X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36083
Przesłano:

Osiągnięcia ucznia klasy I za I semestr 2017/2018 do oceny opisowej zgodnej z podstawą programową

Uczeń rozpoznaje bezbłędnie poznane w I semestrze litery drukowane i pisane. Dokonuje poprawnie analizy i syntezy wyrazów opracowanych podczas zajęć. Wyróżnia w poznanych wyrazach sylaby oraz głoski, które różnicuje na samogłoski i spółgłoski. Słucha uważnie wypowiedzi i tekstów czytanych przez nauczyciela oraz rówieśników, w tym fragmentów lektur. Recytuje na forum klasy poezję dziecięcą. Czyta poprawnie, na głos, krótkie teksty zawierające poznane wyrazy. Dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma. Przepisuje i pisze poprawnie z pamięci wyrazy i krótkie, proste zdania. Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej. Zna zasadę pisowni wielką literą na początku zdania oraz w imionach, nazwiskach.
Rozpoznaje symbole narodowe, zachowuje się godnie podczas śpiewania hymnu narodowego oraz uroczystości i apeli szkolnych. Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej. Potrafi zgodnie współpracować i uczyć się w parach,zespole. Niesie pomoc potrzebującym w różnych formach, na miarę swoich możliwości oraz adekwatnie do akcji i przedsięwzięć organizowanych na terenie szkoły. Rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt i roślin, zna podstawowe części ciała zwierząt na podstawie psa oraz budowę rośliny na przykładzie drzewa. Ma świadomość konieczności oszczędzania wody i prądu. Wskazuje na mapie pojedyncze obiekty. Zna podstawowe zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i zimą. Potrafi rozróżnić strój, pejzaż i wygląd drzewa w poszczególnych porach roku. Reaguje właściwie na próbny alarm. Zna budynek szkoły. Porównuje zwyczaje ludzi.Orientuje się na kartce, tablicy,w otoczeniu. Dokonuje klasyfikacji przedmiotów, potrafi układać obiekty w serie rosnące i malejące, numeruje je we wskazanym kierunku. Kontynuuje regularny wzór w różnych formach zadaniowych. Dostrzega symetrię na przykładzie motyla i biedronki oraz powiększenia i pomniejszenia figur geometrycznych. Potrafi kodować i dekodować informacje bez użycia komputera. Wyróżnia wśród różnych figur: prostokąt, kwadrat, koło, trójkąt. Kreśli przy linijce odcinek. Układa rytmy, puzzle, układanki np. liter, proste wzory z użyciem tangramu.
Przelicza obiekty w zakresie 0- 10 i zapisuje liczby cyframi. Potrafi zapisać równości i nierówności z użyciem znaków ≥,≤,= oraz + i -. Oblicza proste działania, w tym z okienkami. Potrafi dopełniać do podanej liczby. Radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży np. podczas zabawy. Rozróżnia nominały na monetach i banknotach. Potrafi rozmieniać pieniądze w zakresie 10 zł. Podejmuje chętnie operowanie wyższymi nominałami. Odczytuje pełne godziny na zegarze wskazówkowym. Rozumie zastosowanie systemu 12 i 24 godzinnego w zegarach. Wymienia po kolei dni tygodnia i miesiące. Dzieli na 2 równe części np. kartkę. Wykorzystuje dostępne gry planszowe do rozwijania umiejętności myślenia logicznego, rozumienia zasad. Potrafi zapisać wybrane przykłady znaków rzymskich.
Rysuje kredką , ołówkiem, maluje farbami, w tym przy użyciu palców. Eksperymentuje tuszem , wydziera, wycina, składa , przylepia, lepi, modeluje, układa. Dba o estetykę wykonywanych prac. Stara się być pomocnym w sporządzaniu wystaw prac plastycznych oraz wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych, w tym szkołę. Aktywnie uczestniczy w odbiorze dziecięcej sztuki plastyczno-technicznej oraz muzycznej i teatralnej. Umie stosować poznane narzędzia i materiały. Dba o ich oszczędność oraz o uporządkowanie stanowiska po zakończeniu pracy. Zna zasady działania wybranych urządzeń, maszyn elektrycznych. Potrafi z niewielką pomocą korzystać z dziurkacza, zszywacza i gilotyny biurowej. Zna zasady bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy oraz zawartość instrukcji użytkowania sprzętu na przykładzie blendera.
Słucha i odtwarza muzykę. Śpiewa poznane piosenki, w tym obcojęzyczną i 2 zwrotki hymnu państwowego. Rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów. Wie, że muzykować można w sposób niekonwencjonalny. Śpiewa zestawy głosek i sylab np. gamę. Odtwarza proste rytmy różnymi sposobami. Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, w tym przy muzyce. Przyjmuje wybrane pozycje do ćwiczeń. Chętnie bierze udział w różnorodnych zabawach ruchowych, w tym integrujących zespół. Zna proste kroki taneczne, eksperymentuje w parach i kole. Potrafi zgodnie i bezpiecznie bawić się na placu zabaw oraz zna regulamin korzystania z niego. Rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. Potrafi włączyć i prawidłowo wyłączyć komputer posługując się myszką i klawiaturą. Uruchamia i wyłącza program np. z płyty CD. Zna zastosowanie wybranych skrótów np. CTRL+Z. Interesuje się stronami, kanałami i zasobami internetowymi wskazanymi przez nauczyciela. Poznał wybrane narzędzia w przyborniku programu Paint. Zna skutki przyjmowania nieprawidłowej postawy podczas pracy przy komputerze. Rozróżnia urządzenia t.j. tablica multimedialna, laptop, rzutnik oraz tablet.
........................................
Zalecenia dla rodziców: ...
Uwaga:
Przykładowy zestaw osiągnięć ucznia klasy I SP ( za I semestr) służy do tworzenia w pełni indywidualnej oceny opisowej i wymaga pewnego dostosowania. Powyższy materiał nie zawiera języka nowożytnego i mniejszości oraz oddzielnej oceny z zachowania. Wykracza poza 1000 znaków. Uwzględnia wybrane osiągnięcia w edukacji wczesnoszkolnej zgodne z podstawą kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wykraczające. Czcionka 10 zapewnia w razie potrzeb wydruk jednostronicowego dokumentu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.