X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36077
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ekspresja twórcza - program edukacji plastycznej

„Ekspresja twórcza”
Program edukacji plastycznej
dla dzieci w wieku przedszkolnym

WSTĘP

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.
Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą.
Mały artysta przeżywa radość, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość
jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.
Działalność plastyczna stanowi jedną z form aktywności dziecka. Jej szczególne znaczenie polega przede wszystkim na tym, że zespala ona ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Działalność plastyczna stwarza także dziecku szerokie pole do realizacji jego możliwości i pobudza do słownego wyrażania swoich odczuć. Daje mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Jest wyrazem jego wewnętrznej energii, uspokaja je, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Wartość tego działania nie tkwi w produkcie finalnym aktu twórczego, a w samym procesie tworzenia. Wartością samą w sobie jest proces twórczego myślenia i samodzielnego odkrywania własnych możliwości.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program "Ekspresja twórcza" przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Nie odnosi się do konkretnej grupy wiekowej. W całości poświęcony jest twórczej aktywności plastycznej dziecka. Zajęcia są organizowane tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych. Podczas działań pod kierunkiem nauczyciela dziecko poznaje techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej.

Doceniając wartości twórczej aktywności i obserwując rozwój twórczości artystycznej dzieci przedszkolnych, ich pierwsze sukcesy i osiągnięcia, zdecydowałam się opracować program "Ekspresja twórcza".

Program jest opracowany na podstawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr. 4, poz. 17) i rozszerzony o treści programowe z programu "Nasze przedszkole"
Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej z wydawnictwa MAC.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć np. rytmiki, języka angielskiego, tańca towarzyskiego. Jednak dotychczas nie było oferty związanej z działalnością plastyczną. Mając na uwadze wszechstronny wpływ działalności plastycznej
na rozwój naszych wychowanków postanowiłam napisać program , który poszerzyłby ofertę edukacyjną przedszkola, a przez to stworzyłby dzieciom lepsze warunki do podejmowania działalności plastycznej.

Głównym założeniem programu jest rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię. Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie zakładam, że dziecko:
-odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne
- potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki
- kształci i wzbogaca własną pomysłowość, inwencję twórczą w różnych formach aktywności i twórczości artystycznej.
Realizacja programu zależy od grupy dzieci dla których nauczyciel spośród treści zawartych w programie wybierze te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.

TREŚCI Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznychi kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
- mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
- uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
- przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach)
- stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć

Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych
- wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz)
- przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
- potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki
- dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania

CELE GŁÓWNE:

- wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne
- rozwijanie możliwości artystycznych poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką
- eksperymentowanie materiałem i narzędziem umożliwiającym śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów, rozwój wrażliwości kolorystycznej
- dostrzeganie piękna w otaczającym świecie, w wytworach rąk ludzkich, w przyrodzie
- wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami w formie płaskiej, półprzestrzennej i przestrzennej
- określanie własnych zainteresowań z określonej dziedziny sztuki
- odkrywanie indywidualnych uzdolnień artystycznych
- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-motorycznej

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- potrafi przedstawić w formie plastycznej obserwacje najbliższego otoczenia
- wykonuje prace plastyczne na tematy dowolne i określone
- tworzy pod wpływem różnych bodźców
- podejmuje decyzje, czym i na czym chce tworzyć swoje dzieła
- gromadzi doświadczenia plastyczne
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w toku działalności plastyczno-konstrukcyjnej
- potrafi zinterpretować własną twórczość
- ocenia wytwory działalności własnej i innych
- odczuwa satysfakcję z prezentowania wytworów własnej działalności plastyczno-konstrukcyjnej
- dba o estetykę otoczenia
- dostrzega i gromadzi wartościowe pod względem estetycznym eksponaty przyrodnicze
- interpretuje z własnego punktu widzenia reprodukcje, artystyczne ilustracje, dzieła twórców ludowych itp.
- wyraża słownie swój stosunek do dzieł malarskich
- rozumie pojęcia: portret, pejzaż
- jest zainteresowany życiem i twórczością artystów
- nazywa podstawowe barwy
- rysuje i maluje na zróżnicowanych pod względem kształtu i wielkości płaszczyznach
- układa z różnorodnych elementów, projektuje kompozycje tematyczne i ornamenty (w kole, w kwadracie)
- wydziera z papieru zaplanowane formy tematyczne
- wykonuje wycinanki płaskie (z wykorzystaniem różnych materiałów i faktur) i przestrzennych z elementami papieroplastyki (składanki papierowe, sklejanie rurki, stożka)
- lepi z gliny z wykonywaniem całości złożonej z drobnych elementów, modelowaniem rzeźby
- konstruuje z różnorodnych materiałów przemysłowych oraz tworzywa przyrodniczego
- stempluje na papierze i płótnie
- tworzy różne przestrzenne kompozycje z wykorzystaniem palców, dłoni, całego ciała
- tworzy prace plastyczne inspirowane muzyką, literaturą

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Działalność plastyczna jako jedna z ważniejszych form działalności dziecka wpływa
na wszechstronny jego rozwój. Dlatego ważne jest, aby stworzyć dziecku możliwość obcowania ze sztuką, inicjować okazje do swobodnej i twórczej wypowiedzi, wspierać aktywność plastyczną dziecka oraz tworzyć warunki do rozwijania zdolności w tym kierunku.

Aby niniejszy program został prawidłowo zrealizowany wskazane jest zastosowanie aktywizujących metod i technik pracy. Całokształt środków i czynności związanych
z twórczością plastyczną oraz wiedza o nich, decydują o prawidłowym przebiegu zajęć z dziećmi i ich dobrych rezultatach. Każda metoda i forma plastyczna charakteryzuje się właściwościami i wymaga odpowiednich umiejętności i sprawności. Naturalne u dziecka skłonności do ekspresji plastycznej można stale rozwijać, pogłębiać poprzez dostarczanie mu nowych środków wyrazu plastycznego.

Działania, które temu sprzyjają to:
- spacery i wycieczki w celu obserwacji otoczenia społecznego i przyrodniczego inspirujące do działalności plastycznej,
- kącik plastyczny stwarzający możliwość swobodnej aktywności plastycznej z zorganizowanym miejscem na gromadzenie pomocy dydaktycznych i różnych materiałów, np. skrzynia skarbów potrzebnych do zajęć plastycznych,
- tworzenie wystawek wytworów dziecięcych w przedszkolu,
- zabawy badawcze, eksperymentowanie w zakresie łączenia barw, materiałów i technik,
- tworzenie prac plastycznych na temat dowolny oraz na określony temat inspirowanych literaturą, muzyką, wyobraźnią, obejrzanym przedstawieniem, wycieczką,
- udział dzieci w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach i przeglądach twórczości plastycznej,
- korzystanie z biblioteki przedszkolnej, kącika książki i materiałów własnych ułatwiający kontakt ze sztuką, np. oglądanie reprodukcji dzieł malarskich, rzeźby, słuchanie i poznawanie ciekawostek związanych z określonym artystą, dziełem, techniką, itp.
- organizowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem prac plastycznych dzieci, np. jako elementów scenografii, rekwizytów, pomocy do różnych zajęć,
- wykonywanie prac użytkowych, np. dekorowanie przedszkola, wykonywanie upominków dla najbliższych,
- zespołowe wykonywanie prac plastycznych,
- ocena prac plastycznych stanowiąca m.in. okazję do wypowiedzi na temat prac własnych i kolegów.

METODY, FORMY, ŚRODKI I WARUNKI PRACY

METODY I FORMY PRACY

Dobór odpowiednich metod i form pracy sprzyja odkrywaniu wrodzonych uzdolnień i rozwojowi twórczości dziecięcej. Rozwijaniu umiejętności artystycznych dziecka w wieku przedszkolnym pomagają:
- metody aktywizujące- odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie, które korzystnie wpływają na kształtowanie postawy twórczej dziecka, służą nabywaniu i usprawnianiu umiejętności i przyswajaniu wiadomości
- metody słowne- rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka
- metody oglądowe- pokaz, wzór, przykład

Dany program przewiduje stosowanie zróżnicowanych form pracy dzieci:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa

Nie wolno zapominać o obowiązującej dla wieku przedszkolnego zasadzie nauki poprzez zabawę. Forma zabawowa powinna być obecna w zajęciach o charakterze twórczym i dlatego wskazane jest stosowanie niektórych form pracy z dziećmi:
- zabawy twórcze,
- malowanie muzyki,
- konkursy,
- wystawy,
- zajęcia w plenerze,
- wycieczki

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką, pobudza do działania i wyzwala ekspresję, dlatego też w programie ujęte zostały następujące techniki plastyczne:

Techniki rysunkowe
- rysowanie kredkami świecowymi
- rysowanie kredkami oprawionymi w drewno
-rysowanie węglem
-rysowanie mazakiem (flamastrem)

Malowanie pędzlem
W przedszkolu dziecko powinno zapoznać się z pędzlami o różnych wielkościach, rodzajach i umieć się nimi posługiwać. Ze względu na wiek i umiejętności dziecka najbardziej odpowiednie do malowania są duże arkusze papieru. Dziecko rysuje na nich szerokimi ruchami całej ręki. W trakcie malowania należy zwracać uwagę na prawidłowe trzymanie pędzla.

Drukowanie stemplem
Technika stemplowania - polega na odbijaniu stempli o różnych wzorach na papierze lub innym materiale. Technika ta daje możliwość wykonania szlaczków prostych, poprzez stosowanie jednego wzoru lub szlaczków złożonych z kilku występujących rytmicznie wzorów.
Metodę stemplowania można wykorzystać także podczas tworzenia złożonych kompozycji mozaikowych.
Do stemplowania można wykorzystać różne nietypowe przedmioty: gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki, obręcze po taśmach klejących, nakrętki, wieczka ciekawie wytłaczane.

Metoda paluszkowa jest rodzajem stemplowania palcami, polega na delikatnym zanurzeniu "poduszki" palca w farbie plakatowej, a następnie na przeniesieniu farby na papier. W zależności od siły nacisku, odbitki będą słabsze lub bardziej wyraziste. Podczas tworzenia pracy można wykorzystać kilka kolorów, pamiętając podczas zmiany farby o oczyszczeniu palca z farby wcześniej stosowanej.
Podobnie jak metoda paluszkowa, rodzajem stemplowania jest również odbijanie stóp i dłoni: na białych lub kolorowych kartkach papieru odbijamy stopy i dłonie. Następnie tworzymy z nich kompozycje, uzupełniając je przy pomocy pędzla farbami plakatowymi.

Frottage
Do wykonania prac techniką frotaż wykorzystujemy przedmioty o wyraźnej fakturze: tapety, papier ścierny o różnej grubości, monety, szyby w drzwiach o wypukłych wzorach, firanki, serwetki, grube tkaniny obiciowe. Można także wykorzystać materiał przyrodniczy: korę drzew, liście, kamienie.
Na wybranej powierzchni umieszczamy kartkę papieru i pocieramy ją ołówkiem, kredką woskową lub specjalnymi grafitami. Można tworzyć ciekawe kompozycje umieszczając
na podłożu kilka przedmiotów tworzących całość. Można także zastosować wcześniej przygotowany szablon (np. wycięty z brystolu kształt), który podkładamy pod kartkę, a następnie boczną krawędzią kredki kreślimy szerokie linie odbijając kształt szablonu.

Collage
Collage - technika plastyczna polegająca na tworzeniu kompozycji poprzez łączenie różnych materiałów, a następnie naklejanie ich na wybrane powierzchnie. Wybrane fragmenty można wypełnić np. farbą plakatową.

Origami
Z białych lub kolorowych kartek papieru wycinamy kółka różnej wielkości. Koła tworzą "bazę kół" z których zostaną wykonane prace. Kolejne etapy wykonania pracy:
• wybranie kółek o odpowiedniej wielkości,
• składanie kółek - w pierwszym etapie składamy koła na połowę (koła można składać w dowolny sposób - pojedynczo lub wielokrotnie, ilość złożonych kół w danej pracy jest dowolna),
• ułożenie kompozycji,
• przyklejanie kolejnych elementów kompozycji na kartkę,
• drobne elementy można dorysować mazakami, kredkami lub wyciąć z papieru kolorowego

Kulki z bibuły
Z karbowanej bibuły wycinamy paski o szerokości 1 centymetra. Odrywamy kawałki bibuły a następnie palcami formujemy z nich kulki które umieszczamy w przygotowanych wcześniej pojemnikach (w każdym pojemniku inny kolor). Przygotowany szablon pokrywamy klejem, następnie wypełniamy powierzchnię kulkami o odpowiednich kolorach.

Malowanie na chusteczkach higienicznych
Chusteczkę higieniczną rozkładamy na kartce. Delikatnie pokrywamy ją farbą przy pomocy dowolnego narzędzia malarskiego: wypełnionego balonika, wacika, gałganka, miękkiego pędzla. Należy uważać aby nie rozerwać chusteczki. Po wyschnięciu delikatnie odrywamy chusteczkę
od kartki i naklejamy ją na inną kartkę w dowolnym kolorze. Brzegi kartki zawijamy na szerokość jednego centymetra. W ten sposób powstanie ramka obrazka. Na tak przygotowanej chusteczce naklejamy dowolne, przygotowane wcześniej elementy z kolorowego papieru lub innego materiału.
Podczas malowania chusteczki, przenikająca przez nią farba pokrywa znajdującą się pod spodem kartkę. Tworzy na niej ciekawe wzory odbite przez chusteczkę - można ją wykorzystać jako tło do innej pracy plastycznej.

Malowanie na cukrze
Na tackę wysypujemy cukier najlepiej gruboziarnisty i rozprowadzamy go w taki sposób aby równomiernie pokrył całą powierzchnię. Z brystolu wycinamy szablon o określonym kształcie (n.p jabłko, gruszka, serce, parasol). Szablon smarujemy dokładnie klejem i posmarowaną stroną kładziemy na powierzchni cukru. Po wyschnięciu powierzchnię pokrywamy farbami plakatowymi.

Malowanie na gazie
Przygotowujemy arkusz brystolu. Pokrywamy go klejem. Na powierzchni kładziemy gazę higieniczną. Dokładnie ją dociskamy, starając się uzyskać jak najbardziej gładką powierzchnię. Następnie pokrywamy ją farbami plakatowymi, tworząc dowolną kompozycję. Po wyschnięciu oprawiamy w ramkę lub umieszczamy w antyramie.

Malowanie na mokrym, zmiętym papierze
Technika typu "mokre w mokrym". Arkusz białego papieru mocno gnieciemy i moczymy w wodzie. Następnie wyciągamy i rozkładamy na tekturze. Malujemy na nim dowolną kompozycję stosując akwarele. Po wyschnięciu pracę naklejamy na arkusz brystolu i umieszczamy w ramce. Prace można wykonać także na papierze jedynie zamoczonym w wodzie pomijając gniecenie.

Malowanie na podłożu z kaszy manny
Karton lub kartkę z brystolu pokrywamy równomiernie warstwą kleju. Ważne jest, aby warstwa pokrywała dokładnie całą powierzchnię.
Następnie posypujemy ją kaszą manną. Dociskamy delikatnie dłonią rozprowadzając ją po całej powierzchni. Nadmiar strząsamy.
Na tak przygotowanym podłożu malujemy farbami plakatowymi dowolne wzory.

Naklejanki
Kolorowe naklejki samoprzylepne naklejamy na określonym wzorze. Wzory powinny być proste, należy unikać zawijanych linii. Powstałe kompozycje można urozmaicić poprzez dorysowanie elementów kredkami.

Prace w wykorzystaniem drewnianych wiór z ołówków i kredek
Wykorzystamy cienkie, skrawane wióry, które powstają podczas ostrzenia drewnianych oprawek ołówków lub kredek. Z drewnianych wiórek tworzymy kompozycje na powierzchni kartki. Przyklejamy je stosując klej roślinny. Pracę można urozmaicić, dorysowując do kompozycji kredkami świecowymi lub pastelami dodatkowe elementy. Drewnianymi wiórkami możemy także pokrywać wycięte, pokryte klejem szablony o dowolnych kształtach.

Prace z użyciem płatków kosmetycznych
Białą kartkę pokrywamy farbą plakatową. Przygotowujemy płatki kosmetyczne. Smarujemy je z jednej strony klejem. Następnie na wyschniętej powierzchni kartki układamy z nich kompozycję. Mazakami dorysowujemy dowolne elementy.

Rysowanie na papierze ściernym
Na wyciętej powierzchni papieru ściernego drobnoziarnistego, rysujemy obrazek kredkami ołówkowymi lub suchymi pastelami.

Rysowanie nitką
Przygotowujemy nitki różnej grubości oraz farby w kilku kolorach. Wybraną nitkę zanurzamy
w farbie, unosimy ją nad kartką i energicznie puszczamy. Nitka przybiera dowolny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą kartką. Pracę przyciskamy ciężkim przedmiotem i powoli wyciągamy nitkę. Następnie rozdzielamy kartki. Działania można powtórzyć kilka razy, zanurzając nitki o różnej grubości w farbach o dowolnych kolorach.

Wydzieranki, wycinanki
Jedne z prostszych technik plastycznych, często stosowane w pracy z dziećmi. Są wspaniałą okazją do ćwiczeń sprawności palców i dłoni. Rozwijają wyobraźnię i zachęcają do twórczego działania. Istnieje wiele sposobów tworzenia. Podczas działań można stosować wiele różnorodnych materiałów, dzięki czemu efekty mogą być zaskakujące.
Wypełnianie powierzchni materiałem przyrodniczym
Przygotowujemy kartki brystolu z narysowanymi dowolnymi konturami lub gotowe szablony. Pokrywamy ich powierzchnię klejem, a następnie wypełniamy nasionami spożywczymi takimi jak: kasza jaglana, kasza gryczana, kasza jęczmienna (mazurska, wiejska, pęczak), kasza kukurydziana, czy płatki owsiane. Można także wykorzystać nasiona zbóż, słonecznika, pestki z dyni, siemie lniane, pieprz, ziele angielskie.

Malowanie słomką
Słomkę z jednej strony zatykamy modeliną. Maczając w farbie rozcieńczonej wodą pokrywamy obrazek punktami.

Dmuchanie plamy, czyli malowanie słomką
Dziecko rozlewa kilka kolorowych plam tuszu na kartkę. Następnie za pomocą słomki, dmucha na rozlany tusz, spiesząc się, aby nie wysechł.

Odciski dłoni
Wylej na talerz trochę farby. Umocz w farbie dłoń, potem przyciśnij do kartki.

Lepienie i formowanie z gliny lub masy solnej
Dziecko w przedszkolu powinno lepić formy z kawałków gliny lub masy solnej nie mniejszych od wielkości dużej pomarańczy. Dziecko intuicyjnie dobrze wyczuwa bryłę, zarówno gdy lepi i rzeźbi z całego kawałka jak i wtedy, gdy drobne części łączy w większą bryłę.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłową realizację programu jest dobór środków dydaktycznych. Niewątpliwie należą do nich:
- kredki świecowe, ołówkowe, pastele
- papier kolorowy, brystol, ksero
- klej biurowy, vikol
- farby plakatowe, akwarele
- flamastry
- brokat sypki
- rolki po papierze toaletowym
- serwetki papierowe
- piórka różnego gatunku i koloru
- butelki plastikowe
- stare gazety
- kule z waty
- pompony
- węgiel
- styropian
- materiał przyrodniczy (gałązki, patyczki, nasiona, muszle, kamyczki, liście, kwiaty suszone, szyszki)
- materiały różne (folia, skrawki materiału, bibuła, tworzywa sztuczne, włóczka, drut, guziki,
sznurek, nakrętki)

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program "Ekspresja twórcza" przyczynia się do rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Umożliwia zaspokajanie naturalnej ekspresji w dziedzinach działalności twórczej, poszerza skalę wzruszeń i przeżyć, rozwija wrażliwość artystyczną.

Program oparty jest na założeniu, że wysiłek podejmowany w ramach pracy przyniesie efekty, jeżeli treści, formy i metody pracy uwzględniać będą oczekiwania dzieci, będą dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań oraz możliwości.

Właściwą realizację programu wyznacza baza dydaktyczna przedszkola, którą powinno stanowić dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka.
Obejmuje ono:
- dobrze wyposażoną salę do zajęć plastycznych: narzędzia pracy, materiały do zajęć plastycznych
- bogaty zbiór literatury fachowej dla nauczyciela i literatury dziecięcej
- reprodukcje, albumy z różnych dziedzin sztuki.

W realizacji tego programu ważną rolę przypisuje się również nauczycielowi, który inspiruje i wzbudza aktywność plastyczną dziecka poprzez:
- zorganizowanie właściwego środowiska ( m.in. udostępnienie miejsca, materiałów i przyborów
do podejmowania i prezentowania twórczości plastycznej przez dzieci ),
- rozbudzanie wiary we własne siły,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i zdolności wykazywanych w tym kierunku,
- wyzwalanie radości i satysfakcji z efektów własnej pracy.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Celem diagnozy pedagogicznej jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji plastycznej.

Diagnozę programu stanowią:
- wspólne rozmowy
- dyskusje
- próby oceny pracy po zajęciach
- wystawa prac

Narzędziami sprawdzającymi badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi będą:
- obserwacje dzieci
- analiza wytworów dzieci
- skala postaw

Metodami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i wiadomości będą:
- konkursy
- wystawy
- rozmowy indywidualne
- quizy

Przy ocenianiu postaw będzie brane pod uwagę:
- poziom zadowolenia dziecka z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia
- zaangażowanie dziecka
- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne podejmowanie nowych zadań
- samodzielność w rozwiązywaniu problemów
- umiejętność pracy w grupie
- jego aktywność w realizacji działań

Doskonałą oceną są również opinie rodziców i innych nauczycieli.
Wyniki diagnozy pozwolą na określenie przydatności programu oraz dadzą wskazówki do ewentualnego uzupełnienia czy zmodyfikowania.

ZAPLANOWANE TREŚCI, ETAPY DZIAŁANIA,

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

W przyjętej koncepcji programu wydzielono etapy działania przewidziane na poszczególne miesiące. Realizowane one będą w ciągu 1 roku szkolnego. Dotyczą one edukacji plastycznej i dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Zakres treści do realizacji jest zróżnicowany według stopnia trudności, który rośnie wraz z przyswojeniem przez dzieci zamierzonych celów.

TEMATY DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU
„EKSPRESJA TWÓRCZA”

WRZESIEŃ:

1.”Kolorowe doniczki”- rzemiosło artystyczne
cele: - poznaje pojęcia: rzemiosło artystyczne, artysta, rzemieślnik
- potrafi wykonać kolorową doniczkę
- wykorzystuje środki plastyczne potrzebne do dekoracji
pomoce: plastikowe doniczki, plastelina, przedmioty codziennego użytku (guziki,cekiny)

2.”Teatralne kukiełki”- wykonanie kukiełki z łyżek drewnianych
cele: - kształtuje umiejętności łączenia różnorodnych materiałów
- budzi zainteresowania teatralne
pomoce: łyżki drewniane, skrawki tkanin, włóczka, nożyczki, klej, markery, folie samoprzylepne

3. ”Łowca snów”- talizman odganiający złe sny
cele: - swobodnie wypowiada się na temat koszmarów nocnych
- wyraża chęć posiadania takiego talizmanu
pomoce: karton, pióra, koraliki, nożyczki, sznurek, cyrkiel, klej, taśma

4.”Sekretna szkatułka”- wykonanie szkatułki z pudełka po margarynie
cele: - wykazuje zainteresowanie i zaciekawienie efektem końcowym pracy
- chętnie podejmuje się zadania
pomoce: pudełko po margarynie, waciki kosmetyczne, wstążka, ozdoby (cekiny), klej, taśma

5.”Koty węglem malowane”- malowanie węglem na podstawie reprodukcji obrazu Gwen Jonh „Kot”
cele: - poznaje twórczość znanej malarki
- podejmuje próby malowania węglem
pomoce: reprodukcja obrazu Gwen Jonh, węgiel, blok, lakier w sprayu

6.”Skarb pirata”- konstruowanie własnej mapy z drogą do odnalezienia ukrytego skarbu
cele: - potrafi stworzyć mapę ze zgromadzonego materiału plastycznego
- rozwija zdolności manualne
pomoce: kolorowe kartki A4, kredki, mazaki, bibuła, plastelina, cekiny, papierowe monety

7.”Kartoflandia”- ziemniaczane stworki
cele: - potrafi stworzyć ludzika z ziemniaka z wykorzystaniem różnych materiałów
- odkrywa przyjemność tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem
pomoce: ziemniaki, bibuła, ścinki materiałów, pinezki, guziki, koraliki, wykałaczki

8.”Wazonik”- malowanie na szkle
cele: - poznaje nową technikę- malowania na szkle
- sprawnie nanosi farbę na butelkę
- tworzy ciekawe wzory
pomoce: szklane butelki po napojach (jasne szkło), farby, pędzle, plastelina, drobne kamyczki

PAŹDZIERNIK:

1.”Zabawne warzywa”- wykonanie ludzików z warzyw
cele: - potrafi zrobić kukiełkę z warzyw
- łączy warzywa lub kawałki warzyw za pomocą wykałaczek
- uruchamia wyobraźnię
pomoce: warzywa, wykałaczki, kolorowe pinezki, plastelina, wycinanki

2.”Myszka”- pojemnik na kredki, ołówki
cele: - poznaje sposób wykorzystania niepotrzebnych puszek
- ostrożnie obchodzi się z materiałem (puszką po groszku)
pomoce: puszka po groszku, kukurydzy, filc, nożyczki, taśma dwustronna, rafia, klej

3.”Wąż do mierzenia wzrostu”- miarka wzrostu dla dzieci
cele: - doskonali sprawność rąk
- dekoruje miarkę według własnego pomysłu
pomoce: 3 kawałki grubego kartonu, kolorowy papier, taśma, nożyczki, klej, filc czerwony

4.”Zielona żabka”- origami z kółek
cele: - wykonuje krok po kroku polecenia nauczycielki
- prawidłowo zgina koła na pół i przykleja je w odpowiednim miejscu
pomoce: koła o różnej średnicy, klej, blok, flamastry

5„Domy”- malowanie farbami plakatowymi na podkładzie z kaszy manny
cele: - kształtuje poczucie estetyki
- pobudza kreatywność
- usprawnia motorykę
pomoce: farby plakatowe, kartony, kasza manna, klej, pędzel

6.”Balonowce”- ludki z kolorowych balonów
cele: - pomaga napełnić balon mąką
- modeluje postać dłońmi
pomoce: balon, mąka, lejek, foliopis, nożyczki, taśma, włóczka kolorowa

7.”Portret radosnych ludzi”- collage
cele: - wyszukuje w kolorowych gazetach twarzy ludzi radosnych
- wycina i przykleja twarze na karton
pomoce: kolorowe czasopisma, nożyczki, klej, brystol, kredki

8.”Papierowe węże”- wykonanie węża z rolek po papierze toaletowym
cele: - ozdabia rolki kolorowym papierem
- łączy rolki w jedną całość za pomocą sznurka
pomoce: rolki po papierze toaletowym, kolorowy papier, nożyczki, klej, sznurek

LISTOPAD:

1.”Kasztanowa rodzina”- łączenie kasztanów i innych materiałów przyrodniczych za pomocą plasteliny i wykałaczek
cele: - tworzy ciekawe postacie
- łączy ze sobą różne materiały przyrodnicze
pomoce: kasztany, plastelina, wykałaczki, materiał przyrodniczy

2.”Pani Jesień” – wykonanie postaci Pani Jesieni-praca zespołowa
cele: - tworzy kompozycje z liści, suszonych kwiatów i traw
- potrafi współdziałać w zespołach
pomoce: materiał przyrodniczy (liście, suszone kwiaty, trawa,),wycinanki, bibuła, farby, brystol

3.”Las jesienią”- kompozycja z tworzywa przyrodniczego
cele: - utrwala wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
- tworzy według własnego pomysłu
pomoce: zgromadzone liście, gałązki, szyszki, mech itp., plastelina, blok

4.”Z wizytą u jeża”- lepienie z masy solnej
cele: - potrafi uformować jeża
- poszerza doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne
pomoce: masa solna, ryż, podkładki, igły sosny, ziarna pieprzu, brązowa farba plakatowa

5.”Leśna rodzinka”- wydrapywanie form i kształtów w podłożu
cele: - kształtuje dokładność i cierpliwość w wykonaniu zadania
- wydrapuje postacie zwierząt z wykorzystaniem wykałaczek
pomoce: plansze z ilustracjami zwierząt leśnych, wykałaczki, farby plakatowe, blok

6.”Niedźwiadek”- wyklejanie sylwety kawałkami brązowej włóczki
cele: - doskonali sprawność palców
- dokleja guziki jako nos i oczy
pomoce: szablon niedźwiadka, włóczka brązowa, guziki, klej, plastelina

7.”Niewidzialny obrazek”- malowanie świecą
cele: - potrafi posłużyć się nowym narzędziem plastycznym
- pokrywa cały obrazek farbą akwarelową i cierpliwie czeka na efekt
pomoce: świece, farby akwarelowe, pędzel, blok

8.”Mój obraz”- rysowanie pastelami na papierze ściernym
cele: - zapoznaje się z nową techniką plastyczną rysowania na papierze ściernym
- rozwija pomysłowość i wyobraźnię podczas wykonywania pracy
pomoce: papier ścierny, pastele

GRUDZIEŃ:

1.”Zimowy krajobraz”- wyklejanie za pomocą sznurka
cele: - potrafi umiejętnie rozsmarować klej na całej powierzchni kartki
- tworzy dowolny motyw ze sznurka
pomoce: sznurek, klej, kolorowy blok

2.”Śnieżynka”- efekt śnieżnej kuli
cele: - wydziera małe skrawki folii aluminiowej
- wsypuje małe kawałki folii do słoika
- potrząsa słoikiem aby uzyskać pożądany efekt
pomoce: folia aluminiowa, słoik, nakrętki różnej wielkości, woda, cekiny,
figurka (np. z kinder niespodzianki), nożyczki, mocny klej

3.”Choinka przyjaźni”- odrysowanie dłoni dziecka i rodziców jako szablonu choinki
cele: - wzmacnia więzi rodzinne
- ozdabia choinkę według własnego pomysłu
pomoce: odrysowane dłonie dziecka i jego rodziców, nożyczki, kolorowy papier, blok,
plastelina, kredki, cekiny itp..

4.”Mikołaj”- wykonanie ozdoby wiszącej z figur geometrycznych
cele: - wycina elementy geometryczne z kolorowego papieru
- łączy poszczególne części ze sobą według wzoru
pomoce: kolorowy papier, nożyczki, klej, nici, igła, flamastry

5.”Łańcuch na choinkę”- wykonanie łańcucha ze słomek i bibuły
cele: - prawidłowo wykonuje polecenia nauczycielki
- nawleka na przemian słomkę i bibułę

6.”Torebka na prezenty”- zrobienie opakowania na prezent
cele: - tworzy wzór na torebce
- wykazuje chęć pomocy innym
pomoce: arkusz szarego papieru, sztywny karton, taśma dwustronna, kolorowy papier,
piórka, klej, nożyczki

7.”Ramka na zdjęcia”- wykonanie ramki z kartonu
cele: - potrafi utrzymać w tajemnicy przed rodzicami wykonywanie prezentu dla nich
- starannie wykonuje swoją pracę
pomoce: koszulka do segregatora, zdjęcie dziecka, papier kolorowy, karton sztywny, zszywacz,
klej, nożyczki, dziurkacz

8.”Święta Bożego Narodzenia”- malowanie na gazie
cele: - pokrywa klejem arkusz brystolu
- umiejętnie kładzie gazę higieniczną na brystol
- tworzy za pomocą farb plakatowych tematykę bożonarodzeniową
pomoce: brystol, gaza higieniczna, klej, farby plakatowe, pędzel

STYCZEŃ:

1.”Zimowe obrazki”- symetryczne bazgranie mazakami wg metody P.Dennisona
cele: - tworzy pod wpływem różnorodnych bodźców-muzyki
- koordynuje pracę obydwu półkul mózgowych
pomoce: utwór Majki Jeżowskiej „Zimowe obrazki”, blok, mazaki, farby akwarelowe,
sól, gąbki, farby plakatowe, gaza

2.”Bałwankowe przedszkole”- stemplowanie korkiem lub okrągłą gąbką
cele: - podejmuje próby posługiwania się nowym materiałem
- wyrabia umiejętność rozplanowania pracy na całej powierzchni kartki
pomoce: kolorowy blok, korek, gąbka, biała farba plakatowa

3.”Zima”- malowanie pastą do zębów
cele: - tworzy krajobraz zimowy
- wykonuje pracę zgodnie z poleceniami
pomoce: niebieskie kartki, pasta do zębów, pędzelki

4.”Ślady mrozu”- wysypywanka mąką na zasuszonych liściach jesiennych
cele: - ostrożnie smaruje brzegi liści klejem i posypuje je mąką
- zdmuchuje nadmiar mąki z liści
pomoce: mąka, zasuszone jesienne liście, klej

5.”Bałwanek”- lepienie z gliny z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
cele: - sprawnie manipuluje gliną
- podejmuje próby toczenia kulek i łączenia ich z innym materiałem
pomoce: glina, podkładki, materiał przyrodniczy

6.”Maska karnawałowa”- ozdabianie szablonu maski poprzez przyklejanie gotowych elementów
cele: - rozwija zdolności manualne
- umieszcza gotowe elementy na masce
pomoce: szablon maski, klej, zszywacz, taśma, pióra (perliczki, marabuta), guziki, cekiny, bibuła

7.”Mój wymarzony pojazd”- wykonanie pojazdu z pudełek
cele: - rozbudza inwencję w czasie tworzenia wymarzonego pojazdu
- starannie nakleja elementy na pudełko
pomoce: pudełka, kolorowy papier, nożyczki, klej, plastelina, koraliki, makaron

8.”Kalendarz dla babci i dziadka”- wykonanie czterech ilustracji pór roku
cele: - koloruje ilustracje czterech pór roku
- pamięta o doborze odpowiednich kolorów kredek
- dba o estetykę wykonania pracy
pomoce: ilustracje pór roku, kolorowe kredki

LUTY:

1.”Mój bałwanek”- naklejanie płatków kosmetycznych na kartkę
cele: - tworzy bałwanka z płatków kosmetycznych
- dorysowuje miotłę
- dokleja ręce (patyki), oczy, nos i guziki
pomoce: kartki niebieskie z bloku technicznego, klej, płatki kosmetyczne, patyczki, kredki

2.”Zimowe drzewa nocą”- odciski dłoni
cele: - podejmuje próby wypowiadania się w różnych technikach plastycznych
- odciska swoją dłoń na papierze
pomoce: czarne kartki z bloku, biała farba plakatowa, pędzelek

3.”Czapeczka dla pajaca”- zrobienie i ozdobienie czapki confetti i kolorową bibułą
cele: - umiejętnie dozuje ilość kleju
- ozdabia czapkę dla pajaca
pomoce: czapka z papieru, confetti, bibuła, kolorowy papier, cekiny, klej

4.”Walentynkowe serduszko”- wyklejanie sylwety serca ryżem
cele: - potrafi posługiwać się nożyczkami
- kształtuje umiejętność tworzenia nową techniką
pomoce: serce z bloku technicznego, ryż, klej, czerwona farba plakatowa, pędzel, brokat

5.”Zamek”- wykonanie z całą grupą zamku z pudła (np. po telewizorze)
cele: - współpracuje z całą grupą
- służy pomocą innym
pomoce: duże pudło kartonowe, farby plakatowe, wycinanki, klej, nożyczki, nóż

6.”Dekoracja pokoju”- wykonanie wiszącej ozdoby z talerzyków papierowych
cele: - samodzielnie podejmuje decyzję związaną z wyglądem dekoracji
- przyozdabia talerzyk
pomoce: papierowe talerzyki, nożyczki, dziurkacz, sznurek, kolorowy papier, taśma dwustronna,
różne materiały (confetti, wstążeczki, włóczka, brokat)

7.”Koty”- zrobienie kota z rolki po papierze toaletowym
cele: - okleja rolkę kolorowym papierem
- wycina i dokleja w odpowiednim miejscu łapki, ogonek i na końcu główkę kota
pomoce: rolki po papierze toaletowym, kolorowy papier, klej, nożyczki

8.”Tancerze z baloników”- stworzenie postaci na nadmuchanym balonie
cele: - aktywnie uczestniczy w zajęciach
- dzieli się spostrzeżeniami
pomoce: balony, samoprzylepny kolorowy papier, bibuła, taśma, kolorowa wstążka

MARZEC:

1.”Przebiśnieg”- origami płaskie z kół
cele: - rozwija sprawność manualną
- potrafi wykonać kwiat metodą origami
pomoce: blok kolorowy, nożyczki, cyrkiel, klej

2.”Pani Wiosna”- collage
cele: - umiejętnie dobiera obrazki do tematu
- ćwiczy dokładność w wycinaniu i zestawianiu kształtów
pomoce: kolorowe czasopisma, ilustracje kwiatów, owadów, klej, nożyczki, kredki

3.”Wiosenna łąka”- kleksografia- dmuchanie na plamy za pomocą słomki
cele: - rozwija pojemność płuc
- prawidłowo dmucha na kleksy z tuszu tworząc ciekawą kompozycję
pomoce: kolorowy tusz, słomki, blok, obrazki motylków, biedronek, kwiatów, klej

4.”Biedronki”- malowanie kamieni farbami plakatowymi
cele: - pokrywa starannie kamień farbą plakatową
- zachowuje symetrię kropek
pomoce: kamienie (najlepiej rzeczne), farby plakatowe, pędzelek

5.”Motyle- frotaż
cele: - naciska odpowiednio kredkę na podkładzie z chropowatej faktury
- z zainteresowaniem obserwuje ukazujący się wzór
pomoce: szablony motyli na chropowatej fakturze, białe kartki, kredki

6. „Pióropusz indiański”- wykonanie nakrycia na głowę
cele: - pobudza wyobraźnię
- potrafi wyciąć elementy pióropusza
pomoce: kolorowe kartki z bloku technicznego, nożyczki, klej, ołówek, sznurek, zszywacz
lub taśma, piórka, kawałek drutu lub nitki

7.”Telefon komórkowy”- wykonanie zabawki z tektury
cele: - wykonuje polecenia krok po kroku
- ozdabia telefon według własnego pomysłu
pomoce: tektura, kolorowa taśma izolacyjna, gotowe elementy do przyklejenia (klawisze),
sznurek kolorowy, dziurkacz

8.”Tęcza”- uzyskanie kolorowego ryżu i naklejenie go na podłoże
cele: - eksperymentuje z materiałem
- pamięta o kolejności przyklejenia kolorów na tęczy
pomoce: ryż, kolorowa bibuła, woda, szklanki, ściereczki, klej, blok

KWIECIEŃ:

1.”Wierzbowe pisanki”- wykonanie pisanek z witek wierzbowych
cele: - słucha uważnie poleceń
- podejmuje próbę wykonania pisanki samodzielnie
pomoce: witki wierzbowe, kolorowa włóczka, koraliki, papier, nożyczki, flamastry, klej

2.”Bazie”- malowanie wazonu z baziami na wzór modelu postawionego na stoliku
przez nauczycielkę
cele: - odwzorowuje model przestrzenny na kartce papieru
- skupia uwagę
pomoce: wazon z baziami, kredki, blok

3.”Baranek, kurczaczek”- wykonanie pracy z wykorzystaniem pomponów
cele: - poznaje nową technikę
- łączy ze sobą dane elementy
pomoce: kolorowe pompony, oczy, klej, papier kolorowy, nożyczki

4.”Wielkanocny mazurek”- plastelinowe ciasto
cele: - wypełnia dno tacki plasteliną
- ozdabia mazurek według pomysłu
pomoce: tacka steropianowa lub tekturowa, plastelina

5.”Kubeczek, miseczka”- mozaika skorupkowa
cele: - wykleja mozaikę ze skorupek
- chętnie dzieli się spostrzeżeniami

6.”Wiatraki”- origami przestrzenne z kwadratu
cele: - doskonali umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych (kwadratów),
ich właściwości i sposobów składania, np. wzdłuż przekątnej
- rozwijanie sprawności manualnej i precyzji
pomoce: blok kolorowy, nożyczki, taśma, pinezki, patyki

7.”Paw”- malowanie paluszkami
cele: - kształtuje umiejętność malowania palcami jako środkiem plastycznym
- rozwija wyobraźnię twórczą
pomoce: arkusz papieru, tekturka, ołówek, nożyczki, farby plakatowe

8.”Piegowate zwierzątka”- puentylizm lub pointylizm (technika kropek)
cele: - maluje za pomocą patyczków kosmetycznych
- wypełnia kontury obrazka
pomoce: gotowe obrazki zwierząt, patyczki kosmetyczne, farby plakatowe

MAJ:

1.”Majowe kwiaty”- wykręcanka z bibuły
cele: - skręca bibułę i formuje z niej rurki
- tworzy kompozycję z kwiatów
pomoce: bibuła kolorowa, blok, klej

2.”Pierścionek dla mamy”- praca z filcu
cele: - nakleja na siebie dwie różnego koloru warstwy filcu
- cieszy się z efektów swojej pracy
pomoce: kolorowy filc, klej introligatorski (np. Magic), gumka kolorowa

3.”Myszka, rybka”- praca przestrzenna z makaronu
cele: - wyzwala emocje podczas wspólnego tworzenia
- wykorzystuje cały dostępny materiał plastyczny
pomoce: makaron o różnym kształcie i wielkości, klej, farby (plakatowe, akwarele)

4.”Domek Baby Jagi”- wykorzystanie odpadów
cele: - utrwala treść bajki pt. „Jaś i Małgosia”
- szczegółowo opisuje wygląd domku Baby Jagi
- wykorzystuje różne materiały
pomoce: tekst bajki pt.”Jaś i Małgosia”, odpady (tektura, pudła, patyki po lodach), farby, pędzle, suszone trawy, nitka, klej, obrazki cukierków, pierników itp.

5.”Miś”- wykonanie pracy z pasków papieru
cele: - wycina paski z kolorowego papieru
- formuje z paska koło i skleja je
pomoce: kolorowy blok techniczny, klej, nożyczki, nitka

6.”Ulubiony owoc”- monotypia
cele: - samodzielnie maluje owoc na fakturze grubą warstwą farby plakatowej
- przykłada kartkę na wierzch i umiejętnie przeciąga po niej dłonią
- wykonuje odbitkę
pomoce: szablony owoców, kartki papieru, farby plakatowe, pędzelek

7. „Mój portret”- obrazek z nasion i ziaren
cele: - umiejętnie używa klej podczas wykonywania pracy
- układa ziarna na wzór portretu
pomoce: blok techniczny, różnorodne nasiona i ziarna (fasola, słonecznik, dynia, groch, itp.)

8.”Egzotyczne ptaki”- forma przestrzenna z piór
cele: - umiejętnie tworzy formę przestrzenną
- dba o estetykę
pomoce: szablony ptaków, pióra (perliczki, marabuta, pawia), taśma, klej, nitka

CZERWIEC:

1.”Kolorowy lizak”- smakołyk z plasteliny
cele: - ugniata plastelinę
- tworzy wałeczki z plasteliny
pomoce: plastelina kolorowa, karton, drewniany patyczek, taśma

2.”Ciasteczka”- praca z masy solnej
cele: - rozwija precyzję prostych ruchów dłoni i palców
- odczuwa radość z manipulowania
pomoce: masa solna, foremki do ciasteczek, farby, pędzelek

3.”Kolorowa piaskowa butelka”- malowanie piasku i tworzenie kompozycji w butelce
cele: - eksperymentuje z nowym tworzywem plastycznym
- tworzy ozdobę na półkę
pomoce: piasek, farby, pędzelek, woda i szklanki lub inne pojemniczki, butelka przezroczysta

4. ”Lornetka dla taty”- zrobienie lornetki z rolek i nakrętek
cele: - potrafi skleić ze sobą dwie rolki po papierze toaletowym
- ozdabia lornetkę według własnego pomysłu

5.”Rybka”- modelowanie z folii aluminiowej
cele: - ugniata palcami kawałki folii aluminiowej
- formuje kształt rybki
- maluje foliopisami
pomoce: folia aluminiowa, foliopisy, taśma, nożyczki

6.”Wakacyjny pociąg”- collage
cele: - potrafi posługiwać się nożyczkami
- doskonali sprawność manualną
pomoce: kartki z bloku (białe i kolorowe), nożyczki, klej, obrazki z czasopism kolorowych (dzieci, piłki, zabawki i inne rzeczy, które można zabrać na wakacje)

7.”Akwarium z egzotycznymi rybkami”- stworzenie akwarium z rybkami (praca zespołowa)
cele: - łączy różne techniki plastyczne
- wypełnia całą powierzchnię różnym materiałem
pomoce: papier, bibuła, różny materiał (koraliki, cekiny, ziarenka, włóczka), plastelina, sylwety rybek, klej

8.”Kolory lata”- stemplowanie gąbką
cele: - odbija kształt letnich kwiatów za pomocą gąbki umoczonej w farbie plakatowej
- pozostawia porządek na stoliku
pomoce: gąbki, farby plakatowe, blok

BIBLIOGRAFIA:

1. Cybulska – Piskorek, Jadwiga „ Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym”, WSiP, Warszawa 1976r.

2. Dudzińska, Irena „Wychowanie i nauczanie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1983r.
3. Gloton R., Clero C. „Twórcza aktywność dziecka”, WSiP, Warszawa 1985r.

4. Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię” Impuls, Kraków 2007r.
5. Kwaśniewska M., Żaba-Żabińska W. „Nasze przedszkole-program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” MAC Edukacja
6. Popek S. „Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży”, Warszawa,
WSiP 1985r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.