.gov.pl
• http://www.ceo.org.pl
• www.profesor.pl
• http://www.edukator.net.pl
• http://www.edukator.phg.pl
• http://www.lepszastrona.edu.pl
Szukam inspiracji do ćwiczeń z dziećmi, poszukuję nowych rozwiązań w zakresie nauczania języka angielskiego poprzez śledzenie stron i blogów temu poświęconych:
• http://www.fullofideas.pl
• http://hangielski.blogspot.com
• http://english-nook.blogspot.com
• http://londonopoly.blogspot.com
• htttp://angielskibazgrolnik.blogspot.com
Stworzyłam również internetową bazę danych na stronie www.pinterest.com. Jest to współczesna wersja portfolio zawodowego nauczyciela na różnych obszarach, zarówno nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, zajęć o charakterze plastycznym, matematycznym czy językowym, a także organizacji pracy i przestrzeni w sali.
Strony internetowe, blogi i media społecznościowe pozwalają na zdobywanie
i poszerzenie wiedzy, szukanie nowych form i metod pracy, ciekawych i nowoczesnych rozwiązań i inspiracji do innowacji pedagogicznych.
Komputer, rzutnik i tablica interaktywna były również integralną częścią wielu moich zajęć.
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne poprzez:
Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej oraz udział w szkoleniach.
Aktywnie realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze:
Na bieżąco starałam się rozwiązywać zaistniałe w grupie problemy wychowawcze. Korzystałam ze wsparcia rodziców oraz pedagoga. Udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu wychowanków do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Opracowywałam opinie o dzieciach na potrzeby w/w poradni. Prowadziłam zajęcia z dziećmi potrzebującymi szczególnej uwagi oraz zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentów szkolnych: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.), Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 1943). Brałam czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i grupy. Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.