X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35693
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan współpracy ze szkołą

Plan Współpracy

Przedszkola Publicznego we Wrzosowej
z Zespołem Szkół we Wrzosowej
na rok szkolny 2016/2017

„ Pójdę do szkoły- będę uczniem”

Opracowała:
mgr Magdalena Mościńska-Ciejpa
Zdając sobie sprawę jak ważnym krokiem jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, pokonanie lęku przed nowym i nieznanym życiem. A także kształtowanie prawidłowych postaw wobec najmłodszych kolegów, budzenie wrażliwości, opiekuńczości i niwelowanie zachowań agresywnych podjęliśmy współpracę między szkołą a przedszkolem, która zapewniłaby dziecku harmonijną, płynną i bezstresową drogę z sali przedszkolnej do ławki szkolnej.

Cele główne :
- Rozpoczęcie stałej współpracy szkoły z przedszkolem.
- Zapewnienie dzieciom bezstresowego rozpoczęcia obowiązków szkolnych w trzech aspektach:
dojrzałości społeczno – emocjonalnej
dojrzałości intelektualnej
dojrzałości fizycznej.
- Eliminowanie stresu przyszłych uczniów związanego ze startem
szkolnym.
- nawiązanie pozytywnych interakcji umożliwiającym dzieciom przedszkolnym pełnienie roli uczniów, a dzieciom starszym kształtowanie postawy opiekuńczości i tolerancji wobec przyszłych uczniów.

Cele szczegółowe:
- Nawiązanie współpracy nauczycieli przedszkola i szkoły.
- Przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich do pełnienia roli ucznia.
- Osiągnięcie przez dzieci 5 i 6 letnie pełnej gotowości psychomotorycznej, słownikowo- pojęciowej, emocjonalno- motywacyjnej.
- Zapoznanie dzieci z atmosferą szkolną i warunkami lokalowymi.
- Rozładowanie lęków i obaw związanych z pójściem do szkoły.
- Zaspokojenie zaciekawienia sześciolatków/pięciolatków szkołą.
- Kształtowanie gotowości szkolnej.
- Organizowanie akcji integrujących dzieci i rodziców obu placówek.
- Organizowanie różnych form zajęć otwartych.

Cele operacyjne- dziecko:
- uzyska pełną gotowość w zakresie właściwości psychomotorycznych, słownikowo- pojęciowych, emocjonalno- motywacyjnych,
- uzyska gotowość do nauki szkolnej,
- sprosta wymogom i obowiązkom szkolnym,
- przekroczy próg szkolny bez lęku i obaw,
- wykorzysta nabyte umiejętności w przedszkolu w nauce szkolnej.

Informacje dotyczące środowiska:
Proponowany program przeznaczony jest do realizacji w ramach współpracy Zespołu Szkól we Wrzosowej oraz Przedszkola Publicznego we Wrzosowej.
Obie placówki znajdują się w tej samej miejscowości , a większość absolwentów przedszkola staje się uczniami Szkoły Podstawowej we Wrzosowej .

Taka sytuacja stwarza dogodne warunki do wymiany doświadczeń, daje możliwość efektywnej współpracy dla harmonijnego włączania sześciolatków /pięciolatków w społeczny organizm szkoły.
Rodzice dzieci sześcioletnich/pięcioletnich w szczególny sposób przeżywają niepokój o losy swoich dzieci w szkole. Myślimy, że z zadowoleniem i zainteresowaniem przyjmą propozycję współpracy między szkołą i przedszkolem, a także chętnie zadeklarują swój udział w spotkaniu z dyrektorem i nauczycielami szkoły.

PODJĘTE DZIAŁANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Zadania
Sposób realizacji
Miejsce/ Termin
realizacji
Nawiązanie współpracy
* Nawiązanie kontaktów z dyrektorem szkoły oraz
nauczycielką klasy trzeciej
*Analiza i akceptacja planu współpracy przez obie
strony
Szkoła/
Wrzesień/
Październik
Droga do szkoły
*Spacery po miejscowości celem poznania najbardziej
charakterystycznych obiektów, budynków, instytucji
oraz bezpiecznych przejść przez ulicę
Pobliski teren szkoły/ przez cały rok
Pasowanie na Przedszkolaka
* Zaproszenie Dyrektora szkoły oraz wychowawcy kl. III na Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka
Przedszkole/ Październik
Pierwsza wizyta w szkole
*Zwiedzanie budynku szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem pomieszczeń przydatnych w pierw-
szych dniach nauki szkolnej: szatnia, łazienka, wyjście na boisko, świetlica.
*Wspólne zabawy na boisku z dziećmi z klasy III celem
bliższego zapoznania się

Szkoła/ Listopad

Marzec
Udział w lekcji
*Obserwacja fragmentu lekcji
*Wręczenie uczniom własnoręcznie wykonanych świątecznych upominków wykonanych przez dzieci przedszkolne

Szkoła/ Grudzień
Zajęcia teatralne
* Zaproszenie Dyrektora Szkoły, wychowawczyni kl. III wraz z dziećmi na przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci 6 letnich- wspólne kolędowanie

* Zaproszenie uczniów kl. III wraz z wychowawcą na przedstawienia teatralne w Naszym Przedszkolu według harmonogramu

Przedszkole/ Styczeń

Przedszkole/ w ciągu roku szkolnego
Zajęcia sportowe
*Obserwacja lekcji wychowania fizycznego na Sali
gimnastycznej i uczestniczenie przedszkolaków we wspólnych zabawach,

Szkoła/ Marzec
Powitanie wiosny
*Wiosenny przemarsz ulicami Wrzosowej z uczniami
klasy III
* Zabawa w podchody z udziałem przedszkolaków i uczniów szkoły wraz z przyszłym wychowawcom w ramach ruchu na świeżym powietrzu. Wykonanie pamiątkowych zdjęć.
Pobliski teren szkoły i przedszkola/ Marzec

Konkursy
* Powiatowy konkurs „ Palma wielkanocna” pod honorowym patronatem Starosty i Wójta Gminy Poczesna
Szkoła/
Marzec

Cała Polska czyta
dzieciom
*Słuchanie wierszy polskich poetów czytanych przez
Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej, wychowawcy klasy III
*Czytanie wierszy przez uczniów klasy III
* Zwiedzanie biblioteki szkolnej. Słuchanie utworów dotyczących „ dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze” przez panią bibliotekarkę

Przedszkole/ Cały rok

Szkoła/
Kwiecień
Spotkanie z rodzicami
* Spotkanie rodziców z nauczycielką Szkoły Podstawowej „ Szkoła otwarta dla rodziców”

Szkoła/ Kwiecień

Wiosenne warsztaty
plastyczne
*Zaproszenie nauczycielki klasy III wraz z dziećmi do
przedszkola na wspólne warsztaty plastyczne w
ogrodzie przedszkolnym
*Wykonanie pamiątkowego zdjęcia

Przedszkole/Maj
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
* Zaproszenie Dyrektora oraz wychowawcy kl. III

Przedszkole/ Czerwiec

Kształtowanie właściwych postaw rodziców
wobec problemu startu
szkolnego ich dzieci
*Ulotka dla rodziców „Jestem gotowy do szkoły”
*Spotkanie rodziców z nauczycielką szkoły podstawowej
*Referat n.t. „Jak pomóc dziecku i rodzicom bezstresowo przestąpić próg szkoły”
Przedszkole/ Czerwiec
Opracowanie ankiety
*Opracowanie przez nauczyciela przedszkola ankiety
dotyczącej szkolnych sukcesów i problemów
absolwentów
Przedszkole/ Wrzesień
Zebranie informacji o
przygotowaniu dzieci
przedszkolnych do podjęcia nauki w szkole
*Przeprowadzenie ankiety w szkole podstawowej
Szkoła/ Październik
Weryfikacja i analiza
informacji
*Ewaluacja
*Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
Listopad

Miarą osiągnięcia założonych celów będzie obraz ucznia klasy I, który:
z radością i ciekawością przekroczy próg szkoły ,
znajdzie miejsce w nowej społeczności klasowej i grupie wiekowej ,
aktywnie będzie uczestniczył w życiu klasy i szkoły
będzie podejmował zadania na miarę swoich możliwości.

Dyrektor Zespołu Szkół we Wrzosowej

Dyrektor Przedszkola Publicznego we Wrzosowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.