X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35920
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program wspomagania rozwoju dziecka

Imię i nazwisko: ..........................
Grupa: 6-latki
Rok szkolny: 2017/2018

Opis dziecka
Dziewczynka lat 6. Od roku szkolnego 2016/2017 jest objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych ze względu na dyslalię wielorako złożoną w postaci mowy bezdźwięcznej oraz nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego, rotacyzmu właściwego. Dodatkowo dziewczynka nieprawidłowo używa przyimków i zaimków oraz nieprawidłowo odmienia rzeczowniki, przymiotniki. W wyniku przeprowadzenia wstępnej diagnozy gotowości szkolnej we wrześniu i październiku 2017 roku, dziewczynka uzyskała poziom niski. W połowie października matka dziewczynki dostarczyła do przedszkola opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która zaleca objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych oraz udzielanie pomocy w formie bieżącej pracy z dzieckiem.

Zalecenia z poradni dla nauczycieli:
• objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych:
- ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego;
- ćwiczenia prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek;
- ćwiczenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej;
• doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
• kształtowanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• chwalenie dziecka za sukcesy i osiągnięcia celem poprawy motywacji do pracy,
• poszerzanie zasobu słownictwa i wiadomości ogólnych,
• wspieranie globalnego rozwoju dziecka

Mocne strony dziecka:
- przedstawia się imieniem
- podaje nazwy kolorów podstawowych,
- podaje nazwy figur geometrycznych,
- porusza się samodzielnie,
- sposób trzymania kredki prawidłowy,
- prawidłowo dzieli wyrazy na sylaby
- mowa czynna i bierna rozwinięta,
- tor oddechowy prawidłowy
- rozumienie i odbiór komunikatów przeciętna
- zdania proste
- uwzględnia kolejność wydarzeń i związki przyczynowo-skutkowe
- stosuje się do zasad i norm,
- nie jest konfliktowa i agresywna,
- jest pogodna i życzliwa,
- nawiązuje kontakty z dziećmi,
- jest samodzielna w zakresie czynności samoobsługowych
- prawidłowo porównuje wielkości zbiorów,
- rozpoznaje podstawowe figury geometryczne

Słabe strony dziecka:
- rozwój poznawczy poniżej przeciętnej,
- nieprawidłowo podaje swój wiek,
- nie zawsze rozumie kierowane do niej polecenia,
- czasem udziela odpowiedzi nieadekwatnej do pytania
- obniżona sprawność manualna i grafomotoryczna ręki,
- zaburzona orientacja w relacjach przestrzennych,
- zaburzone rozróżnianie prawej i lewej strony
- trudności utrzymaniem równowagi przy przechodzeniu po ławeczce,
- obniżona sprawność ruchowa
- obniżony rozwój:
- percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- analizy i syntezy wzrokowej,
- spostrzegawczości wzrokowej,
- słabo wyszukuje różnice na obrazkach,
- słabo wyodrębnia elementy z całości,
- na niskim poziomie rysuje w labiryntach,
- nie potrafi uzupełniać rysunku o brakujące elementy,
- krótkotrwała pamięć wzrokowa rozwinięta na niskim poziomie
- nie potrafi wyróżniać głosek w nagłosie i wygłosie,
- nie rozpoznaje rymów,
- zaburzony słuch fonematyczny w zakresie analizy i syntezy słuchowej
- obniżony poziom pamięci słuchowej bezpośredniej
- nieprawidłowe końcówki fleksyjne,
- nieprawidłowe użycie przyimków,
- zmienna motywacja do pracy,
- nie zawsze rozumie kierowane do niej polecenia,
- sprawność manualna i grafomotoryczna poniżej normy wiekowej,
- nie potrafi odwzorować znaków litero podobnych
- ma problemy z wypełnianiem konturu kolorem,
- ma problemy z przeliczaniem elementów zakresie 10,
- nie potrafi dodawać i odejmować na konkretach,
- nie potrafi klasyfikować przedmiotów wg podstawowych kategorii,

Cele ogólne:
doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
kształtowanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
kształtowanie pamięci słuchowej i słuchu fonematycznego,
kształtowanie analizy i syntezy słuchowej,
poszerzanie zasobu słownictwa i wiadomości ogólnych,
kształtowanie pojęć matematycznych
wzmacnianie motywacji do pracy,
wspieranie globalnego rozwoju dziecka,
wypracowanie gotowości szkolnej.

Cele operacyjne: dziecko
sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
utrzymuje równowagę przechodząc po ławeczce,
dobrze wykonuje zadania wymagające sprawności manualnej np.: wycinanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny, nawlekanie itp.
prawidłowo odwzorowuje znaki literopodobne,
samodzielnie kończy szlaczki,
dokładnie wypełnia kontury kolorem,
orientuje się w relacjach przestrzennych,
rozróżnia prawą i lewą stronę,
wyszukuje różnice na obrazkach pozornie identycznych,
wyodrębnia elementy z całości,
rysuje w labiryntach,
uzupełnia rysunki o brakujące elementy,
składa obrazek pocięty na części według wzoru lub bez niego,
rozpoznaje rymy,
odtwarza struktury dźwiękowe układami przestrzennymi,
odtwarza słyszany układ dźwiękowy ruchem i graficznie,
rozpoznaje głosy z otoczenia,
różnicuje słowa o podobnym brzmieniu,
wyróżnia wyrazy w zdaniu,
wyszukuje obrazki, których nazwa zawiera określoną sylabę,
wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie,
segreguje obrazki, których nazwy zawierają określoną głoskę,
dzieli wyrazy na głoski,
powtarza z pamięci rymowanki, piosenki i wierszyki,
czyta proste wyrazy,
przelicza do 10,
dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
klasyfikuje przedmioty wg podstawowych kategorii,
opowiada ilustracje,
układa historyjki obrazkowe.

Metody pracy:
Metody czynne
Metody słowne
Metody oglądowe

Formy pracy:
praca indywidualna
praca w grupie

I. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

1. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową
- zestawy ćwiczeń ruchowych wykorzystujące metody: Ruchu Rozwijającego V. Shelborne, opowieści ruchowej Orffa i Labana,
- zabawy ruchowe
- ćwiczenia gimnastyczne: marsz, bieg, skoki obunóż, na lewej nodze, na prawej nodze, chodzenie po ławeczce, wspinanie się po drabinkach, przeskakiwanie przez przeszkody
- zabawy z wykorzystaniem: szarf, woreczków, obręczy, piłek,

2.Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną
- malowanie na dużych i małych powierzchniach farbami plakatowymi,
- lepienie z masy solnej, z plasteliny
- wydzieranki z kolorowego papieru,
- robienie kulek z bibuły i wyklejanie obrazka,
- wycinanie
- nawlekanie koralików, makaronów,
- sznurowanie butów.

3. Ćwiczenia grafomotoryczne
- rysowanie po śladzie,
- rysowanie linii ukośnych, pionowych, poziomych
- wypełnianie konturów kredkami ołówkowymi, pastelami, mazakami
- odrysowywanie figur geometrycznych
- kalkowanie rysunków i kolorowanie ich
- kończenie samodzielne szlaczków
- pisanie znaków literopodobnych
- rysowanie labiryntów

II. Ćwiczenia percepcji wzrokowej

- dobieranie obrazków w pary – gra memory
- wyszukiwanie różnic na obrazkach pozornie identycznych
- wyszukiwanie takich samych elementów
- wyszukiwanie obrazków na podstawie opisu słownego
- składanie obrazków z kilku części wg wzoru, bez wzoru
- układanie puzzli
- segregowanie figur geometrycznych wg podanych kryteriów: koloru, wielkości, kształtu
- zabawy z układankami mozaikowymi
- tworzenie prac plastycznych z wyciętych figur geometrycznych
- segregowanie liter
- wyszukiwanie takiej samej litery wśród innych
- wyszukiwanie liter w tekście
- łączenie kropek

III. Ćwiczenia orientacji przestrzennej

1. Ćwiczenia w schemacie własnego ciała
- nazywanie i pokazywanie części ciała
- różnicowanie lewej i prawej strony
- powtarzanie sekwencji ruchowych demonstrowanych przez nauczyciela
- chodzenie pod dyktando
- ćwiczenia przed lustrem

2. Ćwiczenia rozwijające orientację i określanie kierunków w przestrzeni
- ćwiczenia kształtujące rozumienie określeń: góra, dół, do przodu, do tyłu, w bok, przed, za

3. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
- układanie przedmiotów, zabawek zgodnie z poleceniem nauczyciela
- prawidłowe używanie określeń w stosunku do przedmiotów w sali, na podwórku, na placu zabaw: na, w, pod, nad, obok, między, z lewej strony, z prawej strony

4. Ćwiczenia w orientacji na kartce papieru
- określenie położenia przedmiotów na obrazku
- przestrzeganie zasady rysowania szlaczków od lewej do prawej
- graficzne dyktanda
- labirynty

IV. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacanie słownika

- nazywanie na obrazkach zwierząt, roślin, przedmiotów
- odgadywanie zagadek o danych przedmiotach, zwierzętach, roślinach
- słuchanie opowiadań i sprawdzanie poziomu rozumienia wysłuchanego tekstu
- układanie zdań z podanym wyrazem
- opowiadanie ilustracji
- opowiadanie historyjek obrazkowych
- samodzielne i zrozumiałe wypowiadanie się na określony temat.

V. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową

1. Kształtowanie wrażliwości słuchowej
- odtwarzanie rytmu za pomocą dźwiękogestów
- graficzne odtwarzanie słyszanego układu dźwiękowego
- różnicowanie wysokości słyszanych dźwięków
- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, z płyty CD

2. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej:
a) analiza i synteza zdań:
- wyodrębnianie zdań z wypowiedzi
- układanie klocków odpowiednio do liczby usłyszanych zdań
- wyróżnianie wyrazów w zdaniu – odwzorowanie ich liczby za pomocą klocków
- liczenie wyrazów w zdaniu
- układanie zdań z podanych wyrazów

b) analiza i synteza sylabowa:
- podział wyrazu na sylaby – wyklaskiwanie, wytupywanie itp.
- liczenie sylab w wyrazie
- odgadywanie wyrazu wypowiedzianego za pomocą sylab
- kończenie słowa na daną sylabę
- wyszukiwanie obrazków, których nazwa zawiera daną sylabę
- rozwiązywanie rebusów sylabowo-obrazkowych
- tworzenie wyrazów dwusylabowych z jednosylabowych
- określenie pozycji sylaby w wyrazie

c) analiza i synteza głoskowa:
- wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie
- wyszukiwanie obrazków, których nazwy zawierają określoną głoskę
- tworzenie wyrazów z ostatnich głosek usłyszanych wyrazów
- dzielenie wyrazów na głoski

3. Ćwiczenia pamięci słuchowej
- nauka rymowanek
- nauka piosenek i wierszyków
- powtarzanie sylab, wyrazów, zdań
- nauka pór roku, dni tygodnia, miesięcy

VI. Ćwiczenia kształtujące pojęcia matematyczne
- przeliczanie elementów
- dodawanie i odejmowanie na konkretach
- porównywanie liczebności zbiorów
- dopełnianie zbiorów
- zabawy w mierzenie, ważenie
- łączenie pojęcia liczby z jej znakiem graficznym.

Ewaluacja:

Ewaluacja programu odbywać się będzie systematycznie na podstawie:
- zapisów w zeszycie obserwacji dziecka,
- obserwacji dziecka w trakcie zajęć,
- kart pracy,
- arkusza obserwacji 6-latka

Opracowała: mgr Ewa Wawer

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.