X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35708
Dział: Przedszkole

"Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka radością i wyzwoleniem własnej twórczości". R .Gloton, C. Clero - Zajęcia artystyczne

Motto:
„Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka radością
i wyzwoleniem własnej twórczości”.
R .Gloton, C. Clero

Cel główny:
Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

Cele szczegółowe:
-rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, plastyki, teatru, próby łączenia działań artystycznych;
- poznanie nowych technik plastycznych;
-wykorzystywanie różnorodnych , nietypowych materiałów do tworzenia prac plastycznych zarówno płaskich, jak i przestrzennych;
-uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych;
-tworzenie galerii prac plastycznych;
-rozbudzanie muzycznych zainteresowań: wyrażanie muzyki ruchem, śpiewanie piosenek, poznanie nowych instrumentów perkusyjnych, tworzenie własnego akompaniamentu, kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych;
-uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, bogacenie słownictwa dzieci;
-rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu;
-zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się;
-uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, bogacenie czynnego słownictwa dzieci;
-odgrywanie prostych scenek, wcielanie się w role bohaterów, czynny udział w zabawach teatralnych;
- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie, w zespole;
Bezpośrednim podmiotem programu jest dziecko w wieku przedszkolnym.
Realizacja programu zależy od grupy wychowanków, dla których nauczyciel spośród treści zawartych w programie wybierze te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.

Formy pracy:
- indywidualna;
- grupowa;
- zbiorowa;

Metody pracy:
-metody aktywizujące - odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie;
-metody słowne - rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna;
-oglądowe - pokaz, wzór, przykład;
- zabawowo - naśladowcze;
- zadaniowe, sytuacyjne i twórcze;
- eksponujące - film, koncert ,nagranie;
- praktyczne - pokazy, ćwiczenia;
- problemowe - metody aktywizujące;

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie zajęć artystycznych dziec-ko:
-odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne;
-potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki;
-kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności;
-potrafi przezwyciężyć obawy związane z publicznymi występami,
-potrafi współdziałać w zespole;
-dostrzega piękno sztuki;
-odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań;
-dba o rozwój własnych zainteresowań;
-wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas wykonywania prac plastycznych , śpiewu, tańca, gry na instrumentach perkusyjnych, zabaw teatralnych itp.;
-podejmuje działania niestandardowe, wykazuje twórczą postawę;

ZADANIA:
1.Poznawanie podstawowych technik plastycznych: rysunek, malowanie farba-mi wycinanka, wydzieranka, kolorowanie, wyklejanka, lepienie, stemplowanie, rysowanie na różnych fakturach itp.
2. Poznawanie podstawowych środków wyrazu artystycznego: barwa, kształt,
kreska, linia, plama.
3. Wykorzystywanie różnorodnych , nietypowych materiałów do tworzenia prac plastycznych zarówno płaskich, jak i przestrzennych.

4.Uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych.

5.Kształtowanie umiejętności tworzenia prac inspirowanych muzyką, literaturą, otaczającą rzeczywistością. Wykonywanie prac rozwijających twórczą aktywność dziecka.
6.Wprowadzanie „nowych technik” plastycznych uwzględniając potrzeby i zainteresowania przedszkolaków np. collage, rysowanie węglem, kredą, nitką, świecą, książka artystyczna, kalkowanie, tworzenie obrazków z makaronu, zajęcia z wykorzystaniem różnych mas plastycznych,
7.Organizowanie wystaw prac plastycznych.
8.Udział dzieci w konkursach np. plastycznych.
9.Prezentacja swoich umiejętności i zdolności podczas imprez i uroczystości przedszkolnych.
10.Poznawanie piosenek, śpiewanie, tworzenie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, udział w zbiorowym muzykowaniu.
11.Stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów dziecka z muzyką poprzez :
słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiew, taniec, koncerty, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, dostrzeganie zmian charakteru muzyki, wyrażanie emocji różnymi środkami aktywności muzycznej.
12.Rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do reagowania ruchem na muzykę przez: zabawy ze śpiewem, zabawy inscenizowane, zabawy taneczne, zabawy rytmiczne.
13.Pobudzanie wyobraźni dziecka i rozwijanie słuchu muzycznego poprzez poszukiwanie efektów akustycznych z wykorzystaniem źródeł pozamuzycznych:
zabawy akustyczne - odkrywanie dźwięków, konstruowanie instrumentów z różnych materiałów i według własnego pomysłu.

14.Zabawy w mini teatr - rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu; odgrywanie prostych scenek;
zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się, zabawy o charakterze naśladowczym (wiersze, piosenki), inscenizowanie ruchem sytuacji opisanych słownie przez nauczyciela, zabawy z wykorzystaniem pacynek.
13.Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy eks-presji słownej, ruchowej, plastycznej, muzycznej.
14.Tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw twórczych:
dostarczanie akcesoriów, materiałów i narzędzi oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania w zabawie.
15.Dzielenie się swoimi wrażeniami, odczuciami, spostrzeżeniami na temat własnej działalności muzycznej, plastycznej, teatralnej.

Część zaprezentowanych materiałów została zaczerpnięta z internetu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.