X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35877

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

I. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
II. Cele szczegółowe:
1) uczestniczenie w pracach organu szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
III. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z napisanym planem rozwoju :
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach,
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych, problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej,
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(Dz. U. z 1 marca 2013r., poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 1)

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu

3. Aktywne uczestnictwo w WDN

4. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego -analiza przepisów prawa oświatowego
-śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty.

- ustalenie zasad współpracy
- analiza planu rozwoju zawodowego
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-dokonywanie analizy przebiegu zajęć

- udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Edukacji przez Ruch w przedszkolu”
-szkolenia z zakresu wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach zewnętrznych

- udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach, konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne

- gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, czasopism pedagogicznych
-redagowanie scenariuszy programów artystycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka i Dnia Mamy,
-tworzenie różnego rodzaju dekoracji
- czytanie literatury pedagogicznej.

- prowadzenie dzienników zajęć, zeszytów obserwacji dzieci i kontaktów z rodzicami,
-prowadzenie dokumentacji zespołu nauczycieli zespołu edukacji przedszkolnej
-przeprowadzanie diagnoz wstępnych i końcowych
-analiza diagnoz i formułowanie wniosków

- uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego-dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
- wrzesień 2014

-wrzesień 2014
-wrzesień 2017

-w czasie trwania stażu zgodnie z ustalonym planem

-cały okres trwania stażu

-w okresie trwania stażu

-przez cały okres trwania stażu

-w czasie stażu

-wrzesień 2018 -wniosek o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego
-ksero aktu prawnego
-wydruki istotnych informacji ze stron internetowych

-kontrakt i harmonogram współpracy
-plan rozwoju zawodowego
-arkusze hospitacji zajęć
-scenariusze przeprowadzonych zajęć

-zgromadzone materiały i notatki

-konspekt przeprowadzonego szkolenia, ksera przygotowanych materiałów

-zaświadczenia
-notatki własne

-materiały, pomoce dydaktyczne,
-scenariusze,
-wykaz przeczytanej literatury
-notatki

-dzienniki, plany pracy, zeszyty obserwacji, współpracy z rodzicami,
-dokumentacja w teczce zespołu edukacji przedszkolnej
-zanalizowane diagnozy
-kopie informacji o gotowości szkolnej dzieci

-segregator ze zgromadzoną w okresie całego stażu dokumentacją
-prezentacja Power Point
-elektroniczna wersja dokumentacji.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Dz. U. z 1 marca 2013r., poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych

3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi
(z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań)

4. Współpraca z rodzicami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola

5. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu

6. Współpraca ze specjalistami

7. Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

8. Organizacja wycieczek i konkursów, przygotowywanie dzieci do konkursów.

9. Współorganizowanie uroczystości i innych imprez w przedszkolu

10. Realizacja projektów - obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
-zebrania z rodzicami
-konsultacje i rozmowy indywidualne z rodzicami
-kontakt telefoniczny z rodzicami
-stosowanie systemu „uśmiechniętych i smutnych buziek” jako informacji o zachowaniu dziecka w szkole z informacją zwrotną od rodziców
-zajęcia otwarte
-uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców
-motywowanie rodziców do pracy z dziećmi, dawanie im rad i wskazówek
-rozmowa z psychologiem po obserwacji grupy

-dodatkowa praca z dzieckiem zdolnym
-dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami
-współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

-wykorzystywanie w pracy z dziećmi metod aktywizujących
-prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: Pedagogiki Zabawy, Edukacji Przez Ruch, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, itp.
-organizowanie zajęć terenowych np. w lesie, na łące
-wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, do sklepu

współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych np. mikołajkowych prezentów, poczęstunku na zabawę andrzejkową, Dzień Babci i Dziadka
- angażowanie rodziców w prowadzone akcje i projekty np. zbiórkę kasztanów i żołędzi, makulatury, nakrętek, zbiórkę pieniędzy w akcji „Góra Grosza”, zachęcanie do czytania bajek w przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
-pomoc w przygotowywaniu spotkań z przedstawicielami różnych zawodów

-pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nauczycieli edukacji przedszkolnej
-prowadzenie zajęć dla dzieci 4-letnich w ramach Ogniska Wychowawczo-Profilaktycznego działającego w szkole
-współprowadzenie kroniki przedszkola
-fotografowanie uroczystości szkolnych
-pisanie artykułów promujących przedszkole w Panoramie Trzebnickiej
-dekorowanie tablicy przy wejściu do szkoły, ekspozycje dziecięcych prac
-koordynowanie prowadzonych w przedszkolu zajęć tanecznych

-korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania bieżących problemów, współpraca z PPP w Trzebnicy

-współpraca z biblioteką, Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Zdrowia w Ujeźdźcu Wielkim-organizacja spotkań z przedstawicielami tych instytucji itp.
-realizacja programu profilaktycznego prowadzonego przez Sanepid w Trzebnicy „Czyste powietrze wokół nas”

-organizacja wycieczki integracyjnej np. do kina i Bobolandii
-wyjazd do Teatru Lalek we Wrocławiu
-wycieczka na zakończenie przedszkola np. do Wrocławia
-organizacja przedszkolnych konkursów: „Kolędujące przedszkolaki”, „Palma Wielkanocna”
-przygotowywanie zespołu przedszkolaków do konkursu „Omnibusik” organizowanego przez Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy

- Biegi Przełajowe Przedszkolaków
-Zabawa andrzejkowa
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
-Mikołajki, Wigilia
-warsztaty malowania bombek i pisanek
-Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy
-Pierwszy Dzień Wiosny
-Dzień Mamy i Dzień dziecka

-Dni Kultury Zdrowotnej
„Czyste powietrze wokół nas” -cały okres trwania stażu

- po obserwacji wstępnej dzieci, zgodnie z potrzebami

- cały okres trwania stażu zgodnie z programem nauczania i podstawą programową

-jesień i wiosna

-zgodnie z przygotowywanym we wrześniu planem pracy przedszkola planem

-zgodnie z przydzielonymi zadaniami

-w czasie trwania stażu

-przez cały okres trwania stażu

-II semestr roku szkolnego

-październik

-marzec/kwiecień

-czerwiec

-grudzień

-marzec/kwiecień

-II semestr roku szkolnego

-zgodnie z planem pracy przedszkola

-terminy ustalane na bieżąco -zeszyty obserwacji dzieci
-protokoły zebrań z rodzicami
-notesy przedszkolaków
-scenariusze zajęć otwartych
-dokumentacja fotograficzna i wpisy w kronice z przebiegu uroczystości przedszkolnych

-dzienniki zajęć dodatkowych

-zdjęcia
-wpisy w kronice

-zdjęcia
-pisemne podziękowania
-kronika przedszkola

-zdjęcia
-wpisy w dzienniku
-kronika przedszkola

-teczka z dokumentacją pracy zespołu
-dziennik zajęć

-kronika przedszkola
-zdjęcia
-artykuły ukazujące się w gazecie
-dokumentacja fotograficzna

-gala taneczna w formie zajęć otwartych dla rodziców

-zanalizowanie opinie i wnioski PP
-karty dziecka wypełniane na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-dokumentacja fotograficzna
-wpisy w dzienniku zajęć
-kronika przedszkola

-zaświadczenie o koordynowaniu projektu, sprawozdanie z przeprowadzonego projektu, fotografie

-zdjęcia, kronika przedszkola, karty wycieczek

-protokoły z konkursu
-pisemne podziękowania
-zdjęcia
-wyeksponowanie palm w kościołach i kaplicach w parafii
-dyplomy

-dokumentacja fotograficzna
-wpisy w kronice
-scenariusze uroczystości

-zaświadczenie, zdjęcia

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(Dz. U. z 1 marca 2013r., poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 3)

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji z zakresu prawa oświatowego.

2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.

3. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym

4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

5. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego - wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji
- śledzenie aktualizacji rozporządzeń
-czytanie informacji zamieszczanych na stronach MEN i Kuratorium Oświaty i CODN

-opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej przy pomocy komputera
-redagowanie zaproszeń, dyplomów i podziękowań
-tworzenie prezentacji Power Point i pokazów zdjęć wykorzystywanych na zajęciach
-opracowywanie wyników diagnoz
-opracowywanie wykresów z wynikami przeprowadzonych wśród rodziców ankiet
-pisanie informacji o gotowości szkolnej dziecka

-zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego.
-zamieszczanie planów, scenariuszy zajęć edukacyjnych, stworzonych pomocy i szablonów na stronach portali edukacyjnych
- wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych, szablonów, kolorowanek, np. www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl i innych

-dokumentacja stażu w formie elektronicznej -cały okres trwania stażu

-cały okres trwania stażu

-w okresie trwania stażu

-zgodnie z potrzebami przez cały okres trwania stażu

-na bieżąco w trakcie trwania stażu - teczka zawierająca zbiór podstawowych aktów prawa oświatowego

-wydruki szablonów i różnorodnych pomocy dydaktycznych
-dokumentacja szkolna
-zaproszenia i dyplomy
-prezentacje Power Point
-pisemne analizy diagnoz i ankiet
-kopie informacji o gotowości szkolnej dzieci

-zaświadczenie wydane przez portal edukacyjny

-wydrukowane materiały zgromadzone w teczce
-linki z adresami stron internetowych i portali edukacyjnych

-płyta CD ze skompletowaną dokumentacją realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Dz. U. z 1 marca 2013r., poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 4)

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi,

2. Ścisła współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudności, dzielenie się z rodzicami swoją wiedzą

3. Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz z zakresu oświaty, pomocy społecznej i w sprawach nieletnich, zbieranie wydruków materiałów we własnym zakresie.

4. Wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi nauczycielami. -diagnozowanie umiejętności i gotowości szkolnej dzieci (diagnoza wstępna i końcowa)
-identyfikacja dziecięcych problemów i ich przyczyn
-praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-prowadzenie zajęć wyrównawczych

-przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, warsztatów, wykładów w zakresie wychowania i edukacji dziecka przedszkolnego np. na temat motywowania dziecka do pracy, metod nagradzania, aktywnego słuchania, wychowawczych sposobów karania
-przygotowywanie materiałów dla rodziców, publikacji, artykułów, adresów stron internetowych
-kierowanie rodziców do pedagoga szkolnego w sprawach pomocy społecznej.

-udział w szkoleniach, czytanie publikacji, czasopism i literatury, śledzenie aktualności w Internecie.

-spotkania, rozmowy -cały okres stażu
-cały okres stażu

-w czasie trwania stażu

-cały okres trwania stażu

-cały okres trwania stażu

-cały okres trwania stażu -zeszyty obserwacji dzieci
-arkusze diagnoz
-informacje o gotowości edukacyjnej dziecka przedszkolnego

- zeszyty kontaktów z rodzicami,
- protokoły zebrań, listy obecności
-scenariusze zajęć otwartych dla rodziców
-wydruki przygotowanych materiałów i publikacji
-prezentacje Power Point prezentowane rodzicom w czasie spotkań

-notatki

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(Dz. U. z 1 marca 2013r., poz. 393, §7 ust. 2 pkt. 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego

2. Studiowanie i znajomość dokumentacji przedszkolnej

-analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela, Karty Nauczyciela, Rozporządzeń MEN i Kuratorium Oświaty
-znajomość podstawy programowej

-bieżąca analiza dokumentów przedszkolnych: statut szkoły, koncepcja pracy przedszkola, roczne plany racy, regulaminy, zasady rekrutacji, program nauczania, program profilaktyczny przedszkola, program wychowawczy i adaptacyjny
-uwzględnianie obowiązujących i aktualizowanych przepisów i procedur w codziennej pracy - cały okres trwania stażu

-cały okres trwania stażu

-teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
-wykaz dokumentów

-zgromadzona w teczce dokumentacja, notatki
Opracowała: Beata Wyszyńska-Borys

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.