X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35915
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Izabela Malinowska
nauczycielka języka angielskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

MOTTO:
"Kto się przestaje rozwijać, umiera."

Antoine de SaintExupery

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
-Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły. - Autorefleksja.
- Podsumowanie dotychczasowego poziomu posiadanych umiejętności i osiągnięć zawodowych.
-Analiza aktualnych przepisów
prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego
(korzystanie z internetowego źródła).
- Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów w zakresie prawa oświatowego.
- Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu.
-Przedłożenie dyrekcji szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.
-Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
- Zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły.
- Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”.
- Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji.
- Teczka.
- Sprawozdania co 3 miesiące w danym roku szkolnym
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
- Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
-Przygotowanie dokumentu-sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
- Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi placówki.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:
§8 ust. 2, pkt. 1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły.

1.Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej.
- Analiza podstawowej dokumentacji szkolnej, w tym m.in.: Statutu Szkoły, WO, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły, Plan Pracy Szkoły.
- Aktywny udział w pisaniu Statutu Szkoły zgodnego z przepisami prawa oświatowego.
2.Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
-Aktywny udział we wdrażaniu WO.
- Opracowanie wymagań z języka angielskiego oraz rozkładów materiału wraz z kryteriami oceniania.
- Plan pracy zespołu przedmiotowego.
3.Opracowanie diagnoz wstępnych, końcowych i badań bieżących.
-Przygotowanie testów.
- Analiza wyników.
4.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje.
- Udział w różnych formach dokształcania (m.in. konferencje organizowane przez wydawnictwa Pearson, Macmillan, Oxford, Express Publishing, kursy itp.), adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. .
5.Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności.
- Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej.
- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych.
- Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych.
6.Doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.
7.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów.
- Organizowanie lekcji/ spotkań z dziećmi potrzebującymi wsparcia (w ramach PPP), jak również rozwijającymi swoje zainteresowania.
8.Opieka nad pracownią językową.
- Doposażanie w plakaty, słowniki, literaturę językową, sprzęt RTV.
- Dbałość o sprzęt, wystrój i estetykę utworzonej sali.

§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Umiejętne stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w swojej pracy. -Korzystanie z komputera w celu opracowania planu awansu zawodowego, sprawozdania, szkolnej dokumentacji, np. planów dydaktycznych, raportu z diagnoz wstępnych, końcowych, badań bieżących. - Plan awansu zawodowego, sprawozdania, scenariusze imprez, testy.
- Używanie narzędzia do opracowania pomocy dydaktycznych, np. pisemnych prac kontrolnych, kartkówek, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy szkolnych imprez.
- Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej na zajęciach.
- Stosowanie elementów kodowania i programowania na zajęciach.
- Korzystanie z tablicy interaktywnej.
- Korzystanie z dziennika elektronicznego Librus. -
-Publikowanie prac w Internecie źródłem wymiany pomysłów w celu zorganizowania ciekawych i satysfakcjonujących zajęć.
- Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy ( gazetki szkolne, klasowe)
- Wykorzystanie Internetu w celach dydaktyczno-informacyjnych poprzez umieszczanie na szkolnej stronie internetowej/ w gazetce szkolnej zadań, krzyżówek, rebusów, informacji o uroczystościach.
- Zapoznanie się artykułami, scenariuszami innych nauczycieli- przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie.
-Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego.
-Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej/ nauczycielami informatyki.
-Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na wybranej stronie internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Współpraca z nauczycielami anglistami oraz nauczycielami innych przedmiotów.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
- Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
- Organizowanie spotkań w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
- Wspólne przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów języka angielskiego.
- Przygotowanie referatów szkoleniowych o tematyce metodycznej i wychowawczej dla grona pedagogicznego/ zespołu przedmiotowego.
2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem stażystą, kontraktowym.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla chętnych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z języka angielskiego.
- Realizacja programu na zajęciach statutowych.
2.Opracowanie planu pracy wychowawcy klasy.
- Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy. wychowawcy.
3. Współpraca z rodzicami.
- Zamieszczanie artykułów na szkolnej stronie internetowej w ramach pedagogizacji.
4. Dostosowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- Przygotowanie dostosowań wymagań dla uczniów z opinią, orzeczeniem oraz dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno - pedagogiczną swoich wychowanków.
- Dokumentacja związana z organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów - Angażowanie uczniów do udziału w konkursach z zakresu języka angielskiego.
- Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.
-Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole, poza szkołą.
- Przygotowanie przedstawienia dotyczącego profilaktyki z rodzicami/uczniami w języku angielskim.

2.Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
- Współpraca z opiekunem SU.
- Współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych.
-Pomoc uczniom uczestniczącym w szkolnych przedsięwzięciach. - Pełnienie funkcji opiekuna w czasie dyskotek szkolnych.

3.Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
-Przygotowanie stosownych dokumentów.
-Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego.
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego.

4.Współorganizacja i przeprowadzenie Tygodnia Języków Obcych
- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego w ramach Tygodnia Języków Obcych (opracowanie pytań i zadań, przygotowanie, pozyskanie nagród, przygotowanie dyplomów).

5.Pełnienie roli wychowawcy klasy.
- Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
- Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru i innych ciekawych miejsc.
- Działania na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki).
- Zorganizowanie akcji „Pociąg do książki- książka do pociągu”. Zebranie używanych książek, ich sprzedaż i zakup karmy dla zwierząt.
- Współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną .
- Rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
- Rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Nawiązanie współpracy z wydawnictwami Pearson, Macmillan, Express Publishing i Oxford.
-Pozyskanie darmowych nagród dla uczniów w ramach szkolnych konkursów.
2.Aktywny udział w wolontariacie szkolnym.
-Realizacja zadań z planu działań wolontariatu.
- Imprezy, spotkania, akcje.
3.Współpraca z pedagogiem, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Stargardzie,
- Organizowanie spotkań uczniów z pedagogiem szkolnym.
-Pomoc rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

4. Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów. - Konsultacje z pielęgniarką.
- Pozyskiwanie materiałów w zakresie profilaktyki zdrowotnej na lekcje wychowawcze.

5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami stowarzyszenia „Uwierzyć w siebie”, współpraca z Caritas, Domem Pomocy Społecznej w Dolicach w ramach wolontariatu.
- Współpraca z policją, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny – podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa.
- Współpraca z Profilaktyką Dolice e celu udziału w akcjach profilaktycznych.

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów.
- Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie.
-Współpraca ze szkolnym pedagogiem.
- Udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce.

2. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych- opis i analiza dwóch przypadków
-Współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym.
- Zdiagnozowanie jednego przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi i jednego z problemami wychowawczymi.
- Ustalenie metod pracy.
- Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów.
-Załączenie dokumentów potwierdzających współpracę oraz realizację własnych działań.
-Studium dwóch przypadków.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała: mgr Izabela Malinowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.