X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35956
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
na NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście
Nauczyciel historii i informatyki: MAŁGORZATA ANNA FILIP

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Staż pracy w szkole: 9 lat /na dzień 01.09.2014r./

Stopień awansu zawodowego: NAUCZYCIEL MIANOWANY

Kwalifikacje: • Studia magisterskie – kierunek historia
• Studia podyplomowe – kierunek informatyka
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z PROJEKTEM PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
• 01.09.2014r.
TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:

Dyrektor szkoły: ANNA TARASZKIEWICZ

CELE:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
• Podniesienie efektywności działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
(Tabela)

1 Poznać procedurę awansu
zawodowego i przygotować plan rozwoju zawodowego Wstępna analiza własnych umiejętności: zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły; sierpień/wrzesień 2014 Sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
Wrzesień 2014 Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Wrzesień 2014
Wniosek do dyrektora o rozpoczęcie stażu

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2014
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym
Cały okres stażu
Teczka
Awans zawodowy
Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu
Wrzesień 2014
Okres stażu Wydruki z Internetu (MEN, ISAP)
Założenie teczki „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”
Wrzesień 2014
Teczka stażu zawodowego
2

3 Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Teczka Awans zawodowy
Praca nad spełnianiem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
Cały okres stażu
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2017
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
Opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Czerwiec 2017
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

5 Działania promujące szkołę.
Organizowanie różnorodnych imprez szkolnych /zgodnie z ustalonym harmonogramem/

Organizowanie imprez patriotycznych
(apel z okazji rocznic odzyskania niepodległości, uchwalenia konstytucji 3 Maja, Święto Żołnierzy Niezłomnych, Dzień Patrona) Cały okres stażu sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły
Systematyczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły
Cały okres stażu
Strona internetowa szkoły
Współpraca z lokalnymi mediami
/ telewizja lokalna, firma „Tonetic”/ Cały okres stażu Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły.
Współpraca z władzami lokalnymi miasta
Cały okres stażu
Notatki, zaproszenia

6 Udział w konkursach przedmiotowych
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych Potwierdzenia, sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły
Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów historycznych
Cały okres stażu sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły
Zorganizowanie oraz prowadzenie szkolnego kółka historycznego
Rok szkolny 2014/2015
sprawozdanie, udział w konkursach historycznych
7 Organizacja i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych
Udział w organizacji imprez szkolnych (zgodnie z ustalonym harmonogramem), uczestnictwo w imprezach szkolnych
Cały okres stażu sprawozdania, informacja na stronie internetowej szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1 Doskonalić własny warsztat pracy i metody pracy pedagogicznej
Współtworzenie dokumentacji szkoły: statut, plan wychowawczy, program profilaktyki, WSO, regulaminy, kalendarz imprez, plany ewaluacji

Cały okres stażu

Notatki własne, sprawozdania, zaświadczenia od dyrektora
Korekty i dostosowania w PZO Cały okres stażu,
wrzesień każdego roku PZO

Konstruowanie planu pracy zespołu
przedmiotowego (szczególna integracja treści humanistycznych z języka polskiego i historii ze względu na zbieżność treści)
Cały okres stażu,
wrzesień każdego roku
Plan pracy, sprawozdania
Prowadzenie zajęć wyrównawczych wynikających z siatki godzin
Cały okres stażu
Plan pracy, wpisy do dziennika

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych pt. „Spójrz inaczej na agresję” - wynikających z siatki godzin /w ramach art. 42 KN/
Rok szkolny 2014/2015 Plan pracy, wpisy do dziennika
Uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego –według potrzeb szkoły
Cały okres stażu
Zaświadczenia
2 Opracowywać narzędzia badawcze do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej
Konstruowanie testów historycznych i informatycznych dla klas IV-VI
Cały okres stażu
Druki testów
Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
Cały okres stażu
Druki ankiet
3 Brać czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE
Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły
Zgodnie z przydziałem czynności Zaświadczenie dyrektora
4 Pedagogizować rodziców podczas konsultacji i zebrań (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień)
Pogadanka, prezentacja multimedialna, zorganizowanie spotkania z psychologiem
Zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami
Sprawozdanie ze spotkania z rodzicami
5 Działać w każdy inny sposób na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły

Diagnozy wstępne, badania wyników nauczania, diagnozy końcowe
Zgodnie z harmonogramem Zestawienie statystyczne, sprawozdania, opracowanie wniosków do dalszej pracy

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Wykorzystywać umiejętność stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np.
planów, sprawozdań, zestawień
Cały okres stażu
Przykładowe: plan, sprawozdania, zestawienia
Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole
(testy, karty pracy, prezentacje multimedialne)
Cały okres stażu testy, karty pracy, prezentacje multimedialne
Wykorzystanie komputera do przygotowania
wystroju klasy, dekoracji na uroczystości szkolne, zaproszeń na uroczystości szkolne
Cały okres stażu
zdjęcia
Wykorzystanie programów edukacyjnych,
encyklopedii multimedialnych, prezentacji multimedialnych i Internetu na lekcji

Cały okres stażu Zapisy w dzienniku

WYKORZYSTANIE INTERNETU W CELACH INFORMACYJNYCH poprzez systematyczne administrowanie szkolnej strony internetowej
Cały okres stażu Strona http://www.sp3.dobremiasto.org
Wykorzystanie komputera do dokumentowania
zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego (notatki, sprawozdania, archiwizowanie zdjęć)
Cały okres stażu Dokumentacja stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1 Dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły
Obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, służenie radą
Według harmonogramu Scenariusze lekcji koleżeńskich, karty obserwacji lekcji
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych (w miarę możliwości prezentowanie warsztatu pracy)
3 lekcje w ciągu stażu Scenariusze lekcji
Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
Cały okres stażu
Księga protokołów
2 Aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu nauczycieli klas IV-VI Praca na rzecz zespołu nauczycieli klas IV-VI (plany, działania, sprawozdania) – wymiana doświadczeń z nauczycielami
Cały okres stażu
Plany pracy zespołu, sprawozdania z pracy
3 Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć Publikowanie scenariuszy zajęć oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu
Publikacje, informacje na portalach edukacyjnych np. http://www.profesor.pl/,
http://www.eduseek.pl/
4 Prowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji na
forum Rady Pedagogicznej/zgodnie z tematem uzgodnionym wcześniej radą pedagogiczną/
Dwa razy w ciągu stażu
Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznych, publikacje na portalach edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1 Opracować i wdrożyć program kółka historycznego Opracowanie i wdrożenie programu kółka historycznego
Cały okres stażu
Program kółka z zatwierdzeniem dyrektora szkoły, dziennik kółka, sprawozdanie

Ewaluacja działań pracy kółka historycznego
Cały okres stażu wyniki ewaluacji
2

3 Pracować efektywnie z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z PPPP Opracowanie (pod kierunkiem pedagoga) kart-zestawień zakresu dostosowań dla poszczególnych uczniów z trudnościami w uczeniu się Na początku każdego roku szkolnego
Zestawienie proponowanych dostosowań (stanowiące załącznik do dziennika lekcyjnego)

Opracowanie programu pracy i wprowadzenie go w życie podczas zajęć wyrównawczych z uczniami mającymi trudności z przyswojeniem materiału

Na bieżąco
Dziennik zajęć wyrównawczych (cele zajęć, sprawozdanie)
Przygotować scenariusz spotkań dla rodziców w ramach pedagogizacji
Spotkanie, prelekcja, prezentacja multimedialna na temat w zależności od potrzeby, np. „Niebezpieczeństwa w sieci” 2 razy w ciągu stażu Scenariusze spotkań, prezentacje multimedialne, sprawozdanie z spotkań rodziców

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1
2
3
Podejmować działania mające na celu promowanie szkoły w środowisku Angażowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych (wewnątrzszkolnych i zewnętrznych)
Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania, zaświadczenie dyrektora szkoły
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych
Cały okres stażu
Potwierdzenia nauczycieli
Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole (występy odbywające się poza szkołą np. w świetlicy wiejskiej)
Według harmonogramu imprez na dany rok szkolny
przez cały okres stażu
Scenariusze, kronika szkolna, strona internetowa, dokumentacja fotograficzna

Organizować różne formy obcowania dzieci z przyrodą, historią i kulturą

Wycieczki, rajdy, wyjazdy do kina i muzeum
Cały okres stażu
Karty wycieczek
Organizować i brać udział w uroczystościach gminnych i wiejskich Opieka nad delegacją ze szkoły na różnego rodzaju uroczystościach Zgodnie z potrzebami szkoły i przydziałem czynności
Kronika szkolna, dokumentacja fotograficzna, strona internetowa

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1 Współpracować z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym Współpraca z policją (prelekcje, pogadanki)
Cały okres stażu Notatka w dzienniku lekcyjnym
Współpraca z pielęgniarką środowiskową (higiena pracy, ciała i jamy ustnej)
Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora
Współpraca z PPPP w Dobrym Mieście (opinie, pogadanki, szkolenia
Cały okres stażu Opis współpracy (notatka)
Współpraca z Gminną Biblioteką w Dobrym Mieście - filia w Orzechowie
Cały okres stażu Opis współpracy (notatka)
Współpraca z Samorządem Uczniowskim Szkoły Filialnej w Orzechowie (współorganizowanie akcji sprzątanie świata, uroczystości szkolne, inne przedsięwzięcia)
Cały okres stażu Opis współpracy (notatka)
Współpraca z Radą Rodziców (w razie potrzeb)
Cały okres stażu
Opis współpracy (notatka)
2 Realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela-wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom
Imprezy klasowe (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, mikołajki, andrzejki, wigilia klasowa)
Zdjęcia, karty wycieczek, informacja na stronie internetowej
Wycieczki (krajoznawcze, przedmiotowe, na imprezy kulturalne, lekcje muzealne i inne)
Cały okres stażu Zdjęcia, karty wycieczek, informacja na stronie internetowej
Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków (kontakty z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, rodzicami, MOPS Dobre Miasto)
Cały okres stażu Zdjęcia, karty wycieczek, informacja na stronie internetowej
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych - informacja zwrotna do uczących na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów uczniów
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora/kierownika

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1 Rozpoznawać i rozwiązywać pojawiające się w szkole problemy edukacyjne i wychowawcze
Współpraca z rodzicami i nauczycielami uczącymi (zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne)
Cały okres stażu, stosownie do potrzeb uczniów
Ankiety, dokumentacja szkolna, zapis wniosków
Pomoc koleżeńska
Wywiad środowiskowy
Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów
Ustalenie metod pracy i form pomocy
Analiza efektów podjętych działań

Dobre Miasto, 01.09.2014r.
Małgorzata Filip

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.