X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35681
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na wrzesień 2017, grupa trzylatki

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie IV (3-latki)

SPRYTNE KOTKI

Wrzesień 2017

Cele szczegółowe w odniesieniu do dziecka:
1. Jest samodzielne w czynnościach higienicznych i samoobsługowych
2. Utrzymuje porządek w najbliższym otoczeniu
3. Określa własne potrzeby
4. Radzi sobie w trudnych sytuacjach życiowych
5. Przestrzega zasad współdziałania w grupie
6. Dba o bezpieczeństwo własne i innych
7. Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach
8. Uważnie słucha i spostrzega
9. Orientuje się w schemacie ciała
10. Określa położenie przedmiotów
11. Zna i nazywa znaki drogowe, wyjaśnia ich znaczenie w odniesieniu do właściwego przestrzegania podstawowych przepisów ruchu drogowego
12. Obserwuje zjawiska występujące w przyrodzie
13. Słucha prostych wierszyków, rymowanek, piosenek

Tematy kompleksowe:

1. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM (4.09 -15.09)
2. W DRODZE DO PRZEDSZKOLA (18.09-22.09)
3. PRZYSZŁA JESIEŃ (23.09-29.09)

Sytuacje edukacyjne:
JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
Sprytne Kotki - zabawy integracyjne przy muzyce z wykorzystaniem chusty animacyjnej
Dziecko:
- podaje swoje imię i nazwisko
- zwraca się do kolegów i koleżanek po imieniu
- określa swoją płeć
- stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi

Poznajemy się „Od stóp do głów” – zabawy i ćwiczenia sprzyjające orientacji w schemacie własnego ciała.
Dziecko:
- wskazuje i nazywa poszczególne części swojego ciała
- pokazuje te same części ciała u drugiej osoby

Kicia Kocia w przedszkolu – wysłuchanie tekstu A. Głowińskiej; zapoznanie dzieci
z maskotką grupy.
Dziecko:
- stara się z uwagą i zrozumieniem słuchać tekstów literackich
- odpowiada na pytania związane z wysłuchanym utworem

Znaczek przedszkolaka – zabawa z elementem spostrzegawczości słuchowej w oparciu
o tekst B. Formy.
Dziecko:
- rozpoznaje indywidualny symbol oznaczający szafkę w sali, w szatni czy miejsce przy stole
- uczy się utrzymywać czystość i porządek na półce z rzeczami osobistymi, w szafce w szatni

Kodeks przedszkolaka – poznanie zasad bezpiecznego zachowania obowiązujących
w przedszkolu; odciskanie na papierze dłoni zamoczonej w farbie – podpisanie Kodeksu grupy; zapoznanie i nazywanie kącików w sali.
Dziecko:
- poznaje pomieszczenia oraz teren przedszkola
- uczy się bezpiecznego poruszania się po nim
- poznaje zasady korzystania z zabawek i sprzętu terenowego
- nie oddala się od grupy na terenie przedszkola i poza nim

Dzień w przedszkolu - rozmowa na podstawie ilustracji; kształtowanie pojęcia czasu, jako kolejności zdarzeń
Dziecko:
- wskazuje obrazek, który opisuje nauczyciel
- nabywa doświadczenia w praktycznych sytuacjach przygotowujących do mierzenia czasu
- doświadcza pomiaru czasu przy pomocy klepsydry

Nasze zabawki - rozwijanie poczucia rytmu; ilustrowanie piosenki ruchem
Dziecko:
- stara się uważnie słuchać piosenki śpiewanej przez nauczyciela
- prawidłowo kojarzy określone czynności z porą dnia
- próbuje zapamiętać tekst oraz melodię piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem (naśladuje za nauczycielem)

Nasze grupowe drzewko - odbijanie dłoni na arkuszu, tworzenie pracy grupowej.
Dziecko:
- prawidłowo trzyma pędzel
- dowolnie dobiera kolory farb, próbuje je nazwać
- uczy się utrzymywać czystość i porządek w miejscu pracy

Poszukiwania Kici Koci – wdrażanie do stosowania pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
Dziecko:
- uczy się rozumieć pojęcia: na, pod, obok, za, przed
- wyraża w sposób spontaniczny swoje przeżycia i odczucia

Idziemy do przedszkola – zabawy ruchowe z elementami biegu
Dziecko:
- poznaje i stosuje się do ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw związanych z ruchem
- biega swobodnie w różnych kierunkach (przed siebie, po obwodzie koła, w ustalonym kierunku)
- reaguje na sygnał słuchowy

W DRODZE DO PRZEDSZKOLA

Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie - zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania sie w pobliżu jezdni oraz na kolory sygnalizacji świetlnej (dwa dla pieszych, trzy dla pojazdów); przejście na druga stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.
Dziecko:
- poznaje podstawowe zasady poruszania się po drogach w terenie zabudowanym
- stosuje się do zasady ruchu prawą stroną chodnika
- orientuje się w podstawowych oznakowaniach i symbolach przejścia dla pieszych

Przechodzimy przez ulicę – wiersz W. Anielewskiej.
Dziecko:
- w skupieniu słucha wiersza czytanego przez nauczyciela
- poznaje zasady przejścia przez pasy w miejscach bez sygnalizatora świetlnego
- stara się zapamiętać treść wiersza oraz go odtworzyć

Ruch uliczny – zabawy muzyczne w oparciu o piosenkę „Dzieci i światła”
Dziecko:
- poznaje zastosowanie świateł sygnalizatora
- próbuje łączyć śpiewanie z wyklaskiwaniem
- próbuje zapamiętać tekst oraz melodię piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem (naśladuje za nauczycielem)

Pan Policjant – pogadanka z policjantem na temat zasad bezpieczeństwa w czasie przechodzenia przez jezdnię
Dziecko:
- poznaje zawód Policjanta,
- stara się zapamiętać, że może zwrócić się o pomoc do policjanta w sytuacji zagrożenia
- stara się brać aktywny udział w rozmowie

Lizak policjanta – praca plastyczna
Dziecko:
- nazywa kolory: czerwony, zielony,
- zachowuje porządek w miejscu pracy,
- staranie wykonuje pracę, zgodnie z instrukcją nauczyciela.

PRZYSZŁA JESIEŃ
W poszukiwaniu jesieni – spacer do pobliskiego parku w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie związanych ze zbliżającą się jesienią
Dziecko:
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
- dopasowuje ubranie do pory roku i pogody
- rozpoznaje w otoczeniu dary przyrody charakterystyczne dla jesieni(kasztany, żołędzie, jarzębina)

Kalendarz pogody – wdrażanie do obserwacji pogody oraz do dobierania odpowiedniego stroju w zależności od panującej aury.
- nazywa podstawowe zjawiska atmosferyczne: deszcz, burza, opady śniegu, tęcza, wiatr
- za pomocą prostych symboli potrafi określić pogodę (słońce, chmura, wiatr, deszcz, śnieg)
- obrazuje gestem, ruchem ciała niektóre zjawiska atmosferyczne: wiatr, deszcz, słoneczny dzień.

Deszczowe krople –zabawy ruchowe (do muzyki) z elementami skoku i podskoku
Dziecko:
- podskakuje w dowolny sposób, w tym obunóż przed siebie oraz na jednej nodze
- stosuje się do ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
- czerpie radość ze wspólnej zabawy

Deszczowe krople – Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez wykonanie pracy plastycznej na bazie wiersza Gellner „Wiatr”.
Dziecko:
- doświadcza rożnych faktur (miękki)
- poznaje kolor czarny i biały
- miesza kolory
- przedstawia piękno przyrody w pracy plastycznej

Duży deszcz i mały deszczyk – wdrażanie do rozumienia i stosowania określeń „dużo” i „mało”
Dziecko:
- uczy się szacowania, wzrokowego porównywania i określania liczebności zbiorów
- stara się stosować właściwie liczebniki główne

Zabawy dowolne:
Zabawa swobodna w wybranym miejscu sali
Dziecko:
- naśladuje budowanie prostych konstrukcji z klocków
- samodzielnie uruchamia i korzysta z zabawek z napędem mechanicznym lub elektrycznym
- Samodzielnie ogląda książki, czasopisma: opisuje ilustracje, wykazuje zainteresowanie książkami
- próbuje łączyć ze sobą rożne klocki, manipuluje nimi, poznaje ich właściwości
- tworzy proste konstrukcje z klocków w układzie pionowym i poziomym

Zabawy swobodne przy stolikach
Dziecko:
- składa proste obrazki przecięte po linii prostej na 3, 4 części
- lepi z plasteliny dowolne wytwory oraz według wzoru demonstrowanego przez nauczyciela np. wałeczki, kulki, placuszki
- ćwiczy nawlekanie na nitkę korali, makaronu w kształcie rurek itp.
- rysuje na temat dowolny: odejmuje próby rysowania schematu postaci człowieka
- koloruje wybrane przez siebie obrazki: próbuje prawidłowo trzymać kredkę

Pobyt na świeżym powietrzu:
Dziecko podczyść wyjść na świeże powietrze:
- poznaje podstawowe zasady ubierania się stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych
- podejmuje próby wchodzenia i schodzenia ze schodów krokiem dostawnym, nie trzymając się poręczy

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw
Dziecko:
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego
- lepi z piasku babki z wykorzystaniem różnorodnych foremek i elementów
- rysuje patykiem na ziemi, piasku
- rysuje kredą na asfalcie
- obserwuje zwierzęta w ogrodzie przedszkolnym: ptaki, ślimaki, owady

Spacery w okolicy przedszkola
Dziecko:
- przestrzega zasad bezpiecznego poruszania po drogach i chodnikach, obserwuje ruch uliczny
- obserwuje chmury, zwraca uwagę na rożny kolor, kształt
- obserwuje przyrodę podczas wycieczek do parku
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane z określoną jesienią (spadające liście)
- szuka kolorów w przyrodzie

Inne:
Czynności porządkowe w czasie, których dziecko:
- odkłada zabawki na swoje miejsce
- odkłada swoje rzeczy na wyznaczone miejsce.

Czynności higieniczne w czasie, których dziecko:
- poznaje, jak i dlaczego należy dbać o czystość swojego ciała, bielizny, ubrania, obuwia oraz rzeczy osobistych
- wdraża się do używania tylko osobistych przyborów i przedmiotów podczas codziennych czynności pielęgnacyjnych
- właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych
- pamięta o higienie rąk po skorzystaniu z toalety

Odpoczynek w czasie, którego dziecko:
- próbuje samodzielnie zdejmować i zakładać niektóre części garderoby
- zachowuje poprawną kolejność ubierania się
- uczy się rozumieć i przestrzegać potrzebę poobiedniego odpoczynku

Posiłki w czasie, których dziecko:
- poprawnie korzysta z niektórych sztućców i naczyć
- respektuje zasady kulturalnego zachowywania się przy stole, używa zwrotów grzecznościowych
- dowiaduje się jakie są różnice między śniadaniem, obiadem, kolacją
- poznaje zdrowe produkty: warzywa, owoce, mięso, ryby, drób, nabiał, soki, kasze itp.
– uczy się przezwyciężać złe nawyki żywieniowe
– próbuje spożywać urozmaicone potrawy,

Zabawy ruchowe w czasie, których dziecko:
– reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy czy gest
– poznaje rożne formy zbiorek i ustawień, w rzędzie, w kole, parami, w szeregu, w rozsypce
- poznaje zasady utrzymywania prawidłowej postawy podczas siedzenia: siad płaski, skrzyżny, na krzesełku, na dywanie i podczas stania, chodzenia
- skacze w miejscu na dwóch nogach,
- swobodnie chodzi, biega
- często zmienia postawę, np. kuca, wstaje
- próbuje ustać przez krotką chwilę na jednej nodze bez podtrzymywania
- utrwala nazwy poszczególnych części ciała
- próbuje naśladować ruchem rożne czynności

Zabawy dydaktyczne w czasie, których dziecko:
- rozpoznaje w otoczeniu i na obrazkach dary przyrody charakterystyczne dla jesieni
- dobiera do pary obrazki na zasadzie przeciwieństw, np. mały – duży, wesoły- smutny

Zabawy matematyczne w czasie, których dziecko:
- przelicza liczebnikami głównymi i włącza do czynności liczenia gest dotykania
- uczy się rozumieć, jaką funkcję pełni ostatni
- uczestniczy w zabawach, np. paluszkowych, sprzyjających przeliczaniu swoich palców u rąk i stop
- porządkuje i tworzy zbiory (przedmiotów, obiektów, figur) według określonej jednej lub dwóch cech, np. wielkości, koloru, kształtu
- stara się tworzyć proste kompozycje z figur geometrycznych oraz proste budowle przestrzenne z klocków

Zabawy i ćwiczenia słuchowe w czasie, których dziecko:
- słucha i próbuje wyrażać emocje głosem/mową: cicho, głośno, radośnie, smutno, przyjaźnie, groźnie
- doświadcza rożnych rodzajów dźwięku i próbuje je różnicować: odgłosy sprzętów, natury, ulicy, brzmienie instrumentów itp.

Zabawy i ćwiczenia artykulacyjne w czasie, których dziecko:
- powtarza proste ćwiczenia artykulacyjne usprawniające aparat mowy: język, wargi, podniebienie miękkie, mięśnie twarzy
- stara się naśladować w rożnych sytuacjach zabawowych onomatopeje np. odgłosy zwierząt, pojazdów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.